Chính sách gửi thông tin tự nguyện

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Chính sách gửi thông tin tự nguyện

CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ KHÔNG HỢP LỆ CỦA LOGITECH

Logitech hoặc bất kỳ nhân viên nào của Logitech không chấp nhận hoặc xem xét thông tin hoặc ý tưởng không được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ý tưởng về sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, công nghệ mới, quy trình, vật liệu, dịch vụ, chiến dịch quảng cáo hoặc khuyến mãi, tiếp thị hoặc sản phẩm mới những cái tên. Vui lòng không gửi bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền nào, ý tưởng, đề xuất, đề xuất, nhận xét hoặc tài liệu không được yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào cho Logitech hoặc bất kỳ nhân viên nào của Logitech. Mục đích của chính sách này là để tránh những hiểu lầm hoặc tranh chấp có thể xảy ra khi các sản phẩm, dịch vụ, tính năng hoặc chiến lược tiếp thị của Logitech có thể giống hoặc giống với các ý tưởng đã gửi cho Logitech.

Nếu, mặc dù biết chính sách của Logitech, bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc ý tưởng không được yêu cầu nào, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin nhận được thông qua quá trình này sẽ được Logitech coi là không bí mật và không độc quyền. Bạn cũng đồng ý rằng nội dung gửi của bạn sẽ trở thành tài sản của Logitech, rằng Logitech có thể sử dụng nội dung gửi của bạn cho bất kỳ mục đích nào và Logitech sẽ không ký Thỏa thuận không tiết lộ hoặc bảo mật liên quan đến nội dung gửi của bạn. Mục đích duy nhất của chính sách này là để tránh những hiểu lầm hoặc tranh chấp tiềm ẩn nếu các sản phẩm hoặc công nghệ của Logitech có vẻ giống như những ý tưởng được gửi cho Logitech.

Bất kể những điều trên, nếu bạn gửi ý tưởng của mình cho Logitech, thì bất kể thư, email, trang bìa hoặc hình thức truyền tải khác của bạn có thể nêu lên điều gì, các điều khoản sau đây sẽ áp dụng cho các nội dung gửi của bạn.

ĐIỀU KHOẢN NỘP HỒ SƠ Ý TƯỞNG

Bạn đồng ý rằng:

  1. Bài gửi của bạn và nội dung của chúng tự động trở thành tài sản của Logitech, mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào (dưới bất kỳ hình thức nào) cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
  2. Logitech không có nghĩa vụ giữ bí mật hoặc sở hữu độc quyền nội dung gửi của bạn và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ nào về nội dung gửi.
  3. Logitech có thể sử dụng hoặc phân phối lại các bản đệ trình và nội dung của chúng cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác, mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ thông báo nào.
  4. Logitech không có nghĩa vụ phải sử dụng, xem xét, lưu giữ, xác nhận hoặc trả lại nội dung đã gửi hoặc bất kỳ tài liệu liên quan nào.

GIÚP ĐỠ VỚI SẢN PHẨM HIỆN CÓ CỦA BẠN

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi không thể chấp nhận các nội dung gửi không mong muốn của bạn, nhưng nếu bạn cần trợ giúp hoặc hỗ trợ với các sản phẩm Logitech hiện có của mình, chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ qua https://support.logi.com. Không bao gồm bất kỳ ý tưởng không được yêu cầu nào theo Chính sách đệ trình không được yêu cầu của Logitech (đã nêu ở trên) cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp cho Logitech, hoặc cho nhân viên của Logitech sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Logitech sẽ được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế, mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào (dưới bất kỳ hình thức nào) cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.