การขยายระยะเวลารับประกัน B2B

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

การขยายระยะเวลารับประกัน B2B

LOGITECH
การขยายระยะเวลารับประกัน B2B - ข้อกำหนดและเงื่อนไข
มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหลังจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2020

1. Logitech จะขยายระยะเวลาการรับประกันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่กำหนด (“ผลิตภัณฑ์”) ซึ่งผลิตโดย Logitech (“การขยายระยะเวลารับประกัน”) การขยายระยะเวลารับประกันนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของบุคคลภายนอก ส่วนประกอบเหล่านั้นที่ผลิตโดย Logitech ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยการขยายระยะเวลารับประกันที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมส่วนประกอบที่จำหน่ายแยกและวัสดุสิ้นเปลือง

2. การซื้อการขยายระยะเวลารับประกันจะมอบสิทธิ์ให้กับลูกค้าธุรกิจที่รับผลิตภัณฑ์มาเพื่อการใช้งานของตนเอง (กล่าวคือ ไม่ใช่สำหรับการขายต่อเชิงการค้า) ( “ลูกค้าปลายทาง”) ได้รับระยะเวลารับประกันเกินจากระยะเวลาการรับประกันมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการขยายเวลาที่เลือกดังที่ระบุในคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภคไม่มีสิทธิซื้อการขยายระยะเวลารับประกัน

3. การขยายระยะเวลารับประกันสามารถซื้อได้เฉพาะตอนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือภายใน 30 วันของวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากได้รับคำสั่งซื้อการขยายระยะเวลารับประกันหลังจากระยะเวลาดังกล่าว Logitech อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏิเสธการยอมรับคำสั่งซื้อ

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขยายระยะเวลารับประกัน B2B (“เงื่อนไขการขยายระยะเวลารับประกัน”) เป็นส่วนเสริมจาก การรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์ Logitech มาตรฐาน ซึ่งมีการรวมในที่นี้อย่างชัดแจ้งโดยการอ้างอิง และยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง (i) เงื่อนไขการขยายระยะเวลารับประกันและการรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์ Logitech ให้ยึดตามเงื่อนไขการขยายระยะเวลารับประกันก่อน (ii) เงื่อนไขการขยายระยะเวลารับประกัน และเอกสารดิจิทัลหรือที่พิมพ์ ให้ยึดตามเงื่อนไขการขยายระยะเวลารับประกันก่อน

5. เมื่อระยะเวลารับประกันมาตรฐานหมดอายุ การขยายระยะเวลารับประกันนี้จะมีผลให้เกิดความคุ้มครองต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน เท่ากับการขยายเวลาที่ซื้อ การยอมรับข้อเรียกร้องการรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในการรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์ Logitech เมื่อ Logitech อนุมัติข้อเรียกร้องของการรับประกันที่ขยายเวลาแล้ว Logitech อาจเลือกที่จะ: (i) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในบางกรณี หากส่วนประกอบที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนรุ่นเดียวกันไม่มีอีกต่อไป Logitech อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นใหม่ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน หรือ (ii) คืนเงิน เงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจะคำนวณตามราคาไม่รวม VAT ที่ลูกค้าปลายทางชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) มีการพิจารณาถึงมูลค่าการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องอย่างสมเหตุสมผลระหวางเวลาที่ซื้อและการคืนเงิน และ (ข) จำนวนเงินคืนต้องไม่เกินมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของผลิตภัณฑ์ มูลค่าที่คำนวณโดย Logitech ถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และโต้แย้งไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนใด ๆ จะได้รับการรับประกันตามระยะเวลารับประกันที่คงเหลือ หรือสามสิบ (30) วัน โดยเป็นไปตามระยะเวลาที่นานกว่า

6. สิทธิ์ทั้งหมดภายใต้การขยายระยะเวลารับประกันจะยุติหรือถูกริบ และจะไม่มีการคืนเงินตามราคาหรือค่าธรรมเนียมที่ซื้อ หากลูกค้าปลายทางเลือกที่จะคืนเครื่องที่ไม่บกพร่อง หรือเลือกใบหักลดหนี้ที่ครอบคลุมเครื่องที่บกพร่อง แทนที่จะส่งคำขอการรับประกันไปให้กับ Logitech

7. ลูกค้าปลายพึงต้องดำเนินการและปกิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในส่วนนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารยืนยันการขยายระยะเวลารับประกันนั้นถูกต้อง และหมายเลขซีเรียลแต่ละรายการตรงกับหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ไม่ตรงกันใด ๆ ต้องรายงานไปยังฝ่ายสนับสนุน Logitech ภายในสามสิบ (30) วัน
  2. ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Logitech ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอื่นใดที่ Logitech กำหนดทางใดทางหนึ่ง หากเกิดข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
  3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ วันที่ซื้อ คำอธิบายปัญหาอย่างละเอียดให้กับ Logitech รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ Logitech ร้องขออย่างสมเหตุสมผล
  4. เมื่อมีการร้องขอ ส่งสำเนาหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบุวันที่ซื้อและหมายเลขซีเรียลให้กับ Logitech
  5. เมื่อมีการร้องขอ ส่งสำเนาหลักฐานการซื้อการขยายระยะเวลารับประกันให้กับ Logitech

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนเหล่านี้จะส่งผลให้การขยายระยะเวลารับประกันไม่สามารถตรวจสอบได้

 

8. การขยายระยะเวลารับประกันมีข้อจำกัดตามการขยายระยะเวลาของการรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์ Logitech มาตรฐาน นับจากวันที่ซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การขยายระยะเวลารับประกัน คือ การรับประกันส่วนเสริมที่ไม่ใช่การประกันภาย ซึ่งขยายระยะเวลาของการรับประกันมาตรฐาน โดยจะไม่มีการคุ้มครอง สถานการณ์เพิ่มเติมหรือสถานการณ์อื่นนอกเหนือจาก ข้อบกพร่องในวัสดุและงานฝีมือที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์ Logitech แบบมาตรฐาน ไม่มีโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ข้อยกเว้นการรับประกันทั้งหมดที่กำหนดในการรับประกันแบบจำกัดสำหรับฮาร์ดแวร์ Logitech จะมีผลในการขยายระยะเวลารับประกันนี้ด้วย ดังนั้น สถานการณ์เพิ่มเติม เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม การสูญเสีย การถูกขโมย การดูแลหรือการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง จะถูกยกเว้นจากความคุ้มครอง

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นการทำสัญญาระหว่าง (i) Logitech Inc. หากลูกค้าปลายทางซื้อผลิตภัณฑ์ในอเมริกาเหนือและ/หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่จัดตั้งขึ้นในอเมริกาเหนือ (ii) Logitech Europe SA หากลูกค้าปลายทางซื้อผลิตภัณฑ์ใน EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา) และ/หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่จัดตั้งขึ้นใน EMEA (iii) โดย Logitech Asia Pacific Ltd หากลูกค้าปลายทางซื้อผลิตภัณฑ์ในเอเชียแปซิฟิก และ/หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่จัดตั้งในเอเชียแปซิฟิก (รวมเรียกว่า “Logitech”)

10. Logitech ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา