Programvarelisensavtale

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Lisensavtale for programvare

Du bør lese denne lisensavtalen nøye før du begynner å bruke Logitech-produktet. Ved å bruke Logitech-produktet godtar du at du er bundet av vilkårene i denne avtalen. Dersom du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du umiddelbart returnere Logitech-produktet i originalemballasjen, sammen med salgskvitteringen, innen 30 dager eller i henhold til retningslinjene for retur til forhandleren du kjøpte produktet av, den lengste perioden gjelder.

1. Generelt. Programvaren/appen og dokumentasjonen som følger med i denne avtalen ("Programvaren"), er lisensiert, ikke solgt, til deg av Logitech Europe S.A. ("Logitech"), for bruk i henhold til vilkårene i denne avtalen. Logitech og deres lisenshavere beholder eierskapet av Programvaren, og Logitech forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt deg. Vilkårene i denne avtalen gjelder alle programvareoppdateringer fra Logitech som erstatter og/eller utfyller originalprogramvaren, med mindre oppdateringen inneholder en egen lisens. Vilkårene for den nye lisensen vil da gjelde.

2. Lisensiering og restriksjoner. I henhold til betingelsene i denne avtalen gir Logitech deg en ikke-eksklusiv rett til å bruke én kopi av programvaren, kun sammen med det Logitech-produktet du har kjøpt eller den Logitech-tjenesten du benytter. Du skal ikke og godtar at du ikke skal la andre, kopiere (med unntak av tillatelser som gis uttrykkelig i denne avtalen), dekompilere, ta fra hverandre eller rekonstruere programvaren, forsøke å få tak i kildekoden til programvaren, skape avledede arbeider fra eller installasjonsprogrammer for programvaren eller deler av denne (med unntak av de tillatelsene som gis uttrykkelig i relevant lovgivning).PROGRAMVAREN ER IKKE EGNET FOR BRUK I FORBINDELSE MED OPERASJON AV ATOMKRAFTVERK, LUFTFARTSNAVIGASJON ELLER -KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, LUFTTRAFIKKLEDELSE, MEDISINSKE APPARATER ELLER ANNET UTSTYR, DER FEIL I PROGRAMVAREN KAN FØRE TIL DØDSFALL, PERSONSKADER ELLER ALVORLIGE FYSISKE ELLER MILJØMESSIGE SKADER.

3 Overføring. Du skal ikke og bekrefter at du ikke skal selge, videreforhandle, leie ut, lease eller underlisensiere Programvaren, og ikke tillate at andre gjør det, med mindre du har kjøpt et Logitech-produkt sammen med Programvaren, og dermed kan overføre Programvaren permanent sammen med Logitech-produktet som benytter Programvaren, såfremt (a) alle oppdateringer av Programvaren du benytter eller besitter, tas med i overføringen, (b) du ikke beholder en kopi av Programvaren, verken hel eller delvis, inkludert kopier som oppbevares på en datamaskin eller annen lagringsenhet, og (c) mottakeren av overføringen leser og godtar vilkårene i denne avtalen.

4. Opphør. Denne avtalen er bindende til den opphører. Begge parter kan si opp denne avtalen uansett årsak til enhver tid. Din rett til å bruke programvaren opphører automatisk uten forvarsel fra Logitech dersom du bryter noen av vilkårene i denne avtalen. Ved opphør av avtalen må du slutte å bruke programvaren, og ødelegge eventuelle kopier av programvaren som du besitter eller kontrollerer. Vilkårene og bestemmelsene i paragraf 5, 6, 10, 11 og 12 skal overleve utløp eller opphør av denne avtalen.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE. SÅ LANGT RELEVANT LOVGIVNING TILLATER DET, LEVERES LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE "SLIK DE ER", MED ALLE FEIL OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER. DU GODTAR UTTRYKKELIG, SÅ LANGT RELEVANT LOVGIVNING TILLATER DET, AT DU SKAL BRUKE LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO, OG AT DEN FULLSTENDIGE RISIKOEN I FORBINDELSE MED TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG BRUK, ER DITT ANSVAR. LOGITECH OG LOGITECHS LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER KNYTTET TIL LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE, INKLUDERT DIREKTE, INDIREKTE OG LOVFESTEDE RETTIGHETER. DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, DE INDIREKTE GARANTIENE OG/ELLER BETINGELSENE RELATERT TIL SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, NØYAKTIGHET, FREDELIG NYTELSE AV EIENDOM OG IVARETAKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. LOGITECH GARANTERER IKKE AT DU VIL HA EN UFORSTYRRET BRUKEROPPLEVELSE FOR LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE, ELLER AT FUNKSJONENE I LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE OPPFYLLER DINE BEHOV, AT OPERASJONEN AV LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE FORBLIR UFORSTYRRET OG FEILFRI, OG AT FEIL I LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE VIL BLI KORRIGERT. INGEN LOGITECH-FORHANDLER, -REPRESENTANT ELLER -ANSATT ER AUTORISERT TIL Å FORETA ENDRINGER, UTVIDELSER ELLER TILFØYELSER I DENNE GARANTIFRASKRIVELSEN. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse av underforståtte garantier eller begrensninger av relevante lovfestede forbrukerrettigheter, så det er mulig at begrensningene eller utelatelsen som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

6. ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT RELEVANT LOVGIVNING TILLATER DET, SKAL LOGITECH OG DERES LISENSGIVERE ALDRI HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE UTGIFTER I FORBINDELSE MED FREMSKAFFELSE AV RESERVEPRODUKTER ELLER -TJENESTER, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER INFORMASJON ELLER ANDRE SPESIELLE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM PÅ NOEN MÅTE SKYLDES SALG AV, LISENSIERING AV, BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ET LOGITECH-PRODUKT ELLER EN LOGITECH-TJENESTE, UAVHENGIG AV HVORDAN SKADEN BLE PÅFØRT, UAVHENGIG AV ANSVARSTEORIEN (KONTRAKT, IKKE-ØKONOMISK ELLER ANNET), SELV OM LOGITECH ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL LOGITECHS ELLER LOGITECHS LISENSGIVERES TOTALE ANSVAR OVERSKRIDE DEN FAKTISKE PENGESUM SOM ER BETALT FOR LOGITECH-PRODUKTET ELLER -TJENESTEN SOM DANNER GRUNNLAG FOR KRAVET. Begrensningene nevnt ovenfor, gjelder selv om ovennevnte rettsmiddel ikke fører fram. Enkelte jurisdiksjoner tillater ingen form for fraskrivelse eller begrensing av ansvar ved uhell og følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller unntaket som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Begrensningene ovenfor gjelder ikke ved personskader når, og i den grad, gjeldende lover krever et slikt ansvar.

7. Sluttbrukere ansatt av USAs myndigheter. Programvaren er et "kommersielt produkt" ("Commercial Item"), som definert i 48 C.F.R. 2.101, som omfatter "kommersiell datamaskinprogramvare" ("Commercial Computer Software") og "dokumentasjon for kommersiell datamaskinprogramvare" ("Commercial Computer Software Documentation") og lisensieres til sluttbrukere ansatt av amerikanske myndigheter (a) kun som et kommersielt produkt, og (b) kun med de rettigheter som gis alle sluttbrukere i henhold til vilkårene i denne avtalen. Upubliserte rettigheter forbeholdes i henhold til lovene for opphavsrett i USA.

8. Eksportrestriksjoner. Du godtar at du ikke skal eksportere eller videre-eksportere Programvaren i strid med gjeldende lover og forskrifter, inkludert, uten begrensninger, de som gjelder i USA, EU, Sveits og/eller lover og forskrifter i jurisdiksjonen(e) der programvaren ble anskaffet.

9. Fullmektige og tredjepartskjøpere. Dersom du kjøper Programvaren på vegne av en annen person eller enhet, representerer du vedkommende og garanterer at du har autoritet til å binde den personen eller enheten som du kjøper Programvaren for, til de betingelser som gjelder i denne avtalen.

10. Juridisk rammeverk og brudd. Dersom du befinner deg i USA, styres og tolkes denne avtalen i samsvar med lovene i USA og i delstaten Californias, uten hensyn til eller benyttelse av prinsipper eller regler om lovvalg. Hvis du befinner deg utenfor USA, er denne avtalen utelukkende underlagt sveitsisk lovgivning. Hvis de kompetente rettsmyndigheter av en eller annen grunn skulle avgjøre at vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen, eller deler av denne, ikke kan implementeres, skal de aktuelle vilkårene og bestemmelsene implementeres på en slik måte at de samsvarer best mulig med partenes hensikter, og resten av avtalen skal fremdeles ha full effekt og gyldighet.

11. Fullstendig avtale, gjeldende språk. Denne avtalen utgjør den hele og fulle avtalen mellom de ulike partene når det gjelder bruk av Programvaren, og erstatter alle tidligere og samtidige overenskomster, kommunikasjoner og avtaler, muntlige og skriftlige, angående emnet. Ingen endringer av denne avtalen er bindende med mindre de utføres skriftlig og er signert av Logitech. Eventuelle oversettelser av denne avtalen gjøres for å oppfylle lokale krav, og hvis det oppstår konflikter mellom den engelske versjonen og en versjon oversatt til et annet språk, er det den engelske versjonen av avtalen som gjelder.

12. Programvare med åpen kildekode. Visse deler av Programvaren er ikke lisensiert i henhold til vilkårene i denne avtalen, men derimot i henhold til vilkårene i relevante lisenser for åpen kildekode ("komponenter med åpen kildekode"). Komponenter med åpen kildekode som gjelder for Programvaren, samt relevante lisenser for disse, er å finne på http://opensource.logitech.com. Din bruk av komponenter med åpen kildekode er underlagt vilkårene i den relevante lisensen. Du må godta vilkårene i hver av de relevante lisensene, og bør ikke bruke Programvaren dersom du ikke godtar disse.

13. Oppdateringer.  Logitech er ikke forpliktet til å levere oppdateringer og støtte for Programvaren.  I tilfeller der Logitech, etter eget skjønn, leverer oppdateringer og/eller oppgraderinger av Programvaren ("oppdateringer") for produktet, godtar du at Logitech, av hvilken som helst grunn og til hvilken som helst tid, kan avslutte enhver slik oppdatering. Logitech og deres datterselskaper og agenter kan samle inn, vedlikeholde, behandle og bruke diagnostiske, tekniske og relaterte opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om Logitech-produktet, datamaskinen, systemet og applikasjonsprogramvaren, tilbehør og andre enheter, som innhentes fra tid til annen, med det formål å utvikle oppdateringer, tilby produktstøtte og andre tjenester (hvis tilgjengelig) relatert til Logitech-programvaren, samt for å bekrefte at du overholder vilkårene i denne avtalen. Logitech kan benytte seg av denne informasjonen, såfremt den er i et format som ikke identifiserer deg personlig, til å forbedre sine produkter eller tilby deg andre tjenester.

Programvaren er beskyttet av amerikansk lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Uautorisert reproduksjon eller distribusjon av programvaren vil bli strafferettslig forfulgt.

© 2015 Logitech. Med enerett.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå