Warunki świadczenia usługi Logitech Select Service

Pangea temporary hotfixes here

Warunki świadczenia usługi Logitech Select

Niniejsze Warunki („Umowa”) dotyczą usługi Logitech Select, dalej opisanej w Dokumentacji opisu usługi („Usługa”). Klient akceptuje i wyraża zgodę na związanie niniejszą Umową. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do modyfikowania wszelkich warunków świadczenia usługi Logitech Select w dowolnej chwili oraz okazjonalnie wedle własnego uznania. USŁUGA LOGITECH SELECT JEST DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH, KTÓRZY DOKONUJĄ ZAKUPU OBSŁUGIWANYCH SYSTEMÓW NA WŁASNY UŻYTEK KOMERCYJNY LUB PROFESJONALNY, A NIE W CELU ODSPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ. ZAKUP USŁUGI NIE PRZYSŁUGUJE KLIENTOM INDYWIDUALNYM.

1. Definicje

„Klient” oznacza użytkownika końcowego, który zakupił Usługę na własny użytek komercyjny lub profesjonalny, a nie w celu odsprzedaży.

„Wada” lub „Wadliwy” zostały zdefiniowane w odpowiedniej Ograniczonej gwarancji Logitech na produkty sprzętowe.

„Sala” oznacza salę konferencyjną, do której Klient przypisał licencję na usługę Select za pośrednictwem witryny Select Portal oraz w której znajduje się Produkt obsługiwany przez Logitech.

„Produkt obsługiwany przez Logitech” oznacza zweryfikowany przez firmę Logitech produkt z zakresu rozwiązań do współpracy wideo wyszczególniony w Opisie usługi.

„Sprzedawca” oznacza sprzedawcę(-ów) detalicznego(-ych) lub sprzedawcę(-ów), który sprzedał Usługę Klientowi.

„Dokumentacja opisu usługi” oznacza dokument firmy Logitech dostępny pod adresem: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455, który opisuje szczegóły dotyczące Usługi.

„Dołączony produkt zewnętrzny” oznacza produkt sprzętowy i oprogramowanie dostarczane przez firmę zewnętrzną, który został zatwierdzony przez firmę Logitech i dołączony do Produktu obsługiwanego przez Logitech.

„Inny produkt zewnętrzny” oznacza produkt sprzętowy i oprogramowanie, które nie zostały dołączone do Produktu obsługiwanego przez Logitech, lecz które są dostępne w Sali i wykorzystywane w powiązaniu z Produktem obsługiwanym przez Logitech.

„Produkt zewnętrzny” oznacza łącznie Dołączony produkt zewnętrzny i Inny produkt zewnętrzny.

2. Usługi Logitech

Firma Logitech świadczy Usługę zgodnie z Opisem usługi w myśl następujących warunków:

2.1. Zakres. Firma Logitech dostarczy Usługę po dokonaniu zakupu przez Klienta. Dokumentacja opisu usługi zostaje niniejszym włączona przez odniesienie. Usługa dostępna jest tylko dla Produktów obsługiwanych przez Logitech zainstalowanych w Sali, które w momencie zakupu Usługi nie są wycofywane z eksploatacji oraz które zostały zakupione w krajach określonych w Opisie usługi („Kraje objęte usługą”). Usługodawca zewnętrzny związany umową z firmą Logitech może dostarczyć niektóre elementy Usługi lub jej całość.

2.2. Select Portal. W celu aktywowania Usługi i zarządzania ją klient musi zarejestrować się na portalu internetowym („Select Portal”) dostarczanym przez firmę Logitech. Każdy zakupiony pakiet Usługi odpowiada jednej licencji na portal Select przypisanej do jednej Sali i obejmuje Produkt obsługiwany przez Logitech zainstalowany w tej Sali. W przypadku każdego zakupionego pakietu Usługi Klient będzie musiał aktywować Usługę na Select Portal i przypisać do Sali ważną licencję Select.

Niezależny sprzedawca, agent, usługodawca lub wykonawca zewnętrzny („Użytkownik zewnętrzny”) może zarejestrować się na Select Portal i zarządzać Usługą w imieniu Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania przez Użytkownika zewnętrznego Usługi, Select Portal oraz innego oprogramowania (jeśli dotyczy) udostępnionego przez firmę Logitech, w tym, lecz nie ograniczający się do, wszelkiego postępowania łamiącego postanowienia niniejszej Umowy oraz jakichkolwiek warunków mających zastosowanie do Klienta.

2.3. Lokalizacja. Usługa zostanie dostarczona w Krajach objętych usługą. Niektóre usługi zawarte w Select nie są dostępne we wszystkich krajach. Obowiązek firmy Logitech do dostarczania Usługi dla Produktów obsługiwanych przez Logitech, które zostały przeniesione do kraju niewymienionego w Krajach objętych usługą, zależy od dostępności w danym kraju oraz może wiązać się z dodatkowymi opłatami i kosztami lub innym poziomem świadczenia usługi.

2.4. Produkty zewnętrzne.

a. W przypadku Dołączonych produktów zewnętrznych firma Logitech udzielać będzie wsparcia dla problemów wpływających na standardowe, preinstalowane obrazy SRS/OS aplikacji Microsoft Teams Rooms, Zoom i innych aplikacji do obsługi wideokonferencji dostępnych w systemie CollabOS. Firma Logitech może także występować jako facylitator między Klientem a dostawcą zewnętrznym w celu uzyskania przez Klienta pomocy, do której może mieć prawo w ramach dowolnej gwarancji udzielonej przez tych dostawców.
b. Firma Logitech podejmie ekonomicznie uzasadnione kroki w celu wspierania Produktów zewnętrznych dostępnych w Sali w zakresie, w którym współdziałają one z Produktem obsługiwanym przez Logitech, na przykład pomocy na wypadek problemów z łącznością lub połączeniem sieciowym. W żadnym wypadku Usługa nie będzie obejmować gwarancji lub usług wymiany Produktów zewnętrznych.
c. Usługa nie obejmuje wymiany gwarancyjnej ani serwisu naprawczego dla Produktów zewnętrznych, w szczególności Zaawansowane RMA oraz Natychmiastowe RMA są wyłączone z Usługi. Zapewnienie odpowiedniej gwarancji Produktom zewnętrznym w tym zakresie jest obowiązkiem Klienta, a firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy Produktów zewnętrznych, ani powiązanego oprogramowania i usług.

2.5. Obsługiwane wydania. W ramach Usługi od Klienta wymagane jest utrzymywanie minimalnej, określonej przez firmę Logitech, wersji wydania oraz konfiguracji oprogramowania i Produktu obsługiwanego przez Logitech. Klient musi także instalować łatki, aktualizacje oprogramowania czy jego kolejne wydania zgodnie z poleceniem firmy Logitech, aby zapewnić, że Produkt obsługiwany przez Logitech będzie dalej kwalifikował się do objęcia Usługą.

2.6. Wyłączenia. O ile w odpowiednim Opisie usługi nie podano wyraźnie inaczej, Usługa nie obejmuje:

 • niektórych części, takich jak akumulatory czy materiały eksploatacyjne;
 • świadczenia usługi dla Produktów obsługiwanych przez Logitech, które zostały uszkodzone wskutek niewłaściwego użytkowania, wypadku, modyfikacji, nieodpowiedniego środowiska fizycznego lub roboczego, nieprawidłowej konserwacji przez Klienta, demontażu lub zamiany sprzętu bądź etykiet identyfikacyjnych części;
 • awarii spowodowanych przez produkty lub akcesoria, za które firma Logitech nie odpowiada;
 • gwarancji z tytułu wad wywołanych normalnym zużyciem produktu;
 • uszkodzeń kosmetycznych, które w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność Produktów obsługiwanych przez Logitech;
 • prac elektrycznych wykraczających poza zakres Produktów obsługiwanych przez Logitech, niewystarczającej lub wadliwej infrastruktury informatycznej.

 

2.7. Zaawansowane RMA. Firma Logitech zapewnia zaawansowaną usługę wymiany każdego Wadliwego Produktu obsługiwanego przez Logitech objętego ważną Ograniczoną gwarancją Logitech na produkty sprzętowe, z wyłączeniem Produktów zewnętrznych, jak objaśniono w Opisie usługi. Dołączone produkty zewnętrzne nie są objęte usługą na poziomie Zaawansowane RMA, a ich wymiana podlega polityce wymiany, procesom i poziomom obsługi odpowiedniego dostawcy zewnętrznego. Inne produkty zewnętrzne zainstalowane w Sali nie wchodzą w zakres jakiejkolwiek usługi wymiany przez firmę Logitech.

Jeżeli po wysłaniu urządzeń zamiennych na termin zaawansowanej wymiany wpłyną wydarzenia pozostające poza kontrolą firmy Logitech, takie jak warunki pogodowe, zakłócenia w sieci transportowej (obsługiwanej przez firmy kurierskie), zgodność z procesami kontroli eksportowej i odprawy celnej, opóźnienia w odprawie celnej bądź wszelkie inne zmienne i czynniki pozostające poza kontrolą firmy Logitech, nie ma możliwości zagwarantowania dostawy „na następny dzień roboczy”, ani w innym terminie. W szczególności firma Logitech nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wywołane przez firmy kurierskie.

2.8. Natychmiastowe RMA. Firma Logitech dołączy zastępczy(-e) egzemplarz(e) sprzętu Logitech do Produktu obsługiwanego przez Logitech uprawnionym Klientom, jak objaśniono w Opisie usługi, do przechowania w siedzibie Klienta na potrzeby wymiany w tym samym dniu. Natychmiastowe RMA nie dotyczy Dołączonych produktów zewnętrznych ani Innych produktów zewnętrznych. Klienci są właścicielami zastępczego(-ych) egzemplarza(-y) sprzętu, odpowiednio przechowują go i ponoszą odpowiedzialność za jego (ich) utratę lub uszkodzenie, z wyjątkiem Wad.

2.9.
Zmiana; zaprzestanie świadczenia Usługi. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do (i) okazjonalnego wprowadzania zmian w tej Umowie, które wchodzą w życie w momencie opublikowania zmian warunków na stronie internetowej firmy; (ii) zaprzestania sprzedaży Produktów i w związku z tym zaprzestania obsługi Produktów lub jakichkolwiek ich wersji; oraz (iii) wprowadzania zmian w Usłudze lub zaprzestania jej świadczenia w dowolnej chwili. Sekcja 8.3 (unieważnienie) objaśnia wyłączne środki dochodzenia swoich roszczeń przez Klienta w związku z zaprzestaniem świadczenia Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi przez Klienta po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian.

3. Czas trwania

3.1. Czas trwania Usługi jest określony na fakturze za usługę Select wystawionej przez Sprzedawcę („Termin”) i biegnie od daty wysłania do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem („Data rozpoczęcia”). Zostaje ona automatycznie zakończona w momencie upłynięcia Terminu. Firma Logitech nie będzie świadczyć usług po upłynięciu Terminu. Zakup dodatkowych, kolejnych pakietów Usługi, w miarę dostępności, jest obowiązkiem Klienta.

3.2. W przypadku gdy firma Logitech zaprzestanie produkcji Produktu Logitech („Produkt wycofany z eksploatacji”) lub producent zewnętrzny zaprzestanie produkcji Dołączanego produktu zewnętrznego, firma Logitech będzie świadczyć Usługę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy do upłynięcia aktualnego Terminu, a po jego upłynięciu świadczenie Usługi zostanie automatycznie zakończone. Firma Logitech może wedle własnego uznania rozwiązać Umowę zgodnie z treścią Sekcji 8.3. Świadczenie Usługi dla Produktu obsługiwanego przez Logitech wycofanego z eksploatacji nie będzie odnawiane ani przedłużane.

4. Pomoc dotycząca oprogramowania

4.1. Oprogramowanie Logitech. Firma Logitech zapewni pomoc wyszkolonych specjalistów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem będącym własnością firmy Logitech oraz oprogramowaniem zewnętrznym wyszczególnionym w systemie CollabOS (np. Microsoft Teams Rooms, Zoom) („Oprogramowanie objęte usługą”). Pozostałe aplikacje zewnętrzne, które nie są wyszczególnione w systemie CollabOS ani określone w Opisie usługi, są wyłączone ze świadczenia Usługi.

4.2. Zakres usługi. Firma Logitech będzie pomagać Klientom w rozwiązywaniu problemów z Oprogramowaniem objętym usługą poprzez udzielanie wsparcia elektronicznie lub telefonicznie. W przypadku Oprogramowania objętego usługą, które należy do podmiotów zewnętrznych, jeżeli firma Logitech ustali, że nie jest w stanie wskazać drogi do rozwiązania problemu, może ona wystąpić w roli facylitatora między Klientem a dostawcą zewnętrznym, aby pomóc Klientowi uzyskać serwis lub wsparcie od dostawcy zewnętrznego, do którego Klient może być uprawniony w ramach umów z tymi dostawcami. Firma Logitech podejmie ekonomicznie uzasadnione kroki w celu zapewnienia Klientom następujących usług pomocy technicznej:

 • Proponowane środki zaradcze
 • Określenie problemu, np. poprzez gromadzenie informacji, analizę i poszukiwanie informacji dodatkowych
 • Rozwiązanie problemu, np. poprzez podanie rozwiązania lub kroków do wykonania, sposobu obejścia problemu, zmian w konfiguracji, przekazywanie raportu o błędach osobom wyżej wykwalifikowanym
 • Dodatkowe usługi administracyjne, np. pomoc w instalowaniu aktualizacji.
 •  

  4.3. Ograniczenia usługi pomocy dotyczącej oprogramowania. Pomoc dotycząca oprogramowania obejmuje świadczenie pomocy wyłącznie w zakresie Oprogramowania objętego usługą, natomiast wyłączona z niej jest pomoc o następującym charakterze:

 • W przypadku oprogramowania innego niż Logitech, z wyjątkiem określonego w części „Oprogramowanie objęte usługą”
 • Świadczenie wszelkich usług w siedzibie Klienta
 • Szkolenia zdalne lub w siedzibie Klienta
 • Usuwanie wirusów lub złośliwego oprogramowania
 • Tworzenie skryptów, programowanie, opracowywanie stron internetowych
 •  

  Zobowiązania firmy Logitech z tytułu niniejszej Umowy są ograniczone do zaznajamiania dostępnych osób z Oprogramowaniem objętym usługą oraz powiązanymi Obsługiwanymi systemami, a także udostępnianie wyników podjętych przez firmę Logitech uzasadnionych działań w odpowiedzi na zapytania Klienta. FIRMA LOGITECH NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK KONKRETNE ZAPYTANIE ZOSTANIE ROZWIĄZANE, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE OBJĘTE USŁUGĄ LUB JAKIEKOLWIEK ROZWIĄZANIE PROBLEMU DA JAKIEKOLWIEK KONKRETNE WYNIKI. Firma Logitech może uznać, że zapytanie jest wystarczająco złożone, bądź że charakter systemu Klienta uniemożliwia wykonanie skutecznej analizy zapytania drogą dyskusji elektronicznej lub telefonicznej. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Logitech może nie być w stanie rozwiązać zapytania tego typu, oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że będzie musiał niezależnie podejmować kroki w kierunku rozwiązania takich zapytań.

  5. Obowiązki Klienta.

  Klient wyraża zgodę na:

 • postępowanie według instrukcji podanych przez firmę Logitech oraz procedur składania zapytań dotyczących Usługi;
 • współpracę z firmą Logitech w pełni do momentu zakończenia świadczenia Usługi;
 • tworzenie kopii zapasowej danych oraz utrzymywania całościowego planu awaryjnego. Klient akceptuje fakt, że firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie oprogramowania lub danych w jakimkolwiek stopniu, niezależnie od przyczyny ich utraty, w tym, lecz nie ograniczając się do, w wyniku zaniedbania przez firmę Logitech. Ograniczenie to ma zastosowanie do dowolnej przyczyny powództwa, w oparciu do umowę, odpowiedzialność deliktową bądź jakąkolwiek inną;
 • doprowadzanie i utrzymywanie na własny koszt niezbędnych mediów wykorzystywanych do użytkowania Produktów obsługiwanych przez Logitech zgodnie ze specyfikacjami;
 • wymianę na własny koszt wszelkich materiałów eksploatacyjnych stosowanych w związku z Produktami obsługiwanymi przez Logitech;
 • uzyskiwanie i utrzymywanie zezwoleń od firmy Logitech do dostępu i użytkowania Produktów obsługiwanych przez Logitech, zawartych w nich danych oraz wszelkich składników sprzętu i oprogramowania dołączonych do Produktów obsługiwanych przez Logitech do celów świadczenia Usługi;
 • instalowanie, użytkowanie i regularne aktualizowanie powszechnie dostępnego i cieszącego się dobrą reputacją programu antywirusowego w związku z Produktami obsługiwanymi przez Logitech. Naprawa lub przywracanie do sprawności dowolnego Produktu obsługiwanego przez Logitech w wyniku uszkodzenia lub zainfekowania wirusami jest wyłączone z zakresu Usługi;
 • przestrzeganie wszelkich innych obowiązków Klienta opisanych w niniejszej Umowie oraz w odpowiednim Opisie usługi. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta wszystkich swoich obowiązków, firma Logitech nie będzie zobowiązana do świadczenia Usługi Logitech, bądź istnieje możliwość wystąpienia dodatkowych opłat lub opóźnień.
 • utrzymywanie w dobrym stanie wszystkich licencji na oprogramowanie dostarczonych do Klienta lub wymaganych do użytkowania Produktów obsługiwanych przez Logitech. Klient ponosi odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w kwestii instalacji każdego wydania oprogramowania w momencie jego udostępnienia. Jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Logitech może wymagać zaktualizowania oprogramowania w celu świadczenia Usługi.
 •  

  6. WYŁĄCZENIE WSZELKICH GWARANCJI.

  FIRMA LOGITECH NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, ANI WARUNKÓW ODNOŚNIE DO USŁUGI, ŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU CZY OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWANEGO PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI, ANI ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH REZULTATÓW UZYSKIWANYCH W TOKU ŚWIADCZENIA USŁUGI CZY WYNIKÓW ZWIĄZANYCH Z REKOMENDACJAMI ZE STRONY FIRMY LOGITECH, ŁĄCZNIE Z, LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, ADEKWATNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI BĄDŹ ZDATNOŚCI KTÓREGOKOLWIEK Z DOSTARCZANYCH ELEMENTÓW DO SPEŁNIANIA JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU, WYNIKAJĄCYCH Z WDROŻENIA JAKICHKOLWIEK REKOMENDACJI UDZIELONYCH PRZEZ FIRMĘ LOGITECH. ŻADNA TREŚĆ ZAMIESZCZONA W NINIEJSZEJ UMOWIE ANI INNA PISEMNA DOKUMENTACJA CZY KOMUNIKACJA USTNA Z KLIENTEM KOŃCOWYM NIE WPŁYWA NA MODYFIKACJĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W TEJ SEKCJI.

  Niektóre aspekty Usługi mogą wymagać podjęcia przez firmę Logitech działań na sprzęcie bądź oprogramowaniu, które nie zostało wyprodukowane przez firmę Logitech. Niektóre gwarancje producentów mogą zostać unieważnione w przypadku, gdy firma Logitech lub podmiot inny niż producent bądź jego upoważniony przedstawiciel przeprowadzi prace na sprzęcie lub oprogramowaniu. Do obowiązków Klienta należy przejrzenie warunków gwarancji oraz upewnienie się, że czynności prowadzone przez firmę Logitech w ramach Usługi nie będą miały wpływu na gwarancję, a jeśli będą go miały, Klient akceptuje wynikające z tego skutki. FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE LUB WARUNKI UDZIELANE PRZEZ FIRMY NIEZALEŻNE Z TYTUŁU SKUTKÓW, JAKIE ŚWIADCZENIE USŁUGI MOŻE WYWRZEĆ NA TE GWARANCJE LUB WARUNKI.

  7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

  FIRMA LOGITECH (W TYM FIRMY STOWARZYSZONE Z LOGITECH, ZARZĄD, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI) NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKRACZAJĄCEJ POZA ŚRODKI OBJAŚNIONE W TEJ SEKCJI, ŁĄCZNIE Z JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ LOGITECH, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH BĄDŹ OPROGRAMOWANIA LUB ŚWIADCZENIE USŁUG BĄDŹ POMOCY. FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ LOGITECH DO JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ O POWIĘKSZONYM RYZYKU, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄCYCH SIĘ DO OBSŁUGI INFRASTRUKTURY JĄDROWEJ, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, SYSTEMÓW MEDYCZNYCH, SYSTEMÓW PODTRZYMYWANIA ŻYCIA LUB SYSTEMÓW UZBROJENIA. FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UDZIAŁU W RYNKU ANI ZA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD INNYCH, PRZYPADKOWYCH, POŚREDNICH, ZNACZĄCYCH, SPECJALNYCH CZY RETORSYJNYCH, NAWET JEŚLI ZOSTANIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ LUB INNYCH ROSZCZEŃ ZE STRONY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

  KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM USŁUG FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ KLIENTA ZA ZAKUP USŁUGI OBJĘTEJ NINIEJSZĄ UMOWĄ W CIĄGU DWUNASTU MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ POWIADOMIENIA FIRMY LOGITECH PRZEZ KLIENTA O JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIU.

  POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB OKOLICZNOŚCI POWSTANIA STRATY, SZKODY CZY ROSZCZENIA, NAWET JEŚLI PODSTAWĘ TEJ STRATY, SZKODY CZY ROSZCZENIA STANOWI ZANIEDBANIE BĄDŹ INNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA CZY NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY (W TYM POWAŻNE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW LUB NARUSZENIE PODSTAWOWEGO WARUNKU).

  ANI FIRMA LOGITECH, ANI KLIENT KOŃCOWY NIE MOGĄ PODEJMOWAĆ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY ŻADNYCH DZIAŁAŃ W JAKIEJKOLWIEK POSTACI PO UPŁYWIE OSIEMNASTU (18) MIESIĘCY OD WYSTĄPIENIA PRZYCZYNY PODJĘCIA DZIAŁANIA.

  8. Odstąpienie od umowy

  8.1. Klient może odstąpić od niniejszej Umowy w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od Daty rozpoczęcia poprzez przesłanie firmie Logitech pisemnego zawiadomienia i otrzymać zwrot środków. Firma Logitech może obniżyć kwotę zwrotu o wartość wszelkich już wyświadczonych usług. W żadnym wypadku kwota zwrotu nie może być większa od zapłaty dokonanej za Usługę. Wartość obliczona przez firmę Logitech jest ostateczna, wiążąca i nie podlega sporom. Klient nie może odstąpić od niniejszej Umowy po upływie trzydziestu (30) dni od Daty rozpoczęcia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez jakiekolwiek obowiązujące przepisy, które nie mogą zostać zmienione treścią umowy.

  8.2. Firma Logitech może rozwiązać Umowę w dowolnej chwili w trakcie trwania Terminu, jeżeli Klient (i) udzieli fałszywych informacji firmie Logitech lub jej agentom; (ii) straci płynność finansową, ogłoszona zostanie jego upadłość; (iii) będzie ubiegał się lub przyjmie pomoc w ramach jakiegokolwiek statutu o reorganizacji upadłościowej, lub utraci zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych w normalnym toku działalności; bądź (iv) dopuści się nadużycia Usługi lub w inny sposób złamie warunki niniejszej Umowy lub naruszy obowiązki nałożone na niego w ramach Umowy bądź Opisu usługi. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy firma Logitech prześle Klientowi pisemne zawiadomienie na adres wskazany w rejestrze.

  8.3. Firma Logitech może wedle własnego uznania wypowiedzieć niniejszą Umowę z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. W tym przypadku Klient ma prawo do zwrotu w kwocie proporcjonalnej do oryginalnej ceny zakupu. Zwrot proporcjonalny liczony jest w oparciu o procent niewykonanego Terminu, pomniejszonego o wartość wszelkich usług wyświadczonych Klientowi w ramach Opisu usługi. W żadnym wypadku kwota zwrotu nie może być większa od wartości podanej w Opisie usługi. Wartość obliczona przez firmę Logitech jest ostateczna, wiążąca i nie podlega sporom.

  8.4. W momencie odstąpienia od niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu lub upłynięciu jej okresu, prawa i obowiązki związanych nią stron przestają obowiązywać, z wyjątkiem ograniczenia odpowiedzialności.

  9. Warunki ogólne.

  9.1. Poufność. Klient potwierdza, że informacje i dane ujawnione lub przesłane firmie Logitech telefonicznie, elektronicznie lub w inny sposób nie są informacjami poufnymi i zastrzeżonymi.

  9.2. Całość umowy. Niniejsza Umowa, łącznie z odpowiednim Opisem usługi, stanowi całość Umowy między Klientem i firmą Logitech odnośnie do Usługi oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia ustne lub pisemne w kwestii tych usług między stronami. Żaden sprzedawca ani jakikolwiek pracownik bądź agent firmy Logitech nie może ustnie zmienić warunków niniejszej Umowy.

  9.3. Dodatkowe środki prawne. O ile Opis usługi nie stanowi inaczej, niniejsza Umowa nie obejmuje gwarancji. Produkt(y) obsługiwane przez Logitech mogą również posiadać osobną, ograniczoną gwarancję firmy Logitech lub producentów niezależnych, stosownie do przypadku. Warunki Ograniczonej gwarancji Logitech na produkty sprzętowe pozostają wiążące.

  9.4. Postaci umowy. Wszelkie wcześniej przygotowane warunki wyrażone w dowolnej postaci (np. zamówień zakupu), które Klient mógł przesłać Sprzedawcy lub firmie Logitech, lub które Klient może wysłać Sprzedawcy bądź firmie Logitech w przyszłości nie będą mieć zastosowania do Usługi i nie mogą zmienić ani uzupełnić niniejszej Umowy.

  9.5. Podmiot zamawiający firmy Logitech. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez: (i) Logitech Inc., jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w Ameryce Północnej; (ii) Logitech Europe SA, jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w regionie EMEA (Europa, Środkowy Wschód, Afryka); (iii) Logitech Asia Pacific Ltd, jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku (z wyjątkiem Japonii); (iv) Logicool Co. Ltd, jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w Japonii; lub (v) jakikolwiek inny podmiot firmy Logitech wyszczególniony w Opisie usługi.

  9.6. Prawo właściwe; jurysdykcja. (A) W przypadku Klientów, których zarejestrowana siedziba lub adres zamieszkania znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz stanu Kalifornia i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, bez względu na jego przepisy odnoszące się do wyboru prawa właściwego bądź Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji przez sądy stanowe stanu Kalifornia znajdujące się w hrabstwie Santa Clara bądź przez sądy federalne w Dystrykcie Północnym stanu Kalifornia; (B) w przypadku Klientów, których zarejestrowana siedziba lub adres zamieszkania znajduje się poza terenem Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Szwajcarii i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem, bez względu na jego przepisy odnoszące się do wyboru prawa właściwego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji przez Sądy kantonu Vaud w Szwajcarii, w zarejestrowanej siedzibie firmy Logitech Europe SA

  9.7. Precedencja. Jeżeli stwierdzi się niespójności lub sprzeczności między zapisami niniejszej Umowy, jakimkolwiek Opisem usługi, jakąkolwiek fakturą bądź innymi obowiązującymi warunkami dla Klienta, obowiązywać będzie następująca precedencja, w kolejności od najwyższego priorytetu:

  • Niniejsza Umowa
  • Opis usługi
  • Faktura
  • Wszelkie obowiązujące warunki dla Klienta.

   

  9.8. Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia należy wysyłać pisemnie na adres: (A) Jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w Ameryce Północnej: Logitech Inc., attn.: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA - 94560 Newark, USA; (B) jeśli zarejestrowana siedziba Klienta znajduje się w regionie EMEA: Logitech Europe SA, Attn.: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Szwajcaria.

  9.9. Siła wyższa. Ani firma Logitech, ani Klient nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie jakiegokolwiek obowiązku z przyczyn znajdujących się poza ich kontrolą. Jeżeli zdolność firmy Logitech do świadczenia Usługi zostanie ograniczona z uwagi na okoliczności znajdujące się poza jej kontrolą, firma Logitech może rozwiązać Umowę. W tym wypadku Klient ma prawo do zwrotu kwoty proporcjonalnej do oryginalnej ceny zakupu, o ile okoliczności skutkujące brakiem możliwości świadczenia usług przez firmę Logitech nie wynikały z działania lub braku działania Klienta. Zwrot proporcjonalny liczony jest w oparciu o procent niewykonanego Terminu, pomniejszonego o wartość wszelkich usług wyświadczonych Klientowi w ramach Opisu usługi. W żadnym wypadku kwota zwrotu nie może być większa od wartości podanej w Opisie usługi. Wartość obliczona przez firmę Logitech jest ostateczna, wiążąca i nie podlega sporom.

  9.10. Wyłączenie przenoszenia, przemieszczenie. Klient nie może dokonywać cesji lub przenosić niniejszej Umowy ani przysługujących w jej ramach praw i obowiązków stronom trzecim, chyba że cesja lub przeniesienie odbywa się jednocześnie z zakupem zasadniczo wszystkich składników majątku Klienta, fuzją lub innym działaniem na mocy prawa. Firma Logitech może dokonać cesji swoich praw i obowiązków w ramach niniejszej Umowy bez uprzedniego uzyskania zgody bądź zawiadomienia.

  Jeżeli Klient przeniesie Produkt obsługiwany przez Logitech w położenie geograficzne, w którym zakupiona Usługa nie jest dostępna, bądź jest dostępna w innej cenie, świadczenie Usługi może zostać Klientowi odmówione, w nowej lokalizacji może zostać naliczona opłata lub zakres świadczenia Usługi może ulec modyfikacji. Jeśli świadczenie Usługi musi zostać odmówione z uwagi na fizyczne przemieszczenie Obsługiwanego systemu lub jeśli Klient nie zechce uiścić dodatkowej opłaty, Usługa może zostać automatycznie wypowiedziana bez prawa do zwrotu środków.

  9.11. Wyłączenie odstąpienia. Odstąpienie od naruszenia lub niewykonania któregokolwiek z zobowiązań zawartych w niniejszej umowie nie będzie w żaden sposób interpretowane jako odstąpienie od jakiegokolwiek innego lub kolejnego naruszenia, lub zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.

  9.12. Rozdzielność postanowień. Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek zapisów niniejszej Umowy nie mają wpływu na ważność całej Umowy, która pozostaje w pełnej mocy przez cały czas.

  9.13. Niezależni wykonawcy, podmioty powiązane, podwykonawcy firmy Logitech. W ramach niniejszej Umowy strony występują w roli niezależnych wykonawców. Ani firma Logitech, ani jej personel czy przedstawiciele nie mogą zostać uznani za agentów bądź pracowników Klienta. Podmioty powiązane firmy Logitech mogą uczestniczyć w niniejszej Umowie, a zgodnie z powyższym firma Logitech może również zlecać wykonywanie swoich obowiązków podwykonawcom.

  9.14. Wyłączenie stron trzecich. O ile nie podano wyraźnie inaczej, żadne warunki ani zapisy niniejszej Umowy lub Opisu usługi nie mogą podlegać wykonawstwu przez strony trzecie (osoby inne niż strony oraz upoważnieni następcy i cesjonariusze).

  9.15. Informacje osobowe. Informacje umożliwiające identyfikację (IUI) dotyczące Klienta uzyskane przez firmę Logitech w ramach świadczenia Usług będą traktowane zgodnie z aktualną polityką prywatności dostępną tutaj (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Klient upoważnia firmę Logitech do korzystania z IUI i danych Klienta niezbędnych do świadczenia Usługi przez firmę Logitech oraz do udostępniania ich dostawcom niezależnym lub agentom pracującym w imieniu firmy Logitech w celu dostarczania Usługi. Klient zobowiązuje się, zapewnia i gwarantuje, że posiada wszelkie upoważnienia, które mogą być niezbędne lub stosowne do wykorzystania przez firmę Logitech w zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Zgodnie z obowiązującym prawem firma Logitech wykorzysta IUI i dane Klienta zgodnie z polityką prywatności firmy Logitech, w tym do celów dostarczania, rozwoju i poprawy usług Logitech. Polityka prywatności firmy Logitech jest wyraźnie włączona do niniejszej Umowy.

  9.16. Przestrzeganie przepisów prawa, wymogi dotyczące eksportu. Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że firma Logitech podlega regulacjom agencji Stanów Zjednoczonych i innych państw, które zakazują eksportu niektórych produktów i informacji technicznych do pewnych krajów. Klient zapewnia, że nie będzie bezpośrednio i pośrednio eksportował żadnych produktów Logitech i/lub informacji technicznych bez wcześniejszego uzyskania wszelkich państwowych zezwoleń. Nieprzestrzeganie przytoczonych zobowiązań może skutkować opóźnieniem w świadczeniu usługi lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

  Klient zapewnia i gwarantuje, że w toku wykonywania swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących praw, zarządzeń i regulacji wydanych przez organy rządowe, które obejmują swoją jurysdykcją działania Klienta związane z niniejszą Umową, w tym, lecz nie ograniczające się do praw, zarządzeń i regulacji dotyczących importu, eksportu, praw dotyczących ochrony środowiska, wszelkich obowiązujących praw antykorupcyjnych, w tym brytyjskiej ustawy Bribery Act z 2010 r. oraz amerykańskiej ustawy Foreign Corrupt Practices Act, a także prawa dotyczącego pracy przymusowej, pracy więźniów lub pracy dzieci. Klient udzieli firmie Logitech wszelkich informacji wymaganych do postępowania przez nią zgodnie z obowiązującym prawem, zarządzeniami i regulacjami związanymi z niniejszą Umową.

  9.17. Język. Językiem rozstrzygającym dla niniejszej Umowy jest angielski. W wypadku sprzeczności angielskiej wersji niniejszej Umowy z wersją przetłumaczoną na inny język, wersja angielska niniejszej Umowy będzie rozstrzygająca.