Umowa o testowaniu Produktu Beta

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

UMOWA O TESTOWANIU PRODUKTU BETA

KLIKAJĄC PRZYCISK „TAK” LUB „AKCEPTUJĘ” (LUB INNY PRZYCISK ALBO MECHANIZM PRZEZNACZONY DO POTWIERDZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY) LUB POBIERAJĄC, UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB INSTALUJĄC PRODUKT BETA UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

Niniejsza UMOWA O TESTOWANIU PRODUKTU BETA („Umowa”) zostaje zawarta między spółką Logitech Europe S.A. oraz spółkami z nią powiązanymi (określanymi wspólnie jako „Logitech”) i użytkownikiem (określanym jako „Licencjobiorcą” lub „Użytkownik”).

  1. Produkt Beta” oznacza takie produkty, oprogramowanie, usługi i/lub funkcjonalności, które są oznaczone jako wersje beta lub wersje przedpremierowe produktów Logitech lub partnera Logitech i są udostępniane Użytkownikowi w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

  2. Licencja. Firma Logitech przyznaje Użytkownikowi niewyłączną, nieprzenaszalną licencję bez możliwości podlicencjonowania na użycie Produktu Beta wyłącznie do celów testowania, badania i oceny. Użytkownik nie może modyfikować, dezasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, wypożyczać, dzierżawić, przenosić lub tworzyć kopii Produktu Beta.

  3. Prawo własności. Logitech lub partnerzy Logitech zachowują wszelkie tytuły, interesy i prawa własności związane z Produktem Beta oraz powiązaną dokumentacją, co obejmuje wszystkie dokonane w nich ulepszenia, modyfikacje i poprawki. Z wyjątkiem praw przedstawionych wyraźnie w niniejszej Umowie, Użytkownikowi nie są przyznawane żadne inne prawa, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane.

  4. Poufność. Produkt Beta, fakt jego istnienia, cała towarzysząca dokumentacja oraz wszelkie informacje ujawnione Użytkownikowi przez Logitech na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób w związku z Produktem Beta, w tym między innymi dane dotyczące wydajności, funkcjonalności i inne informacje dotyczące Produktu Beta lub uzyskane na podstawie Produktu beta są „Informacjami poufnymi” Logitech. Użytkownik nie będzie używać informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne na mocy niniejszej Umowy oraz nie będzie ujawniać żadnej części Informacji poufnych żadnej innej osobie ani podmiotowi. Użytkownik będzie używać wszystkich uzasadnionych środków w celu ochrony informacji poufnych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje poufne nie uwzględniają informacji, które: (1) były legalnie znane Użytkownikowi w momencie ujawnienia bez zobowiązania do zachowania poufności, (2) zostały legalnie uzyskane przez Użytkownika od strony trzeciej bez ograniczeń dotyczących ich użycia lub ujawniania lub (3) są lub stały się znane publicznie bez winy Użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszej Umowy.

  5. Rozwiązanie umowy. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana po opublikowaniu przez Logitech publicznie dostępnej wersji Produktu Beta. Logitech nie gwarantuje, że taka publicznie dostępna wersja zostanie wydana.

  6. Dane i opinie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Logitech może uzyskiwać od Użytkownika informacje i dane związane z rejestracją, instalacją i użytkowaniem Produktu Beta, w tym między innymi dane osobowe. Logitech może również gromadzić i przetwarzać informacje techniczne oraz informacje dotyczące wydajności związane z użytkowaniem Produktu Beta oraz wykorzystywać te informacje do wspierania i rozwiązywania problemów, dostarczania aktualizacji, analizowania trendów i ulepszania produktów lub usług Logitech. Logitech może wykorzystywać takie dane i udostępniać je partnerom Logitech do celów realizacji programów. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie przez Logitech tych informacji, w tym danych osobowych, zgodnie z aktualizowaną od czasu do czasu Polityką ochrony prywatności Logitech. Ponadto Użytkownik będzie od czasu do czasu przekazywać Logitech opinie dotyczące funkcjonalności i wydajności Produktu Beta, zgodnie z uzasadnionym żądaniem Logitech, identyfikując między innymi potencjalne błędy i ulepszenia. Użytkownik będzie również zapraszany do wzięcia udziału w ankietach dotyczących urządzeń Logitech. Opinie przekazane Logitech dowolną z powyższych metod w związku z Produktem Beta mogą być wykorzystywane przez Logitech i partnerów Logitech do usprawniania lub ulepszania produktów, usług i/lub funkcji, w związku z czym Logitech będzie dysponować niewyłączną, wieczystą i nieodwołalną, wolną od wszelkich tantiem, ogólnoświatową licencją na używanie, powielanie, ujawnianie, sublicencjonowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i inne wykorzystywanie takich opinii bez żadnych ograniczeń.

  7. PRODUKT BETA MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY I JEST UDOSTĘPNIANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW OGRANICZONEJ OCENY. PRODUKT BETA JEST UDOSTĘPNIANY W STANIE „TAKIM JAKIM JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH I INNYCH. LOGITECH WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJI NIENARUSZENIA PRAW STRON TRZECICH.

  8. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LOGITECH WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 100 USD. LOGITECH W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NADZWYCZAJNE LUB WYNIKOWE NAWET W PRZYPADKU POSIADANIA WIEDZY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. OGRANICZENIA TE BĘDĄ ZNAJDOWAĆ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD NIEZBĘDNOŚCI ISTOTNEGO CELU PODEJMOWANYCH OGRANICZONYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH.

  9. Inne postanowienia. Niniejsza Umowa będzie podlegać prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach prawa. Użytkownik nie może cedować niniejszej Umowy, bezpośrednio ani pośrednio, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Logitech. Użytkownik będzie przestrzegać pod każdym względem wszystkich amerykańskich i zagranicznych przepisów prawa dotyczących eksportu i reeksportu, które mają zastosowanie do technologii i dokumentacji udostępnionej na mocy niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa tworzy całość porozumienia zawartego między stronami odnośnie do przedmiotu Umowy. Żadne zrzeczenia się praw się lub modyfikacje niniejszej Umowy nie będą ważne, jeżeli nie zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez każdą ze stron Umowy. Jeżeli którykolwiek z warunków niniejszej Umowy zostanie uznany przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodny z prawem, pozostałe warunki zawarte w niniejszej Umowie pozostaną w pełnej mocy i w pełnym zakresie obowiązywania.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy