Ograniczona gwarancja na produkty sprzętowe

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Ograniczona gwarancja na produkty sprzętowe firmy Logitech

Firma Logitech gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt sprzętowy firmy Logitech będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez czas określony na opakowaniu produktu i/lub podany w dokumentacji, licząc od daty zakupu (lub od daty dostawy, co może być wymagane w niektórych jurysdykcjach). Te informacje można również uzyskać, wybierając dany produkt w sekcji Pomoc techniczna online naszej witryny pod adresem support.logi.com. Gwarancja ta jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy produktu i nie może zostać przeniesiona na inną osobę, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych uprawnień, w tym dłuższego czasu trwania gwarancji, które wynikają z lokalnie obowiązujących przepisów.

Pierwsze kroki

Jeśli uważasz, że konieczne jest zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego, rozpocznij od odwiedzenia witryny support.logi.com z wieloma stronami wsparcia i często zadawanych pytań, które zapewniają cenną pomoc techniczną.

Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w naszej witrynie internetowej, skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym, u którego dokonano zakupu. Usługi gwarancyjne zwykle są świadczone w punkcie sprzedaży detalicznej.

Jeśli punkt sprzedaży detalicznej nie może zapewnić obsługi roszczenia gwarancyjnego, należy odwiedzić sekcję Często zadawane pytania dotyczące obsługi gwarancyjnej, aby dowiedzieć się, jak można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej.

Uprawnienia posiadacza gwarancji

Całkowita odpowiedzialność firmy Logitech i wyłączne uprawnienia posiadacza gwarancji sprowadzają się do: (1) naprawy lub wymiany produktu, lub (2) zwrotu uiszczonej na jego zakup kwoty, pod warunkiem że produkt dostosowywany wraz z kopią rachunku lub faktury zostanie dostarczony do sklepu, w którym został nabyty, lub przesłany na adres wskazany przez firmę Logitech. Wybór opcji (1) lub (2) leży w gestii firmy Logitech. Posiadacz gwarancji może być przy tym obciążony kosztami manipulacyjnymi i kosztami przesyłki, chyba że zabrania tego obowiązujące prawo. Firma Logitech może według własnego uznania naprawić lub wymienić produkt, używając nowych, używanych lub zregenerowanych części. Wymieniony lub naprawiony sprzęt będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostały okres jej ważności lub przez trzydzieści (30) dni, przy czym obowiązuje termin późniejszy, albo przez dodatkowy okres, który może wynikać z lokalnie obowiązującego prawa.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania, jeśli uszkodzenie sprzętu lub problemy z jego działaniem wystąpią na skutek (1) wypadku, braku dbałości o sprzęt, niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub demontażu; (2) wykonania niewłaściwych działań lub wadliwej konserwacji, lub użycia produktu niezgodnie z instrukcją jego obsługi, lub zasilania go prądem o niewłaściwym napięciu; (3) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. baterie), które nie zostały dostarczone przez firmę Logitech, chyba że to ograniczenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem; (4) utraty części, które zostały dostarczone z produktem sprzętowym firmy Logitech; (5) urządzeń, części lub akcesoriów marki innej niż Logitech, nawet jeśli zostały sprzedane wraz z produktem sprzętowym firmy Logitech; (6) usług firm innych niż Logitech, do których można uzyskać dostęp w produkcie sprzętowym firmy Logitech lub które można kontrolować przy jego użyciu; (7) normalnego zużycia.  

Ta ograniczona gwarancja pod żadnym pozorem nie obejmuje wymiany lub zwrotu kosztów jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego lub własności osobistej niestanowiącej produktu firmy Logitech.  Ta gwarancja nie obejmuje także produktów firmy Logitech używanych przez firmy do świadczenia użytkownikom końcowym płatnego dostępu do Internetu.

Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB DANYCH W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO NARUSZENIA WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU SZKÓD. Ponieważ niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie, incydentalne lub następcze, powyższe oświadczenie może nie być wiążące w niektórych krajach.

Okres ważności gwarancji dorozumianych

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, OKRES WAŻNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW TEGO SPRZĘTU JEST TAKI SAM JAK OKRES WAŻNOŚCI UDZIELANEJ NA TEN PRODUKT WYRAŹNEJ GWARANCJI. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczanie okresu ważności gwarancji dorozumianych, w związku z tym powyższe ograniczenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

Statutowe prawa konsumenta

Wszyscy konsumenci mają wszelkie prawa wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów ochrony konsumenta. Postanowienia ograniczonej gwarancji w żadnym stopniu nie umniejszają tych praw.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji

Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani pracownik firmy Logitech nie jest uprawniony do modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Okresy gwarancji

Należy pamiętać, że w Unii Europejskiej okresy gwarancji krótsze niż dwa lata ulegają wydłużeniu do dwóch lat.

Adres firmy Logitech

LLogitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH – 1015 Lozanna

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy