Villkor för tjänsten Logitech Select

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Logitechs villkor för tjänster

(professionella kunder)

Dessa villkor (”Avtal”) gäller för Logitech-tjänster såsom dessa beskrivs i en Tjänstebeskrivning (”Tjänsten”). Kunden godkänner och samtycker till att vara bunden av detta Avtal och av den tillämpliga Tjänstebeskrivningen. Logitech förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra detta Avtal och denna Tjänstebeskrivning efter eget gottfinnande. TJÄNSTEN ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR PROFESSIONELLA KUNDER SOM SKAFFAR TJÄNSTEN FÖR KOMMERSIELL ELLER PROFESSIONELL ANVÄNDNING. KONSUMENTER ÄR INTE BERÄTTIGADE ATT KÖPA TJÄNSTEN.

1. Definitioner

Kund” avser en användare som köpt Tjänsten för kommersiell eller professionell användning. Termen ska även avse kvalificerade kanalpartners som får åtkomst till Tjänsten å slutanvändares vägnar.

Defekt” eller ”Bristfällig” definieras i tillämplig version av Logitechs begränsade maskinvarugaranti.

Rum” avser ett rum som stöds av en Logitech-tjänst som inkluderar en Logitech-produkt som stöds.

Logitech-produkt som stöds” avser en Logitech-produkt som listas i Tjänstebeskrivningen.

Återförsäljare” avser en eller flera återförsäljare som sålt Tjänsten till Kunden.

Tjänstebeskrivning” avser de Logitech-tjänsteerbjudanden som beskrivs i dokument som görs tillgängliga av Logitech på dess webbplats, såsom Tjänstebeskrivningen för Logitech Select: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

Paket” avser maskinvaru- och programvaruprodukter från tredje part som är godkända av Logitech och som ingår i ett paket med en Logitech-produkt som stöds.

Tredjepartsprodukt” avser maskinvaru- och programvaruprodukter från tredje part som inte ingår i ett paket men som används tillsammans med en Logitech-produkt som stöds i ett Rum.

2. Logitech-tjänster

Logitech kommer att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med den tillämpliga Tjänstebeskrivningen enligt följande villkor:

2.1. Omfattning. Logitech kommer att leverera Tjänsterna när de köps av Kunden. Den tillämpliga Tjänstebeskrivningen införlivas härmed som referens. Tjänsterna är endast tillgängliga för Logitech-produkter som stöds som är installerade i ett Rum, som inte har nått livscykelslut när Tjänsterna köps och som har köpts i de länder som anges i Tjänstebeskrivningen (”Länder som omfattas”). En tredjepartsleverantör som har slutit avtal med Logitech kan tillhandahålla en del av eller alla Tjänsterna.

2.2. Tjänsteportal. Om det krävs i en Tjänstebeskrivning måste Kunden registrera sig på en digital Logitech-portal (”Logitech-tjänsteportal”) för att aktivera och hantera Tjänsten. Kunden är alltid ansvarig för och tar uttryckligen på sig de risker som är förknippade med användningen av Logitechs tjänsteportal.

2.3. Plats. Tjänsterna kommer att levereras i Länder som omfattas. Vissa funktioner som ingår i Tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Logitech-produkter som stöds flyttas utanför Länder som omfattas kommer Logitech endast att tillhandahålla Tjänsterna när de är tillgängliga och ytterligare avgifter eller andra tjänstenivåer kan tillkomma.

2.4. Tredjepartsprodukter.

 1. Paket: Logitech ger support för problem som påverkar standardmässiga, förinstallerade SRS-/OS-bilder för Microsoft Teams Rooms, Zoom och andra videokonferensapplikationer som finns tillgängliga i CollabOS. Logitech kan underlätta interaktionen mellan Kunden och tredjepartsleverantören för att Kunden ska få den support som den eventuellt har rätt att få under eventuell garanti med de andra leverantörerna.
 2. Logitech kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att ge support för Tredjepartsprodukter som är tillgängliga i ett Rum i den utsträckning de samverkar med en Logitech-produkt som stöds, till exempel för att hjälpa till med anslutningsproblem eller nätverksanslutningar. Under inga omständigheter kommer Tjänsten att omfatta garanti eller ersättningstjänster för Tredjepartsprodukter.
 3. Tjänsterna ska inte omfatta några ersättnings- eller reparationstjänster enligt garantin för Tredjepartsprodukter. Det är Kundens ansvar att säkerställa att denne har rätt garantitäckning för Tredjepartsprodukter, och Logitech ansvarar inte för hur Tredjepartsprodukter och relaterad programvara och relaterade tjänster fungerar.

2.5. Versioner som stöds. Tjänsten kräver att kunden underhåller programvaran och den Logitech-produkt som stöds så att de har miniminivån av den version eller konfiguration som anges av Logitech. Kunden måste också installera korrigeringar, programvaruuppdateringar eller efterföljande versioner enligt anvisningar från Logitech för att den Logitech-produkt som stöds ska vara kvalificerad för Tjänsten.

2.6. Undantag. Såvida inte annat uttryckligen anges i tillämplig Tjänstebeskrivning täcker Tjänsterna inte:

 • batterier eller andra förbrukningsvaror;
 • Logitech-produkter som stöds som har skadats av felaktig användning, olycka, modifiering, olämplig fysisk miljö eller driftsmiljö, felaktigt underhåll av Kunden, borttagning eller förändring av identifieringsetiketter på utrustning eller delar;
 • fel som orsakas av en produkt eller ett tillbehör som Logitech inte ansvarar för;
 • defekter som orsakats av normalt slitage;
 • kosmetiska skador som inte påverkar funktionerna hos Logitech-produkterna som stöds i övrigt;
 • elektriska arbeten utanför Logitech-produkter som stöds, otillräcklig eller defekt IT-infrastruktur.

 

2.7. Produktersättning. ogitech kommer att ersätta Logitech-produkter som stöds enligt beskrivningen i den relevanta Tjänstebeskrivningen om kunden under Tjänsteperioden lämnar in ett giltigt garantianspråk för en Defekt som påverkar enheten som ska ersättas

Ersättningsprodukter (eller delar av produkter) som tillhandahålls Kunden enligt en Servicebeskrivning kommer att vara antingen en ny produkt eller en produkt som i prestanda motsvarar en ny produkt. Ersättningsprodukter omfattas av den ursprungliga eller förlängda produktgarantin och täcks av garantin under återstoden av garantiperioden eller trettio (30) dagar, beroende på vilket som är längst. Om så begärs av Logitech samtycker Kunden till att omedelbart returnera den defekta enheten till Logitech enligt Logitechs instruktioner (förbetald frakt). Logitech kan, efter eget val, testa den returnerade Produkten för att se om den innehåller maskinvarufel och förbehåller sig rätten att fakturera Kunden för hela priset om Kunden inte returnerar den defekta produkten eller om testningen inte bekräftar att det förekommer en Defekt som täcks av den tillämpliga maskinvarugarantin.

Om utbytestider påverkas av händelser som ligger utanför Logitechs kontroll, såsom väderförhållanden, störningar i transportnätverket (som budfirmor är beroende av), efterlevnad av exportkontroller och tullprocesser, tullförseningar eller andra variabler och faktorer som ligger utanför Logitechs kontroll, garanterar inte Logitech leverans ”nästa arbetsdag” eller andra leveranstider. I synnerhet kan Logitech inte ta ansvar för förseningar som budfirmor ådrar sig.

2.8. Reservprodukter på produktionsanläggning. Reservprodukter på produktionsanläggning (eller delar av produkter) som tillhandahålls Kunden, i behöriga fall enligt en Tjänstebeskrivning, förvaras på Kundens produktionsanläggning. Reservprodukter på produktionsanläggningen gäller varken för Paket eller Tredjepartsprodukter. Kunden ska äga Reservprodukterna på produktionsanläggningen, förvara dem på rätt sätt och vara ansvarig för förlust eller skada som kan påverka nämnda produkter, med undantag för Defekter.

2.9. Ändring; Annullering av Tjänsten. Logitech förbehåller sig rätten att (i) då och då ändra detta Avtal, och ändringarna träder i kraft när de reviderade villkoren publiceras på webbplatsen, (ii) dra in de Logitech-stödda Produkterna och därmed sluta stödja nämnda Produkter eller versioner därav, eller (iii) ändra eller dra in Tjänsten när som helst. I avsnitt 8.3 (annullering) beskrivs Kundens enda möjliga åtgärder för eventuella anspråk som rör upphörande av Tjänsten. Kundens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har publicerats kommer att ses som ett godkännande av ändringarna.

2.10. Kanalpartners. Vissa kanalpartners kan vara kvalificerade att få åtkomst till Tjänsten och hantera å slutanvändarnas vägnar och/eller kan tillhandahålla egen teknisk support eller tjänsteplaner, i kombination med eller utöver en Logitech-tjänsteplan. Om slutanvändare beställer sådan teknisk support eller andra tjänsteavtal från kanalpartners ska de endast vända sig till dessa kanalpartners för eventuell support. Logitech ska inte vara skyldiga att fortsätta att stödja Tjänsten efter det att kanalpartnerna av någon anledning har upphört att leverera Tjänsten. Logitech ska i alla händelser inte hållas ansvariga för att leverera någon Tjänst utöver tillämplig Logitech-tjänstbeskrivning.

3. Period

3.1. Tjänsterna ska starta på det första aktiveringsdatumet enligt beskrivningen i den tillämpliga Tjänstebeskrivningen eller senast 60 dagar från beställningsdatumet för Tjänsterna (”Startdatum”) och ska pågå under den angivna perioden för den tillämpliga Tjänsteplanen (”Tjänsteperioden”). Den upphör automatiskt när Tjänsteperioden upphör. Logitech kommer inte att tillhandahålla tjänster efter att Tjänsteperioden har upphört.

3.2. Om Logitech avbryter tillverkningen av en Logitech-produkt som stöds (”Produktupphörande”) eller om en tredjepartstillverkare avbryter tillverkningen av ett Paket, kommer Logitech att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med villkoren i detta Avtal för återstående tid av den då aktuella Tjänsteperioden, och Tjänsten upphör automatiskt då den aktuella Tjänsteperioden upphör. Logitech kan efter eget gottfinnande säga upp detta Avtal i enlighet med avsnitt 8.3. Ingen Tjänst för en upphörd Logitech-produkt som stöds kommer att förnyas eller förlängas.

4. Programvarusupport

4.1. Programvara som omfattas. Logitech kommer att tillhandahålla felsökning och lösningar för programvaruproblem av utbildade experter för Logitechs egenutvecklade programvara och för tredjepartsprogramvara som listas i den tillämpliga Tjänstebeskrivningen (”Programvara som omfattas”).

4.2. Tjänstens omfattning. Logitech kommer att hjälpa Kunder att lösa sina problem med Programvara som täcks genom att ge elektronisk hjälp och hjälp via telefon. Om Logitech bedömer att vi inte kan tillhandahålla problemlösning för Programvara som omfattas och kommer från tredje part, kan Logitech underlätta interaktionen mellan Kunden och tredjepartsleverantören för att hjälpa Kunden att få den tredjepartsservice eller -support som Kunden kan ha rätt till utifrån avtalen med dessa andra leverantörer. Logitech kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla följande supporttjänster för programvaran till Kunder på följande sätt:

 • Föreslagna korrigeringar
 • Problemavgränsning, såsom informationsinsamling, analys, sökning efter ytterligare information
 • Problemlösning, såsom att tillhandahålla en lösning eller åtgärder som kan innebära en lösning, ett sätt att kringgå problemet, konfigurationsändringar, eskalera felrapport
 • Ytterligare administrativa tjänster, till exempel hjälp med installation av uppdateringar.

 

4.3. Begränsningar av tjänsten Programvarusupport. Programvarusupport inkluderar endast support för Programvara som omfattas och exkluderar följande typer av support:

 • Programvara för applikationer som inte är från Logitech, förutom specificerad ”Programvara som omfattas”
 • Eventuella tjänster på plats
 • Utbildningshjälp på distans eller på plats
 • Borttagning av virus eller skadlig kod
 • Skript, programmering, webbutveckling.

 

Logitechs skyldigheter enligt detta Avtal är begränsade till att göra tillgängliga personer bekanta med Programvaran som omfattas och tillhörande System som stöds samt tillhandahålla resultaten av Logitechs rimliga ansträngningar som svar på Kundens frågor. LOGITECH GARANTERAR INTE ATT EN VISS FRÅGA KOMMER ATT LÖSAS ELLER ATT PROGRAMVARAN SOM OMFATTAS ELLER PROBLEMLÖSNINGEN LEDER TILL NÅGRA SÄRSKILDA RESULTAT. Logitech kan dra slutsatsen att en fråga är tillräckligt komplex, eller att Kundens system är av ett slag som utesluter en effektiv analys av frågan via diskussioner på e-post eller över telefon. Kunden förstår att Logitech kanske inte kan lösa frågor av detta slag, och Kunden förstår och accepterar att den kommer att behöva vidta oberoende åtgärder för att lösa sådana frågor.

5. Kundens ansvar.

Kunden samtycker till att:

 • följa instruktionerna från Logitech och procedurerna för begäran om Tjänsten;
 • samarbeta fullt ut med Logitech tills Tjänsten har utförts;
 • säkerhetskopiera data och upprätthålla en komplett plan för katastrofåterställning. Kunden godkänner att Logitech inte ansvarar för förlorade eller skadade programvaror eller data, oavsett orsak, inklusive utan begränsning till följd av Logitechs oaktsamhet. Denna begränsning gäller alla rättsliga processer, oavsett om dessa bygger på avtal, skadeståndsgrundande händelse eller någon annan teori;
 • tillhandahålla och underhålla, på egen bekostnad, nödvändiga infrastrukturtjänster för att använda Logitech-produkter som stöds i enlighet med specifikationerna;
 • ersätta, på egen bekostnad, alla förbrukningsvaror som används i samband med Logitech-produkter som stöds;
 • erhålla och upprätthålla behörighet för Logitech att komma åt och använda Logitech-produkter som stöds, informationen på dem och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i Logitech-produkter som stöds i syfte att tillhandahålla Tjänsten;
 • installera, använda och regelbundet uppdatera ett aktuellt, väl ansett antivirusprogram i anslutning till Logitech-produkter som stöds. Tjänsten omfattar inte reparation eller återställning av Logitech-produkter som stöds som skadats eller infekterats av virus;
 • uppfylla övrigt Kundansvar som beskrivs i detta Avtal och i tillämplig Tjänstebeskrivning. Om kunden inte fullgör var och en av sina skyldigheter kommer Logitech inte att vara skyldig att leverera Logitech-tjänsten, eller så kan ytterligare avgifter eller fördröjningar uppkomma.
 • upprätthålla gott skick på alla programvarulicenser som tillhandahålls Kunden eller som krävs för att använda Logitech-produkter som stöds. Det är Kundens ansvar att avgöra om varje programversion ska installeras när den blir tillgänglig. Kunden accepterar dock att Logitech kan kräva att Kunden uppgraderar programvaran för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

 

6. FRISKRIVNING FRÅN ALLA GARANTIER.

LOGITECH UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE PRESTANDAN HOS MASKINVARA ELLER PROGRAMVARA SOM ANVÄNDS FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ELLER UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE DET RESULTAT SOM FÖRVÄNTAS FRÅN TJÄNSTEN ELLER RESULTAT AV EN EVENTUELL REKOMMENDATION FRÅN LOGITECH, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE PRESTANDA, SÄLJBARHET, TJÄNLIGHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSER ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE HOS NÅGOT AV DET SOM KAN UPPSTÅ FRÅN GENOMFÖRANDET AV EN REKOMMENDATION FRÅN LOGITECH. INGENTING I DETTA AVTAL ELLER NÅGON ANNAN SKRIFTLIG DOKUMENTATION ELLER MUNTLIG KOMMUNIKATION MED SLUTKUNDEN KAN ÄNDRA VILLKOREN I DETTA AVSNITT.

LOGITECH TAR INTE ANSVAR FÖR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER -VILLKOR VAD GÄLLER EN EFFEKT SOM TJÄNSTEN KAN HA PÅ DESSA GARANTIER ELLER VILLKOR.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING.

LOGITECH (INKLUSIVE LOGITECHS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD) TAR INGET ANSVAR UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM BESKRIVS HÄRI, INKLUSIVE ANSVAR FÖR LOGITECH-PRODUKTER SOM STÖDS SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING, FÖR FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER PROGRAMVAROR ELLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER ELLER SUPPORT. LOGITECH PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPKOMMER SOM EN FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV LOGITECH-PRODUKTER SOM STÖDS I HÖGRISKAKTIVITETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DRIFT AV KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR, FLYGPLANSNAVIGERING ELLER -KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKKONTROLL, MEDICINSKA SYSTEM, LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM ELLER VAPENSYSTEM. LOGITECH HAR INGET ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER ANDRA OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR, ÄVEN OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS, ELLER FÖR EVENTUELLA SKADESTÅNDSANSPRÅK AV NÅGON TREDJE PART.

KUNDEN GODKÄNNER ATT FÖR EKONOMISK FÖRPLIKTELSE SOM RÖR TJÄNSTERNA SKA LOGITECHS SAMMANLAGDA EKONOMISKA FÖRPLIKTELSE OCH KUNDENS ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRDER INTE ÖVERSTIGA DET AGGREGERADE BELOPP SOM HAR BETALATS AV KUNDEN FÖR KÖPET AV TJÄNSTEN ENLIGT DETTA AVTAL UNDER DE TOLV MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR DET DATUM DÅ LOGITECH MEDDELAS ANGÅENDE ANSVARSFORDRAN AV KUNDEN.

DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER OAVSETT ORSAKEN ELLER OMSTÄNDIGHETERNA SOM GER UPPHOV TILL EN SÅDAN FÖRLUST, SKADA ELLER ANSVARSSKYLDIGHET, ÄVEN OM SÅDAN FÖRLUST, SKADA ELLER ANSVARSSKYLDIGHET GRUNDAS PÅ OAKTSAMHET ELLER ANDRA SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSER ELLER AVTALSBROTT (INKLUSIVE ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER ELLER BROTT MOT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR) .

VARKEN LOGITECH ELLER SLUTKUNDEN KAN INLEDA EN RÄTTSLIG PROCESS I NÅGON FORM SOM EN FÖLJD AV DETTA AVTAL MER ÄN ARTON (18) MÅNADER EFTER ATT FORDRAN HAR UPPSTÅTT.

8. Annullering

8.1. Kunden kan säga upp detta Avtal om Logitech inom högst trettio (30) dagar från Startdatumet har mottagit en begäran om uppsägning från kanalpartnern från vilken Kunden har köpt Tjänsterna. Värdet på tjänster som redan har tillhandahållits kan komma att dras av. I inget fall får återbetalningsbeloppet vara högre än de avgifter som betalats för Tjänsten. Värdet som räknas ut är slutgiltigt och bindande och kan inte bestridas. Kunden kan inte säga upp detta Avtal efter trettio (30) dagar från Startdatumet förutom enligt vad som föreskrivs i tillämplig lagstiftning, vilken inte kan ändras genom avtal.

8.2. Logitech kan säga upp detta Avtal när som helst under Tjänsteperioden om Kunden (i) gör en felaktig framställan till Logitech eller dess ombud, (ii) blir insolvent, försätts i konkurs, (iii) gör en hemställan om eller samtycker till eventuellt understöd i enlighet med lagar om konkursrekonstruktion, eller blir oförmögen att uppfylla sina ekonomiska åtaganden i den vanliga affärsverksamheten, eller (iv) missbrukar Tjänsterna, på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal eller bryter mot sina skyldigheter enligt detta Avtal eller i Tjänstebeskrivningen. I händelse av att detta Avtal annulleras kommer Logitech att skicka ett skriftligt meddelande om annullering till Kunden på den adress som anges i dokumentationen.

8.3. Logitech kan, efter eget gottfinnande, säga upp detta Avtal med trettio (30) dagars varsel till kunden, i vilket fall den senare kommer att ha rätt att få en proportionellt beräknad återbetalning av det ursprungliga inköpspriset. Återbetalningen beräknas proportionellt utifrån procentandelen av återstående Tjänsteperiod, minus värdet av eventuell tjänst som har tillhandahållits kunden under Tjänstebeskrivningen. Under inga omständigheter får återbetalningsbeloppet vara högre än de avgifter som betalats för Tjänstebeskrivningen. Värdet som räknas ut av Logitech är slutgiltigt, bindande och kan inte bestridas.

8.4. Vid annullering eller upphörande av detta Avtal, av vilken anledning det än må vara, upphör parternas avtalsmässiga rättigheter och skyldigheter, förutom att ansvarsbegränsningen kommer att kvarstå.

9. Allmänna villkor.

9.1. Sekretess. Kunden accepterar att all information eller alla data som lämnas eller skickas till Logitech, via telefon, elektroniskt eller på annat sätt, inte är konfidentiella eller tillhör Kunden.

9.2. Hela avtalet. Detta Avtal, tillsammans med tillämplig Tjänstebeskrivning, utgör det fullständiga Avtalet mellan kunden och Logitech gällande Tjänsterna, och ersätter eventuell tidigare muntlig eller skriftlig kommunikation mellan parterna om sådana Tjänster. Ingen Återförsäljare och ingen av Logitechs anställda eller ombud får muntligen ändra villkoren i detta Avtal.

9.3. Kompletterande åtgärder. Om inget annat anges i Tjänstebeskrivningen innehåller detta Avtal ingen garanti. Logitech-produkter som stöds kan även ha en separat, begränsad garanti från Logitech eller tredjepartsleverantörer om tillämpligt. Logitechs begränsade maskinvarugaranti styrs fortfarande av villkoren däri.

9.4. Formulär. Alla förtryckta villkor som anges på formulär (till exempel inköpsorder) som Kunden kan ha skickat till en Återförsäljare eller till Logitech eller som Kunden kan skicka till en Återförsäljare eller Logitech i framtiden gäller inte för Tjänsten och kommer inte att ändra eller komplettera detta Avtal.

9.5. Logitechs kontrakterande enhet. Detta Avtal tecknas av: (i) Logitech Inc. om Kundens registrerade säte är i Nordamerika; (ii) av Logitech Europe SA om Kundens registrerade säte är i EMEA (Europa, Mellanöstern eller Afrika); (iii) av Logitech Asia Pacific Ltd om Kundens registrerade säte är i Asien och Stillahavsområdet (förutom Japan), (iv) av Logicool Co. Ltd om Kundens registrerade säte är i Japan; eller (v) av någon annan Logitech-enhet som anges i Tjänstebeskrivningen.

9.6. Gällande lag; Jurisdiktion. (A) För Kunder med registrerat säte eller hemvist i USA kommer detta Avtal att exklusivt styras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA och delstaten Kalifornien, utan hänsyn till eller tillämpning av lagvalsregler eller principer eller FN. Lag om internationella köp. Parterna godkänner att delstatsdomstolarna i delstaten Kalifornien, i Santa Clara County, eller de federala domstolarna för norra distriktet i Kalifornien har exklusiv jurisdiktion; (B) För kunder med säte eller hemvist utanför USA kommer detta Avtal uteslutande att regleras av och tolkas i enlighet med schweizisk lagstiftning, utan hänsyn till eller tillämpning av lagvalsregler eller principer. FN:s Lag om internationella köp tillämpas inte. Parterna är överens om att domstolarna i kantonen Vaud, Schweiz, ska ha exklusiv jurisdiktion i Logitech Europe SA:s säte.

9.7. Rangordning. Om några inkonsekvenser eller konflikter uppstår mellan bestämmelserna i detta Avtal, Tjänstebeskrivningen, fakturor eller andra tillämpliga Kundvillkor, ska följande rangordning gälla i prioritetsordning:

 • Detta Avtal
 • Tjänstebeskrivning
 • Faktura
 • Eventuella tillämpliga villkor för Kunden.

 

9.8. Meddelanden. Alla meddelanden måste skickas skriftligen till: (A) Om Kundens registrerade säte är i Nordamerika: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA; (B) om Kundens registrerade säte är i EMEA: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL – Innovation Square, CH – 1015 Lausanne, Switzerland.

9.9. Force Majeure. Varken Logitech eller Kunden ansvarar för underlåtenhet att fullgöra några skyldigheter på grund av faktorer som ligger utanför deras kontroll. Om Logitechs möjlighet att tillhandahålla Tjänsten stoppas av omständigheter som ligger utanför Logitechs kontroll kan Logitech säga upp detta Avtal, i vilket fall, förutsatt att omständigheter som leder till Logitechs hindrade möjlighet att leverera tjänsterna inte är ett resultat av Kundens åtgärder eller passivitet, Kunden kommer att få en proportionellt beräknad återbetalning av det ursprungliga inköpspriset för Tjänsterna. Återbetalningen beräknas proportionellt utifrån procentandelen av återstående Löptid, minus värdet av eventuella Tjänster som har tillhandahållits Kunden. I inget fall får återbetalningsbeloppet vara högre än de avgifter som betalats för Tjänsterna. Värdet som räknas ut av Logitech är slutgiltigt, bindande och kan inte bestridas.

9.10. Inget överlåtande; Omlokalisering. Kunden får inte tilldela eller överlåta detta Avtal, eller rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal, till en tredje part, såvida inte en sådan tilldelning eller ett sådant överlåtande sker samtidigt som köpet av i stort sett alla Kundens tillgångar, en sammanslagning eller annan liknande juridisk händelse. Logitech kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande eller meddelande.

Om kunden flyttar Logitech-produkten som stöds till en geografisk plats på vilken Tjänsten som har köpts inte är tillgänglig eller inte har samma pris, kan Kunden nekas resultat av Tjänsten, ådra sig en avgift på den nya platsen eller så kan Tjänstens omfattning modifieras. Om Tjänsten måste nekas på grund av fysisk omplacering av System som stöds eller om Kunden väljer att inte betala någon extra avgift, kan Tjänsten annulleras automatiskt utan återbetalning.

9.11. Inget avstående. Avstående från ett brott eller underlåtenhet att verkställa en skyldighet häri ska inte på något sätt tolkas som ett avstående från något annat eller efterföljande brott eller från en annan eller efterföljande skyldighet häri.

9.12. Avskiljbarhet. Ogiltigheten av eller omöjligheten i att genomdriva någon bestämmelse i detta Avtal påverkar inte giltigheten för detta Avtal som helhet, vilket alltid kommer att gälla fullt ut.

9.13. Fristående entreprenörer; Närstående företag; Logitechs underleverantörer. Parterna är fristående entreprenörer under detta Avtal. Varken Logitech eller dess personal eller representanter ska anses vara Kundens ombud eller anställda. Logitechs närstående företag kan delta i utförandet enligt detta Avtal och Logitech kan också lägga ut sina skyldigheter på entreprenad enligt detta.

9.14. Ingen tredje part. Om inget annat uttryckligen anges får inget villkor och ingen bestämmelse i detta Avtal eller en Tjänstebeskrivning vara verkställbar av en annan part än Kunden eller Logitech och deras tillåtna efterträdare och tilldelade personer.

9.15. Personuppgifter. Information som identifierar dig som person (PII) som är relaterad till Kunden som erhållits av Logitech vid utförandet av Tjänsterna kommer att behandlas i enlighet med Logitechs gällande sekretesspolicy som finns här (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Kunden auktoriserar Logitech att använda Kundens PII (information som identifierar kunden som person) och data efter behov för att Logitech ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, samt dela den med tredjepartsleverantörer eller ombud som arbetar å Logitechs vägnar i syfte att leverera Tjänsten. Kunden förbinder sig, står för och garanterar att den har alla auktorisationer som kan vara nödvändiga eller lämpliga för Logitechs användning enligt detta Avtal. I enlighet med tillämplig lagstiftning ska Logitech använda Kundens PII (information som identifierar kunden som person) och data i enlighet med Logitechs sekretesspolicy, inklusive för att leverera, utveckla och förbättra Logitechs tjänster. Logitechs sekretesspolicy är uttryckligen införlivad i detta Avtal.

9.16. Efterlevnad av lagar; Exportkrav. Kunden ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Kunden accepterar och godkänner att Logitech omfattas av regler från amerikanska myndigheter och andra regeringar som förbjuder export av vissa produkter och av teknisk information till vissa länder. Kunden garanterar att den varken direkt eller indirekt exporterar eller återexporterar några Logitech-produkter, Tjänster och/eller teknisk information på ett sätt som bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar. Underlåtenhet att följa ovanstående förpliktelser kan leda till försenad service eller uppsägning av detta Avtal.

Kunden står för och garanterar att den vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal följer alla tillämpliga lagar, stadgor och förordningar från statliga myndigheter som har jurisdiktion över aktiviteter som rör detta Avtal, inklusive men inte begränsat till, lagar, stadgor och förordningar gällande import, export, miljölagar, alla tillämpliga lagar mot mutor och korruption, inklusive Storbritanniens Bribery Act of 2010 och USA:s Foreign Corrupt Practices Act samt lagar som gäller användning av tvångsarbete, fängelsearbete eller barnarbete. Kunden kommer att förse Logitech med all information som krävs för att Logitech ska kunna följa tillämpliga lagar, stadgor och förordningar som rör detta Avtal och Tjänsterna.

9.17. Språk. Engelska är det styrande språket i detta Avtal. I händelse av konflikt mellan den engelskspråkiga versionen av detta Avtal och en version som har översatts till ett annat språk, ska den engelskspråkiga versionen av detta Avtal gälla.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu