Vilkår og betingelser for Logitech Select-tjenesten

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Logitechs vilkår og betingelser for tjenester

(Profesjonelle kunder)

Disse vilkårene og betingelsene («avtalen») gjelder for Logitech-tjenester som nærmere beskrevet i en tjenestebeskrivelse («tjenesten»). Kunden aksepterer og godtar å være bundet av denne avtalen og den gjeldende tjenestebeskrivelsen. Logitech forbeholder seg retten til når som helst å endre denne avtalen og tjenestebeskrivelsen fra tid til annen etter eget skjønn. TJENESTEN ER KUN TILGJENGELIG FOR PROFESJONELLE KUNDER SOM KJØPER TJENESTEN FOR KOMMERSIELL ELLER PROFESJONELL BRUK. FORBRUKERE KAN IKKE KJØPE TJENESTEN.

1. Definisjoner

Med «kunde» menes en bruker som har kjøpt tjenesten for kommersiell eller profesjonell bruk. Begrepet skal også omfatte kvalifiserte kanalpartnere som bruker tjenesten på vegne av sluttbrukere.

«Defekt» eller «mangelfull» er som definert i den gjeldende begrensede maskinvaregarantien fra Logitech.

«Rom» betyr et rom som støttes av en Logitech-tjeneste som omfatter et Logitech-støttet produkt.

«Logitech-støttet produkt» betyr et Logitech-produkt oppført i tjenestebeskrivelsen.

Med «forhandler» menes detaljist(er) eller forhandler(e) som solgte tjenesten til kunden.

«Tjenestebeskrivelse» betyr de Logitech-tjenestetilbudene som er beskrevet i dokumenter gjort tilgjengelig av Logitech på nettstedet, for eksempel tjenestebeskrivelsen for Logitech Select: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

Med «produkt i pakkeløsning» menes maskinvare- og programvareprodukter fra tredjepartsleverandører som er godkjent av Logitech og følger med et Logitech-støttet produkt.

«Tredjepartsprodukt» betyr tredjepartsleverandørs maskinvare- eller programvareprodukter som ikke er et produkt i pakkeløsning, men som brukes sammen med et Logitech-støttet produkt i et rom.

2. Logitech-tjenester

Logitech vil levere tjenestene i samsvar med gjeldende tjenestebeskrivelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

2.1. Omfang. Logitech vil levere tjenestene når de kjøpes av kunden. Den gjeldende tjenestebeskrivelsen er herved innlemmet som referanse. Tjenestene er bare tilgjengelig for produkter som støttes av Logitech som er installert i et rom, som ikke er utløpt på tidspunktet for kjøp av tjenestene og som er kjøpt i landene som er spesifisert i tjenestebeskrivelsen («omfattede land»). En tredjeparts tjenesteleverandør som er under kontrakt med Logitech kan levere viss eller alle tjenestene.

2.2. Tjenesteportal. Hvis det kreves i en tjenestebeskrivelse, må kunden registrere seg på en digital Logitech-portal («Logitech tjenesteportal») for å aktivere og administrere tjenesten. Kunden er til enhver tid ansvarlig for og påtar seg uttrykkelig risikoen forbundet med bruken av Logitech tjenesteportal.

2.3. Plassering. Tjenesten vil bli levert i de omfattede landene. Noen funksjoner inkludert i tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvis Logitech-støttede produkter flyttes utenfor de omfattede landene, vil Logitech kun levere tjenestene når de er tilgjengelige, og tilleggsavgifter eller andre tjenestenivåer kan påløpe.

2.4. Tredjepartsprodukter.

 1. Produkter i pakkeløsning: Logitech vil bistå ved problemer i forbindelse med standard forhåndsinstallerte SRS/OS-bilder for Microsoft Teams Rooms, Zoom og de andre videokonferanseprogrammene som er tilgjengelige i CollabOS. Logitech kan også fungere som en tilrettelegger mellom kunden og tredjepartsleverandøren for at kunden skal få relevant støtte i henhold til eventuell garanti hos de andre leverandørene.
 2. Logitech vil iverksette rimelige kommersielle tiltak for å støtte tredjepartsprodukter som er tilgjengelige i et rom dersom de fungerer med et Logitech-støttet produkt, for eksempel bistå ved tilkoblingsproblemer eller nettverkstilkoblinger. Ikke under noen omstendigheter skal tjenesten omfatte garanti- eller utskiftningstjenester for tredjepartsprodukter.
 3. Tjenestene skal ikke omfatte garantierstatning eller reparasjonstjenester for tredjepartsprodukter. Det er kundens ansvar å sikre at de har tilstrekkelig garantidekning for tredjepartsprodukter, og Logitech er ikke ansvarlig for ytelsen til tredjepartsprodukter samt relatert programvare og tjenester.

2.5. Støttede utgivelser. Tjenesten krever at kunden vedlikeholder programvaren og det Logitech-støttede produktet på minst utgivelsesnivåene eller konfigurasjonene som spesifiseres av Logitech. Kunden må også installere korrigeringer, programvareoppdateringer eller påfølgende utgivelser i henhold til instruksjonene fra Logitech for at det støttede Logitech-produktet fortsatt skal være kvalifisert for tjenesten.

2.6. Ekskluderinger. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i gjeldende tjenestebeskrivelse, dekker ikke tjenestene:

 • batterier eller andre forbruksvarer,
 • Logitech-støttede produkter skadet av misbruk, uhell, modifisering, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø, ukorrekt vedlikehold av kunden, fjerning eller endring av identifikasjonsmerker for utstyr eller deler,
 • feil forårsaket av et produkt eller tilbehør som Logitech ikke er ansvarlig for,
 • defekter forårsaket av normal slitasje,
 • kosmetiske skader som ellers ikke påvirker funksjonaliteten til Logitech-støttede produkter,
 • eksternt elektrisk arbeid på Logitech-støttede produkter, utilstrekkelig eller defekt IT-infrastruktur.

 

2.7. Produkterstatning. Logitech vil erstatte Logitech-støttede produkter som beskrevet i den relevante tjenestebeskrivelsen hvis kunden i løpet av tjenesteperioden sender inn et gyldig garantikrav for en defekt som påvirker enheten som skal erstattes

Erstatningsprodukter (eller deler av produkter) levert til kunden i henhold til en tjenestebeskrivelse, vil enten være et nytt produkt eller et produkt som i ytelse tilsvarer et nytt produkt. Erstatningsprodukter er underlagt den opprinnelige eller utvidede produktgarantien og er garantert for resten av garantiperioden eller tretti (30) dager, avhengig av hva som er lengst. Som forespurt av Logitech, samtykker kunden i å umiddelbart returnere den defekte enheten til Logitech i henhold til Logitechs instruksjoner (forskuddsbetalt frakt). Logitech kan, etter eget valg, teste det returnerte produktet for maskinvarefeil og forbeholder seg retten til å fakturere kunden for hele prisen hvis kunden ikke returnerer det defekte produktet eller hvis testingen ikke bekrefter en mangel som dekkes av gjeldende maskinvaregaranti.

Hvis erstatningstider er gjenstand for hendelser utenfor Logitechs kontroll, for eksempel værforhold, forstyrrelser i transportnettverket (som administreres av budfirmaer), overholdelse av eksportkontroll og tollprosesser, tollforsinkelser eller andre variabler og faktorer utenfor Logitechs kontroll, gir Logitech ingen garanti for levering neste virkedag eller andre leveringstider. I særdeleshet kan ikke Logitech ta ansvar for forsinkelser hos budfirmaer.

2.8. Reserveprodukter på stedet. Reserveprodukter på stedet (eller deler av produkter) som leveres til kunden hvis de er kvalifisert i henhold til en tjenestebeskrivelse, vil bli oppbevart på kundens sted. Reserveprodukter på stedet gjelder ikke for produkter i pakkeløsning eller for tredjepartsprodukter. Kunden skal eie reserveproduktene på stedet, lagre dem på riktig måte og være ansvarlig for tap eller skade som kan påvirke de nevnte produktene, bortsett fra defekter.

2.9. Endring; Avvikling av tjenesten. Logitech forbeholder seg retten til (i) fra tid til annen å endre denne avtalen med virkning etter at de reviderte vilkår og betingelser blir lagt ut på deres nettside, (ii) innstille de Logitech-støttede produktene og følgelig slutte å støtte den nevnte produktene eller noen versjoner av dem eller (iii) endre eller innstille tjenesten når som helst. Avsnitt 8.3 (kansellering) beskriver kundens eneste rettsmiddel for ethvert krav i forbindelse med avvikling av tjenesten. Din fortsatte bruk av tjenesten etter publisering av slike endringer, innebærer at du godtar disse endringene.

2.10. Kanalpartnere. Enkelte kanalpartnere kan være kvalifisert til å få tilgang til tjenesten og administrere den på vegne av sluttbrukerne og/eller kan tilby egen teknisk støtte eller tjenesteplaner, i kombinasjon med eller i tillegg til en Logitech-tjenesteplan. Når sluttbrukere bestiller slik teknisk støtte eller andre tjenesteplaner fra kanalpartnere, skal de utelukkende henvende seg til disse kanalpartnerne for eventuell støtte. Logitech skal ikke være forpliktet til å fortsette å støtte tjenesten etter at kanalpartnerne har sluttet å levere tjenesten, uansett årsak. Logitech skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for å levere tjenester utover den gjeldende beskrivelsen av Logitech-tjenesten.

3. Periode

3.1. Tjenestene skal begynne på den første aktiveringsdatoen som beskrevet i den gjeldende tjenestebeskrivelsen eller senest 60 dager fra tjenestebestillingsdatoen («startdato») og skal vare i en spesifisert periode for gjeldende tjenesteplan («tjenesteperiode»). De opphører automatisk ved utløpet av tjenesteperioden. Logitech vil ikke levere tjenester utover tjenesteperioden.

3.2. Dersom Logitech innstiller produksjonen av et Logitech-støttet produkt («terminert produkt»), eller hvis en tredjepartsprodusent innstiller produksjonen av et produkt i pakkeløsning, vil Logitech levere tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen for den resterende gjeldende tjenesteperioden, og tjenesten utløper automatisk ved utgang av gjeldende tjenesteperiode. Logitech kan etter eget skjønn si opp denne avtalen i henhold til avsnitt 8.3. Ingen tjeneste for et terminert Logitech-støttet produkter vil bli fornyet eller utvidet.

4. Programvarestøtte

4.1. Omfattet programvare. Logitech vil tilby feilsøking og retting av programvareproblemer ved hjelp av eksperter for Logitechs egen programvare og programvare fra tredjepart som er oppført i gjeldende tjenestebeskrivelse («omfattet programvare»).

4.2. Tjenesteomfang. Logitech vil hjelpe kundene med å løse problemene med omfattet programvare ved å tilby elektronisk og telefonisk hjelp. Når det gjelder omfattet programvare som er tredjepartsprogramvare, kan Logitech fungere som en tilrettelegger mellom kunden og tredjepartsleverandøren for å hjelpe kunden med å få tredjepartsservice eller -støtte som kunden kan ha krav på i henhold til avtalene med de andre leverandørene. Logitech vil treffe kommersielt rimelige tiltak for å tilby følgende programvarestøttetjenester til kundene på følgende måte:

 • Foreslåtte rettelser
 • Kartlegging av problem, for eksempel informasjonsinnhenting, analyse, innhenting av tilleggsinformasjon
 • Problemløsning, for eksempel å komme med en løsning eller trinn mot en løsning, omgåelse, konfigurasjonsendringer, eskalerende feilrapport
 • Andre administrative tjenester, for eksempel hjelp med installering av oppdateringer.

 

4.3. Begrensninger for programvarestøttetjeneste. Programvarestøtte inkluderer kun støtte for omfattet programvare og omfatter ikke følgende typer støtte:

 • Programvare fra andre enn Logitech, bortsett fra spesifisert «omfattet programvare»
 • Eventuelle tjenester på stedet
 • Ekstern trening eller assistanse på stedet
 • Fjerning av virus eller skadelig programvare
 • Skripting, programmering, nettutvikling

 

Logitechs forpliktelser i henhold til denne avtalen er begrenset til å gjøre tilgjengelig personer som kjenner omfattet programvare og tilhørende støttede systemer, samt å oppgi resultatene av Logitechs rimelige tiltak som svar på kundens spørsmål. LOGITECH GARANTERER IKKE AT BESTEMTE PROBLEM BLIR LØST, ELLER AT DEN OMFATTEDE PROGRAMVAREN ELLER EVENTUELL PROBLEMLØSNING VIL GI BESTEMTE RESULTATER. Logitech kan konkludere med at et spørsmål er for komplisert, eller at kundens system er av en art som utelukker effektiv analyse av spørsmålet via e-post eller telefon. Kunden forstår at Logitech kanskje ikke er i stand til å løse spørsmål av denne typen, og kunden forstår og godtar at de må treffe egne tiltak for å løse slike problemer.

5. Kundens ansvar.

Kunden godtar å:

 • følge instruksjonene fra Logitech og prosedyrene for tjenesteforespørsel,
 • samarbeide fullt ut med Logitech til tjenesten er fullført,
 • sikkerhetskopiere dataene og opprettholde en fullstendig gjenopprettingsplan ved kriser. Kunden godtar at Logitech ikke er ansvarlig for tapt eller ødelagt programvare eller data, uansett årsak til tapet, inkludert uten begrensning som følge av Logitechs uaktsomhet. Denne begrensningen gjelder ethvert saksgrunnlag, enten basert på kontrakt, forvoldt skade eller annen teori,
 • levere og vedlikeholde, for egen regning, nødvendige hjelpetjenester for å bruke Logitech-støttede produkter i samsvar med spesifikasjonene,
 • erstatte, for egen regning, alle forbruksvarer som brukes i forbindelse med de Logitech-støttede produktene,
 • innhente og vedlikeholde tillatelse for Logitech til å få tilgang til og bruke Logitech-støttede produkter, dataene på dem og alle maskinvare- og programvarekomponenter som er inkludert i Logitech-støttede produkter med det formål å levere tjenesten,
 • installere, bruke og regelmessig oppdatere et kurant, anerkjent antivirusprogram i forbindelse med Logitech-støttede produkter. Reparasjon eller gjenoppretting av Logitech-støttede produkter som er skadet eller infisert av virus er ikke omfattet av tjenestedekningen,
 • oppfylle alle andre oppgaver som er kundens ansvar og som er beskrevet i denne avtalen og i den aktuelle tjenestebeskrivelsen. Hvis ikke kunden oppfyller alle sine forpliktelser, er ikke Logitech forpliktet til å levere Logitech-tjenesten, eller det kan medføre ekstra kostnader eller forsinkelse.
 • vedlikeholde alle programvarelisenser som er gitt til kunden eller som er nødvendige for å bruke de Logitech-støttede produktene. Det er kundens ansvar å avgjøre om alle programvareversjoner skal installeres etter hvert som de blir tilgjengelige. Kunden er imidlertid innforstått med at Logitech kan kreve at kunden må oppgradere programvaren for å få utført tjenesten.

 

6. FRASKRIVELSE AV ALLE GARANTIER.

LOGITECH GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL TJENESTENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTI ELLER BETINGELSE MED HENSYN TIL YTELSEN TIL MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE SOM BRUKES FOR Å UTFØRE TJENESTEN, EI HELLER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL FORMÅLENE MED TJENESTEN ELLER RESULTATENE FRA FORSLAG SOM LOGITECH KAN KOMME MED, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE YTELSE, SALGBARHET, HENSIKTSMESSIGHET, UKRENKELIGHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FOR NOEN AV LEVERANSENE SOM KAN FØLGE AV IMPLEMENTERINGEN AV EVENTUELLE ANBEFALINGER FRA LOGITECHS SIDE. INGENTING I DENNE AVTALEN ELLER ANNEN SKRIFTLIG DOKUMENTASJON ELLER MUNTLIG KOMMUNIKASJON MED SLUTTKUNDEN KAN FORANDRE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DETTE AVSNITTET.

LOGITECH PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER BETINGELSER FOR EN EFFEKT SOM TJENESTEN KAN HA PÅ DE GARANTIENE ELLER BETINGELSENE.

7. ANSVARSBEGRENSNING.

LOGITECH (INKLUDERT LOGITECHS TILKNYTTEDE SELSKAPER, FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER) PÅTAR SEG IKKE ANSVAR UTOVER RETTSMIDLENE SOM ER FASTSATT HER, INKLUDERT ANSVAR FOR LOGITECH-STØTTEDE PRODUKTER SOM IKKE KAN BRUKES, TAPTE ELLER ØDELAGTE DATA ELLER PROGRAMVARER ELLER LEVERING AV TJENESTER ELLER STØTTE. LOGITECH HAR IKKE NOE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER SOM OPPSTÅR GJENNOM BRUK AV LOGITECH-STØTTEDE PRODUKTER VED AKTIVITETER MED HØY RISIKO, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DRIFTEN AV KJERNEKRAFTANLEGG, FLYNAVIGASJON ELLER KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, FLYLEDELSE, MEDISINSKE SYSTEMER, FØRSTEHJELP ELLER VÅPENSYSTEMER. LOGITECH ER IKKE ANSVARLIG FOR TAPT FORTJENESTE, TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET ELLER ANDRE TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, SAMT DOKUMENTERT ELLER TILLEGGSERSTATNING, SELV OM DET ER OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING ELLER FOR ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPARTER.

KUNDEN ER INNFORSTÅTT MED AT FOR ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED TJENESTENE, SKAL IKKE LOGITECHS TOTALE ERSTATNINGSANSVAR OG KUNDENS ENESTE RETTSMIDDEL OVERSKRIDE DET SAMLEDE BELØPET SOM ER BETALT AV KUNDEN FOR KJØP AV TJENESTEN I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN I LØPET AV DE TOLV MÅNEDENE SOM FØLGER ETTER DATOEN DA LOGITECH BLIR VARSLET AV KUNDEN OM ET ERSTATNINGSKRAV.

DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE GJELDER UANSETT ÅRSAKEN ELLER OMSTENDIGHETENE SOM FORÅRSAKER SLIKE TAP, SKADER ELLER ERSTATNINGSANSVAR, SELV OM SLIKE TAP, SKADER ELLER ERSTATNINGSANSVAR SKYLDES UAKTSOMHET ELLER ANNEN FORVOLDT SKADE ELLER AVTALEBRUDD (INKLUDERT VESENTLIG MISLIGHOLD ELLER BRUDD PÅ ET VESENTLIG VILKÅR).

VERKEN LOGITECH ELLER SLUTTKUNDEN KAN INNLEDE NOEN HANDLING AV NOE SLAG PÅ GRUNNLAG AV DENNE AVTALEN MER ENN ATTEN (18) MÅNEDER ETTER AT ÅRSAKEN TIL HANDLINGEN HAR OPPSTÅTT.

8. Kansellering

8.1. Kunden kan kansellere denne avtalen hvis Logitech innen maksimalt tretti (30) dager fra startdatoen har mottatt en kanselleringsforespørsel fra kanalpartneren som kunden har kjøpt tjenestene fra. Beløpet for eventuelle tjenester som allerede er levert kan bli trukket fra. Refusjonsbeløpet skal under ingen omstendigheter overstige gebyrene som er betalt for tjenesten. Det beregnede beløpet er endelig, bindende og ikke åpent for debatt. Kunden kan ikke kansellere denne avtalen etter tretti (30) dager fra startdatoen, bortsett fra som angitt i gjeldende lovgivning som ikke kan endres etter avtale.

8.2. Logitech kan når som helst kansellere denne avtalen i løpet av tjenesteperioden dersom kunden (i) gir en uriktig fremstilling til Logitech eller deres agenter, (ii) blir insolvent, blir dømt konkurs, (iii) begjærer eller samtykker til enhver lettelse i henhold til vedtekter for omorganisering av konkurs eller blir ute av stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser i den normale virksomheten eller (iv) misbruker tjenestene, på annen måte bryter vilkårene i denne avtalen eller bryter forpliktelsene i henhold til denne avtalen eller i tjenestebeskrivelsen. Ved kansellering av denne avtalen vil Logitech sende kunden et skriftlig varsel om kansellering til adressen som er oppgitt i dokumentene.

8.3. Logitech kan etter eget skjønn si opp denne avtalen med tretti (30) dagers varsel til kunden. I så fall vil sistnevnte være berettiget til å motta en proporsjonal refusjon av den opprinnelige kjøpesummen. Den forholdsmessige tilbakebetalingen er basert på andelen ikke utløpt tjenesteperiode, minus verdien av tjenestene som er levert kunden i henhold til tjenestebeskrivelsen. Refusjonsbeløpet skal under ingen omstendigheter overstige gebyrene som er betalt for tjenesten. Beløpet beregnet av Logitech er endelig, bindende og ikke åpent for debatt.

8.4. Ved kansellering uansett årsak eller ved utløp av denne avtalen vil rettighetene og forpliktelsene til partene herunder opphøre, bortsett fra begrensningen av erstatningsansvar.

9. Generelle vilkår.

9.1. Konfidensialitet. Kunden godtar at alle opplysninger og data som formidles eller sendes til Logitech, enten det skjer via telefon, elektronisk eller på annen måte, ikke skal være kundens konfidensielle eller beskyttede informasjon.

9.2. Hele avtalen. Denne avtalen, sammen med gjeldende tjenestebeskrivelse, er den fullstendige avtalen mellom kunden og Logitech angående tjenestene og erstatter enhver tidligere muntlig eller skriftlig kommunikasjon mellom partene om slike tjenester. Ingen forhandler og ingen av Logitechs ansatte eller agenter kan muntlig endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

9.3. Ytterligere rettsmidler. Med mindre annet er angitt i tjenestebeskrivelsen, omfatter ikke denne avtalen noen garanti. Logitech-støttede produkter kan også leveres med en egen, begrenset garanti fra Logitech eller tredjepartsprodusenter etter behov. Logitechs begrensede maskinvaregaranti er fortsatt underlagt vilkårene.

9.4. Skjemaer. Alle fortrykte vilkår og betingelser oppgitt på eventuelle skjemaer (for eksempel kjøpsordrer) som kunden kan ha sendt til en forhandler eller til Logitech eller som kunden kan sende til forhandler eller Logitech i fremtiden, gjelder ikke tjenesten og vil ikke endre eller supplere denne avtalen.

9.5. Logitech-enhet for avtaleinngåelse. Denne avtalen inngås av: (i) Logitech Inc. hvis kundens forretningsadresse er i Nord-Amerika, (ii) av Logitech Europe SA hvis kundens forretningsadresse er i EMEA (Europa, Midtøsten eller Afrika), (iii) av Logitech Asia Pacific Ltd hvis kundens forretningsadresse er i Stillehavsasia (unntatt Japan), (iv) av Logicool Co. Ltd hvis kundens forretningsadresse er i Japan eller (v) av andre Logitech-enheter som er angitt i tjenestebeskrivelsen.

9.6. Gjeldende lovgivning, jurisdiksjon. (A) For kunder med registrert forretningsadresse eller bosted i USA vil denne avtalen utelukkende være underlagt og tolkes i samsvar med lovgivningen i USA og staten California, uten hensyn til eller anvendelse av eget valg av lovregler eller prinsipper eller FN Konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Partene er enige om den eksklusive domsmakten til de statlige domstolene i delstaten California i Santa Clara County eller de føderale domstolene i det nordlige distriktet i California, (B) For kunder med registrert forretningsadresse eller bosted utenfor USA vil denne avtalen utelukkende være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Sveits, uten hensyn til eller anvendelse av deres valg av lovregler eller prinsipper. FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde. Partene er enige om den eksklusive domsmakten til domstolene i Canton Vaud, Sveits, ved det registrert hovedkontoret for Logitech Europe SA

9.7. Rangrekkefølge. Hvis det oppstår inkonsekvenser eller konflikter mellom bestemmelsene i denne avtalen, tjenestebeskrivelsen, fakturaer eller andre gjeldende vilkår og betingelser for kunden, skal følgende rangrekkefølge gjelde:

 • Denne avtalen
 • Tjenestebeskrivelse
 • Faktura
 • Eventuelle gjeldende vilkår og betingelser for kunden.

 

9.8. Varsler. Alle varsler skal sendes skriftlig til: (A) Hvis kundens registrerte forretningsadresse er i Nord-Amerika: Logitech Inc., attn: Legal Department, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA; (B) hvis kundens registrerte adresse er i EMEA: Logitech Europe SA, attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Sveits.

9.9. Force majeure. Verken Logitech eller kunden er ansvarlig for manglende overholdelse av forpliktelser på grunn av årsaker som de ikke har kontroll over. Hvis Logitechs evne til å yte tjenesten svekkes av omstendigheter utenfor Logitechs kontroll, kan Logitech avslutte denne avtalen. I så fall vil kunden motta en forholdsmessig refusjon av den opprinnelige kjøpesummen for tjenestene, forutsatt at omstendigheter som resulterer i Logitechs nedsatte evne til å levere tjenestene ikke skyldes kundens handlinger eller passivitet. Den forholdsmessige tilbakebetalingen er basert på prosentandelen av utløpt periode, minus verdien av tjenester som er levert kunden. Refusjonsbeløpet skal under ingen omstendigheter overstige gebyrene som er betalt for tjenester. Beløpet beregnet av Logitech er endelig, bindende og ikke åpent for debatt.

9.10. Ingen overføring, flytting. Kunden kan ikke overdra eller overføre denne avtalen eller rettighetene eller forpliktelsene i henhold til denne avtalen, til en tredjepart, med mindre slik overdragelse eller overføring skjer samtidig med kjøp av stort sett alle kundens aktiva, en fusjon eller annen lignende juridisk prosess. Logitech kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen uten forutgående skriftlig samtykke eller varsel.

Hvis kunden flytter det Logitech-støttede produktet til et geografisk sted der tjenesten som er kjøpt ikke er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig til samme pris, kan kunden forhindres i å benytte tjenesten, måtte betale et gebyr på det nye stedet eller tjenestetilbudet kan være endret. Hvis tjenesten ikke kan leveres på grunn av den fysiske flyttingen av det støttede systemet eller hvis kunden velger å ikke betale ekstragebyret, kan tjenesten bli automatisk avbrutt uten at det gis refusjon.

9.11. Ingen fraskrivelse. Fraskrivelse av brudd eller unnlatelse av å håndheve en forpliktelse heri vil på ingen måte tolkes som et fraskrivelse av andre eller senere brudd eller forpliktelser heri.

9.12. Adskillelighet. Ugyldigheten eller ugjennomførbarheten til en bestemmelse i denne avtalen vil ikke påvirke gyldigheten til avtalen som helhet, som til enhver tid vil være i kraft.

9.13. Selvstendige entreprenører, tilknyttede selskaper, Logitechs underleverandører. Partene er uavhengige kontraktører under denne avtalen. Verken Logitech eller dets personale eller representanter skal anses som kundens agenter eller ansatte. Logitechs tilknyttede selskaper kan delta i ytelsen i henhold til denne avtalen, og Logitech kan også overdra en del av kontraktsforpliktelsene i henhold til den.

9.14. Ingen tredjepart. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal ingen vilkår eller bestemmelser i denne avtalen eller en tjenestebeskrivelse være håndhevbar av en annen part enn kunden eller Logitech og deres tillatte etterfølgere og rettighetshavere.

9.15. Personopplysninger. Personidentifiserbar informasjon (PII) relatert til kunden som er innhentet av Logitech i forbindelse med tjenestene, vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernerklæring fra Logitech, som du finner her (https://www.logitech.com/legal/product -privacy-policy.html). Kunden gir Logitech fullmakt til å bruke kundens personopplysninger og data etter behov for at Logitech skal kunne levere tjenestene og dele dem med tredjepartsleverandører eller agenter som jobber på vegne av Logitech for å levere tjenesten. Kunden erklærer, dokumenterer og garanterer at den har alle autorisasjoner som kan være nødvendige eller hensiktsmessige for Logitechs bruk i henhold til denne avtalen. I henhold til gjeldende lovgivning skal Logitech bruke kundens personidentifiserbare informasjon og personopplysninger som er underlagt Logitechs personvernerklæring, blant annet for å levere, utvikle og forbedre Logitech-tjenestene. Personvernerklæringen for Logitech er uttrykkelig innlemmet i denne avtalen.

9.16. Overholdelse av lover, eksportkrav. Kunden skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Kunden er innforstått med og godtar at Logitech er underlagt lovgivningen til amerikanske organer og andre myndigheter, som forbyr eksport av visse produkter og teknisk informasjon til bestemte land. Kunden garanterer at den ikke vil eksportere, re-eksportere, verken direkte eller indirekte, noen Logitech-produkter, -tjenester og/eller teknisk informasjon i strid med gjeldende lover eller forskrifter. Manglende overholdelse av ovennevnte forpliktelser kan føre til forsinkelse av tjenesten eller oppsigelse av avtalen.

Kunden dokumenterer og garanterer at vedkommende i utføringen av forpliktelsene i henhold til avtalen skal overholde alle gjeldende lover, ordrer og forskrifter fra enhver statlig myndighet som har jurisdiksjon for aktiviteter i forbindelse med denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, lover, ordrer og forskrifter vedrørende import, eksport, miljøvernlover, eventuelle gjeldende lovgivning mot bestikkelse og korrupsjon, inkludert Storbritannia Bribery Act (UK) fra 2010 og USAs United States Foreign Corrupt Practices Act, og lover som gjelder bruk av tvangsarbeid, fengselsarbeid eller barnearbeid. Kunden skal gi Logitech all nødvendig informasjon for å gjøre det mulig for Logitech å overholde gjeldende lover, ordrer og forskrifter relatert til denne avtalen og tjenestene.

9.17. Språk. Engelsk er det kontrollerende språket i denne avtalen. Ved en eventuell konflikt mellom den engelskspråklige versjonen av denne avtalen og en versjon som er oversatt til et annet språk, vil den engelskspråklige versjonen være den styrende.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå