Warunki oferty partnerskiej Logitech i Adobe

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

OFERTA PARTNERSKA LOGITECH I ADOBE
WARUNKI

DO WZIĘCIA UDZIAŁU KONIECZNE JEST DOKONANIE ZAKUPU. OFERTA NIE JEST WAŻNA TAM, GDZIE JEST ZABRONIONA LUB OGRANICZONA PRZEPISAMI PRAWA.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA. Oferta Logitech i Adobe Affinity („Oferta”) jest otwarta dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat (w dniu wejścia na rynek) i są legalnymi rezydentami Polski („Uczestnik/Uczestnicy”). Członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy Logitech Europe SA oraz jej spółek zależnych i spółek stowarzyszonych, Adobe INC. („Adobe”) oraz jej spółek zależnych i spółek stowarzyszonych oraz wszelkich agencji reklamowych i promocyjnych, osoby związane z tworzeniem, produkcją lub dystrybucją materiałów dotyczących niniejszej Oferty oraz najbliżsi członkowie rodziny lub osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od pokrewieństwa) nie mogą uczestniczyć w niniejszej Ofercie. Uczestnictwo w niniejszej Ofercie oznacza bezwarunkową zgodę Uczestnika na niniejsze Warunki.

 2. PROMOTOR. Promotorem i podmiotem obsługującym niniejszą Ofertę jest Logitech Europe SA („Promotor”) z siedzibą pod adresem EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lozanna, Szwajcaria. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Oferty należy przesyłać na adres e-mail adobeaffinity@logitech.com cytując Ofertę. Adres ten podano wyłącznie w celu przesyłania pytań dotyczących promocji. Inne formy pisemnej komunikacji nie zostaną przyjęte.

 3. UCZESTNICTWO. Uczestnik dokonuje zakupu jednego (1) z wymienionych urządzeń Logitech: Logitech MX Master 3S dla komputerów Mac, Logitech MX Mechanical Mini dla komputerów Mac, Logitech MX Master 3S, Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini, Logitech MX Anywhere 3, Logitech MX Anywhere 3 dla komputerów Mac, Logitech MX Keys, Logitech MX Keys dla komputerów Mac, Logitech MX Keys Mini, Logitech MX Keys Mini dla komputerów Mac, Logitech Craft Wireless Keyboard, Logitech MX Vertical lub Logitech MX Ergo („Zakwalifikowane urządzenie”) jedynie i wyłącznie przez oficjalną stronę internetową firmy Logitech (www.logitech.com) (mają zastosowanie dodatkowe warunki) w zdefiniowanym poniżej Czasie trwania promocji w celu wzięcia udziału w Ofercie i otrzymania jednorazowego (1) dostępu do dodatkowej subskrypcji planu Fotografia Adobe Creative Cloud na dwa (2) miesiące, który obejmuje oprogramowanie Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Lightroom Classic, Adobe Spark oraz 20 GB przestrzeni dyskowej w chmurze; lub jednorazowego (1) dostępu do dodatkowej subskrypcji planu Wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud na jeden (1) miesiąc, który obejmujące oprogramowanie Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD oraz Adobe Acrobat DC („Upominek”). Uczestnik może odebrać tylko jeden (1) Upominek do Zamówienia (niezależnie od ilości Zakwalifikowanych urządzeń na zamówieniu) na adres e-mail. Niniejszej Oferty nie można łączyć z inną, obowiązującą w tym samym czasie ofertą Promotora lub firmy Adobe.

  Uczestnik otrzyma unikalne łącze wyszczególnione na potwierdzeniu zamówienia. Aby odebrać Upominek, Uczestnik musi wykorzystać unikalne łącze wyszczególnione na potwierdzeniu zamówienia. Łącze będzie prowadziło do portalu służącego do odbioru Upominku na stronie www.adobepartneroffer.com (mają zastosowanie dodatkowe warunki), na którym Uczestnik zostanie poinstruowany co do wyboru Upominku oraz zalogowania na konto Adobe lub utworzenia go. Nieodebrany Upominek nie zostanie ponownie przekazany Uczestnikowi.

 4. CZAS TRWANIA PROMOCJI. Oferta rozpoczyna się w Polski dnia 17 grudnia 2020 r. o godzinie 09:01 czasu środkowoeuropejskiego, a kończy się dnia 30 listopada 2023 r. o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego („Czas trwania promocji”).

 5. CZAS REALIZACJI ODBIORU. Upominek można odebrać w terminie od 17 grudnia 2020 r. od godziny 09:01 czasu środkowoeuropejskiego do 31 stycznia 2024 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego („Czas realizacji odbioru”).

 6. UDZIELENIE LICENCJI. Uczestnicy zachowują wszelkie prawa własności do swoich zgłoszeń, jednakże z chwilą dokonania każdego zgłoszenia Uczestnicy udzielają Promotorowi oraz jego spółkom stowarzyszonym obowiązującej na całym świecie niewyłącznej, bezterminowej, nieodpłatnej, w pełni opłaconej, podlegającej podlicencjonowaniu i zbywalnej licencji na wykorzystanie, zaadaptowanie, modyfikację, opublikowanie, odtwarzanie, dystrybucję, przygotowywanie prac od niej pochodnych, publiczne pokazywanie i prezentację całości lub części zgłoszenia w związku z niniejszą Ofertą oraz w związku z działaniami marketingowymi, reklamowymi i promocyjnymi dotyczącymi produktów firmy Logitech. Promotor może również wykorzystać przesłanie zgłoszenia w związku z (i) działaniami marketingowymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej, takimi jak prezentacja stoiska na targach branżowych, produkcja katalogów, wysyłka materiałów, ekspozycja w punktach sprzedaży lub innych sklepach; oraz (ii) działaniami związanymi z e-commerce, takimi jak obsługa stron internetowych Promotora na wszystkich nośnikach multimedialnych oraz działania we wszystkich kanałach multimedialnych i społecznościowych.

 7. WARUNKI OGÓLNE. Nie ma możliwości zamiany, przeniesienia lub otrzymania ekwiwalentu w gotówce któregokolwiek z Upominków z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonuje tego Promotor, który zastrzega sobie prawo do zamiany Upominku na inny o porównywalnej lub większej wartości. Za pokrycie kosztów wszystkich podatków i ceł od Upominków odpowiadają wyłącznie Uczestnicy.

  Jeżeli Uczestnik dokona zwrotu Zakwalifikowanego urządzenia, jego prawo do odbioru Upominku zostanie unieważnione oraz nie będzie miał prawa do odbioru Upominku w ramach niniejszej Oferty. Ten warunek nie obowiązuje w sytuacjach, gdy Uczestnik powołuje się na przepisy prawa konsumenckiego w związku ze stwierdzeniem wady w Zakwalifikowanym urządzeniu.

  Decyzje, jakie podejmuje Promotor są ostateczne i wiążące pod każdym względem oraz w każdej sprawie dotyczącej niniejszej Oferty. Promotor ani jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za niekompletność, utratę, zaginięcie, spóźnienia, opóźnienia lub zakłócenia w rejestracji e-maili, błędnego lub niedokładnego zbierania informacji na temat zgłoszeń z powodów obejmujących, lecz nie ograniczonych do: awarii technicznych, błędu ludzkiego lub technicznego, przeoczenia, przerwania, usunięcia, wad i usterek jakichkolwiek linii, bądź sieci telefonicznych lub komputerowych, sprzętu komputerowego lub dowolnego połączenia wymienionych okoliczności.

  Przyjęte zostaną jedynie kompletne zgłoszenia online. Wszelkie przesłane zgłoszenia stają się własnością Promotora. Promotor zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Oferty w całości lub w części bez wcześniejszego powiadomienia, bądź modyfikacji niniejszej Oferty w dowolny sposób i z dowolnych przyczyn obejmujących, lecz nie ograniczających się do sytuacji, gdy Promotor stwierdzi według własnego uznania, że spójność Oferty została naruszona przez oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki pozostające poza racjonalną kontrolą Promotora. Promotor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania osób, które manipulują aplikacją lub łamią niniejsze Warunki. Jakiekolwiek próby celowego podważania wiarygodności Oferty przez kogokolwiek stanowią naruszenie prawa cywilnego i karnego, zatem jeżeli dojdzie do takiej próby Promotor zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń od takiej osoby w pełnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

  Jeżeli dojdzie do działania, przeoczenia, zdarzenia lub okoliczności będących poza racjonalną kontrolą Promotora, które uniemożliwią mu przestrzeganie niniejszych Warunków, Promotor nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub opóźnienia w dopełnieniu swoich obowiązków. Promotor zastrzega sobie prawo do modyfikacji, opóźnienia, odroczenia lub odwołania Oferty na wypadek okoliczności będących poza jego racjonalną kontrolą.

 8. PUBLIKACJA DANYCH. Z wyjątkiem sytuacji prawnie zabronionych przyjęcie Upominku stanowi zgodę Uczestnika na użycie jego nazwiska, fotografii, adresu, głosu, podobizny oraz informacji na temat Upominku przez Promotora w dowolnym celu, w tym do celów komercyjnych, reklamowych oraz promocyjnych, lecz nie ograniczając się do nich, bez dalszych opłat lub wynagrodzenia.

 9. PRYWATNOŚĆ I GROMADZENIE DANYCH. Informacje podane przez Uczestnika w ramach niniejszej Oferty podlegają polityce prywatności Promotora, którą można znaleźć na stronie https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

 10. PRZETRWANIE POSTANOWIEŃ. Jeżeli w przypadku któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków stwierdzi się niezgodność z prawem, nieważność lub brak możliwości egzekwowania z innej przyczyny, zostanie ono wyłączone oraz usunięte, natomiast pozostałe postanowienia zachowają pełną moc obowiązującą.

 11. SPORY. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na to, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy roszczeń wynikające z lub związane z niniejszą Ofertą, z wyłączeniem zarządzania Ofertą, będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do pozwów grupowych oraz wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji; (b) wszelkie roszczenia, orzeczenia oraz zasądzenia zostaną ograniczone do rzeczywistych poniesionych kosztów, w tym kosztów związanych ze zgłoszeniem uczestnictwa w niniejszej Ofercie, lecz w żadnym wypadku kosztów obsługi prawnej; oraz (c) pod żadnym pozorem Uczestnik nie otrzyma zgody na otrzymanie zasądzeń oraz zrzeka się praw do roszczeń, odszkodowań za szkody retorsyjne, uboczne, dodatkowe lub jakiekolwiek inne z wyjątkiem rzeczywistych poniesionych wydatków, a także wszelkich praw do pomnożenia lub powiększenia odszkodowań. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji oraz egzekwowania niniejszych Warunków lub dotyczące praw i obowiązków Uczestnika oraz Promotora w związku z niniejszą Ofertą będą zarządzane i rozumiane zgodnie z wykładnią prawa szwajcarskiego bez wpływu na prawo właściwe ani na kolizję przepisów prawnych. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków zostaną rozstrzygnięte przez sądy właściwe w Lozannie, Szwajcaria. Sądy te będą stanowić jurysdykcję wyłączną.

 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROMOTOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z KTÓRYMKOLWIEK Z UPOMINKÓW LUB UDZIAŁEM UCZESTNIKA W OFERCIE. UCZESTNICZĄC W OFERCIE UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PROMOTORA I JEGO PRACOWNIKÓW, URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, UDZIAŁOWCÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI WRAZ Z ICH PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI, JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI, JEDNOSTKAMI NADRZĘDNYMI, AGENCJAMI REKLAMOWYMI, PROMOCYJNYMI I REALIZUJĄCYMI ZAMÓWIENIA ORAZ DORADCAMI PRAWNYMI ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY, PRAWA, ROSZCZENIA I JAKIEKOLWIEK POWÓDZTWA ZWIĄZANE Z OFERTĄ LUB WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIEM, POSIADANIEM LUB WYKORZYSTANIEM KTÓREGOKOLWIEK Z UPOMINKÓW, OBEJMUJĄCE LECZ NIE OGRANICZONE DO SZKÓD OSOBOWYCH, ŚMIERCI I SZKÓD MAJĄTKOWYCH, A TAKŻE ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWEM DO PUBLIKACJI, ZNIESŁAWIENIEM LUB NARUSZENIEM PRYWATNOŚCI.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy