Tjänstevillkor för Logi Circle

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Villkor för tjänster
Logi Circle

Tack för att du använder Logitech och Logis produkter, programvara och applikationer.Logitech och dess dotterbolag (kollektivt benämnt "Logi") tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla följande: 1) programvara som kan laddas ned till din mobila enhet för åtkomst till tjänster ("Mobilappar"); 2) en produktspecifik webbplats ("Webbplats"); 3) Logi-användarkonto som du får åtkomst till genom Mobilappar eller Webbplats; och 4) prenumerationstjänster; (kollektivt benämnt "Tjänster") som alla kan användas med Logi-konsumentprodukter ("Produkter"). Dessa Villkor för tjänster ("Villkor") är ett juridiskt avtal mellan dig och Logi och styr ditt användande av Tjänsterna.Du får endast använda dig av och få åtkomst till Tjänster om du följer dessa Villkor, så du bör läsa igenom dem noggrant innan du börjar använda dem. Logi förbehåller sig rätten att begränsa eller upphäva din tillgång till Tjänsterna, eller att upphäva eller avsluta din registrering eller ditt konto, när som helst av någon anledning för att du inte har uppfyllt dessa Villkor.

NÄR DU KLICKAR PÅ OK OCH FÅR ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDER DESSA TJÄNSTER FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER SAMTLIGA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA PÅ NÅGOT SÄTT, OCH PRODUKTEN SKA KOPPLAS UR SAMT SKICKAS TILLBAKA I SIN ORIGINALFÖRPACKNING TILLSAMMANS MED KVITTOT INOM 30 DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM ELLER INOM DEN TID SOM STIPULERAS AV ÅTERFÖRSÄLJARENS KÖPEVILLKOR, BEROENDE PÅ VILKEN TIDSGRÄNS SOM ÄR LÄNGST. OM DU HAR LADDAT NER PROGRAMVARAN MÅSTE DU SLUTA ANVÄNDA DEN OCH AVLÄGSNA FRÅN DIN(A) ENHET(ER) ALLA KOPIOR SOM DU HAR I DIN ÄGO ELLER UNDER DIN KONTROLL.

Ändring av dessa Villkor

Logi kan när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor. Du bör med jämna mellanrum kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter att ändringar publicerats ses detta som ett godkännande av ändringarna.

Förändringar i Tjänsterna

Vi kan lägga till ytterligare funktioner eller ändra befintliga Tjänster i syfte att förbättra dessa Tjänster och deras användbarhet. Om Logi gör sådana ändringar gäller dessa Villkor de nya Tjänsterna och eventuella ändringar av befintliga Tjänster.

Användarinformation; Konto

För att använda Tjänsterna måste du registrera ett användarkonto ("Konto") och uppge viss personlig information (såsom användarnamn, e-post och/eller lösenord – kollektivt benämnt "Inloggningsuppgifter") i enlighet med vad som krävs enligt formuläret för tjänsteregistrering. Du samtycker till 1) att skicka riktig och sanningsenlig information; 2) att bibehålla riktigheten i sådan information; 3) att ha läst, förstått och godkänna att vara bunden till dessa Villkor; 4) att du är minst 18 år; 5) att ditt användande av Tjänsterna inte strider mot någon lag eller förordning i USA (du befinner dig till exempel inte i ett land som är föremål för ett embargo eller finns med på någon amerikansk förteckning som förbjuden eller begränsad part enligt gällande kontrollagar eller kontrollbestämmelser). Använd inte dessa Tjänster om du inte godkänner eller kan uppfylla dessa Villkor.

Du ansvarar själv för att hålla dina Inloggningsuppgifter och alla aktiviteter som äger rum på ditt Konto hemliga. Du samtycker till att använda starka lösenord (en kombination av versaler, gemener, nummer och symboler), och att skydda dina inloggningsuppgifter för att förhindra obehörig tillgång till ditt Konto. Du accepterar att omedelbart meddela Logi om ditt Konto har använts utan ditt godkännande eller om säkerhetsproblem har uppstått. Du kan komma att hållas ansvarig för förluster som Logi eller andra användare av Tjänsterna lidit på grund av att ditt Konto använts av en annan person. Logi ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av du inte har följt ovanstående förpliktelser.

Åtkomst till Tjänster

Förutsatt att dessa Villkor följs beviljas du en icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens av Logi för att få åtkomst till och använda Tjänsterna för att installera och använda Mobilapparna på din mobila enhet för personligt bruk i samband med och endast i syfte att få åtkomst till och övervaka Produkten.

Tjänster ska nås och användas för icke-kritisk information och övervakning av Produkter. Vårt mål är att ha tillförlitliga Tjänster, men de är inte avsedda att alltid vara tillförlitliga. I Tjänster kan avbrott och fel uppstå av anledningar som ligger utanför Logis kontroll, inklusive trådlös mottagning, tjänsteleverantörer, operatörer och annat.

Du bekräftar dessa begränsningar och godkänner att Logi inte ansvarar för skador som påstås ha orsakats av felaktiga eller försenade Tjänster på grund av anledningar som står utanför Logis kontroll.

Tjänster och Produkter ska endast användas i landet som de salufördes i.Om du väljer att få åtkomst till Tjänster eller att använda Produkter utanför landet som de salufördes i gör du det på egen risk och är ensam ansvarig för att följa gällande lokala lagar.Du är bunden av dessa Villkor vart du än får åtkomst till eller använder Tjänsterna.

Programuppdateringar

Logi kan enligt eget omdöme emellanåt utveckla och tillhandahålla uppgraderingar, uppdateringar, korrigeringar, buggfixar och andra ändringar för att förbättra Tjänsterna och/eller produktens programvara ("Uppdateringar"). Uppdateringar kan även ändra eller helt ta bort vissa funktioner. Du samtycker till att Logi inte är skyldiga att tillhandahålla Uppdateringar eller att fortsätta tillhandahålla eller aktivera särskilda funktioner. Om Uppdateringar tillhandahålls kan de installeras automatiskt utan ytterligare varsel eller medgivande.Du godkänner denna automatiska uppdatering. Om du inte vill ha sådana Uppdateringar kan du avsluta ditt Konto och sluta använda Tjänsterna och Produkten. Om du inte avslutar ett tidigare skapat Konto får du automatiskt Uppdateringar. Du bekräftar att du kan uppmanas att installera Uppdateringar för att använda Tjänsterna och Produkten, och du samtycker till att genast installera alla Uppdateringar som tillhandahålls. Genom att fortsätta använda Tjänsterna och Produkten godkänner du dessa Villkor med avseende på Tjänsterna och Användaravtalet med avseende på den uppdaterade Programvaran.

Öppen källkod

Kod för tredje part kan ingå i Tjänsterna och Produkterna.Sådan kod för tredje part kan omfattas av GNU Lesser General Public License ("LGPL") och/eller andra licenser för öppen källkod (kollektivt benämnt "Programvara med öppen källkod").Programvaran med öppen källkod är licensierad under villkoren för licensen som åtföljer sådan Programvara med öppen källkod. Inget i dessa Villkor begränsar dina rättigheter enligt, eller ger dig rättigheter som ersätter, villkoren i någon typ av gällande användaravtal för sådan Programvara med öppen källkod.

Sekretess och Säkerhet

Logi respekterar din önskan om sekretess och vidtar steg för att skydda den personliga information som du tillhandahåller oss. Sekretesspolicyn som görs tillgänglig genom Tjänsten förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och behandlar information medan du använder och får tillgång till Tjänsterna. Genom att använda Tjänsten godkänner du villkoren i Sekretesspolicyn.

Logi har säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, felanvändning och ändring av information som står under Logis kontroll. Trots att Logi har vidtagit de åtgärder som beskrivs i Sekretesspolicyn för att säkerställa att din personliga information levereras och lämnas ut enbart i enlighet med Sekretesspolicyn garanterar inte Logi att den personliga information som du uppger inte kommer att fångas upp och dekrypteras.

Begränsningar

Begränsningar i Tjänster. Som krav för att använda Tjänsterna samtycker du till att inte använda Tjänsterna för något som är 1) förbjudet enligt dessa Villkor; 2) olagligt eller rättstridigt enligt gällande lokala lagar och förordningar eller 3) strider mot gällande gemenskapsnormer. Du får inte använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Logis serverar eller nätverk, och du får inte hindra en annan parts användning av Tjänster. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Logis servrar, nätverk eller tjänster genom dataintrång, lösenordsstöld eller genom annat förfarande. Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information genom någon form av medel som inte avsiktligt tillhandahållits genom Tjänsterna. Du får inte reproducera, återförsälja eller distribuera Tjänsterna oavsett syfte. Du får inte använda Tjänsterna för att generera inkomster från Tjänsterna eller använda Tjänsterna för att utveckla, producera eller marknadsföra en tjänst eller produkt som är påtagligt lik Tjänsterna.

Du samtycker till att följa lokala lagar i samband med användningen av Tjänsterna och Produkterna, inklusive men inte begränsat till lokala lagar om övervakning. Logi har ingen skyldighet att övervaka användningen av Tjänster. Logi förbehåller sig dock rätten att granska material som går genom Logis servrar eller nätverk och att ta bort material helt efter egen bedömning.

Innehållsbegränsningar. Med "Innehåll" avses all kommunikation, text, inspelat ljud, video, grafik, ljud samt övrigt material. Du får inte använda Tjänsterna för att överföra, dela eller publicera olämpligt innehåll eller material, inklusive och utan begränsning material som innehåller virus eller annan skadlig kod; icke begärd e-post (spam); upphovsrättsskyddat material som du inte har ändamålsenliga rättigheter till; bilder med uttrycklig sexuell innebörd, pornografi eller annat innehåll som är kränkande enligt gällande gemenskapsnormer eller kan skada minderåriga; trakasserande, skadligt, olagligt, vulgärt, obscent, hatfullt, rättsstridigt eller ärekränkande material; som kan göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter, inklusive varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter, patent, publiceringsrätt eller privatliv; eller annat material som är förbjudet enligt gällande internationella eller lokala lagar och förordningar. Du samtycker till att följa samtliga lokala integritetslagar i samband med användningen av Tjänsterna. Logi har rätten men ingen skyldighet att få åtkomst till din användning av Tjänsterna. Om det kommer till Logis kännedom att du utnyttjar Tjänsterna i syfte att överföra Innehåll som Logi betraktar som olämpligt kan Logi underrätta dig om att sådana överföringar är förbjudna. I händelse av sådan underrättelse bör du tänka på att allt Innehåll som beskrivs ovan är förbjudet. Vid överträdelse av dessa restriktioner har Logi även rätten att blockera eller inaktivera användningen av Tjänsterna. En sådan blockering kan träda i kraft omedelbart utan att det meddelas i förväg.

Avgifter

Ytterligare lagringsplaner eller erbjudanden kan göras tillgängliga med Tjänsten ("Prenumeration"). Om du köper en Prenumeration samtycker du till att betala gällande avgifter i tid. Sådana avgifter ska betalas i förskott. Avgifterna är icke återbetalbara samt exklusive lokala skatter och påförs betalningsmetoden som du uppgav när du valde sådan Prenumeration.

Du samtycker till att upprätthålla en giltig betalningsmetod under användningstiden av sådana Tjänster.

Användningen av Tjänsterna omfattar överföring av data genom din trådlösa operatör eller internetleverantör. Du ansvarar själv för alla operatörs-, text/SMS- och datakostnader och andra relaterade avgifter som tillkommer från din trådlösa operatör eller internetleverantör i samband med eller relaterat till din användning av Tjänsten. Logi ansvarar inte för betalningen av avgifter som du ådrar dig.

Systemkrav

Du får inte åtkomst till Tjänsterna utan: 1) ett Konto; 2) en mobil enhet som stöds; 3) trådlöst nätverk; 4) bredbandsanslutning till internet; och 5) andra systemelement som kan vara specificerade av Logi. Du ansvarar för att ha alla nödvändiga systemelement och att de är kompatibla och konfigurerade på rätt sätt. Du samtycker till att Tjänsterna kanske inte fungerar enligt beskrivningen när kraven och kompatibiliteten inte har uppfyllts.

Logi-innehåll

Alla texter, bilder, användargränssnitt, visuella gränssnitt, varumärken, logotyper, musik, ljud, konstverk, fotografier, video- och datakoder ("Logi-innehåll"), inklusive men inte begränsat till utformningen, uppbyggnaden, urvalet, sammanställningen, uttrycket, utseendet och arrangemanget av sådant Logi-innehåll, som visas eller utförs i Tjänsterna ägs, styrs eller licensieras av Logi. Allt sådant Logi-innehåll skyddas av lagar som rör handelsmärken, upphovsrätt, patent och varumärken samt ett flertal andra immateriella rättigheter och konkurrenslagar. Logi ger dig härmed begränsad behörighet att använda Logi-innehållet enligt dessa Villkor, såvida inte visst Logi-innehåll omfattas av ett annat avtal och så länge som användningen av sådant Logi-innehåll endast sker i personligt och icke-kommersiellt informationssyfte.

Förutom i de fall som anges i ett gällande avtal eller i själva Logi-innehållet får inte Logi-innehållet till någon del kopieras, reproduceras, distribueras, ges ut i ny upplaga, laddas ner, visas, anslås eller överföras i någon form eller på något sätt, vilket utan begränsning inkluderar överföring på elektronisk och mekanisk väg, fotokopiering, inspelning eller på annan väg, utan föregående skriftligt medgivande från Logi och/eller innehavaren av upphovsrätten. Du får heller inte "spegla" något Logi-innehåll på denna webbplats eller någon annan server utan föregående skriftligt medgivande från Logi.

Feedback

Ge oss gärna din feedback. Du samtycker till att vi på alla sätt får använda, utan begränsning, alla kommentarer, råd, rekommendationer, förslag, klagomål och annan feedback du ger oss angående Produkterna och/eller Tjänsterna, och att Logi kommer att äga alla immateriella rättigheter som vi skapar baserat på eller genom att använda din feedback.

Länkar till tredje parts produkt och tjänster

För att försöka ge dig omfattande och användbara resurser kan Tjänsterna förlita sig på eller köras med tredje parts produkter och tjänster som inte styrs av Logi. Logi ansvarar inte för produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Du förstår och samtycker till att användningen och tillgängligheten av Tjänsterna beror på tredje partens produkt eller tjänst och att Logi inte ansvarar för skador och/eller förluster orsakade av drift eller icke-drift av tredje partens produkter och/eller tjänster.

Ägande av immateriella rättigheter

Du bekräftar att alla immateriella rättigheter, inklusive och utan begränsning upphovsrätter, patent, varumärken och affärshemligheter, i Produkten och Tjänsterna ägs av Logi eller dess dotterbolag eller av våra leverantörer eller licensgivare. Ditt innehav samt din åtkomst och användning av Produkten och Tjänsterna överlåter inte till dig eller en tredje part rättigheter, äganderätt eller andel till eller i sådana immateriella rättigheter.Logi och dess dotterbolag samt licensgivare och leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats i dessa Villkor. Tjänsterna är licensierade till dig, inte sålda.

Procedur för krav vid upphovsrättsintrång

Vi på Logi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade material har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten och är tillgängligt via Tjänsterna ber vi dig att meddela oss om misstänkt upphovsrättsintrång på http://support.logitech.com/response-center. Uppge följande information till Logis upphovsrättsombud:
 

  • En fullständig beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk eller andra immateriella rättigheter som det påstådda intrånget avser
  • En elektronisk eller handskriven namnteckning från den person som har befogenhet att agera åt ägaren till upphovsrätten eller annan immateriell egendom
  • En beskrivning av var verket som det påstådda intrånget avser förekommer på webbplatsen
  • Ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress
  • En uttalande där du uttrycker att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, hans/hennes agent, eller enligt gällande lag
  • Ett uttalande med din namnteckning där du under ed bekräftar att informationen ovan är riktig samt att du är ägaren till upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna, eller har behörighet att agera å dennes vägnar

Logis ombud kan nås via kontakterna nedan:

I USA

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Utanför USA

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de I'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
1015 Lausanne, Schweiz

Förfrågningar som inte rör upphovsrättsintrånget besvaras inte.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

SÅVIDA INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES OCH I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA, SAMT ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH ALLA INLÄGG, ÅSIKTER OCH TJÄNSTER I DESSA TJÄNSTER ELLER SOM ÄR LÄNKADE TILL DEM "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET" UTAN NÅGON SLAGS GARANTI OCH LOGI OCH DESS LEVERANTÖRER, TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH PARTNER (KALLAS FORTSÄTTNINGSVIS KOLLEKTIVT FÖR "LEVERANTÖRER") FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, BÅDE UTTRYCKLIGEN OCH UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. LOGI GARANTERAR ELLER GODKÄNNER INTE KORREKTHETEN, AKTUALITETEN ELLER PÅLITLIGHETEN HOS RÅD, ÅSIKTER, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS, ÖVERFÖRS ELLER DELAS GENOM TJÄNSTERNA. LOGI OCH DESS LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE ATT DESSA TJÄNSTER UPPFYLLER DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, ATT TILLGÅNGEN TILL DESSA TJÄNSTER ELLER INFORMATION, INLÄGG, ÅSIKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR LÄNKADE TILL DEM KAN ANVÄNDAS SÄKERT, FELFRITT OCH UTAN AVBROTT ELLER ATT RESULTATEN AV SÅDANT ANVÄNDANDE KOMMER ATT VARA KORREKT, PÅLITLIGT ELLER LÄMPA SIG FÖR DINA ÄNDAMÅL. LOGI KAN INTE FÖRSÄKRA ATT FILER OCH ANDRA DATA SOM DU LADDAR NER FRÅN TJÄNSTERNA ÄR FRIA FRÅN VIRUS, SKADLIG KOD, KONTAMINATION OCH ANDRA SKADLIGA FUNKTIONER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VIRUS, SKADLIG KOD, TROJANER, MASKAR, ANNONSPROGRAM, SPIONPROGRAM, CRIMEWARE, GRAFFITITAGGARE, SPRIDARE, ROOTKIT, NYCKELLOGGARE, BOTAR ELLER ANNAN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER PROGRAMELEMENT. LOGI ÄR INTE HELLER ANSVARIGA FÖR TREDJEPARTSLEVERANTÖRERS ELLER PARTNERS UPPFÖRANDE, VARE SIG ONLINE ELLER OFFLINE. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION FRÅN LOGI, DESS LEVERANTÖRER ELLER ANDRA KAN ÄNDRA DENNA FRISKRIVNING. I vissa jurisdiktioner tillåts inte dessa begränsningar och det kan därför hända att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.

LOGI GER INGA GARANTIER ATT TJÄNSTERNA SKYDDAR MOT INTRÅNG, SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV EGENDOM, PERSONSKADA ELLER FÖRLUST AV MÄNNISKOLIV ELLER ÖKAR NÅGON FORM AV SÄKERHET. LOGI FRISKRIVER SIG ALLT ANSVAR SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄRLEDAS TILL ANVÄNDNING ELLER FÖRHINDRAD ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTERNA. Logi ansvarar inte för någon form av fel eller brister i dess Tjänster som uppstått utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till strömavbrott, datafel, användarfel, otillgängligt internet eller fel, störningar på tjänster eller avbrott orsakade av tredjepartsleverantörer, såsom internetleverantörer, mobiltelefonoperatörer och datacenter. Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av personskada i den utsträckning tillämplig lagstiftning utkräver sådant ansvar. Bestämmelserna i denna paragraf fortsätter att gälla även om dessa Villkor upphör.

LOGI VARKEN GRANSKAR ELLER REDIGERAR VIDEOINNEHÅLL SOM DU TAR EMOT FRÅN TJÄNSTERNA OCH ANSVARAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖR INNEHÅLL SOM ÖVERFÖRS I STRID MED FÖRELIGGANDE VILLKOR. LOGITECH LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE INNEHÅLL SOM DU TAR EMOT VIA TJÄNSTERNA. DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT I DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL HÄNFÖR SIG BEGREPPET LOGI TILL LOGIS STYRELSELEDAMÖTER, FÖRETAGSLEDARE, ANSTÄLLDA, AKTIEÄGARE, FÖRETAGSREPRESENTANTER, LICENSGIVARE OCH UNDERLEVERANTÖRER.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT LOGI (ELLER LOGIS STYRELSELEDAMÖTER, FÖRETAGSLEDARE, INVESTERARE, DOTTERBOLAG, FÖRETAGSREPRESENTANTER, PERSONER MED FULLMAKT, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNER OCH ANSTÄLLDA) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BÄRA NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, ELLER FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJD- ELLER TYPISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET, DATA, VINSTER ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM LOGI HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄNFÖRAS TILL ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DESSA TJÄNSTER, BORTTAGANDE ELLER UPPHÖRANDE AV TJÄNSTERNA, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING I DINA DATA ELLER ÖVERFÖRINGAR, FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLLET AV DESSA PROGRAM, TREDJE PARTS UPPFÖRANDE ELLER YTTRANDEN I DESSA PROGRAM, INSTRUKTIONER, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER LÄNKAS FRÅN DESSA TJÄNSTER ELLER ANNAT PROBLEM SOM RÖR DEM. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA LOGI ELLER LEVERANTÖRERNAS SAMMANTAGNA ANSVAR FÖR ALLA KRAV I ANSLUTNING TILL ANVÄNDANDET AV TJÄNSTERNA ÖVERSKRIDA DET TOTALA AVGIFTSVÄRDET, OM NÅGOT, SOM DU BETALADE IN TILL LOGI UNDER FÖREGÅENDE ÅR FÖR TJÄNSTEN I FRÅGA. I vissa jurisdiktioner tillåts inte dessa begränsningar och det kan därför hända att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.

Gottgörelse

Du ska gottgöra, försvara och hålla Logi, dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, anställda och företagsrepresentanter skadeslösa från alla yrkanden, krav, skador, kostnader och skyldigheter, inklusive rimliga advokatkostnader, som läggs fram av tredje part till följd av ditt handlande eller förbiseenden som uppstått i samband med ditt användande av dessa Tjänster. Logi förbehåller sig rätten att åta sig det exklusiva försvaret och kontrollen över varje angelägenhet som du i annat fall ska hålla Logi skadeslöst för, och du accepterar att samarbeta i den utsträckning som rimligen krävs för att försvara alla yrkanden.

Upphävande

Du samtycker till att Logi, efter eget godtycke och utan föregående meddelande, kan upphäva din åtkomst till Tjänsterna och/eller blockera din framtida åtkomst till Tjänsterna om vi avgör att du har brutit mot dessa Villkor eller andra avtal eller riktlinjer som är kopplade till din användning av Tjänsterna, eller av andra anledningar som inbegriper men inte är begränsade till 1) begäranden av polis eller annan myndighet, 2) din egen begäran att kontot ska tas bort, 3) upphävande eller materiell ändring av Tjänsterna eller 4) oförutsedda tekniska problem.

Om detta avtal upphävs kommer begränsningarna gällande Innehåll eller material i Tjänsterna samt alla garantier, ersättningar och ansvarsbegränsningar som anges i dessa Villkor fortsätta att gälla. Om du är missnöjd med Tjänsterna är din enda gottgörelse att upphäva detta avtal.

Du samtycker till att Logi inte är ansvarig för dig eller tredje part för att upphäva din åtkomst till Tjänsten.

Skiljedom

Eventuella tvister mellan dig och Logi ska lösas genom en slutgiltig och bindande skiljedom i enlighet med American Arbitration Association och dess Consumer Arbitration Rules (Regler), såvida inte någon form av tvist som annars skulle falla under småmålsförfarande kan på en av parternas begäran föras till en behörig domstol för småmål före utnämningen av skiljedomaren. Skiljedomen ska utföras av en enda skiljedomare som utsetts gemensamt av båda parterna eller enligt urvalsprocessen som anges i Reglerna. Platsen för skiljedomen ska vara i Alameda County i Kalifornien, om inte skiljedomaren bedömer att en annan plats är nödvändig för att bevara principerna om rättvisa och rättsförfarande. Kostnaderna för skiljedomen ska fördelas mellan parterna såsom det anges i Reglerna.Skiljedomarens ersättning ska vara slutgiltig och bindande för parterna samt inte kunna överklagas.

DU MÅSTE KONTAKTA LOGI INOM ETT (1) ÅR FRÅN DATUMET FÖR FÖREKOMSTEN AV HÄNDELSEN ELLER FAKTA SOM GER UPPHOV TILL ETT YRKANDE. ANNARS AVSÄGER DU DIG RÄTTEN ATT VÄCKA TALAN SOM BYGGER PÅ SÅDANA HÄNDELSER ELLER FAKTA.

Diverse

Logi har rätt att när som helst tilldela valfritt dotterbolag eller annat dotterföretag dessa Villkor, eller som en del av försäljningen till, samgående med eller annan överföring av Logi till en annan juridisk person. Du har inte rätt att tilldela detta avtal. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Logi avseende denna produkt och styr din användning av dessa Tjänster. Om Logi skulle underlåta att utöva eller tillämpa någon av de rättigheter eller bestämmelser som utgör en del av de här Villkoren innebär inte detta att Logi frånsäger sig sådan rätt eller bestämmelse. Om en behörig domstol fastställer att någon bestämmelse i de här Villkoren av någon anledning inte är tillämplig, medger parterna ändå att domstolen skall sträva efter att parternas avsikter får den effekt som andemeningen i bestämmelsen ger uttryck åt, och övriga bestämmelser av Villkoren skall fortsätta att gälla fullt ut. Oavsett om någon lag eller bestämmelse anger något annat, måste varje anspråk eller orsak till rättslig åtgärd som uppstår vid eller som hänför sig till användning av Webbplatsen eller de här Villkoren inges inom ett (1) år från det att sådant anspråk eller anledning till rättslig åtgärd uppstod, i annat fall förlorar dessa sin verkan för all framtid.

Tjänsterna ägs och tillhandahålls av Logitech Europe S.A.

Logi reviderade dessa Villkor den October 12, 2016

 

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu