IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Logo

Hướng dẫn về logo và thương hiệu của Logitech dành cho phương tiện truyền thông

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc sử dụng logo của Logitech cho các tài liệu báo chí của bạn. Logitech coi logo của mình là tài sản vô cùng quan trọng. Đây là một hình ảnh đại diện cho thương hiệu Logitech cũng như lịch sử, chất lượng và sở hữu trí tuệ của Logitech, và chúng tôi bảo vệ việc sử dụng logo này một cách mạnh mẽ.

Đối với các thành viên của phương tiện truyền thông và các ấn phẩm của họ, chúng tôi yêu cầu bạn đọc và làm theo hướng dẫn sử dụng logo của chúng tôi như được giải thích bên dưới. Sau khi cho biết bạn chấp nhận, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang có chứa các logo có thể tải xuống trong một số định dạng cũng như tài liệu có các hướng dẫn cụ thể cho các nhà thiết kế đồ hoạ liên quan đến việc sử dụng logo.

Các logo của Logitech chỉ có thể được sử dụng theo các hướng dẫn này bởi các cơ quan báo chí và các nhà báo đăng các bài viết cụ thể về Logitech Inc. và các sản phẩm và dịch vụ của Logitech Inc. Bất kỳ việc sử dụng hình ảnh minh họa nào bên ngoài các hướng dẫn này đều bị nghiêm cấm.

HƯỚNG DẪN VÀ HẠN CHẾ CHO VIỆC SỬ DỤNG LOGO

Logo chỉ có thể được sử dụng để đi kèm với một bài báo được xuất bản hoặc tin tức phát sóng về Logitech Inc. hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của Logitech.

Không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng những logo này bên ngoài bài báo hoặc bài bình luận phát sóng về công ty hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ áp dụng. Ví dụ như, bạn không được phân phối lại logo dưới dạng bản cứng hoặc điện tử hoặc cung cấp trực tuyến cho những người khác sao chép.

Những logo này phải được sử dụng nguyên bản như được Logitech Inc. cung cấp mà không có thay đổi nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, những thay đổi về màu sắc hoặc thiết kế, hoặc xóa bỏ bất kỳ từ ngữ, hình ảnh minh họa hoặc biểu tượng thương hiệu nào. Không được hoạt hình hóa, biến hình, hoặc biến dạng những logo này dưới hình thức khác về phối cảnh hoặc diện mạo bề ngoài.

Để trình bày logo đúng cách, phải duy trì khoảng trống tối thiểu giữa logo và các yếu tố khác. Để biết những hướng dẫn cụ thể, vui lòng tham khảo tài liệu được đóng gói với logo trong quá trình tải xuống.

Logo phải đứng một mình và không được kết hợp với bất kỳ đối tượng nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các logo khác, từ ngữ, đồ hoạ, ảnh, khẩu hiệu, số, đặc điểm thiết kế hoặc biểu tượng.

Các logo xuất hiện trong Khu vực Báo chí của Logitech chỉ dành cho các cơ quan báo chí và nhà báo. Những nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như các nhà cung cấp phần cứng độc lập, các nhà cung cấp phần mềm độc lập, các nhà cung cấp dịch vụ độc lập, các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, người bán lại và các nhà sản xuất thiết bị gốc, không được phép sử dụng những logo này. 

Vui lòng cho biết bạn chấp nhận các hướng dẫn này bằng cách chọn "Tôi đồng ý" bên dưới.

Tôi đồng ý