Riktlinjer för Logitechs varumärke

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Riktlinjer för Logitechs varumärke

De här riktlinjerna gäller för alla, inklusive men utan begränsning Logitech-licenstagare, auktoriserade grossister, distributörer, återförsäljare, utvecklare, kunder och andra som vill använda Logitechs varumärke i egen marknadsföring och reklam, i utbildnings- eller referensmaterial, på webbplatser, produkter och förpackningar för produkter eller på något annat sätt som inte specificeras i dessa riktlinjer.

När dessa riktlinjer följs så skyddas Logitechs varumärkesrättigheter samtidigt som företagets och varumärkenas identitet stärks. Genom att använda ett varumärke som tillhör Logitech godtar du att Logitech är ensam ägare av varumärket och att du inte kommer att göra intrång i Logitechs varumärkesrättigheter, varmed bland annat menas att du inte invänder mot att Logitech använder, registrerar eller ansöker om registrering av ett sådant varumärke någonstans i världen, och att du inte kommer att skada, göra intrång i eller ge något Logitech-varumärke dåligt anseende eller använda ord eller varumärken som kan förväxlas med Logitechs varumärken. Om du i samband med användandet av Logitech-produkter förvärvar goodwill ska all sådan goodwill automatiskt tillskrivas Logitech, och du ska vidta alla tillämpliga åtgärder och utfärda nödvändiga dokument för att uppnå detta.

Du får använda varumärken och produktnamn som tillhör Logitech för att specifikt hänvisa till Logitech-produkter. Logitech motsätter sig inte användandet av varumärken och produktnamn i hänvisningssyfte (detta gäller dock inte logotyper eller designmärken), förutsatt att du följer de nedan angivna varumärkesriktlinjerna och att hänvisningarna inte framställer Logitech på ett felaktigt sätt. Du får inte heller vilseleda allmänheten och ge sken av att ditt företag eller dess produkter och tjänster skulle vara sponsrade av eller ha koppling till Logitech.

 

1. Identifiera Logitechs varumärke på ett korrekt sätt

Logitech-varumärken ska identifieras genom att tillämpliga varumärkessymboler (® eller TM) anges på samma sätt som i produktlistorna på Logitechs webbplats, samt genom att rätt produktbeskrivning och/eller standardnamn används. Du får inte ändra stavning, använda genitiv- eller pluralformer, eller använda varumärket som substantiv eller verb. Du får stryka under eller kursivera namnet eller skriva det i fetstil.

Använd inte ®-symbolen när du hänvisar till själva företaget Logitech, bara när du hänvisar till specifika Logitechs produkter och tjänster. Båda varumärkessymbolerna (® och TM) bör vara upphöjda och mindre framträdande än namnet på Logitech-produkten/-tjänsten.

2. Använd varumärkesmeddelanden

Hänvisa till det fullständiga produktnamnet och använd rätt varumärkessymboler tillsammans med vårt varumärke/våra varumärken vid den första och mest framträdande hänvisningen (eller så snart som det är praktiskt genomförbart därefter). Inkludera ett erkännande av Logitechs äganderätt till varumärket i dokumentationen, på förpackningen eller i marknadsföringsmaterialet. Skriv så här:

 

Logitech, Logi och dess logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech Europe S.A. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

 

3. Kompatibilitet

Du får ange att en Logitech-produkt är kompatibel med din produkt, om det stämmer. Du bör uttrycka detta på ett lämpligt sätt, t.ex. "för användning med", "fungerar med" eller "kompatibel med", men bara om innehållet inte är vilseledande i fråga om vem som tillverkat produkten. Logitech-varumärket får inte vara en del av produktens namn och får inte vara lika framträdande som produktens namn. Du får inte medvetet göra uttalanden om Logitech eller Logitechs produkter och tjänster som är falska, missvisande, felaktiga, bedrägliga eller potentiellt kan skada Logitech och dess dotterbolag.

4. Publikationer, seminarier och konferenser

Du får hänvisa till Logitech och Logitechs produkter i följande fall: (a) om en publikation, ett seminarium eller en konferens har samband med Logitech eller en Logitech-produkt; (b) om ditt namn och din logotyp är mer framträdande än Logitechs på alla trycksaker; (c) om du inkluderar en friskrivningsklausul gällande sponsring från, koppling till och stöd från Logitech, samt (d) om du inkluderar ett erkännande av varumärkena enligt formatet ovan.

5. Reklamvaror

Du får inte tillverka, sälja eller ge bort reklamvaror, inklusive men inte begränsat till muggar och t-tröjor m m med Logitechs varumärken eller logotyper, utan att först ha erhållit en uttrycklig, skriftlig varumärkeslicens från Logitech.

6. Varumärkets helhetsintryck

Du får inte efterlikna Logitechs logotyper eller grafik, eller andra delar av företagets produkter, produktförpackningar eller webbplatser i något material, inklusive men inte begränsat till marknadsföringsmaterial, produktförpackningar, webbplatser och reklammaterial.

7. Reklamfraser och sloganer

Du får inte använda eller efterlikna Logitechs reklamfraser eller sloganer.

8. Domännamn

Du får inte använda ett domännamn eller andranivådomännamn som är identiskt eller praktiskt taget identiskt med ett Logitech-varumärke.

9. Tredjepartsutvecklare

Användningen av Logitechs varumärken måste vara i överensstämmelse med Logitechs övriga riktlinjer för varumärken. Det innebär specifikt att du måste använda Logitechs fullständiga och korrekta varumärke. Du får inte förkorta varumärket på något sätt och inte använda avledningar eller göra förlöjligande anspelningar på varumärket:

Du får inte heller använda Logitechs varumärke för att hänvisa till en hel produktkategori.  Använd inte heller en beskrivning av en Logitech-produkt om inte ditt program är specifikt för just den Logitech-produkten.

Riktlinjer för användning av Logitechs företagslogotyp och designmärken

Logitechs företagslogotyp och andra designmärken får inte användas i något syfte utan en uttrycklig skriftlig varumärkeslicens från Logitech. De är noggrant utformade och får inte skrivas om eller ändras på något sätt. Fler riktlinjer för logotyper och designmärken finns nedan.

1. Kombinera logotyp och designmärken med annan grafik

Logitechs logotyp och designmärken får inte visas tillsammans med någon annan symbol eller ikon, och de får inte heller placeras inuti rutor, cirklar eller några andra former.

2. Användning

Logitechs logotyp och designmärken får endast användas i hänvisningar till Logitech eller Logitechs produkter och tjänster. Förutom reglerna om färg, storlek och placering (se nedan) måste tredje part även godkänna följande villkor vid användning av företagslogotypen och designmärkena. All användning av logotyper och designmärken som inte uppfyller dessa villkor är strängt förbjuden:

  1. Logitechs logotyper och designmärken får endast användas med hänvisning till Logitech och Logitechs produkter eller tjänster.
  2. Logotyper och designmärken får inte användas på ett sätt som låter antyda att ditt företag är sponsrat av, rekommenderas av eller är anslutet till Logitech.
  3. Logitechs logotyper och designmärken får inte användas på ett sätt som låter antyda att varor, tjänster eller webbplatser sponsras av, rekommenderas av eller är anslutna till Logitech.
  4. Logitechs logotyp och designmärken får inte användas på ett sätt som försämrar Logitechs anseende eller dess samarbetspartners och produkters anseende.
  5. Logotypen och designmärkena får aldrig vara större och/eller mer framträdande än ditt eget varumärkesnamn, tjänstenamn eller varumärke på något material som skapas eller distribueras av ditt företag.
  6. Logotypen och designmärkena ska åtföljas av följande fotnot: [Varumärke] är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Logitech i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
  7. Du får varken ändra färg eller utseende på logotypen och designmärkena som tillhandahålls av Logitech. Digitalt eller tryckfärdigt material erbjuds endast i återgivningssyfte.
  8. Logitech förbehåller sig rätten att invända mot otillåten eller oriktig användning av varumärken som tillhör Logitech eller mot annan överträdelse av tillämplig lag.

 

 

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu