Oferta Peacci i Logitech

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

OFERTA LOGITECH I PEACCI

WARUNKI

DO WZIĘCIA UDZIAŁU KONIECZNE JEST DOKONANIE ZAKUPU. OFERTA NIE JEST WAŻNA TAM, GDZIE JEST ZABRONIONA LUB OGRANICZONA PRZEPISAMI PRAWA.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA. Oferta Logitech i Peacci („Oferta”) jest dostępna dla każdej osoby w wieku 18 lat lub starszej (w dniu przystąpienia), która jest legalnym mieszkańcem Terytoriów określonych w Załączniku 1 załączonym do niniejszego dokumentu („Uczestnicy”). W niniejszej Ofercie nie mogą uczestniczyć członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy Promotora oraz jego spółek zależnych i spółek stowarzyszonych, a także firmy Peacci będącej częścią spółki Daisy’s Nail Company Ltd. („Peacci”) oraz jej spółek zależnych i spółek stowarzyszonych oraz wszelkich agencji reklamowych i promocyjnych, osoby związane z tworzeniem, produkcją lub dystrybucją materiałów dotyczących niniejszej Oferty oraz najbliżsi członkowie rodziny lub osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od pokrewieństwa). Uczestnictwo w niniejszej Ofercie oznacza bezwarunkową zgodę Uczestnika na niniejsze Warunki.

2. PROMOTOR. Promotor określony w Załączniku 1 dołączonym do niniejszego dokumentu („Promotor”) promuje i prowadzi Ofertę. Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Oferty należy kierować na stronę support.logi.com. Adres e-mail podano wyłącznie w celu przesyłania pytań dotyczących promocji. Inne formy pisemnej komunikacji nie zostaną przyjęte.

3. UCZESTNICTWO. Aby wziąć udział w Ofercie i otrzymać 25% zniżki w witrynie Peacci przy zakupie produktów Peacci (obowiązują dodatkowe warunki) („Upominek”), uczestnik musi zakupić co najmniej (1) jeden zestaw Logitech MK380 LUB (1) jedną mysz Logitech Pebble 2 Mouse M350S + klawiaturę Logitech Pebble 2 Keyboard M380S („Zakwalifikowane urządzenie”) wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej firmy Logitech (www.logitech.com i innych lokalnych domen firmy Logitech) (obowiązują dodatkowe warunki) w Czasie trwania promocji zdefiniowanym poniżej („Zamówienie”). Uczestnik może odebrać tylko jeden (1) Upominek do Zamówienia (niezależnie od ilości Zakwalifikowanych urządzeń na zamówieniu). Niniejszej Oferty nie można łączyć z inną, obowiązującą w tym samym czasie ofertą Promotora lub firmy Peacci.

Uczestnik otrzyma w potwierdzeniu zamówienia unikalny kod i link do strony Peacci.com (obowiązują dodatkowe warunki). Aby odebrać Prezent, Uczestnik musi przejść na stronę Peacci.com (obowiązują dodatkowe warunki), wybrać produkty Peacci, przejść do kasy, wprowadzić kod promocyjny z wiadomości e-mail od Logitech i dokonać płatności. Nieodebrany Upominek nie zostanie ponownie przekazany Uczestnikowi.

4. CZAS TRWANIA PROMOCJI. Czas trwania promocji może różnić się w zależności od Terytorium i można go znaleźć w Załączniku 1 („Czas trwania promocji”). 

5. CZAS REALIZACJI ODBIORU. Czas realizacji odbioru może różnić się w zależności od Terytorium i można go znaleźć w Załączniku 1 („Czas realizacji odbioru”).

6. WARUNKI OGÓLNE. Nie ma możliwości zamiany, przeniesienia lub otrzymania ekwiwalentu w gotówce któregokolwiek z Upominków z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonuje tego Promotor, który zastrzega sobie prawo do zamiany Upominku na inny o porównywalnej lub większej wartości. Za pokrycie kosztów wszystkich podatków i ceł od Upominków odpowiadają wyłącznie Uczestnicy.

Niniejszej Oferty nie można łączyć z innymi, równolegle obowiązującymi ofertami Promotora ani z żadnymi dodatkowymi rabatami, kuponami, promocjami ani cenami wyprzedażowymi.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne, podatki i cła związane z Zakwalifikowanym urządzeniem.

Oferta nie obowiązuje tam, gdzie jest zabroniona.

Jeżeli Uczestnik dokona zwrotu Zakwalifikowanego urządzenia, jego prawo do odbioru Upominku zostanie unieważnione oraz nie będzie miał prawa do odbioru Upominku w ramach niniejszej Oferty. Ten warunek nie obowiązuje w sytuacjach, gdy Uczestnik powołuje się na przepisy prawa konsumenckiego w związku ze stwierdzeniem wady w Zakwalifikowanym urządzeniu.

Decyzje, jakie podejmuje Promotor są ostateczne i wiążące pod każdym względem oraz w każdej sprawie dotyczącej niniejszej Oferty. Promotor ani jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za niekompletność, utratę, zaginięcie, spóźnienia, opóźnienia lub zakłócenia w rejestracji e-maili, błędnego lub niedokładnego zbierania informacji na temat zgłoszeń z powodów obejmujących, lecz nie ograniczonych do: awarii technicznych, błędu ludzkiego lub technicznego, przeoczenia, przerwania, usunięcia, wad i usterek jakichkolwiek linii, bądź sieci telefonicznych lub komputerowych, sprzętu komputerowego lub dowolnego połączenia wymienionych okoliczności.

Promotor zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Oferty w całości lub w części bez wcześniejszego powiadomienia, bądź modyfikacji niniejszej Oferty w dowolny sposób i z dowolnych przyczyn obejmujących, lecz nie ograniczających się do sytuacji, gdy Promotor stwierdzi według własnego uznania, że spójność Oferty została naruszona przez oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki pozostające poza racjonalną kontrolą Promotora. Promotor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania osób, które manipulują aplikacją lub łamią niniejsze Warunki. Jakiekolwiek próby celowego podważania wiarygodności Oferty przez kogokolwiek stanowią naruszenie prawa cywilnego i karnego (podlegające obowiązującemu prawu miejscowemu), zatem jeżeli dojdzie do takiej próby Promotor zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń od takiej osoby w pełnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

Jeżeli dojdzie do działania, przeoczenia, zdarzenia lub okoliczności będących poza racjonalną kontrolą Promotora, które uniemożliwią mu przestrzeganie niniejszych Warunków, Promotor nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub opóźnienia w dopełnieniu swoich obowiązków. Promotor zastrzega sobie prawo do modyfikacji, opóźnienia, odroczenia lub odwołania Oferty na wypadek okoliczności będących poza jego racjonalną kontrolą.

Promotor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

7. PRYWATNOŚĆ I GROMADZENIE DANYCH. Informacje podane przez Uczestnika w ramach niniejszej Oferty podlegają polityce prywatności Promotora, którą można znaleźć na stronie https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html

8. PRZETRWANIE POSTANOWIEŃ. Jeżeli w przypadku któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków stwierdzi się niezgodność z prawem, nieważność lub brak możliwości egzekwowania z innej przyczyny, zostanie ono wyłączone oraz usunięte, natomiast pozostałe postanowienia zachowają pełną moc obowiązującą.

9. SPORY. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na to, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy roszczeń wynikające z lub związane z niniejszą Ofertą, z wyłączeniem zarządzania Ofertą, będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do pozwów grupowych oraz wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji; (b) wszelkie roszczenia, orzeczenia oraz zasądzenia zostaną ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów, w tym kosztów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa w niniejszej Ofercie, lecz w żadnym wypadku kosztów obsługi prawnej; oraz (c) pod żadnym pozorem Uczestnik nie otrzyma zgody na otrzymanie zasądzeń oraz zrzeka się praw do roszczeń, odszkodowań za szkody retorsyjne, uboczne, dodatkowe lub jakiekolwiek inne z wyjątkiem rzeczywistych poniesionych wydatków, a także wszelkich praw do pomnożenia lub powiększenia odszkodowań. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji oraz egzekwowania niniejszych Warunków lub dotyczące praw i obowiązków Uczestnika oraz Promotora w związku z niniejszą Ofertą będą zarządzane i rozumiane zgodnie z wykładnią prawa państwa wskazanego w Załączniku 1 bez wpływu na prawo właściwe ani na kolizję przepisów prawnych. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków zostaną rozstrzygnięte przez sądy właściwe ustalone w Załączniku 1. Sądy te będą stanowić jurysdykcję wyłączną.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROMOTOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ ZAKWALIFIKOWANYCH URZĄDZEŃ, UPOMINKÓW LUB UDZIAŁEM UCZESTNIKA W OFERCIE. UCZESTNICZĄC W OFERCIE UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PROMOTORA I JEGO PRACOWNIKÓW, URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, UDZIAŁOWCÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI WRAZ Z ICH PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI, JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI, JEDNOSTKAMI NADRZĘDNYMI, AGENCJAMI REKLAMOWYMI, PROMOCYJNYMI I REALIZUJĄCYMI ZAMÓWIENIA ORAZ DORADCAMI PRAWNYMI ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY, PRAWA, ROSZCZENIA I JAKIEKOLWIEK POWÓDZTWA ZWIĄZANE Z OFERTĄ LUB WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA, POSIADANIA LUB WYKORZYSTANIA ZAKWALIFIKOWANEGO URZĄDZENIA, OBEJMUJĄCE LECZ NIE OGRANICZONE DO SZKÓD OSOBOWYCH, ŚMIERCI I SZKÓD MAJĄTKOWYCH, A TAKŻE ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWEM DO PUBLIKACJI, ZNIESŁAWIENIEM LUB NARUSZENIEM PRYWATNOŚCI.

 

ZAŁĄCZNIK 1

WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE W OKREŚLONYCH REGIONACH/PAŃSTWACH

DOTYCZĄCE OFERTY LOGITECH I PEACCI

Terytoria
Promotor i adres
CZAS TRWANIA PROMOCJI
CZAS REALIZACJI ODBIORU
Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Austria, Niemcy, Finlandia, Szwecja, Belgia, Francja, Hiszpania, Norwegia, Dania, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Republika Czeska, Węgry, Polska Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lozanna, Szwajcaria Oferta rozpoczyna się 6 września 2023 r. o godzinie 09:00 czasu środkowoeuropejskiego i kończy 31 października 2023 r. o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego Upominek można odebrać w terminie od 6 września 2023 r. od godziny 09:00 czasu środkowoeuropejskiego do 30 listopada 2023r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego Prawo szwajcarskie, Sąd w Lozannie, Szwajcaria

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy