Warunki użytkowania – sierpień 2016 r.

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Warunki użytkowania Logitech (sierpień 2016 r.)

Niniejsza polityka obowiązywała do stycznia 2022 r. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wersję aktualną.

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) stanowią umowę między Użytkownikiem a firmą Logitech i regulują korzystanie przez Niego z tej Witryny internetowej w charakterze osoby odwiedzającej, współtwórcy treści lub zarejestrowanego użytkownika. Użytkowanie tej Witryny internetowej, zamieszczanie na niej informacji i uzyskiwanie do niej dostępu muszą odbywać się w zgodzie z niniejszymi Warunkami użytkowania, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tej Witryny bądź zablokowania lub zawieszenia rejestracji Użytkownika w przypadku naruszenia przez Niego warunków i zasad zamieszczonych w tej Witrynie (w tym także niniejszych Warunków) lub z dowolnej innej przyczyny w dowolnym momencie.

PRZEJŚCIE DO WITRYNY I ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z NIEJ OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA TE WARUNKI. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA POWYŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPRZESTAĆ WSZELKIEGO KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY I UMIESZCZANIA NA NIEJ INFORMACJI.


Modyfikacje niniejszych Warunków

Firma Logitech może w dowolnym momencie zmieniać, modyfikować, aktualizować, dodawać lub usuwać zapisy w ramach niniejszych Warunków. Należy okresowo sprawdzać, czy w niniejszych Warunkach nie wprowadzono zmian. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian.


Zmiany dotyczące tej witryny

W ramach starań mających na celu ulepszenie tej Witryny i zwiększenie jej użyteczności możemy dodawać usługi lub wprowadzać zmiany w już oferowanych usługach. W przypadku wprowadzenia takich zmian przez firmę Logitech niniejsze Warunki będą odnosiły się do nowych usług i wszelkich zmian wprowadzonych w już oferowanych usługach.


Informacje o Użytkowniku 

Aby móc korzystać z niektórych części Witryny, konieczne będzie podanie informacji na swój temat, takich jak imię, adres e-mail, hasło, miejscowość, województwo (stan), kod kraju czy kod pocztowy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji o swoim koncie, w tym hasła, jak również za całą aktywność na swoim koncie. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić firmę Logitech o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu swojego konta lub hasła bądź o jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Logitech, innego użytkownika lub osobę odwiedzającą tę Witrynę, a spowodowane użyciem jego identyfikatora Logitech, hasła lub konta przez osobę trzecią.

W żadnym momencie Użytkownik nie może posługiwać się identyfikatorem Logitech, hasłem ani kontem innej osoby bez wyraźnej zgody posiadacza takiego identyfikatora Logitech, hasła lub konta. Firma Logitech nie może ponosić ani nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań.


Polityka prywatności

Firma Logitech respektuje prawo Użytkownika do zachowania prywatności i podejmuje wszelkie środki mające na celu ochronę udostępnionych jej danych osobowych. Z polityką prywatności firmy Logitech można zapoznać się pod adresem www.logitech.com/privacy. Korzystanie z tej Witryny oznacza wyrażenie zgody na warunki przedstawione w naszej polityce prywatności.

Firma Logitech stosuje środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu i zmianie informacji będących w jej posiadaniu. Te środki bezpieczeństwa opisano w naszej polityce prywatności.

Chociaż firma Logitech podjęła kroki opisane w naszej polityce prywatności, mające na celu zapewnienie tego, że dane osobowe użytkowników będą dostarczane i ujawniane wyłącznie w zgodzie z naszą polityką prywatności, firma Logitech nie gwarantuje, że podane dane osobowe nie zostaną przechwycone i odszyfrowane przez inne osoby/organizacje.


Fora wsparcia, blogi oraz oceny i recenzje

Firma Logitech utworzyła fora, blogi, obszary społecznościowe i dyskusje grupowe w zakresie wsparcia (obecnie w języku angielskim), w których użytkownicy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać na nie odpowiedzi, udostępniać recenzje produktów i usług firmy Logitech itp. (określane łącznie jako „Społeczności online”). Cenimy sobie fakt, że Społeczności online firmy Logitech odzwierciedlają różnorodność użytkowników i są interesującym miejscem do udostępniania, nauki i interakcji. Chcąc podtrzymać ducha społeczności, opracowaliśmy zbiór podstawowych zasad i wskazówek w języku angielskim, których muszą przestrzegać wszyscy członkowie, uczestnicy, dostawcy treści i użytkownicy. Wskazówki te stanowią element niniejszych Warunków i są dostępne na stronie www.logitech.com/support/guidelines.


Zawartość

Wszelkie informacje tekstowe, obiekty graficzne, interfejsy użytkownika lub interfejsy graficzne, znaki handlowe, logotypy, pliki muzyczne, dźwięki, elementy artystyczne, fotografie i kod komputerowy zamieszczone w tej Witrynie („Zawartość”), w tym również, ale nie wyłącznie, projekt, struktura, wybór, koordynacja, sposób wyrażenia, wygląd i działanie oraz układ takiej Zawartości, są własnością firmy Logitech, znajdują się pod jej kontrolą lub są przez nią licencjonowane. Wszelka taka Zawartość podlega ochronie handlowej, ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, patentów i znaków handlowych oraz innym prawom własności intelektualnej i przepisom dotyczącym nieuczciwej konkurencji. Jeśli do określonej Zawartości nie odnosi się inna umowa (Umowa licencyjna na oprogramowanie, Warunki użytkowania itp.), niniejszym firma Logitech udziela ograniczonej zgody na użytkowanie Zawartości objętej tymi Warunkami, pod warunkiem że użytkowanie takiej Zawartości będzie odbywać się wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez odpowiednią umowę lub informacje towarzyszące Zawartości zabronione jest kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, ponowne publikowanie, pobieranie, wyświetlanie, publikowanie lub transmitowanie Zawartości w dowolnej formie i w dowolny sposób, w tym, bez żadnych ograniczeń, w sposób elektroniczny, mechaniczny, przez kserowanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Logitech i/lub odpowiedniego właściciela w formie pisemnej. Użytkownik nie może także tworzyć „kopii lustrzanej” żadnej zawartości w tej Witrynie ani na dowolnym innym serwerze bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Logitech w formie pisemnej.


Publikowanie zawartości Użytkownika

Określone obszary niniejszej Witryny umożliwiają użytkownikom publikowanie własnej zawartości: doświadczeń, porad, rekomendacji, opinii, informacji, wiadomości i innych materiałów („Zawartość Użytkownika”). Należy pamiętać, że są to obszary publiczne, a nie poufne. Zawartość Użytkownika może być publikowana tylko w obszarach publicznych, w których jest to dozwolone. Nie wolno publikować zawartości naruszającej niniejsze Warunki lub jakiekolwiek prawa podmiotów trzecich.

Firma Logitech nie rości sobie prawa własności do żadnej publikowanej Zawartości Użytkownika. Jednak poprzez publikację Zawartości Użytkownika w publicznych obszarach Witryny Użytkownik udziela firmie Logitech, jej oddziałom, partnerom i dystrybutorom wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego prawa do używania, kopiowania, wyświetlania, wykonywania, rozprowadzania, adaptowania Zawartości Użytkownika, tworzenia na jej postawie prac pochodnych, udzielania na nią sublicencji i promowania jej na dowolnym nośniku i jakikolwiek sposób, a także używania i sublicencjonowania nazwy, podobizny, biografii, głosu, wideo i fotografii (jeśli dotyczy) Użytkownika w celu przypisania wpisów do Użytkownika. Zachęcamy Użytkowników nie tylko do publikowania Zawartości, ale też do przesyłania nam opinii. Użytkownik potwierdza, że możemy wykorzystywać w dowolny sposób i bez żadnych ograniczeń wszystkie komentarze, porady, rekomendacje, sugestie, skargi i inne opinie przekazywane nam przez Użytkownika w odniesieniu do produktów i/lub usług Logitech, a także że firma Logitech będzie właścicielem wszelkiej własności intelektualnej, którą utworzymy na podstawie opinii Użytkownika lub z jej wykorzystaniem.


Niezgodne z prawem lub niedozwolone użytkowanie

Używając tej Witryny, NIE MOŻNA:

 • ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Witryny;
 • publikować ani przesyłać jakichkolwiek treści o charakterze sprzecznym z prawem, oszukańczym, szkalującym, oszczerczym, zniesławiającym, rasistowskim, seksistowskim, obscenicznym, pornograficznym, bluźnierczym, grożącym, nienawistnym, obraźliwym lub w inny sposób niewłaściwym;
 • publikować ani przesyłać żadnych informacji będących postępowaniem stanowiącym przestępstwo, prowadzącym do odpowiedzialności cywilnej, stanowiącym nieuprawnione świadczenie usługi profesjonalnej albo w inny sposób naruszającym prawo lokalne, stanowe, krajowe lub zagraniczne, w tym, bez ograniczeń, prawa i regulacje eksportowe Stanów Zjednoczonych bądź zachęcających do takiego postępowania;
 • używać w nazwie użytkownika lub w inny sposób nazw, nazw domen, znaków towarowych, logo bądź oznaczeń firmy „Logitech” lub „Logi”, co mogłoby sugerować, że użytkownik jest pracownikiem firmy Logitech albo jest w inny sposób z nią związany;
 •  udawać, że Użytkownik jest kimś innym lub reprezentuje kogoś innego oraz podszywać się pod inną osobę lub podmiot;
 • naruszać prywatność albo jakiekolwiek prawa osobiste lub prawa własności innej osoby bądź innego podmiotu;
 • publikować ani przesyłać żadnych reklam, zachęt, łańcuszków , piramid finansowych, możliwości lub planów inwestycyjnych oraz innego rodzaju niechcianej komunikacji handlowej (chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez firmę Logitech) ani angażować się w spamowanie, phishing lub ataki typu DoS;
 • publikować, przesyłać, odtwarzać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać jakiekolwiek informacje, oprogramowanie lub inne materiały uzyskane za pośrednictwem niniejszej Witryny do celów handlowych (chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez dostawcę tych informacji, programów lub innych materiałów);
 • używać Witryny do generowania ruchu na potrzeby innych stron internetowych;
 • naruszać prawa intelektualne lub podobne, w tym, ale nie wyłącznie, prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych i patentów dowolnej osoby lub podmiotu;
 • wczytywać, przesyłać, publikować, przekazywać, powielać ani w inny sposób rozpowszechniać informacji, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem niniejszej Witryny, która jest chroniona prawem autorskim lub innymi prawami, ani tworzyć na ich podstawie prac pochodnych, bez uzyskania zgody właściciela praw autorskich lub innych praw; 
 • wczytywać, przesyłać, publikować, odtwarzać, przekazywać ani rozpowszechniać jakiegokolwiek elementu niniejszej Witryny lub odnoszących się do niej prac pochodnych bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Logitech, ponieważ niniejsza Witryna jest chroniona prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym prawem autorskim;
 • podejmować jakichkolwiek czynności powodujących bezzasadne i nieadekwatnie duże obciążenie infrastruktury tej Witryny, systemów lub sieci firmy Logitech, bądź jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych z tą Witryną lub firmą Logitech;
 • Fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu zafałszowania pochodzenia wiadomości lub treści wysyłanych do firmy Logitech na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem albo usługi oferowanej na tej Witrynie lub za jej pośrednictwem;
 • używać botów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych sposobów uzyskania dostępu do Witryny lub usług w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody (to postanowienie nie będzie jednak dotyczyło indeksowania lub aktualizowana przeprowadzanego przez wyszukiwarki);
 • publikować ani przesyłać jakichkolwiek informacji lub programów zawierających wirusy, konie trojańskie (trojany), robaki lub inne szkodliwe elementy;
 • publikować lub przekazywać jakichkolwiek informacji, plików lub oprogramowania zawierających między innymi wirusy, konie trojańskie (trojany), robaki, programy reklamowe, szpiegujące, służące popełnianiu przestępstw, programy typu online graffiti tagger, dropper, rootkit, keylogger, boty lub inne szkodliwe oprogramowanie lub jego elementy.

Łącza do witryn internetowych i usług podmiotów trzecich

W celu udostępnienia zaawansowanych i użytecznych zasobów ta Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów trzecich, niebędących pod kontrolą firmy Logitech. Firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani produkty dostępne w tych witrynach, łącza znajdujące się w tych witrynach ani jakiekolwiek zmiany i aktualizacje wprowadzane w tych witrynach. Firma Logitech udostępnia te łącza jedynie dla wygody użytkowników, a ich uwzględnienie w żadnym wypadku nie oznacza, że firma Logitech promuje zawartość lub produkty oferowane w witrynie podmiotu trzeciego, udziela na nie jakiejkolwiek gwarancji lub bierze na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność z nimi związaną.

Podczas użytkowania tej Witryny Użytkownik może uzyskać informacje o usługach, produktach, ofertach i promocjach podmiotów trzecich, niezwiązanych z firmą Logitech. Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług lub produktów podmiotu trzeciego, ma obowiązek zapoznać się z warunkami i postanowieniami dotyczącymi udostępniania usługi lub produktu przez podmiot trzeci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to podmiot trzeci, a nie firma Logitech, ponosi odpowiedzialność za jakość usług lub produktów podmiotu trzeciego.


Brak obowiązku monitorowania

Firma Logitech ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania i/lub usuwania zawartości Witryny udostępnionej przez inne osoby. Niektóre obszary społecznościowe i inne mogą być monitorowane pod kątem trafności, ale nie mamy obowiązku wcześniejszego kontrolowania jakiejkolwiek zawartości i nie ponosimy odpowiedzialności za jej publikację. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji, edycji przesłanej zawartości i jej usunięcia z dowolnego powodu. Ponadto firma Logitech nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w usuwaniu zawartości.


Procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich

Firma Logitech szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Jeśli użytkownik uważa, że jego praca objęta prawami autorskimi została skopiowana i udostępniona w Witrynie w sposób, który powoduje naruszenie praw autorskich, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu zgłoszenia możliwego naruszenia praw autorskich. W przypadku kontaktu z nami prosimy o przekazanie przedstawicielowi firmy Logitech ds. praw autorskich następujących informacji:

 • pełen opis pracy objętej prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, wobec których Użytkownik zgłasza naruszenie;
 • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do wykonywania czynności w imieniu i w interesie właściciela prawa autorskiego lub innej własności intelektualnej;
 • opis miejsca w tej Witrynie, w którym znajduje się zgłoszony materiał naruszający prawa autorskie; 
 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • oświadczenie Użytkownika, w którym stwierdza w dobrej wierze, że użytkowanie będące przedmiotem sporu nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich;
 • złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oświadczenie podpisane przez Użytkownika o tym, że informacje podane w zawiadomieniu są dokładne oraz że jest on właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej bądź jest upoważniony do wykonywania czynności w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

 

Z przedstawicielem firmy Logitech można skontaktować się przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

W Stanach Zjednoczonych
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Inc.
    7700 Gateway Blvd.
    Newark, CA 94560

Poza Stanami Zjednoczonymi
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Europe S.A.
    EPFL – Quartier de l’Innovation
    Daniel Borel Innovation Center
    CH – 1015 Lozanna

Przez e-mail
http://support.logitech.com/response-center

Na zapytania, które nie odnoszą się do zgłoszenia naruszenia praw autorskich, nie zostanie udzielona odpowiedź.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

JEŚLI WYRAŹNIE NIE POSTANOWIONO INACZEJ, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TA WITRYNA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, ZAMIESZCZONE DANE, OPINIE LUB USŁUGI DOSTĘPNE W TEJ WITRYNIE LUB POWIĄZANE Z TĄ WITRYNĄ SĄ DOSTARCZANE W „FORMIE, W JAKIEJ SĄ”, I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, A FIRMA LOGITECH, JEJ DOSTAWCY, INNE FIRMY BĘDĄCE DOSTAWCAMI USŁUG ORAZ PARTNERZY (NAZYWANI OD TEGO MOMENTU „DOSTAWCAMI”) NINIEJSZYM WYRAŹNIE UCHYLAJĄ WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, W TYM PRAWA WŁASNOŚCI. FIRMA LOGITECH NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI ANI WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK OPINII, PORAD, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH, PRZEKAZYWANYCH LUB DYSTRYBUOWANYCH W WITRYNIE. FIRMA LOGITECH I JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE TA WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DOSTĘP DO TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, ZAMIESZCZONYCH DANYCH, OPINII LUB USŁUG POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ POZOSTANIE NIEZAKŁÓCONY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW ORAZ BĘDZIE ZAPEWNIANY NA CZAS, JAK RÓWNIEŻ ŻE WYNIKI TAKIEGO UŻYTKOWANIA BĘDĄ DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB ODPOWIEDNIE DLA POTRZEB UŻYTKOWNIKA. FIRMA LOGITECH NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE PLIKI LUB INNE DANE POBIERANE Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA, NIE BĘDĄ ZAWIERAŁY NIEBEZPIECZNYCH LUB DESTRUKCYJNYCH ELEMENTÓW, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WIRUSÓW, SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA, TROJANÓW, ROBAKÓW, PROGRAMÓW REKLAMOWYCH, SZPIEGUJĄCYCH I SŁUŻĄCYCH DO CELÓW PRZESTĘPCZYCH, PROGRAMÓW TYPU ONLINE GRAFFITI TAGGER, DROPPER, ROOTKIT, KEYLOGGER, BOTÓW ANI INNEGO SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB JEGO ELEMENTÓW. DODATKOWO FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSTĘPOWANIE ŻADNEGO DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO LUB PARTNERA, ONLINE ANI OFFLINE. TEGO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE ZMIENIĄ ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE OTRZYMANE PRZEZ FIRMĘ LOGITECH LUB JEJ DOSTAWCÓW BĄDŹ UZYSKANE W INNY SPOSÓB. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na powyższe ograniczenia, w związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć sądu właściwego dla Użytkownika.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE ROZUMIE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA LOGITECH ANI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, INWESTORZY, FIRMY ZALEŻNE, AGENCI, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, PARTNERZY I PRACOWNICY FIRMY LOGITECH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE ANI SZKODY NADZWYCZAJNE, POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH BĄDŹ ZYSKÓW LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY, USUNIĘCIA LUB UNIEMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY, NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU LUB MODYFIKACJI PRZESYŁANYCH MATERIAŁÓW LUB DANYCH, BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY, OŚWIADCZEŃ LUB DZIAŁAŃ OSÓB TRZECICH W RAMACH TEJ WITRYNY, INSTRUKCJI, INFORMACJI LUB USŁUG PRZEKAZYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ LUB WYNIKAJĄCE Z JAKIKOLWIEK INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LOGITECH I JEJ DOSTAWCÓW Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY OPŁAT (JEŚLI TAKIE BYŁY) WPŁACONYCH FIRMIE LOGITECH W POPRZEDNIM ROKU ZA OKREŚLONĄ USŁUGĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA LUB KWOTY 100,00 USD, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z NICH BĘDZIE NIŻSZA. Niektóre prawodawstwa, np. w stanie New Jersey, nie zezwalają na powyższe ograniczenia, w związku z tym powyższe ograniczenia nie dotyczą stanu New Jersey i mogą nie dotyczyć sądu właściwego dla Użytkownika.


Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczać firmę Logitech, jej filie, właściwych członków zarządu, pracowników i przedstawicieli przed jakimikolwiek wnoszonymi przez jakikolwiek podmiot trzeci roszczeniami, żądaniami, szkodami, kosztami i rodzajami odpowiedzialności, w tym także uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, spowodowanymi przez działania Użytkownika lub Jego zaniedbaniami będącymi rezultatem niewłaściwego, naruszającymi niniejsze Warunki użytkowania tej Witryny. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do prowadzenia we własnym zakresie obrony i sprawowania pełnej kontroli nad innym sprawami podlegającymi przejęciu odpowiedzialności przez Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z firmą Logitech w zakresie wynikającym z charakteru sprawy w celu umożliwienia jej obrony przed jakimikolwiek roszczeniami. Powyższe postanowienie o przejęciu odpowiedzialności nie obowiązuje w zakresie roszczeń, żądań, odszkodowań, kosztów lub odpowiedzialności będących wynikiem zaniedbania, oszustwa, umyślnego działania na szkodę lub naruszenia prawa przez firmę Logitech.


Ujawnienie informacji o użytkowaniu Witryny

Firma Logitech ma prawo ujawnić wszystkie informacje o Użytkowniku (w tym Jego tożsamość), informacje przesłane przez Użytkownika, sposób używania Witryny lub usługi wybrane w Witrynie, gdy uzna, że takie ujawnienie jest potrzebne, aby (1) zapewnić zgodność z procedurami określonymi przez prawo, (2) spełnić wymogi wynikające z dochodzeń lub skarg dotyczących sposobu używania Witryny przez Użytkownika, (3) wymusić przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, (4) odpowiedzieć na skargi dotyczące naruszania przez informacje przesłane przez Użytkownika praw innych osób lub (5) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Logitech, jej pracowników oraz osób odwiedzających tę Witrynę i z niej korzystających, w tym klientów firmy Logitech i pozostałych osób.

Firma Logitech zastrzega sobie stałe prawo do ujawniania dowolnych informacji, jeśli uzna to za niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, umożliwienia przeprowadzenia postępowania sądowego lub odpowiedzi na żądanie władz. Firma Logitech może również ujawnić informacje o Użytkowniku, w tym wymieniać informacje z innymi firmami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwami, jeśli uzna, że obowiązujące prawo wymaga takiego działania lub zezwala na nie.


Rozwiązanie umowy

Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Logitech może, według swojego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Witryny i/lub zablokować Użytkownikowi przyszły dostęp do Witryny, jeśli stwierdzone zostanie naruszenie niniejszych Warunków użytkowania lub innych umów i wytycznych, jakie mogą być powiązane z użytkowaniem Witryny, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu (1) żądań organów ścigania lub innych agencji rządowych, (2) żądania Użytkownika dotyczącego usunięcia konta, (3) zaprzestania obsługi lub znacznej modyfikacji Witryny bądź usług świadczonych za pośrednictwem Witryny lub (4) nieoczekiwanych problemów technicznych.

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy nadal będą obowiązywały ograniczenia dotyczące Zawartości lub materiałów pojawiających się w Witrynie oraz postanowienia dotyczące gwarancji, zabezpieczenia przed odpowiedzialnością i ograniczeń odpowiedzialności, które zostały zapisane w ramach niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku gdy Użytkownik nie jest zadowolony z Witryny lub usług oferowanych przez firmę Logitech, jedynym środkiem zaradczym jest rozwiązanie niniejszej Umowy.

Jeśli firma Logitech będzie zmuszona podjąć jakiekolwiek działania prawne wobec Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego niniejszych Warunków użytkowania, firma Logitech będzie uprawniona do odzyskania od Użytkownika, a Użytkownik zgadza się dokonać zapłaty, wszelkich uzasadnionych opłat poniesionych z tytułu obsługi prawnej oraz kosztów takich działań, jak również wszelkiego odszkodowania wynikającego z nakazów sądowych lub innego godziwego wynagrodzenia. Użytkownik zgadza się na to, aby firma Logitech nie ponosiła odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innego podmiotu trzeciego za uniemożliwienie dostępu do Witryny.


Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i korzystanie przez Użytkownika z tej Witryny będą podlegać prawu Stanów Zjednoczonych oraz prawu stanu Kalifornia, niezależnie od norm prawa kolizyjnego. Wszelkie roszczenia i pozwy będą rozstrzygane przed odpowiednim sądem stanowym lub federalnym znajdującym się w okręgu Santa Clara, w stanie Kalifornia, a Użytkownik poddaje się jurysdykcji powyższych sądów i zobowiązuje się wystąpić w charakterze strony w procesie dotyczącym takich roszczeń i pozwów. Użytkownik zrzeka się prawa do obrony opartej na braku osobistej jurysdykcji i właściwości terytorialnej sądu.


Inne postanowienia

Firma Logitech może w dowolnej chwili scedować niniejsze Warunki na firmę zależną lub firmę stowarzyszoną albo scedować je na inny podmiot na skutek sprzedaży, fuzji lub innej formy przeniesienia własności firmy Logitech na inny podmiot. Użytkownik nie może scedować niniejszej umowy. Niniejsze Warunki stanowią całkowitą umowę między Użytkownikiem a firmą Logitech w zakresie poruszanych kwestii, a także określają zasady użytkowania tej Witryny. Zaniechanie przez firmę Logitech egzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie oznacza rezygnacji z tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się nieważne, strony mimo to zgadzają się, że ich intencje odzwierciedlone w postanowieniach oraz pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w pełnej mocy. Niezależnie od postanowień dowolnej ustawy lub prawa, z wyjątkiem prawa stanowego w New Jersey, wszystkie roszczenia lub pozwy, które wynikły z korzystania Witryny lub niniejszych Warunków albo są związane z korzystaniem z nich, muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od momentu wystąpienia ich przyczyny, gdyż w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu.


Właścicielem i dysponentem tej witryny jest firma Logitech.

Data poprawienia niniejszych Warunków przez firmę Logitech: sierpień 2016 r.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy