IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

 
Logitech Tap Bộ điều khiển cảm ứng để hợp tác tại nơi làm việc
 
Giải pháp phòng Logitech dành cho Zoom Rooms Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Giải pháp phòng của Logitech dành cho Microsoft Teams Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Các giải pháp phòng của Logitech cho Google Hangouts Meet Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
SMARTDOCK Bảng điều khiển bảo mật trong phòng họp được thiết kế dành cho Skype Room Systems

Không tìm thấy kết quả

So sánh