Wytyczne dotyczące znaków towarowych firmy Logitech

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Podręcznik używania znaków towarowych

Wytyczne dotyczące znaków towarowych firmy Logitech

Wytyczne te są przeznaczone dla wszystkich podmiotów, w tym licencjobiorców, autoryzowanych sprzedawców, dystrybutorów, resellerów, projektantów i klientów firmy Logitech, które chcą używać znaków towarowych firmy w materiałach promocyjnych, instruktażowych lub referencyjnych, w witrynach internetowych, na produktach lub opakowaniach, bądź w dowolny inny sposób, który nie został wymieniony w tych wytycznych.

Przestrzeganie tych wytycznych chroni prawa firmy Logitech dotyczące znaków towarowych oraz wzmacnia tożsamość marki i firmy Logitech. Użycie znaku towarowego firmy Logitech oznacza potwierdzenie, że firma Logitech jest jedynym właścicielem znaku towarowego, nie zostaną naruszone prawa firmy Logitech do znaku towarowego, włącznie z wniesieniem sprzeciwu względem użyciu, rejestracji lub wniosku o rejestrację takiego znaku towarowego przez firmę Logitech w dowolnym kraju na świecie, żaden znak towarowy firmy Logitech nie zostanie naruszony, użyty w niewłaściwy sposób lub nie utraci wiarygodności, a także że nie zostanie utworzone żadne słowa lub znaki przypominające łudząco znaki towarowe firmy Logitech. Jeśli w trakcie korzystania ze znaków towarowych firmy zostanie nabyte dobre imię związane z tymi znakami, prawa do takiego dobrego imienia automatycznie otrzymuje firma Logitech i konieczne będzie podjęcie wszelkich działań lub wykonanie wszelkich dokumentów w celu przekazania takiego dobrego imienia.

Znaki towarowe lub nazwy produktów firmy Logitech mogą być używane w celu odwoływania się do produktów firmy Logitech. Firma Logitech nie sprzeciwia się referencyjnemu użyciu znaków towarowych lub nazw produktów firmy Logitech (ale nie obejmuje to logo i znaków projektowych), pod warunkiem jednak, że przestrzegane są poniższe wytyczne dotyczące znaków towarowych, a także że takie użycie nie przedstawia firmy Logitech w fałszywym świetle. Co więcej, takie użycie nie może wprowadzać w błąd opinii publicznej w zakresie sponsorowania, powiązania lub zachęty firmy Logitech względem danej firmy, produktów lub usług.

1. Prawidłowa identyfikacja znaków towarowych firmy Logitech

Prawidłowa identyfikacja znaków towarowych firmy Logitech obejmuje oznaczenie ich odpowiednim symbolem znaku towarowego (® lub TM) zgodnie z listami produktów w witrynie internetowej firmy Logitech, a także użycie prawidłowego deskryptora produktu/ogólnego rzeczownika. Nie należy stosować różnych form pisowni, używać formy dzierżawczej lub mnogiej, a także używać znaku towarowego jako rzeczownika lub czasownika. Nazwa może być oznaczona podkreśleniem, kursywą lub pogrubieniem.

Nie należy używać symbolu rejestracji ® w odniesieniu do firmy Logitech, a jedynie w przypadku odwołania do określonych 

produktów i usług firmy Logitech. Oba symbole znaków towarowych (® i TM) powinny zostać wstawione jako indeks górny i muszą być mniej wyeksponowane niż nazwa produktu/usługi firmy Logitech.

2. Użycie powiadomień dotyczących znaków towarowych

Należy używać pełnej nazwy produktu wraz z odpowiednimi symbolami znaków towarowych w miejscu pierwszego i najbardziej widocznego odwołania lub w następnym dogodnym miejscu. Należy dołączyć uznanie prawa własności firmy Logitech do znaku towarowego w sekcji powiadomień o znakach towarowych w dokumentacji, na opakowaniu lub w reklamie. Poniżej przedstawiono prawidłowy format:
 

"Logitech, Logi i ich logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Logitech Europe S.A. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.” 

 

3. Zgodność

Jeśli jest to prawdą, można stwierdzić, że produkt firmy Logitech jest zgodny z danym produktem, używając odpowiedniej frazy, na przykład: „do użycia z”, „dla” lub „działa z”, pod warunkiem, że sposób użycia takiej frazy nie spowoduje dezorientacji względem źródła lub producenta. Znak towarowy firmy Logitech nie może stanowić części nazwy produktu i musi się mniej wyróżniać niż nazwa danego produktu. Nie należy świadomie przedstawiać stwierdzeń dotyczących firmy Logitech lub jej produktów i usług, które są fałszywe, niedokładne, niezgodne z prawdą lub potencjalnie szkodliwe dla firmy Logitech i jej podmiotów stowarzyszonych.

4. Publikacje, seminaria i konferencje

Możliwe jest odwołanie do firmy Logitech i jej produktów, jeśli (a) publikacja, seminarium lub konferencja są związane z firmą Logitech lub jej produktem; (b) nazwa i logo firmy na wszystkich powiązanych materiałach drukowanych są bardziej wyróżnione niż logo i nazwa firmy Logitech; (c) zostanie dołączone oświadczenie o sponsorowaniu, współpracy lub poparciu firmy Logitech; (d) zostanie dołączone uznanie znaków towarowych zgodnie z przedstawionym powyżej formatem powiadomienia.

5. Materiały promocyjne

Nie należy produkować, sprzedawać ani rozdawać materiałów promocyjnych, w tym kubków lub koszulek, które noszą znaki towarowe firmy Logitech, włącznie z jej logo, chyba że jawnie uzyskano pisemną licencję firmy Logitech na użycie znaków towarowych.

6. Wzór użytkowy

Nie wolno imitować logo firmy Logitech, wzorów użytkowych lub innych elementów produktów, opakowań produktów ani witryny internetowej firmy Logitech w żadnych własnych materiałach, w tym w reklamie, na opakowaniach produktów, w witrynach internetowych i w materiałach promocyjnych.

7. Slogany i hasła reklamowe

Nie wolno używać ani imitować żadnych sloganów lub haseł reklamowych firmy Logitech.

8. Nazwy domen

Nie wolno używać identycznych lub prawie identycznych znaków towarowych firmy Logitech jako nazwy domeny lub nazwy domeny drugiego poziomu.

9. Inni deweloperzy

Użycie dowolnych znaków towarowych firmy Logitech musi być spójne z pozostałymi wytycznymi dotyczącymi znaków towarowych firmy Logitech. Przede wszystkim należy używać pełnego i poprawnego znaku towarowego firmy Logitech. Nie należy skracać znaku towarowego w żaden sposób, używać jego form pochodnych ani stosować go w grze słów.

Ponadto nie należy używać znaku towarowego firmy Logitech w celu odniesienia się do kategorii produktów.  Analogicznie, nie należy używać przedstawienia produktu firmy Logitech, chyba że dana aplikacja jest specyficzna dla tego produktu firmy Logitech.

Wytyczne dotyczące użycia logo firmowego i znaków projektowych firmy Logitech

Logo i inne znaki projektowe firmy Logitech nie mogą być używane do żadnych celów bez jawnej, pisemnej licencji firmy Logitech na użycie znaków towarowych. Są to specjalnie zaprojektowane formy i nie można ich składać ponownie ani modyfikować w żaden sposób. Poniżej przedstawiono szczegółowe wytyczne dotyczące logo i znaków projektowych.

1. Połączenie logo i znaków projektowych z innymi grafikami

Logo i znaki projektowe firmy Logitech nigdy nie mogą być umieszczane wraz z dowolnym innym symbolem lub ikoną, a także zawarte w prostokącie, okręgu lub innym kształcie.

2. Użycie

Logo i znaki projektowe firmy Logitech mogą być używane wyłącznie w ramach odwołania do firmy Logitech bądź jej produktów i usług. Podczas użycia logo i znaków projektowych firmy Logitech należy przestrzegać wymienionych poniżej reguł dotyczących koloru, rozmiaru i rozmieszczenia, a także wyrazić zgodę na następujące warunki. Wszelkie użycie logo lub znaków projektowych niezgodnie z przedstawionymi zasadami jest surowo zabronione:

  1. Logo i znaki projektowe firmy Logitech mogą być używane wyłącznie w celu identyfikacji firmy Logitech bądź jej produktów lub usług.
  2. Logo i znaków projektowych firmy Logitech nie wolno używać w sposób, który mógłby sugerować, że dana firma jest sponsorowana, promowana lub stowarzyszona z firmą Logitech.
  3. Logo i znaków projektowych firmy Logitech nie wolno używać w sposób, który mógłby sugerować, że towary, usługi lub witryny internetowe danej firmy są sponsorowane, promowane lub stowarzyszone z firmą Logitech.
  4. Logo i znaków projektowych firmy Logitech nie wolno używać w sposób, który mógłby uwłaczać firmie Logitech, jej podmiotom stowarzyszonym bądź jej produktom i usługom.
  5. Logo i znaki projektowe firmy Logitech, które są używane w materiałach produkowanych lub dystrybuowanych przez daną firmę, nigdy nie powinny być większe i/lub bardziej wyróżnione niż nazwa towarowa, nazwa usługi lub znak towarowy danej firmy.
  6. Logo i znakom projektowym firmy Logitech powinien towarzyszyć następujący przypis: „(Znak towarowy) jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Logitech w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.”
  7. Logo i znaki projektowe firmy Logitech muszą być używane w formie przekazanej przez firmę Logitech bez żadnych zmian w zakresie koloru lub projektu. Grafika cyfrowa lub gotowa do druku jest udostępniana wyłącznie w celu reprodukcji.
  8. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do sprzeciwu w przypadku nieuczciwego użycia lub nadużycia jej znaków towarowych bądź innego naruszenia obowiązującego prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy