Programvarulicensavtal

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Licensavtal för programvara

Läs igenom det här programlicensavtalet noggrant innan du använder Logitech-produkten. Genom att använda Logitech-produkten godkänner du villkoren i det här avtalet. Om du inte godkänner villkoren i det här avtalet ska Logitech-produkten skickas tillbaka i sin originalförpackning tillsammans med kvittot inom 30 dagar från inköpsdatum eller inom den tid som stipuleras av återförsäljarens köpevillkor, beroende på vilken tidsgräns som är längst.

1. Allmänt. Programvaran/appen och dokumentationen som medföljer det här avtalet ("här benämnd Programvaran") är licensierad, inte såld, till dig av Logitech Europe S.A. ("här benämnt Logitech") för användning endast enligt de villkor som anges i det här avtalet. Logitech och dess licensgivare innehar fortfarande äganderätten till Programvaran och Logitech förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänts dig. Villkoren i det här avtalet gäller även alla eventuella uppdateringar från Logitech som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga Programvaran, såvida det inte finns en separat licens för uppdateringen. Finns en separat licens gäller villkoren i den.

2. Licensmedgivanden och begränsningar. Förutsatt att villkoren i det här avtalet följs beviljas du en begränsad, icke-exklusiv licens av Logitech att använda en kopia av Programvaran endast för användning med Logitech-produkter som du har köpt eller Logitech-tjänster. Du får inte och förbinder dig att inte, för egen eller andras räkning, kopiera (utöver vad som uttryckligen tillåts i detta avtal), dekompilera, demontera, baklängeskonstruera, försöka härleda källkod eller skapa härledda program eller ett installationsprogram för programvaran eller någon del av den (utöver vad som uttryckligen tillåts i tillämplig lagstiftning).PROGRAMVARAN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS FÖR DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, FÖR FLYGPLANSNAVIGERING, FLYGKOMMUNIKATION ELLER FLYGLEDNING ELLER FÖR MEDICINSK ELLER ANNAN UTRUSTNING DÄR DET KAN MEDFÖRA LIVSFARA, ORSAKA PERSONSKADOR ELLER ALLVARLIGA MILJÖSKADOR OM PROGRAMVARAN INTE FUNGERAR KORREKT.

3. Överlåtelse. Du får inte, och förbinder dig att inte, för egen eller andras räkning, sälja, omdistribuera, hyra ut eller upplåta Programvaran eller utfärda andrahandslicens för den med följande undantag: Om du har köpt en Logitech-produkt med den här Programvaran får du överlåta Programvaran i samband med att Logitech-produkten som Programvaran används med överlåts permanent och under förutsättning att (a) även alla uppdateringar av Programvaran som du använder eller äger ingår i överlåtelsen, (b) du inte behåller en kopia av Programvaran eller delar av Programvaran, vilket även inkluderar kopior på en dator eller annan lagringsenhet och att (c) den part som Programvaran överlåtes till läser och godkänner villkoren i detta avtal.

4. Uppsägning av avtalet. Detta avtal gäller tills vidare. Parterna har rätt att när som helst säga upp detta avtal oavsett vilket skäl de anger.Din rätt att använda Programvaran upphör automatiskt utan förvarning från Logitech om du bryter mot några villkor i detta avtal. När detta avtal upphör måste du sluta använda Programvaran och förstöra alla kopior som du har i din ägo eller under din kontroll. Bestämmelserna i punkt 5, 6, 10, 11 och 12 fortsätter att gälla även om avtalet sägs upp eller löper ut.

5. FRISKRIVNINGSKLAUSUL. SÅ LÅNGT DET TILLÅTS UNDER GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLHANDAHÅLLS LOGITECHS PROGRAM OCH TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK, MED EVENTUELLA FELAKTIGHETER OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER, SÅ LÅNGT DET TILLÅTS INOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ATT ANVÄNDNINGEN AV LOGITECHS PROGRAM OCH TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN VAD GÄLLER TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, KORREKTHET OCH BEMÖDANDE LIGGER HOS DIG. LOGITECH OCH DESS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIÅTAGANDEN VAD GÄLLER PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, TILL EXEMPEL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL, KORREKTHET, OSTÖRD BESITTNING OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. LOGITECH GER INGA GARANTIER MOT STÖRNINGAR VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH, FÖR ATT PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH MOTSVARAR DINA KRAV, FÖR ATT NYTTJANDET AV PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN LOGITECH KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER PROBLEM, ELLER FÖR ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER FRÅN LOGITECH KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. INGEN AV LOGITECHS ÅTERFÖRSÄLJARE, AGENTER ELLER ANSTÄLLDA HAR RÄTT ATT ÄNDRA, UTVIDGA ELLER GÖRA TILLÄGG I DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att undanta underförstådda garantier och göra inskränkningar i lagstadgade konsumenträttigheter. Om du bor i ett av dessa länder gäller ovanstående undantag och begränsningar inte dig.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN LOGITECH ELLER DESS LICENSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, VINSTBORTFALL, FÖRLORAD INFORMATION ELLER DATA ELLER ANDRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄRLEDAS TILL FÖRSÄLJNING, LICENSIERING, ANVÄNDNING ELLER FÖRHINDRAD ANVÄNDNING AV NÅGON AV LOGITECHS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER OAVSETT HUR DE HAR UPPKOMMIT OCH OAVSETT SKADESTÅNDSTYP (AVTALSBROTT, KRÄNKNING ELLER ANNAT) ÄVEN OM LOGITECH HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. LOGITECHS OCH DESS LICENSGIVARES TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ÖVERSTIGER ALDRIG DEN URSPRUNGLIGA KOSTNADEN SOM ERLAGTS FÖR PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN I FRÅGA. De föregående begränsningarna gäller även om ovanstående ersättning inte uppnår sitt huvudsyfte. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att göra undantag för oförutsedda, tillfälliga eller speciella följdskador och det kan därför hända att ovanstående ansvarsbegränsning inte gäller. Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av personskada i den utsträckning gällande lagstiftning föreskriver skadestånd vid sådan skada.

7. Slutanvändare inom statlig sektor i USA. Programvaran utgör ett så kallat Commercial Item enligt definitionen i 48 C.F.R. 2.101 och består av så kallad Commercial Computer Software och Commercial Computer Software Documentation, och licens ges till slutanvändare inom federal tjänst i USA a) endast som Commercial Item och b) endast med samma rättigheter som alla andra slutanvändare har enligt villkoren i det här avtalet. Rättigheter som inte meddelats lyder under upphovsrättslagarna i USA.

8. Exportrestriktioner. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Programvaran så att tillämpliga lagar eller restriktioner överträds i exempelvis USA, EU, Schweiz och/eller lagar och restriktioner i det land där Programvaran har anskaffats.

9. Representanter och köpare för tredje part. Om Programvaran har anskaffats för utomstående parts räkning garanterar köparen att han/hon har rätt att binda den användare eller juridiska person för vilken Programvaran har anskaffats vid villkoren i avtalet.

10. Domsrätt och enskilda avtalsbestämmelsers giltighet. Om din hemvist är USA är detta avtal underkastat, och ska tolkas, enligt lagarna i USA och delstaten Kalifornien, oaktat dess lagvalsregler och principer. Om din hemvist är utanför USA är detta avtal underkastat lagarna i Schweiz. Om en behörig domstol fastställer att en bestämmelse i detta avtal helt eller delvis inte är tillämplig ska denna ändå tillämpas i största möjliga utsträckning så att parternas avsikter fullföljs och övriga delar av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut.

11. Hela Avtalet, gällande språkversion. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna avseende användning av Programvaran och ersätter alla tidigare eller nuvarande skriftliga och muntliga avtal rörande denna produkt. Inga ändringar i eller tillägg till det här Avtalet är bindande så länge de inte gjorts skriftligen och undertecknats av Logitech. Översättningar av det här Avtalet görs där översättning påbjuds. Om det uppstår konflikt mellan den engelska och den översatta versionen är det den engelska versionen av Avtalet som gäller.

12. Programvara med öppen källkod. Vissa delar av Programvaran är inte licensierade under villkoren för detta avtal, utan lyder i stället under gällande villkor för licenser för öppen källkod (här benämnt "Komponenter med öppen källkod"). Komponenter med öppen källkod som gäller Programvaran och tillhörande tillämpliga licenser anges på http://opensource.logitech.com. Varje komponent med öppen källkod som du använder omfattas av villkoren i motsvarande licens. Du måste acceptera villkoren i alla sådana licenser eller avstå från att använda Programvaran.

13. Uppdateringar.Logitech har ingen skyldighet att tillhandahålla uppdateringar eller stöd för Programvaran.I den händelse att Logitech, helt efter egen bedömning, tillhandahåller din produkt med uppdateringar och/eller uppgraderingar för Programvaran (här benämnt "Uppdateringar"), godkänner du att Logitech, när som helst av någon anledning, kan upphöra med sådana Uppdateringar. Logitech och dess dotterbolag och representanter får samla in, hantera, behandla och använda diagnostisk, teknisk och liknande information, inklusive men inte begränsat till information om Logitech-produkten, datorn, systemet och programvaran, tillbehör och relaterade produkter som samlas in periodvis för att kunna erbjuda dig eventuella Uppdateringar, produktsupport och andra tjänster med anknytning till Logitech-programvaran, och för att verifiera att villkoren i det här avtalet följs. Logitech kan komma att använda den här informationen, förutsatt att du inte kan identifieras personligen av den, för att förbättra våra produkter eller för att erbjuda dig tjänster.

Programvaran skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal i USA. Obehörig kopiering eller distribution av programvaran utgör ett brott som kan leda till skadeståndskrav och bötesstraff.

© 2015 Logitech. Med ensamrätt.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu