Ograniczona gwarancja na niestandardowy monitor douszny Ultimate Ears

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Ograniczona gwarancja na dostosowywane słuchawki douszne Ultimate Ears

Ograniczona gwarancja na dostosowywane słuchawki douszne Ultimate Ears  

Ultimate Ears gwarantuje poprawne dopasowanie wszystkich dostosowywanych słuchawek dousznych (“Produkt dostosowywany”) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty oryginalnego zakupu. Dodatkowo Ultimate Ears gwarantuje, że zakupione dostosowywane słuchawki douszne (powłoka zewnętrzna i/lub podzespoły wewnętrzne) pozostaną wolne od defektów materiałowych i robocizny w ciągu 1 (jednego) roku od chwili zakupu. Gwarancja ta jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy produktu i nie może zostać odstąpiona innej osobie, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych uprawnień, które wynikają z lokalnie obowiązujących przepisów.

Całkowita odpowiedzialność firmy Ultimate Ears i wyłączne uprawnienia posiadacza gwarancji sprowadzają się do: (1) naprawy lub wymiany produktu dostosowywanego, lub (2) zwrotu uiszczonej na jego zakup kwoty, pod warunkiem że produkt dostosowywany wraz z kopią rachunku lub faktury zostanie dostarczony do sklepu, w którym został nabyty, lub przesłany na adres wskazany przez firmę Ultimate Ears. Wybór opcji (1) lub (2) leży w gestii firmy Ultimate Ears. Posiadacz gwarancji

zostać przy tym obciążony kosztami manipulacyjnymi i kosztami przesyłki, chyba że zabrania tego obowiązujące prawo. Do naprawy lub wymiany objętego gwarancją produktu dostosowywanego firma Ultimate Ears może użyć nowych, używanych lub zregenerowanych części. Wymieniony lub naprawiony produkt dostosowywany będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostały okres jej ważności lub przez 30 (trzydzieści) dni, przy czym obowiązuje termin późniejszy, albo też przez dodatkowy okres, który może wynikać z lokalnie obowiązującego prawa.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania, jeśli uszkodzenie sprzętu lub problemy z jego działaniem wystąpią na skutek (1) wypadku, braku dbałości o sprzęt, niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub demontażu; (2) w wyniku wykonania niewłaściwych działań, wadliwej konserwacji, użycia produktu niezgodnie z instrukcją jego obsługi lub zasilania go prądem o niewłaściwym napięciu; (3) w rezultacie użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (na przykład kabli)

Jak korzystać z usług gwarancji, naprawy oraz wymiany.

Przed ewentualnym zgłoszeniem roszczenia gwarancyjnego zalecamy zapoznanie się z treścią witrynywww.logitech.comna której znajduje się szereg pomocnych porad technicznych. Wszystkie zgłoszenia naprawy lub wymiany (gwarancyjnej lub pozagwarancyjnej) powinny być zgłaszane przez punkt zakupu. Produkt dostosowywany może podlegać naprawie po upływie gwarancji i na żądanie przedstawiony zostanie szacowany koszt naprawy. Jeżeli zachodzi konieczność zwrotu produktu dostosowywanego w celu serwisu gwarancyjnego lub naprawy, prosimy kontakt z centrum obsługi klienta pod numerem telefonu 800-589-6531 w celu uzyskania numeru RMA (Return Merchandise Authorization). Prosimy o zwrot produktu dostosowywanego w oryginalnym opakowaniu ochronnym lub podobnie bezpiecznym opakowaniu ze wskazaniem numeru RMA i opłaconym kosztem wysyłki. Przesyłka powinna być zaadresowana do

Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618

Prosimy o dołączenie opisu problemu, zwrotnego adresu wysyłki oraz informacji kontaktowej. Naprawy gwarancyjne zostaną zwrócone bez dodatkowych kosztów przy użyciu transportu naziemnego.

Roszczenia gwarancyjne powinny być adresowane bezpośrednio do działu pomocy pod adresemwww.logitech.comAdresy i numery telefonów biur obsługi klienta firmy Ultimate Ears zamieszczono w dołączonym do produktu dokumencie. Można je znaleźć również w witryniewww.logitech.com

Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA ULTIMATE EARS NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE STRATY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO UTRATY DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB DANYCH POWSTAŁEJ W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO NARUSZENIA WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW UMOWY GWARANCYJNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA ULTIMATE EARS ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU STRAT.

Okres ważności gwarancji dorozumianych

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, OKRES WAŻNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WARUNKÓW ODNOSZĄCZYCH SIĘ DO WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW TEGO PRODUKTU DOSTOSOWYWANEGO JEST TAKI SAM JAK OKRES WAŻNOŚCI UDZIELANEJ NA TEN SPRZĘT GWARANCJI OGRANICZONEJ.

Dodatkowe prawa

Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenia okresu ważności gwarancji dorozumianych ani na wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, w związku z czym powyższe ograniczenia lub wykluczenie mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych praw, które wynikają z lokalnie obowiązujących przepisów.

Statutowe prawa konsumenta

Wszyscy konsumenci mają wszelkie prawa wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów ochrony konsumenta. Postanowienia ograniczonej gwarancji w żadnym stopniu nie umniejszają tych praw.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Ultimate Ears nie jest uprawniony do modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Okresy gwarancji

Należy pamiętać, że w Unii Europejskiej okresy gwarancji krótsze niż dwa lata ulegają wydłużeniu do dwóch lat.

Adres:

Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy