Vilkår og betingelser for Logitech Select-tjenesten

Pangea temporary hotfixes here

Vilkår og betingelser for Logitech Select-tjenesten

Disse vilkårene og betingelsene («avtalen») gjelder Logitech Select-tjenesten som beskrevet nærmere i tjenestebeskrivelsesdokumentet («tjenesten»). Kunden godtar og samtykker i å være bundet av denne avtalen. Logitech forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å endre vilkårene og betingelsene for Logitech Select-tjenesten. LOGITECH SELECT ER KUN TILGJENGELIG FOR BEDRIFTSKUNDER SOM KJØPER STØTTEDE SYSTEMER FOR EGEN KOMMERSIELLE ELLER PROFESJONELLE BRUK OG IKKE FOR VIDERESALG. FORBRUKERE KAN IKKE KJØPE TJENESTEN.

1. Definisjoner

Med «kunde» menes en sluttbruker som har kjøpt tjenesten for egen kommersiell eller profesjonell bruk og ikke for videresalg.

«Defekt» eller «mangelfull» er som definert i den gjeldende Logitech begrensede maskinvaregarantien.

Med «rom» menes et konferanserom som kunden har tildelt en Select-lisens via Select-portalen, og som inkluderer et Logitech-støttet produkt.

Med «Logitech-støttet produkt» menes et Logitech-produkt med videosamarbeidsløsning som er oppført i tjenestebeskrivelsen.

Med «forhandler» menes detaljist(er) eller forhandler(e) som solgte tjenesten til kunden.

Med «servicebeskrivelsesdokument» menes Logitech-dokumentet som er tilgjengelig her: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455 og som beskriver tjenestedetaljene.

Med «tredjepartsprodukt i pakkeløsning» menes maskinvare- og programvareprodukter fra tredjepartsleverandører som er godkjent av Logitech og følger med et Logitech-støttet produkt.

Med “annet tredjepartsprodukt” menes maskinvare og programvare fra tredjepartsleverandører som ikke følger med et Logitech-støttet produkt, men som er tilgjengelige i et rom og brukes sammen med et Logitech-støttet produkt.

Med «tredjepartsprodukt» menes samlet sett tredjepartsprodukt i pakkeløsning og annet tredjepartsprodukt.

2. Logitech-tjenester

Logitech vil levere tjenesten i samsvar med tjenestebeskrivelsen i henhold til følgende vilkår og betingelser:

2.1. Omfang. Logitech vil levere tjenesten når den kjøpes av kunden. Tjenestebeskrivelsesdokumentet er herved innlemmet ved referanse. Tjenesten er bare tilgjengelig for produkter som støttes av Logitech som er installert i et rom, som ikke er utløpt på tidspunktet for kjøp av tjenesten og som er kjøpt i landene som er spesifisert i tjenestebeskrivelsen («omfattede land»). En tredjeparts tjenesteleverandør som er under kontrakt med Logitech kan levere deler av eller hele tjenesten.

2.2. Select-portalen. Kunden må registrere seg på den nettbaserte portalen («Select-portalen») til Logitech for å aktivere og administrere tjenesten. Hver kjøpte tjenestepakke tilsvarer én Select-lisens tilordnet ett rom og dekker det Logitech-støttede produktet som er installert i et slikt rom. For hver kjøpte tjenestepakke må kunden aktivere tjenesten i Select-portalen og tilordne en gyldig Select-lisens til et rom.

Uavhengig tredjepartsforhandler, agent, tjenesteleverandør eller entreprenør («tredjepartsbruker») kan registrere seg på Select-portalen og administrere tjenesten på vegne av kunden. Kunden skal være ansvarlig for enhver tredjepartsbrukeres bruk av tjenesten, Select-portalen og eventuell annen programvare gjort tilgjengelig av Logitech, inkludert uten begrensninger enhver oppførsel som vil bryte kravene i denne avtalen samt vilkår og betingelser som gjelder for kunden.

2.3. Lokalitet. Tjenesten vil bli levert i de omfattede landene. Noen tjenester inkludert i Select er ikke tilgjengelige i alle land. Logitechs forpliktelse til å levere tjenestene til Logitech-støttede produkter som er flyttet utenfor de omfattede landene, avhenger av lokal tilgjengelighet og kan være underlagt tilleggsavgifter eller andre servicenivåer.

2.4. Tredjepartsprodukter.

a. For tredjepartsprodukter i pakkeløsninger vil Logitech bistå ved problemer i forbindelse med standard forhåndsinstallerte SRS/OS-bilder for Microsoft Teams Rooms, Zoom og de andre videokonferanseprogrammene som er tilgjengelige i CollabOS. Logitech kan også fungere som en tilrettelegger mellom kunden og tredjepartsleverandøren for at kunden skal få relevant støtte i henhold til eventuell garanti hos de andre leverandørene.
b. Logitech vil iverksette rimelige kommersielle tiltak for å støtte tredjepartsprodukter som er tilgjengelige i et rom dersom de fungerer med et Logitech-støttet produkt, for eksempel bistå ved tilkoblingsproblemer eller nettverkstilkoblinger. Under ingen omstendigheter vil tjenesten omfatte garanti- eller utskiftningstjenester for tredjepartsprodukter.
c. Tjenesten skal ikke omfatte garantiutskifting eller reparasjonstjenester for tredjepartsprodukter, særlig Advanced RMA og Instant RMA er unntatt fra tjenesten. Det er kundens ansvar å sikre at de har tilstrekkelig garantidekning for tredjepartsprodukter, og Logitech er ikke ansvarlig for ytelsen til tredjepartsprodukter samt relatert programvare og tjenester.

2.5. Støttede utgivelser. Tjenesten krever at kunden vedlikeholder programvaren og det Logitech-støttede produktet på minst utgivelsesnivåene eller konfigurasjonene som spesifiseres av Logitech. Kunden må også installere lappeverktøy, programvareoppdateringer eller påfølgende utgivelser i henhold til instruksjonene fra Logitech for at det støttede produktet fra Logitech fortsatt skal være kvalifisert for tjenesten.

2.6. Unntak. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i gjeldende tjenestebeskrivelse, dekker ikke tjenesten:

 • visse deler, for eksempel batterier eller forbruksvarer,
 • service på Logitech-støttede produkter skadet av misbruk, uhell, modifisering, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø, ukorrekt vedlikehold av kunden, fjerning eller endring av identifikasjonsmerker for utstyr eller deler,
 • feil forårsaket av et produkt eller tilbehør som Logitech ikke er ansvarlig for,
 • dekning for eventuelle feil forårsaket av normal slitasje,
 • kosmetiske skader som ellers ikke påvirker funksjonaliteten til Logitech-støttede produkter,
 • eksternt elektrisk arbeid på Logitech-støttede produkter, utilstrekkelig eller defekt IT-infrastruktur.

 

2.7. Avansert RMA. Logitech vil tilby avansert erstatning for defekte Logitech-støttede produkter som dekkes av en gyldig Logitech begrenset maskinvaregaranti, unntatt tredjepartsprodukter, som beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Tredjepartsprodukter i pakkeløsninger er ikke inkludert i avanserte RMA-tjenestenivåer, og utskiftning av dem er underlagt relevante tredjepartsleverandørers retningslinjer for utskiftning, drift og egne tjenestenivåer. Andre tredjepartsprodukter som er installert i et rom vil ikke bli erstattet av Logitech.

Hvis avanserte erstatningstider er gjenstand for hendelser utenfor Logitechs kontroll etter at erstatningsenhetene har blitt sendt, for eksempel værforhold, forstyrrelser i transportnettverket (som administreres av budfirmaer), overholdelse av eksportkontroll og tollprosesser, tollforsinkelser eller andre variabler og faktorer utenfor Logitechs kontroll, gir Logitech ingen garanti for levering neste virkedag eller andre leveringstider. I særdeleshet kan ikke Logitech ta ansvar for forsinkelser hos budfirmaer.

2.8 Umiddelbar RMA. Logitech vil levere reservemaskinvareenhet(er) til Logitech-utstyret som leveres sammen med et Logitech-støttet produkt, til kvalifiserte kunder som beskrevet i tjenestebeskrivelsen, som skal oppbevares på kundens sted for utskifting samme dag. Umiddelbar RMA gjelder ikke tredjepartsprodukter i pakkeløsninger eller andre tredjepartsprodukter. Kundene skal eie reservemaskinvareenheten(e), oppbevare dem korrekt og være ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan påvirke nevnte enhet(er), bortsett fra defekter.

2.9.
Endring; Avvikling av tjenesten. Logitech forbeholder seg retten til (i) fra tid til annen å endre denne avtalen med virkning etter at de reviderte vilkår og betingelser blir lagt ut på deres nettside, (ii) innstille produktene og følgelig slutte å støtte produktene eller noen versjoner av dem eller (iii) endre eller innstille tjenesten når som helst. Avsnitt 8.3 (kansellering) beskriver kundens eneste rettsmiddel for ethvert krav i forbindelse med avvikling av tjenesten. Din fortsatte bruk av tjenesten etter publisering av slike endringer, innebærer at du godtar disse endringene.

3. Periode

3.1. Tidsperioden for tjenesten skal spesifiseres på Select-fakturaen utstedt av forhandleren («periode») og begynner på datoen for bekreftelses-e-posten til kunden («startdato»). Den opphører automatisk ved utløpet av perioden. Logitech vil ikke levere tjenester utover perioden. Det er kundens ansvar å kjøpe ekstra, påfølgende tjenestep(r) som er tilgjengelige.

3.2. Dersom Logitech innstiller produksjonen av et Logitech-produkt («terminert produkt»), eller hvis en tredjepartsprodusent innstiller produksjonen av et tredjepartsprodukt i pakkeløsning, vil Logitech levere tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen for den resterende gjeldende perioden, og tjenesten utløper automatisk ved utgang av gjeldende periode. Logitech kan etter eget skjønn si opp denne avtalen i henhold til avsnitt 8.3. Ingen tjeneste for et terminert Logitech-støttet produkter vil bli fornyet eller utvidet.

4. Programvarestøtte

4.1. Logitech-programvare. Logitech vil tilby feilsøking og retting av programvareproblemer ved hjelp av eksperter for Logitechs egen programvare og programvare fra tredjepart som er oppført i CollabOS (f.eks. Microsoft Teams Rooms, Zoom) («omfattet programvare»). Andre tredjepartsprogrammer som ikke er oppført i CollabOS eller er spesifisert i tjenestebeskrivelsen, er unntatt fra tjenesten.

4.2. Omfanget av tjenesten. Logitech vil hjelpe kundene med å løse problemene med omfattet programvare ved å tilby elektronisk og telefonisk hjelp. Når det gjelder omfattet programvare som er tredjepartsprogramvare, kan Logitech fungere som en tilrettelegger mellom kunden og tredjepartsleverandøren for å hjelpe kunden med å få tredjepartsservice eller -støtte som kunden kan ha krav på i henhold til avtalene med de andre leverandørene. Logitech vil treffe kommersielt rimelige tiltak for å tilby følgende programvarestøttetjenester til kundene på følgende måte:

 • Foreslåtte rettelser
 • Kartlegging av problem, for eksempel informasjonsinnhenting, analyse, innhenting av tilleggsinformasjon
 • Problemløsning, for eksempel å komme med en løsning eller trinn mot en løsning, omgåelse, konfigurasjonsendringer, eskalerende feilrapport
 • Andre administrative tjenester, for eksempel hjelp med installering av oppdateringer.
 •  

  4.3. Begrensninger for programvarestøttetjeneste. Programvarestøtte inkluderer kun støtte for omfattet programvare og omfatter ikke følgende typer støtte:

 • Programvare fra andre enn Logitech, bortsett fra spesifisert «omfattet programvare»
 • Eventuelle tjenester på stedet
 • Ekstern trening eller assistanse på stedet
 • Fjerning av virus eller skadelig programvare
 • Skripting, programmering, nettutvikling
 •  

  Logitechs forpliktelser i henhold til denne avtalen er begrenset til å gjøre tilgjengelig personer som kjenner omfattet programvare og tilhørende støttede systemer, samt å oppgi resultatene av Logitechs rimelige tiltak som svar på kundens spørsmål. LOGITECH GARANTERER IKKE AT BESTEMTE SPØRSMÅL BLIR LØST, ELLER AT DEN OMFATTEDE PROGRAMVAREN ELLER EVENTUELL PROBLEMLØSNING VIL GI BESTEMTE RESULTATER. Logitech kan konkludere med at et spørsmål er for komplisert, eller at kundens system er av en art som utelukker effektiv analyse av spørsmålet via e-post eller telefon. Kunden forstår at Logitech kanskje ikke er i stand til å løse spørsmål av denne typen, og kunden forstår og godtar at de må treffe egne tiltak for å løse slike spørsmål.

  5. Kundens ansvar.

  Kunden godtar å:

 • følge instruksjonene fra Logitech og prosedyrene for tjenesteforespørsel,
 • samarbeide fullt ut med Logitech til tjenesten er fullført,
 • sikkerhetskopiere dataene og opprettholde en fullstendig gjenopprettingsplan ved kriser. Kunden godtar at Logitech ikke er ansvarlig for tapt eller ødelagt programvare eller data, uansett årsak til tapet, inkludert uten begrensning som følge av Logitechs uaktsomhet. Denne begrensningen gjelder ethvert saksgrunnlag, enten basert på kontrakt, forvoldt skade eller annen teori,
 • levere og vedlikeholde, for egen regning, nødvendige hjelpetjenester for å bruke Logitech-støttede produkter i samsvar med spesifikasjonene,
 • erstatte, for egen regning, alle forbruksvarer som brukes i forbindelse med de Logitech-støttede produktene,
 • innhente og vedlikeholde tillatelse for Logitech til å få tilgang til og bruke Logitech-støttede produkter, dataene på dem og alle maskinvare- og programvarekomponenter som er inkludert i Logitech-støttede produkter med det formål å levere tjenesten,
 • installere, bruke og regelmessig oppdatere et kurant, anerkjent antivirusprogram i forbindelse med Logitech-støttede produkter. Reparasjon eller gjenoppretting av Logitech-støttede produkter som er skadet eller infisert av virus er ikke omfattet av tjenestedekningen,
 • oppfylle alle andre oppgaver som er kundens ansvar og som er beskrevet i denne avtalen og i den aktuelle tjenestebeskrivelsen. Hvis ikke kunden oppfyller alle sine forpliktelser, er ikke Logitech forpliktet til å levere Logitech-tjenesten, eller det kan medføre ekstra kostnader eller forsinkelse.
 • vedlikeholde alle programvarelisenser som er gitt til kunden eller som er nødvendige for å bruke de Logitech-støttede produktene. Det er kundens ansvar å avgjøre om alle programvareversjoner skal installeres etter hvert som de blir tilgjengelige. Kunden er imidlertid innforstått med at Logitech kan kreve at kunden må oppgradere programvaren for å få utført tjenesten.
 •  

  6. FRASKRIVELSE AV ALLE GARANTIER.

  LOGITECH GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL TJENESTENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTI ELLER BETINGELSE MED HENSYN TIL YTELSEN TIL MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE SOM BRUKES FOR Å UTFØRE TJENESTEN, EI HELLER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL FORMÅLENE MED TJENESTEN ELLER RESULTATENE FRA FORSLAG SOM LOGITECH KAN KOMME MED, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE YTELSE, SALGBARHET, HENSIKTSMESSIGHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FOR NOEN AV LEVERANSENE SOM KAN FØLGE AV IMPLEMENTERINGEN AV EVENTUELLE ANBEFALINGER FRA LOGITECHS SIDE. INGENTING I DENNE AVTALEN ELLER ANNEN SKRIFTLIG DOKUMENTASJON ELLER MUNTLIG KOMMUNIKASJON MED SLUTTKUNDEN KAN FORANDRE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DETTE AVSNITTET.

  Noen aspekter ved tjenesten kan kreve at Logitech griper inn i maskinvare eller programvare som ikke er produsert av Logitech. Noen produsenters garantier kan bli ugyldige hvis Logitech eller andre, bortsett fra produsenten eller dennes autoriserte representant, arbeider med maskinvaren eller programvaren. Det er kundens ansvar å se på garantien og betingelsene, og å sikre at Logitechs ytelse av tjenesten ikke vil påvirke garantien, eller hvis den gjør det, at effekten vil være akseptabel for kunden. LOGITECH PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EN EFFEKT SOM TJENESTEN KAN HA PÅ DE GARANTIENE ELLER BETINGELSENE.

  7. ANSVARSBEGRENSNING.

  LOGITECH (INKLUDERT LOGITECHS TILKNYTTEDE SELSKAPER, FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER) PÅTAR SEG IKKE ANSVAR UTOVER RETTSMIDLENE SOM ER FASTSATT HER, INKLUDERT ANSVAR FOR LOGITECH-STØTTEDE PRODUKTER SOM IKKE KAN BRUKES, TAPTE ELLER ØDELAGTE DATA ELLER PROGRAMVARER ELLER LEVERING AV TJENESTER ELLER STØTTE. LOGITECH HAR IKKE NOE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER SOM OPPSTÅR GJENNOM BRUK AV LOGITECH-STØTTEDE PRODUKTER VED AKTIVITETER MED HØY RISIKO, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DRIFTEN AV KJERNEKRAFTANLEGG, FLYNAVIGASJON ELLER KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, FLYLEDELSE, MEDISINSKE SYSTEMER, FØRSTEHJELP ELLER VÅPENSYSTEMER. LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR TAPT FORTJENESTE, TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET ELLER ANDRE TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, SAMT DOKUMENTERT ELLER TILLEGGSERSTATNING, SELV OM DET ER OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING ELLER FOR ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPARTER.

  KUNDEN ER INNFORSTÅTT MED AT LOGITECH IKKE ER FORPLIKTET ELLER ANSVARLIG FOR EVENTUELT ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED KJØP AV TJENESTER SOM OVERGÅR SAMLET BELØP SOM ER BETALT AV KUNDEN FOR KJØP AV TJENESTEN I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN I LØPET AV DE TOLV MÅNEDENE SOM FØLGER ETTER DATOEN DA LOGITECH BLIR VARSLET AV KUNDEN OM ET ERSTATNINGSKRAV.

  DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE GJELDER UANSETT ÅRSAKEN ELLER OMSTENDIGHETENE SOM FORÅRSAKER SLIKE TAP, SKADER ELLER ERSTATNINGSANSVAR, SELV OM SLIKE TAP, SKADER ELLER ERSTATNINGSANSVAR SKYLDES UAKTSOMHET ELLER ANNEN FORVOLDT SKADE ELLER AVTALEBRUDD (INKLUDERT VESENTLIG MISLIGHOLD ELLER BRUDD PÅ ET VESENTLIG VILKÅR).

  VERKEN LOGITECH ELLER SLUTTKUNDEN KAN INNLEDE NOEN HANDLING AV NOE SLAG PÅ GRUNNLAG AV DENNE AVTALEN MER ENN ATTEN (18) MÅNEDER ETTER AT ÅRSAKEN TIL HANDLINGEN HAR OPPSTÅTT.

  8. Kansellering

  8.1. Kunden kan kansellere denne avtalen innen maksimalt tretti (30) dager fra startdatoen ved å sende en skriftlig varsel til Logitech og vil motta refusjon. Logitech kan trekke fra beløpet for eventuelle tjenester som allerede er levert. Refusjonsbeløpet skal under ingen omstendigheter overstige gebyrene som er betalt for tjenesten. Beløpet beregnet av Logitech er endelig, bindende og ikke åpent for debatt. Kunden kan ikke kansellere denne avtalen etter tretti (30) dager fra startdatoen, bortsett fra som angitt i gjeldende lovgivning som ikke kan endres etter avtale.

  8.2. Logitech kan når som helst kansellere denne avtalen i løpet av perioden dersom kunden (i) gir en uriktig fremstilling til Logitech eller deres agenter, (ii) blir insolvent, blir dømt konkurs, (iii) begjærer eller samtykker til enhver lettelse i henhold til vedtekter for omorganisering av konkurs eller blir ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser i den normale virksomheten eller (iv) misbruker tjenesten, på annen måte bryter vilkårene i denne avtalen eller bryter forpliktelsene i henhold til denne avtalen eller i tjenestebeskrivelsen. Ved kansellering av denne avtalen vil Logitech sende kunden et skriftlig varsel om kansellering til adressen som er oppgitt i dokumentene.

  8.3. Logitech kan etter eget skjønn si opp denne avtalen med tretti (30) dagers varsel til kunden. I så fall vil sistnevnte være berettiget til å motta en proporsjonal refusjon av den opprinnelige kjøpesummen. Den forholdsmessige tilbakebetalingen er basert på prosentandelen av utløpt periode, minus verdien av tjenestene som er levert kunden i henhold til tjenestebeskrivelsen. Refusjonsbeløpet skal under ingen omstendigheter overstige gebyrene som er betalt for tjenesten. Beløpet beregnet av Logitech er endelig, bindende og ikke åpent for debatt.

  8.4. Ved kansellering uansett årsak eller ved utløp av denne avtalen vil rettighetene og forpliktelsene til partene herunder opphøre, bortsett fra begrensningen av erstatningsansvar.

  9. Generelle vilkår.

  9.1. Konfidensialitet. Kunden godtar at alle opplysninger og data som formidles eller sendes til Logitech, enten det skjer via telefon, elektronisk eller på annen måte, ikke skal være konfidensielle eller proprietære for kunden.

  9.2. Hele avtalen. Denne avtalen, sammen med gjeldende tjenestebeskrivelse, er den fullstendige avtalen mellom kunden og Logitech angående tjenesten og erstatter enhver tidligere muntlig eller skriftlig kommunikasjon mellom partene om slike tjenester. Ingen forhandler og ingen av Logitechs ansatte eller agenter kan muntlig endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

  9.3. Ytterligere rettsmidler. Med mindre annet er angitt i tjenestebeskrivelsen, omfatter ikke denne avtalen noen garanti. Logitech-støttede produkter kan også leveres med en egen, begrenset garanti fra Logitech eller tredjepartsprodusenter etter behov. Logitechs begrensede maskinvaregaranti er fortsatt underlagt vilkårene.

  9.4. Skjemaer. Alle fortrykte vilkår og betingelser oppgitt på eventuelle skjemaer (for eksempel kjøpsordrer) som kunden kan ha sendt til en forhandler eller til Logitech eller som kunden kan sende til forhandler eller Logitech i fremtiden, gjelder ikke tjenesten og vil ikke endre eller supplere denne avtalen.

  9.5. Logitech-enhet for avtaleinngåelse. Denne avtalen inngås av: (i) Logitech Inc. hvis kundens forretningsadresse er i Nord-Amerika, (ii) av Logitech Europe SA hvis kundens forretningsadresse er i EMEA (Europa Midtøsten Afrika), (iii) av Logitech Asia Pacific Ltd hvis kundens forretningsadresse er i Stillehavsasia (unntatt Japan), (iv) av Logicool Co. Ltd hvis kundens forretningsadresse er i Japan eller (v) av andre Logitech-enheter som er angitt i tjenestebeskrivelsen.

  9.6. Gjeldende lovgivning, jurisdiksjon. (A) For kunder med registrert forretningsadresse eller bosted i USA vil denne avtalen utelukkende være underlagt og tolkes i samsvar med lovgivningen i USA og staten California, uten hensyn til eller anvendelse av eget valg av lovregler eller prinsipper eller FN Konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Partene er enige om den eksklusive domsmakten til de statlige domstolene i delstaten California i Santa Clara County eller de føderale domstolene i det nordlige distriktet i California, (B) For kunder med registrert forretningsadresse eller bosted utenfor USA vil denne avtalen utelukkende være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Sveits, uten hensyn til eller anvendelse av deres valg av lovregler eller prinsipper. FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde. Partene er enige om den eksklusive domsmakten til domstolene i Canton Vaud, Sveits, ved det registrert hovedkontoret for Logitech Europe SA

  9.7. Rangrekkefølge. Hvis det oppstår inkonsekvenser eller konflikter mellom bestemmelsene i denne avtalen, tjenestebeskrivelsen, fakturaer eller andre gjeldende vilkår og betingelser for kunden, skal følgende rangrekkefølge gjelde:

  • Denne avtalen
  • Tjenestebeskrivelse
  • Faktura
  • Eventuelle gjeldende vilkår og betingelser for kunden.

   

  9.8. Varsler. Alle varsler må sendes skriftlig til: (A) Hvis kundens registrerte forretningsadresse er i Nord-Amerika: Logitech Inc., attn: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA - 94560 Newark, USA; (B) hvis kundens registrerte adresse er i EMEA: Logitech Europe SA, attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Sveits.

  9.9. Force majeure. Verken Logitech eller kunden er ansvarlig for manglende overholdelse av forpliktelser på grunn av årsaker som de ikke har kontroll over. Hvis Logitechs evne til å yte tjenesten svekkes av omstendigheter utenfor Logitechs kontroll, kan Logitech avslutte denne avtalen. I så fall vil kunden motta en forholdsmessig refusjon av den opprinnelige kjøpesummen, forutsatt at omstendigheter som resulterer i Logitechs nedsatte evne til å levere slike tjenester ikke skyldes kundens handlinger eller passivitet. Den forholdsmessige tilbakebetalingen er basert på prosentandelen av utløpt periode, minus verdien av tjenestene som er levert kunden i henhold til tjenestebeskrivelsen. Refusjonsbeløpet skal under ingen omstendigheter overstige gebyrene som er betalt for tjenesten. Beløpet beregnet av Logitech er endelig, bindende og ikke åpent for debatt.

  9.10. Ingen overføring, flytting. Kunden kan ikke overdra eller overføre denne avtalen eller rettighetene eller forpliktelsene i henhold til denne avtalen, til en tredjepart, med mindre slik overdragelse eller overføring skjer samtidig med kjøp av stort sett alle kundens aktiva, en fusjon eller annen lignende juridisk prosess. Logitech kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen uten forutgående skriftlig samtykke eller varsel.

  Hvis kunden flytter det Logitech-støttede produktet til et geografisk sted der tjenesten som er kjøpt ikke er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig til samme pris, kan kunden forhindres i å benytte tjenesten, måtte betale et gebyr på det nye stedet eller tjenestetilbudet kan være endret. Hvis tjenesten ikke kan leveres på grunn av den fysiske flyttingen av det støttede systemet eller hvis kunden velger å ikke betale ekstragebyret, kan tjenesten bli automatisk avbrutt uten at det gis refusjon.

  9.11. Ingen fraskrivelse. Fraskrivelse av brudd eller unnlatelse av å håndheve en forpliktelse heri vil på ingen måte tolkes som et fraskrivelse av andre eller senere brudd eller forpliktelser heri.

  9.12. Adskillelighet. Ugyldigheten eller ugjennomførbarheten til en bestemmelse i denne avtalen vil ikke påvirke gyldigheten til avtalen som helhet, som til enhver tid vil være i kraft.

  9.13. Selvstendige entreprenører, tilknyttede selskaper, Logitech underleverandører. Partene skal opptre som selvstendige entreprenører i henhold til denne avtalen. Verken Logitech eller dets personale eller representanter skal anses som kundens agenter eller ansatte. Logitechs tilknyttede selskaper kan delta i ytelsen i henhold til denne avtalen, og Logitech kan også overdra en del av kontraktsforpliktelsene i henhold til den.

  9.14. Ingen tredjepart. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal ingen vilkår eller bestemmelser i denne avtalen eller en tjenestebeskrivelse være håndhevbar av en tredjepart (det vil si en annen person enn partene og deres tillatte etterfølgere og rettighetshavere).

  9.15. Personopplysninger. Personidentifiserbar informasjon (PII) relatert til kunden som er innhentet av Logitech i forbindelse med tjenestene, vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernerklæring fra Logitech, som du finner her (https://www.logitech.com/legal/product -privacy-policy.html). Kunden gir Logitech fullmakt til å bruke kundens personopplysninger og data etter behov for at Logitech skal kunne levere tjenestene og dele dem med tredjepartsleverandører eller agenter som jobber på vegne av Logitech for å levere tjenesten. Kunden erklærer, dokumenterer og garanterer at den har alle autorisasjoner som kan være nødvendige eller hensiktsmessige for Logitechs bruk i henhold til denne avtalen. I henhold til gjeldende lovgivning skal Logitech bruke kundens personidentifiserbare informasjon og personopplysninger som er underlagt Logitechs personvernerklæring, blant annet for å levere, utvikle og forbedre Logitech-tjenestene. Personvernerklæringen for Logitech er uttrykkelig innlemmet i denne avtalen.

  9.16. Overholdelse av lover, eksportkrav. Kunden skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Kunden er innforstått med og godtar at Logitech er underlagt lovgivningen til amerikanske organer og andre myndigheter, som forbyr eksport av visse produkter og teknisk informasjon til bestemte land. Kunden garanterer at de ikke skal eksportere, direkte eller indirekte, Logitech-produkter og/eller teknisk informasjon uten at det først innhentes tillatelse fra relevante myndigheter. Manglende overholdelse av ovennevnte forpliktelser kan føre til forsinkelse av tjenesten eller oppsigelse av avtalen.

  Kunden dokumenterer og garanterer at vedkommende i utføringen av forpliktelsene i henhold til avtalen skal overholde alle gjeldende lover, ordrer og forskrifter fra enhver statlig myndighet som har jurisdiksjon for aktiviteter i forbindelse med denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, lover, ordrer og forskrifter vedrørende import, eksport, miljøvernlover, eventuelle gjeldende lovgivning mot bestikkelse og korrupsjon, inkludert Storbritannia Bribery Act (UK) fra 2010 og USAs United States Foreign Corrupt Practices Act, og lover som gjelder bruk av tvangsarbeid, fengselsarbeid eller barnearbeid. Kunden skal gi Logitech all nødvendig informasjon for å gjøre det mulig for Logitech å overholde gjeldende lover, ordrer og forskrifter relatert til denne avtalen.

  9.17. Språk. Engelsk er det kontrollerende språket i denne avtalen. Ved en eventuell konflikt mellom den engelskspråklige versjonen av denne avtalen og en versjon som er oversatt til et annet språk, vil den engelskspråklige versjonen være den styrende.