Rozszerzona gwarancja B2B

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

GWARANCJA ROZSZERZONA B2B


LOGITECH

Rozszerzona gwarancja B2B – warunki
Stosowane w przypadku produktów zakupionych po 9 listopada 2020

1. Firma Logitech wydłuża standardowy okres gwarancji mający zastosowanie w przypadku produktów sprzętowych („Produkty”) wyprodukowanych przez Logitech („Rozszerzona gwarancja”). Niniejsza rozszerzona gwarancja nie ma zastosowania w przypadku produktów, ani części innych firm. Części te, wyprodukowane przez firmę Logitech i zawarte w Produkcie, są objęte Rozszerzoną gwarancją mającą zastosowanie w przypadku danego Produktu, z wyłączeniem części sprzedawanych oddzielnie i materiałów eksploatacyjnych.

2. Zakup Rozszerzonej gwarancji upoważnia klienta biznesowego kupującego Produkt na własny użytek (tj. nie w celu dalszej odsprzedaży) („Klient końcowy”) do skorzystania z terminu gwarancji dłuższego, niż przewidziano standardowo, zgodnie z okresem wskazanym na zamówieniu. Zakup Rozszerzonej gwarancji nie przysługuje klientom indywidualnym.

3. Zakupu Rozszerzonej gwarancji można dokonać wyłącznie podczas zakupu Produktu lub w okresie 30 dni od daty zakupu właściwego Produktu. Jeżeli zamówienie Rozszerzonej gwarancji zostanie otrzymane po upływie ww. terminu, firma Logitech może odrzucić zamówienie według własnego uznania.


4. Niniejsze Warunki rozszerzonej gwarancji B2B („Warunki rozszerzonej gwarancji”) stanowią dodatek do standardowej Ograniczonej gwarancji na produkty sprzętowe firmy Logitech, której warunki zostają wyraźnie włączone do niniejszych warunków przez odniesienie i pozostają w mocy. Jeżeli stwierdzi się jakąkolwiek sprzeczność pomiędzy (i) Warunkami rozszerzonej gwarancji oraz warunkami Ograniczonej gwarancji na produkty sprzętowe firmy Logitech, pierwszeństwo zastosowania mają Warunki rozszerzonej gwarancji; (ii) Warunkami rozszerzonej gwarancji oraz materiałami cyfrowymi lub drukowanymi, pierwszeństwo zastosowania mają Warunki rozszerzonej gwarancji.


5. Po upływie standardowego terminu gwarancji, zakup pozostanie objęty warunkami Rozszerzonej gwarancji na czas ustalony podczas jej zakupu. Przyjęcie roszczenia gwarancyjnego przez firmę Logitech jest uzależnione od warunków ustalonych przez Ograniczoną gwarancję na produkty sprzętowe firmy Logitech. W momencie zatwierdzenia roszczenia na podstawie Rozszerzonej gwarancji, firma Logitech oferuje następujące możliwości: (i) naprawę lub wymianę Produktu na ten sam Produkt, bądź produkt o równoważnej wartości. W niektórych przypadkach, gdy części potrzebne do naprawy lub wymiany tego samego modelu przestaną być dostępne, firma Logitech może wymienić Produkt na najnowszy model o równoważnej wartości lub (ii) zaoferować zwrot pieniędzy. Kwota zwrotu pieniędzy za Produkt wadliwy zostanie obliczona na podstawie ceny bez podatku VAT zapłaconej za Produkt przez Klienta końcowego z uwzględnieniem (a) uzasadnionej wartości użycia wadliwego Produktu w czasie od zakupu do zwrotu pieniędzy oraz (b) braku możliwości przekroczenia kwoty rzeczywistej wartości rynkowej Produktu. Wartość obliczona przez firmę Logitech jest ostateczna, wiążąca i nie podlega sporom. Wszelki sprzęt zastępczy zostanie objęty gwarancją na pozostały okres gwarancji lub trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

6. W przypadku gdy Klient końcowy zdecyduje się zwrócić niewadliwą jednostkę lub zażąda wystawienia noty uznaniowej za jednostkę wadliwą zamiast złożenia reklamacji do firmy Logitech, wszelkie prawa wynikające z Rozszerzonej gwarancji przestają obowiązywać lub zostają utracone, a żadne koszty zakupu, ani opłaty nie podlegają zwrotowi.

7. Klient końcowy przeprowadza czynności i postępuje zgodnie z procedurami opisanymi w tej części: 

  1. weryfikuje poprawność danych w dokumencie potwierdzającym Rozszerzenie gwarancji oraz zgodność każdego Numeru seryjnego w dokumencie z Numerami seryjnymi na odpowiednim zgłaszanym Produkcie. Jakiekolwiek niezgodności należy zgłosić do działu pomocy technicznej Logitech w ciągu trzydziestu (30) dni.
  2. kontaktuje się wyłącznie z działem pomocy technicznej Logitech w sprawie wad stwierdzonych w produkcie, telefonicznie, poprzez e-mail lub za pomocą innych metod wskazanych przez firmę Logitech.
  3. przekazuje firmie Logitech informacje na temat modelu i Numeru seryjnego Produktu, datę zakupu, szczegółowy opis usterki oraz wszelkie inne informacje wymagane w sposób uzasadniony przez firmę Logitech.
  4. na żądanie przekazuje firmie Logitech kopię dowodu zakupu Produktu ze wskazaniem daty zakupu oraz Numeru seryjnego.
  5. na żądanie przekazuje firmie Logitech kopię dowodu zakupu Rozszerzonej gwarancji.
     

Niezastosowanie się do tych wymagań i procedur spowoduje unieważnienie Rozszerzonej gwarancji.

8. Rozszerzona gwarancja jest ograniczona do wydłużenia czasu standardowego okresu Ograniczonej gwarancji na produkty sprzętowe firmy Logitech od pierwotnej daty zakupu właściwego Produktu. ROZSZERZONA GWARANCJA JEST DODATKOWĄ GWARANCJĄ WYDŁUŻAJĄCĄ OKRES GWARANCJI STANDARDOWEJ NIE BĘDĄCĄ UBEZPIECZENIEM. Nie obejmuje w sposób wyraźny, ani dorozumiany, żadnych dodatkowych lub innych okoliczności poza wadami materiałowymi lub produkcyjnymi objętymi standardową Ograniczoną gwarancją na produkty sprzętowe firmy Logitech. Wszelkie wyłączenia gwarancji przewidziane przez Ograniczoną gwarancję na produkty sprzętowe firmy Logitech mają zastosowanie do niniejszej Rozszerzonej gwarancji. Stosownie do tego, dodatkowe okoliczności, takie jak przypadkowe i niezamierzone uszkodzenia, pośrednie uszkodzenia, utrata, kradzież, niewłaściwe obchodzenie się z produktem lub niewłaściwa obsługa są wyłączone z zakresu gwarancji.

9. Niniejsze Warunki obowiązują: (i) Logitech Inc., jeśli Klient końcowy kupił Produkt w Ameryce Północnej lub od odsprzedawcy działającego na terenie Ameryki Północnej; (ii) Logitech Europe SA, jeśli Klient końcowy kupił Produkt w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) i/lub od odsprzedawcy działającego w tym regionie; (iii) Logitech Asia Pacific Ltd, jeśli Klient końcowy kupił Produkt w regionie Azji i Pacyfiku i/lub od odsprzedawcy działającego w tym regionie (wspólnie „Logitech”).

10. Firma Logitech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy