EULA

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”) STANOWI UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LOGITECH EUROPE S.A. („LOGITECH”). PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZED ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA LUB UŻYCIEM PRODUKTU FIRMY LOGITECH. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE LUB UŻYWAJĄC PRODUKTU FIRMY LOGITECH, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ POSTANOWIENIOM NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, MOŻE ZWRÓCIĆ PRODUKT W CELU UZYSKANIA ZWROTU ZGODNIE Z WARUNKAMI ZWROTU TOWARÓW OBOWIĄZUJĄCYMI W PUNKCIE ZAKUPU.

JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST MŁODSZY NIŻ OBOWIĄZUJĄCY W DANYM KRAJU LUB REGIONIE ZAMIESZKANIA DOZWOLONY WIEK, MUSI POPROSIĆ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO O PRZECZYTANIE I AKCEPTACJĘ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.

JEŻELI MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (LUB GŁÓWNYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) UŻYTKOWNIKA SĄ STANY ZJEDNOCZONE I UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA LUB PRODUKTU WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO LUB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, PROSIMY O PRZECZYTANIE PARAGRAFU 17 PONIŻEJ, ODDAJĄCEGO SPORY POD ARBITRAŻ ZGODNIE Z ZASADAMI ARBITRAŻU KONSUMENCKIEGO.

JAK OPISANO PONIŻEJ W PARAGRAFIE 4, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA. W PRZECIWNYM WYPADKU UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN UŻYWAĆ PRODUKTU ANI INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA.

PARAGRAF OBEJMUJĄCY OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU ZNAJDUJĄCY SIĘ PONIŻEJ OKREŚLA WAŻNE OGRANICZENIA OPROGRAMOWANIA ORAZ POWIĄZANYCH Z NIM USŁUG W ZWIĄZKU Z BEZPIECZEŃSTWEM ORAZ ZASTOSOWANIAMI KRYTYCZNYMI. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEGO PARAGRAFU, GDYŻ UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI TE OGRANICZENIA I WYRAŻA NA NIE ZGODĘ.

„Oprogramowanie” oznacza: (i) wszelkie programy lub aplikacje, w tym aplikacje pobrane i zainstalowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym; (ii) wszelkie aplikacje w formie oprogramowania wbudowanego w produkt firmy Logitech; (iii) wszelką powiązaną dokumentację, zmodyfikowane wersje, uaktualnienia lub ulepszenia takiego oprogramowania (chyba że zostały one wyraźnie oznaczone jako dostarczane na innych warunkach w momencie pobierania lub dokonywania aktualizacji), wszystkie późniejsze wersje i kopie takiego oprogramowania.

Niniejsze postanowienia przyznają użytkownikowi określone prawa, ale może on również mieć dodatkowe prawa zależne od przepisów obowiązujących w danym miejscu.

 

1. Licencja.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy firma Logitech udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na używanie Oprogramowania wyłącznie z zakupionym przez użytkownika produktem firmy Logitech lub usługą firmy Logitech, z której użytkownik korzysta. Z wyjątkiem oprogramowania wbudowanego w produkt firmy Logitech, użytkownik może kopiować Oprogramowanie w celu stworzenia kopii zapasowej lub archiwizacji związanej z użytkowaniem Oprogramowania zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz udostępniać je w wewnętrznej sieci domowej lub firmowej jedynie w celu pobrania na urządzenia posiadane lub kontrolowane przez użytkownika w jego gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie, jednak wyłącznie w celu użytku Oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową. Wszelkie kopie muszą zawierać wszystkie informacje dotyczące praw autorskich oraz inne zapisy dotyczące własności zawarte w oryginale. W przypadku oprogramowania wbudowanego w produkt firmy Logitech użytkownik może korzystać tylko z jednej (1) kopii wyłącznie w posiadanym lub kontrolowanym przez użytkownika produkcie firmy Logitech bądź w połączeniu z używaną przez niego usługą firmy Logitech. Użytkownik może na stałe przekazać Oprogramowanie innej osobie poprzez przekazanie na stałe produktu Logitech korzystającego z Oprogramowania, o ile osoba ta zgodzi się na związanie niniejszą Umową, a użytkownik po takim przekazaniu przestanie używać produktu i Oprogramowania.

 

2. Ograniczenia.

Użytkownik nie może (i nie pozwoli innym): (A) udzielać licencji, sprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, przekazywać (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonej w paragrafie 1), rozpowszechniać, udostępniać, dokonywać outsourcingu, ujawniać ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Oprogramowania ani udostępniać go jakiejkolwiek osobie trzeciej; (B) kopiować Oprogramowania (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonej w paragrafie 1); (C) dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć produktów pochodnych i instalatorów Oprogramowania ani żadnej jego części oraz stosować w odniesieniu do nich technik odwracania (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w stosownych przepisach prawa); (D) usuwać ani zmieniać jakiegokolwiek znaku towarowego, logo, informacji dotyczących praw autorskich i innych zapisów dotyczących własności, legend, symboli lub etykiet zawartych w Oprogramowaniu.

 

3. Prawo własności.

Firma Logitech i jej licencjodawcy posiadają i zachowują wszystkie prawa, tytuły i udziały w Oprogramowaniu i do niego oraz wszystkie związane z nim prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Użytkownik otrzymuje od Logitech licencję na Oprogramowanie, ale nie kupuje go, a Logitech zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi.

 

4. Automatyczne aktualizacje Oprogramowania.

Co jakiś czas Logitech może udostępniać poprawki błędów, aktualizacje, ulepszone wersje lub inne modyfikacje Oprogramowania („Aktualizacje”). Mogą one być instalowane automatycznie bez przedstawiania dodatkowego powiadomienia lub uzyskiwania dodatkowej zgody. Użytkownik wyraża zgodę na takie automatyczne Aktualizacje. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie Aktualizacje, może przestać korzystać z Produktu. Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie do wszystkich Aktualizacji udostępnionych przez firmę Logitech, które zastępują i/lub uzupełniają oryginalne Oprogramowanie, chyba że do takiej Aktualizacji dołączona jest oddzielna licencja, której postanowienia stają się w takim przypadku obowiązujące.

 

5. Sklep z aplikacjami.

Jeśli użytkownik pobrał Oprogramowanie z platformy lub sklepu z aplikacjami, np. Apple App Store, Apple Mac Store lub Google Play („Sklep”), obowiązują go również warunki korzystania z tego Sklepu. Jeżeli użytkownika Oprogramowania obowiązują warunki korzystania ze Sklepu, to w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub dwuznaczności pomiędzy warunkami korzystania ze Sklepu a niniejszą Umową, warunki korzystania ze Sklepu będą obowiązywać tylko w zakresie koniecznym do rozstrzygnięcia takiego konfliktu lub dwuznaczności, a postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) niniejsza Umowa została zawarta między firmą Logitech a użytkownikiem, a Sklep nie jest jej stroną; (ii) Sklep nie jest zobowiązany do zapewnienia jakiejkolwiek pomocy technicznej lub obsługi w związku z jakimkolwiek Oprogramowaniem pobranym z niego; (iii) firma Logitech, a nie Sklep, będzie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ponosić odpowiedzialność w zakresie, w jakim nie zostanie ona wyłączona, z tytułu gwarancji na produkt, innych roszczeń dotyczących produktu oraz roszczeń dotyczących własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania pobranego ze Sklepu oraz w każdym przypadku maksymalna odpowiedzialność Sklepu z tytułu dowolnej gwarancji będzie ograniczona do zwrotu ceny zakupu Oprogramowania (jeśli taka cena została naliczona); (iv) firma Apple i jej spółki zależne są beneficjentami zewnętrznymi niniejszej Umowy dotyczącej Oprogramowania pobranego ze sklepu Apple App Store lub Mac Store.

 

6. Prywatność.

Nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności zostały przedstawione w naszej Polityce prywatności, jak również w odrębnych oświadczeniach o ochronie prywatności (zwanych łącznie „Polityką prywatności”), które są udostępniane podczas zakupu, pobrania lub używania oprogramowania, aplikacji, produktu lub usługi. Poprzez zainstalowanie Oprogramowania, korzystanie z produktów firmy Logitech lub udostępnianie nam swoich danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na praktyki, warunki i zasady opisane w Polityce prywatności oraz w odpowiednich odrębnych oświadczeniach o ochronie prywatności. Nasza Polityka prywatności zostaje włączona do Umowy przez odniesienie.

 

7. Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym.

Niniejsza Umowa nie stosuje się do żadnego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, które może być elementem Oprogramowania („Składniki o otwartym kodzie źródłowym”). Składniki o otwartym kodzie źródłowym związane z Oprogramowaniem oraz odpowiednie powiązane licencje mogą być wymienione pod adresem: http://opensource.logitech.com. Korzystanie przez użytkownika z każdego składnika o otwartym kodzie źródłowym podlega warunkom odpowiedniej licencji użytkownika końcowego towarzyszącej takiemu składnikowi. Użytkownik musi zaakceptować warunki każdej odpowiedniej licencji. W przeciwnym wypadku nie może używać Oprogramowania. Żadna część niniejszej Umowy nie ogranicza praw użytkownika wynikających z obowiązującej licencji użytkownika końcowego na takie składniki o otwartym kodzie źródłowym ani nie przyznaje mu praw zastępujących warunki takiej licencji.

 

8. Oprogramowanie innych firm.

Oprogramowanie oraz Produkt mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi produktami i oprogramowaniem i mogą zawierać linki lub interfejsy łączące je z oprogramowaniem innych firm, a także pochodzące z niego treści i dane („Oprogramowanie innych firm”). Korzystanie z takiego Oprogramowania innych firm podlega warunkom określonym przez licencjodawcę takiego Oprogramowania innych firm, łącznie z jego polityką prywatności. Uzyskując dostęp do Oprogramowania innych firm lub korzystając z niego, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków innych firm. Firma Logitech nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w zakresie działania ani dostępności takiego Oprogramowania innych firm. Firma Logitech ani jej licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za brak dostępności lub usunięcie takiego Oprogramowania innych firm.

 

9. Rozwiązanie umowy.

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Prawo do używania Oprogramowania przez użytkownika zostanie automatycznie anulowane bez powiadomienia ze strony firmy Logitech, jeśli użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu Umowy użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania oraz usunąć wszelkie posiadane i zarządzane przez niego kopie Oprogramowania. Postanowienia paragrafów 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 16, 17 i 18 zachowują moc prawną w każdym przypadku rozwiązania Umowy. Firma Logitech nie składa żadnych świadczeń dotyczących przyszłej dostępności Oprogramowania lub jakichkolwiek Aktualizacji i nie odpowiada za jakąkolwiek niedostępność lub usunięcie Oprogramowania lub Aktualizacji. Firma Logitech nie jest zobowiązana do świadczenia usług obsługi technicznej ani wsparcia w związku z Oprogramowaniem.

 

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPROGRAMOWANIE I USŁUGI FIRMY LOGITECH SĄ DOSTARCZANE W WERSJI „TAKIEJ, W JAKIEJ SĄ” ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ, ŻE W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG LOGITECH NA WŁASNE WYŁĄCZNE RYZYKO I BIERZE NA SIEBIE CAŁKOWITE RYZYKO DOTYCZĄCE SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI. FIRMA LOGITECH I JEJ LICENCJODAWCY NINIEJSZYM ODRZUCAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA I USŁUG FIRMY LOGITECH, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, DOMNIEMANE I UMOWNE, W TYM RÓWNIEŻ DOMNIEMANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZAPEWNIENIA SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA LOGITECH NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE ZADOWOLONY Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG FIRMY LOGITECH, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA I USŁUG FIRMY LOGITECH SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA I USŁUG FIRMY LOGITECH BĘDZIE NIEPRZERWANE I BEZPROBLEMOWE ORAZ ŻE USTERKI WYSTĘPUJĄCE W OPROGRAMOWANIU I USŁUGACH FIRMY LOGITECH ZOSTANĄ USUNIĘTE. ŻADEN SPRZEDAWCA, AGENT ANI PRACOWNIK FIRMY LOGITECH NIE JEST UPRAWNIONY DO MODYFIKOWANIA, PRZEDŁUŻANIA ANI UZUPEŁNIANIA NINIEJSZEGO OGRANICZENIA GWARANCJI. W niektórych miejscach przepisy nie zezwalają na wyłączanie domniemanych gwarancji ani na ograniczanie odpowiednich ustawowych praw klientów, co oznacza, że powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

 

11. Ograniczenia odpowiedzialności.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA LOGITECH ANI JEJ LICENCJODAWCY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY PONIESIONE PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, OPROGRAMOWANIA CZY USŁUG, ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ INFORMACJI ALBO DANYCH ANI ZA ŻADNE INNE NADZWYCZAJNE, WTÓRNE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU SPRZEDAŻY, UDZIELENIA LICENCJI, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA DOWOLNEGO PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI FIRMY LOGITECH, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ), NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LOGITECH I JEJ LICENCJODAWCÓW NIE PRZEKROCZY KOSZTÓW ZAKUPU PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI FIRMY LOGITECH, W ZWIĄZKU Z KTÓRYM POWSTAŁA SZKODA. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie, nawet jeśli wyrażone wyżej oświadczenie straci swoją celowość. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania dla konkretnego użytkownika. W miejscach, w których prawo wymaga takiej odpowiedzialności, i w zakresie wymaganym przez prawo wymienione ograniczenia nie dotyczą przypadków uszkodzenia ciała.

 

12. Ograniczenia dotyczące produktu.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W ZAKŁADACH JĄDROWYCH, W SYSTEMACH NAWIGACJI LUB KOMUNIKACJI LOTNICZEJ, SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, URZĄDZENIACH MEDYCZNYCH ANI W ŻADNYM INNYM SPRZĘCIE, W PRZYPADKU KTÓREGO AWARIA OPROGRAMOWANIA MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, OBRAŻEŃ CIAŁA LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE JEST CERTYFIKOWANE DO WYKORZYSTANIA W CELACH RATUNKOWYCH I NIE NALEŻY UŻYWAĆ GO W TAKICH CELACH. FIRMA LOGITECH NIE MONITORUJE POWIADOMIEŃ RATUNKOWYCH ANI NIE ODPOWIADA ZA WYSŁANIE SŁUŻB RATUNKOWYCH DO DOMU UŻYTKOWNIKA.

 

13. Użytkownicy będący podmiotami rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Oprogramowanie stanowi „Towar komercyjny” („Commercial Item”) w rozumieniu punktu 48 § 2.101 Kodeksu Przepisów Federalnych obowiązującego w Stanach Zjednoczonych („C.F.R.”), obejmującego „Komercyjne oprogramowanie komputerowe” („Commercial Computer Software”) oraz „Dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego” („Commercial Computer Software Documentation”), a licencja na Oprogramowanie jest udzielana użytkownikom końcowym będącym podmiotami rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (a) jedynie jako Towary komercyjne oraz (b) jedynie z takimi prawami, jakie są udzielane wszystkim innym użytkownikom końcowym na podstawie postanowień i warunków niniejszej Umowy. Prawa do utworu nieopublikowanego podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 

14. Ograniczenia eksportu.

Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania w sposób niezgodny z jakimikolwiek obowiązującymi przepisami prawa, w tym również przepisami prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Unii Europejskiej, Szwajcarii i/lub przepisami prawa obowiązującymi w miejscu uzyskania Oprogramowania.

 

15. Pośrednictwo w nabywaniu licencji.

Jeśli nabywający Oprogramowanie robi to w imieniu innej osoby lub podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że ma pełnomocnictwo do związania strony bądź podmiotu, dla którego nabywa Oprogramowanie, warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza, że przekroczył wiek wymagany przez swoje prawodawstwo w celu korzystania z oprogramowania i uzyskiwania do niego dostępu oraz do przystąpienia do niniejszej Umowy.

 

16. Prawo właściwe; klauzula salwatoryjna.

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawom Stanów Zjednoczonych oraz stanu Kalifornia i będzie interpretowana zgodnie z nimi, bez względu na jego przepisy odnoszące się do wyboru prawa właściwego. Jeśli użytkownik znajduje się poza terenem Stanów Zjednoczonych, niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu szwajcarskiemu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, strony zgadzają się, że ich intencje odzwierciedlone w postanowieniach oraz pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w pełnej mocy.

Jeżeli miejscem zamieszkania użytkownika są Stany Zjednoczone i użytkownik korzysta z Oprogramowania lub Produktu wyłącznie do użytku osobistego lub w gospodarstwie domowym, stosuje się do niego paragraf 17:

 

17. Arbitraż.

Wszelkie spory między użytkownikiem a firmą Logitech będą rozstrzygane w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu przeprowadzanego zgodnie z Zasadami arbitrażu konsumenckiego („Zasady”) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association). Nie obejmuje to wszelkich sporów podlegających w innym przypadku jurysdykcji sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych, które jedna ze stron może zgłosić do właściwego sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych przed wyznaczeniem arbitra. Arbitraż zostanie przeprowadzony przez jednego arbitra wybranego wspólnie przez strony lub w ramach procesu wyboru określonego w Zasadach. Koszt arbitrażu zostanie podzielony między strony zgodnie z Zasadami. Decyzja arbitra będzie końcowa i wiążąca dla obu stron bez prawa do odwołania. W CELU UNIKNIĘCIA UTRATY MATERIAŁU DOWODOWEGO I ZAPEWNIENIA SZYBKIEGO ROZSTRZYGNIĘCIA ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY STRONA WYSTĘPUJĄCA Z ROSZCZENIEM NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY MUSI PRZEKAZAĆ DRUGIEJ STRONIE PISEMNE ZAWIADOMIENIE O PODSTAWIE ROSZCZENIA W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU LUB W CIĄGU MINIMALNEGO OKRESU WYMAGANEGO PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, JEŻELI JEST ON DŁUŻSZY NIŻ JEDEN (1) ROK, OD DATY ZAISTNIENIA ZDARZENIA LUB FAKTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ROSZCZENIA, LUB TEŻ ZRZEKA SIĘ ONA PRAWA DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ NA PODSTAWIE TAKIEGO ZDARZENIA LUB FAKTÓW.

 

18. Całość Umowy; obowiązująca wersja językowa.

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Użytkownikiem a firmą Logitech i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pisemne lub ustne związane z Oprogramowaniem. Jakiekolwiek tłumaczenie niniejszej Umowy dokonywane jest w celu spełnienia wymogów lokalnych. W przypadku niezgodności między wersją angielską a dowolną inną wersją decydująca jest wersja angielska niniejszej Umowy.

Niniejsze Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz przepisami wynikającymi z porozumień międzynarodowych zawartych przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nielegalne reprodukowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania podlega karom przewidzianym przez prawo cywilne i karne.

© 2018 Logitech. Wszelkie prawa zastrzeżone

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy