Tjänstevillkor för Logitech Jumpstart

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Användningsvillkor

LÄS DESSA TJÄNSTEVILLKOR OCH REGLER OM DU HAR KÖPT JUMPSTART ELLER ANDRA LOGITECH-TJÄNSTER FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (”Återförsäljare”) OCH DENNA/DESSA SKA LEVERERAS AV LOGITECH.

GENOM ATT KÖPA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN ACCEPTERAR DU ATT VARA BUNDEN AV OCH GODTA VILLKOREN OCH REGLERNA HÄRI (”VILLKOREN”). DESSA VILLKOR ÄR ETT AVTAL MELLAN DIG (”KUND”, ”DU”) OCH DEN LOGITECH-ENHET SOM ÄR LISTAD NEDAN I AVSNITT 6 (f) (”LOGITECH”, ”VI”).

1.Produkt som omfattas.

Hänvisning till ”Produkt” i dessa villkor innebär de Logitech-märkta maskinvaruprodukter, hårdvaruprodukter från tredje part som medföljer dem och relaterad Microsoft-programvara som säljs som nya, i en standardkonfiguration vid inköpstillfället, som inkluderar de produkter som anges i Tabell A (produktlista).

Icke-Microsoft-programvara eller anpassad Microsoft-programvara och andra objekt som inte ingår i den medföljande produkten som säljs av återförsäljaren till kunden är undantagna från villkoren. Dessa villkor gäller för produkter som har köpts i USA eller i andra länder där produkten är tillgänglig för försäljning via Logitechs distributionspartners (länder som omfattas). Se avsnittet Begränsningar nedan för mer information.

2.Tjänstens omfattning.

a) Vid Logitechs godkännande av en giltig begäran om support och bekräftelse av JumpStart-serviceberättigande har kunden rätt att få stöd på engelska under 90 (nittio) dagar från produktens inköpsdatum i enlighet med dessa villkor. Logitech kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att:

(i) ge kunden tillgång till ett online-bokningssystem för att initiera supporthändelser med Logitech. För större tydlighet kommer Logitech inte att tillhandahålla kundtjänst/kundservice till kunden;

(ii) utan ge kunden tillgång till teknisk personal på distans som kommer att arbeta med kunden för att bestämma en lämplig nivå för varje problem, svara på varje problem i enlighet med detta och tillhandahålla en lösning på problemet och/eller en handlingsplan för att produkten ska fungera normalt;

(iii) svara på kundens servicebehov måndag till fredag från 09:00 till 21:00 Eastern Standard Time för Nordamerika, 09:00 till 19:00 Central European Time för Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) och från 03:30 till 19:00 India Standard Time för Asien och Stillahavsregionen, med undantag för lokala helgdagar (”Lokala tider”). Avsikten med dessa villkor är att Logitech kommer att tillhandahålla en första kontakt inom en (1) arbetsdag. Logitech påtar sig inte några problemlösningstider som en del av tjänsten på grund av den komplexa karaktären och samordningsinsatsen vad gäller distribution av konferenslösning.

(iv) Kunden kan överföra villkoren till någon som köper produkten under den aktuella supportperioden för den berörda tjänsten, förutsatt att kunden själv är den ursprungliga köparen och har meddelat Logitech skriftligen om en sådan överföring med all nödvändig information (namn på och kontaktuppgifter till den som övertar produkten, Logitechs bekräftelsenummer och/eller produktserienummer) och att supportperioden inte förlängs från det ursprungliga startdatumet.

Logitech kan lägga till ytterligare funktioner, ändra de befintliga tjänsterna eller erbjuda nya typer av tjänster i erbjudandet genom att lägga till dessa i tabell B, i förekommande fall (Lista över tjänster). Dessa villkor ska gälla för alla nya tjänster och alla förändringar av befintliga tjänster. Den typ av tjänst som gäller för kunden registreras i beställningen och/eller i en bekräftelse via e-post.

b) Begränsningar. DESSA VILLKOR HAR BEGRÄNSAD VARAKTIGHET OCH OMFATTNING och sträcker sig endast till omfattade produkter som finns inom de omfattande länderna, som fastställts av Logitech. All support kommer att tillhandahållas på distans. Logitech är inte skyldig att ge support för:

(i) den medföljande datorn (t.ex. NUC eller Microsoft Surface Pro) eller för hårdvaruenheter och/eller programvara, även om den skickas med produkten eller säljs av återförsäljare tillsammans med produkten, förutom de Logitech-märkta enheterna (t.ex. Smart Dock, Tap, Konferenskamera, förlängningssladdar, Flex). På samma sätt ska Logitech inte ge support för några problem med produkten som orsakas av enheter från tredje part och programvara som inte omfattas av tjänsten. I problemanalysfrågor kommer Logitech att inkludera problem som påverkar enheter från tredje part som säljs tillsammans med produkten (t.ex. NUC, Microsoft Surface Pro) och ge kunden ett förslag på lösning som i slutändan kommer att ske direkt med den tredje parten (t.ex. RMA-process via tredje part);

(ii) icke-Microsoft-kod, eller kod som har anpassats av Microsoft, som inte ingår som en del av huvudreferensarkitekturen (MRA); problem med programvara som inte är en stödd programvara;

(iii) Microsoft-produkter som inte är i den vanliga supportfasen under hela löptiden för dessa villkor. Se http://support.microsoft.com (eller en efterträdande webbplats som Microsoft anger);

(iv) reparation eller underhåll på plats av produkterna. Om analysen av problemet avslöjar ett defekt föremål som behöver bytas ut, kommer Logitech som ett minimum att ge ett förslag på lösning, såsom att guida kunden till den tillämpliga RMA-processen;

(v) problem med produkter som har modifierats av någon annan än Logitech;

(vi) produkter som har skadats av brand, virus, strömsprång eller andra händelser som ligger utanför Logitechs rimliga kontroll, med undantag av Logitechs, dess ombuds eller anställdas oaktsamhet eller avsiktliga försummelse;

vii) problem orsakade av en användning av produkten för vilken den inte var avsedd;

(viii) olyckshändelse, felaktig användning av produkten eller någon komponent däri (såsom, utan begränsning, användning av felaktig ström, användning av felaktiga säkringar, användning av inkompatibla, defekta eller sämre enheter och tillbehör, underlåtenhet att följa bruksanvisningen);

(ix) otillräcklig eller defekt IT-infrastruktur, såsom men inte begränsad till brist på internetbandbredd eller nätaggregat. Logitech kommer i problemanalysen att inkludera potentiella problem relaterade till IT-infrastruktur och ge kunden ett förslag på lösning som i slutändan kommer att ske med en tredje part;

(x) force majeure, såsom men inte begränsat till, blixtnedslag, översvämning, tornador, orkaner och jordbävningar;

(xi) utanför lokala tider.

c) Ansvarsbegränsning. LOGITECHS ANSVAR ENLIGT ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR OCH TJÄNSTER SKA VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM HAR BETALATS AV KUNDEN FÖR DEN SUPPORT SOM BEVILJATS HÄRMED ELLER, OM INGET BELOPP HAR BETALATS, TILL DEN NUVARANDE TILLVERKARENS FÖRESLAGNA ÅTERBETALNINGSPRIS FÖR TJÄNSTEN. LOGITECH HAR INGET ANSVAR GENTEMOT KUNDEN ELLER GENTEMOT EN ANNAN PERSON FÖR SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA ELLER KOSTNADER FÖR INKÖP AV ERSÄTTANDE VAROR ELLER TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR SOM UPPSTÅTT UTANFÖR DESSA VILLKOR, UNDER NÅGON ANSVARSTEORI, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE SOM RESULTERAR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ELLER PRODUKTENS BRISTANDE FUNKTION, ANVÄNDNINGEN AV DEN TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS HÄRUNDER ELLER AV NÅGOT ANNAT SKÄL.

3.Kundförpliktelser.

a) Supportpersonal. Kunden ska utse en representant till att vara kundens enda kontaktpunkt (single point of contact, SPOC) som fungerar som den första och centrala punkten för all kommunikation med Logitech under problemhanteringsprocessen. SPOC ska ha befogenhet att agera på kundens vägnar i frågor som rör tjänsten. Kunden ska se till att denna person har en nödvändig fullmakt för att godkänna milstolpar och leveranser. Kunden ska meddela Logitech om eventuella ändringar i detta uppdrag. SPOC ska samla in nödvändig information och nödvändiga detaljer för att klassificera problemet. SPOC startar ett supportärende via de tillgängliga metoderna (webb) till specialisterna vid Logitechs supportavdelning. SPOC är under kundens ansvar eller på ansvar från en tredje part som har beställts av kunden. Dessutom ska kunden tilldela personal som har lämplig affärsmässig och teknisk kunskap om produkten, den nuvarande miljön eller verktygen och den kommunikationsförmåga som krävs för att delta i initieringen av tjänsterna.

b) Information; Samarbete. Kunden ska tillhandahålla den information som Logitech behöver för att genomföra tjänsten. Sådan information ska minst innefatta följande: (i) Kundens kontaktuppgifter, inklusive namn, e-post, telefonnummer, (ii) Produktinformation inklusive Logitechs bekräftelsenummer och/eller serienummer för produkten (enhet eller låda), (iii) problembeskrivning. Informationen kommer att tillhandahållas i enlighet med projektets tidslinje som parterna har kommit överens om. Kunden ska regelmässigt samarbeta med Logitech och kan bli skyldig att utföra problembedömningar och lösningsåtgärder som begärs av Logitech. Dessutom och utan begränsning innefattar detta samarbete också (iv) schemaläggning och bekräftelse av engagemanget hos kundens resurser; v) tillhandahållande av tillgång till information, datasystem, nätverk, beslut som planerats, enligt vad som är rimligt (vi) efterföljande av alla angivna krav på hårdvara, nätverk och programvara som behövs (vii) upprätthållande av fullständiga administrationsbehörigheter till alla tillämpliga interna miljöer; viii) tillhandahållande av kommunikation, utbildning och support till slutanvändare. UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA KUNDINFORMATION ELLER SAMARBETSAKTIVITETER SOM KRÄVS FÖR LEVERANS AV JUMPSTART-TJÄNSTEN ENLIGT PLANERINGEN I AVTALET KAN RESULTERA I FÖRSENINGAR SOM EJ KAN HÄNFÖRAS TILL LOGITECH.

c) Programvarulicenser. All programvara, alla programvarutjänster och efterföljande utgåvor som tillhandahålls kunden eller som krävs för att använda produkten ska vara underkastade villkoren i de licensavtal som gäller för den underliggande programvaran eller till de ändrade licensvillkor som ingår i programvaruutgåvorna. Kunden är ansvarig för att bibehålla sådana licenser i gott skick. Det är kundens ansvar att avgöra om varje programversion ska installeras när de blir tillgängliga. Kunden accepterar dock att Logitech kan kräva att kunden uppgraderar programvaran för att hantera vissa problem.

d) Säkerhetskopiering av data. Kunden ansvarar för kundens programvara och data. Kunden samtycker till att genomföra förfaranden som är nödvändiga för att skydda integriteten och säkerheten hos kundens programvara och data från obehörig åtkomst och för att rekonstruera förlorade eller ändrade filer.

e) Efterlevnad av lagar; Exportkrav. Kunden ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Kunden accepterar och godkänner att den och Logitech omfattas av regler från amerikanska myndigheter och andra regeringar som förbjuder export av produkterna och av teknisk information till vissa länder. Kunden garanterar att de varken direkt eller indirekt exporterar någon produkt och/eller teknisk information utan att först få alla statliga godkännanden. Underlåtenhet att följa ovanstående förpliktelser kan leda till försenad service eller uppsägning av dessa villkor.

4.Byte av maskinvara/RMA.

Om Logitech identifierar ett maskinvarufel som påverkar en Logitech-komponent, kommer Logitech, som en del av problemlösningen, att hänvisa konsumenten till att lämna in en begäran om RMA till återförsäljaren eller, om tillämpligt, skicka en RMA-begäran i Logitechs RMA-bokningssystem för vidare validering. Om felet påverkar en komponent från tredje part som inte är Logitech-märkt (t.ex. Microsoft Surface Pro) kommer Logitech som en del av den föreslagna lösningsplaneringen att hänvisa konsumenten att skicka en RMA-begäran direkt till den tredje parten. Rätten till RMA eller eventuella garantianspråk kommer att valideras av behöriga instanser och hanteras separat enligt gällande RMA eller garantiprocess. För att undvika tvivel omfattar tjänsten enligt dessa villkor inte reparation eller byte av hårdvara och den varken ersätter eller kompletterar eventuella reparations- eller ersättningsrättigheter som kunderna annars har enligt den tillämpliga begränsade garantin för Logitech eller tredjepartsstandard.

5.Datasekretess.

Logitechs sekretesskydd beskrivs i vår Sekretesspolicy. Genom att använda produkterna, tjänsten eller tillhandahålla Logitech med personlig information accepterar och godkänner kunden de metoder, villkor och regler som beskrivs i sekretesspolicyn och i enskilda integritetspolicyer. Vår sekretesspolicy ingår som referens i dessa villkor.

6.Allmänna villkor.

a) Villkor. Dessa villkor och supporten ska påbörjas i och med produktens inköpsdatum och fortsätta för att automatiskt utgå 90 (nittio) dagar därefter.

b) Anspråk på konfidentialitet eller egendomsrättigheter. Kunden accepterar att all information eller data som lämnas eller skickas till Logitech, elektroniskt, via telefon eller på annat sätt, inte är konfidentiell eller tillhör kunden.

c) Tredje part som underleverantör. Logitech förbehåller sig rätten att tilldela eller lägga ut dessa villkor och tjänsten helt eller delvis till en tredje part som utsetts av Logitech utan föregående meddelande till kunden.

d) Ändringar av villkoren. Logitech kan när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av de här villkoren. Kunden bör med jämna mellanrum kontrollera om dessa villkor har ändrats. Kundens fortsatta användning av tjänsterna efter att ändringarna har publicerats kommer att ses som ett godkännande av ändringarna.

e) Garantibegränsning. Logitech ger ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, men inte begränsad till, några underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Logitech frånsäger sig uttryckligen någon garanti.

f) Logitechs kontrakterande enhet. Dessa servicevillkor ingås av: (i) Logitech Inc. om kunden har köpt produkten i Nordamerika och/eller från en återförsäljare som är etablerad i Nordamerika; (ii) av Logitech Europe SA om kunden har köpt produkten i EMEA (Europa Mellanöstern Afrika) och/eller från en återförsäljare som är etablerad i EMEA, (iii) av Logitech Asia Pacific Ltd om kunden har köpt produkten i Asien eller Stillahavsområdet (utom Japan och Kina), (iv) av Logicool Co. Ltd om kunden har köpt produkten i Japan, (v) av den aktuella, lokala Logitech-enheten om kunden har köpt produkten i andra regioner.

g) Gällande lag; Jurisdiktion. Om kundens hemvist är USA är dessa villkor exklusivt underkastade, och tolkade, enligt lagarna i USA och delstaten Kalifornien, oaktat dess lagvalsregler och principer. Om kundens hemvist är utanför USA är dessa villkor exklusivt underkastade lagarna i Schweiz.

h) Ogiltighet. Om någon del av dessa villkor hålls ogiltig, är parterna överens om att sådan ogiltighet inte påverkar de återstående delarnas giltighet och parterna ska i god tro försäkra sig om att ersätta ogiltiga bestämmelser med en giltig bestämmelse som är nära den ekonomiska effekten och avsikten med den ogiltiga bestämmelsen.

i) Kontakter.
Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL – Quartier de l’Innovation
CH – 1015 Lausanne, Schweiz

Logitech reviderade dessa villkor den 10 maj 2019.
TABELL A
PRODUKTLISTA

Logitech SmartDock
Logitech Tap

TABELL B
LISTA PÅ TJÄNSTER

Logitech JumpStarts bokningsbaserade problemlösningshantering

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu