Beperkte hardwaregarantie

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Beperkte garantie voor Logitech-hardware

Logitech garandeert de oorspronkelijke koper dat het Logitech-hardwareproduct vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode die op het productpakket en/of in de documentatie wordt gespecificeerd, vanaf de datum van aankoop (of levering zoals mogelijk vereist in bepaalde rechtsgebieden). U kunt deze informatie ook terugvinden op onze website. Ga naar support.logi.com en selecteer uw product in de sectie Online-support. Behalve waar verboden door toepasselijk recht is deze garantie niet overdraagbaar. De garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten, waaronder een langere garatieduur, die onder plaatselijke wetten variëren.

Aan de slag

Als u denkt dat u een garantieclaim heeft, gaat u als eerste naar support.logi.com. Hier vindt u een scala aan pagina's met ondersteuning en veelgestelde vragen voor waardevolle technische hulp.

Als u geen oplossing vindt op onze website, neemt u contact op met de wederverkoper bij wie u uw product heeft gekocht. Geldige garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt.

Als uw garantieclaim niet kan worden verwerkt via het aankooppunt, gaat u naar de sectie met veelgestelde vragen over ondersteuning en garantie om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen met onze ondersteuningsafdeling.

Verhaalmogelijkheden

De gehele aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve verhaal voor enige garantiebreuk zullen zijn, ter keuze van Logitech: (1) reparatie of vervanging van de hardware, of (2) restitutie van de betaalde prijs, mits de hardware geretourneerd wordt naar het punt van aankoop of een andere locatie die door Logitech bepaald wordt, met een kopie van het betalingsbewijs of een gespecificeerd ontvangstbewijs met datum. Hieraan kunnen verzend- en verwerkingskosten verbonden zijn, behalve waar toepasselijk recht dit verbiedt. Logitech mag, naar eigen keuze, elk hardwareproduct repareren of vervangen met nieuwe, gerepareerde of gebruikte onderdelen. Op vervangende hardwareproducten wordt garantie verleend voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, of dertig (30) dagen, welke periode maar het langst is, of voor een aanvullende periode die in uw rechtsgebied van toepassing kan zijn.

Deze garantie dekt geen problemen of schade voortvloeiende uit (1) een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of niet-geautoriseerde reparatie, wijziging of demontage; (2) verkeerde bediening of verkeerd onderhoud, gebruik dat niet in overeenstemming is met de productinstructies, of verbinding met een onjuiste voltagetoevoer; (3) gebruik van verbruiksgoederen, zoals vervangende batterijen, die niet door Logitech geleverd zijn, behalve waar een dergelijke beperking door toepasselijk recht verboden wordt; (4) kwijtgeraakte onderdelen die oorspronkelijk bij het Logitech-hardwareproduct zijn geleverd; (5) apparaten, onderdelen of accessoires van een ander merk dan Logitech, zelfs als deze met het Logitech-hardwareproduct werden verkocht; (6) services van derden die niet door Logitech worden aangeboden en toegankelijk zijn of kunnen worden bediend via een Logitech-hardwareproduct; of (7) normale slijtage.

Deze beperkte garantie zal in geen enkel geval vervanging of vergoeding dekken van elektronische apparaten of persoonlijke eigendommen die geen Logitech-producten zijn.Deze garantie dekt bovendien geen Logitech-producten die worden gebruikt door bedrijven om eindgebruikers tegen een vergoeding internettoegang te bieden.

Beperking van aansprakelijkheid

LOGITECH ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS (DIRECT OF INDIRECT) OF COMMERCIEEL VERLIES DOOR NIET-NAVOLGING VAN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OP UW PRODUCT, ZELFS ALS LOGITECH VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade niet toestaan, geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet voor u.


Duur van stilzwijgende garanties

BEHALVE TOT DE MATE DIE DOOR TOEPASBARE WETTEN WORDT VERBODEN, WORDEN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OP DIT HARDWAREPRODUCT BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE UITDRUKKELIJKE GARANTIEPERIODE VOOR UW PRODUCT. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan betreffende de duur van een stilzwijgende garantie, geldt de bovenstaande beperking misschien niet voor u.

Nationale wettelijke rechten

Consumenten hebben wettelijke rechten onder toepasselijk nationale wetgeving die de verkoop van consumptiegoederen regelt. De garanties in deze Beperkte Garantie zijn niet van invloed op dergelijke rechten.


Geen andere garanties

Geen enkele leverancier, agent of werknemer van Logitech is geautoriseerd om deze garantie op enigerlei wijze te veranderen, te verlengen of er iets aan toe te voegen.

Garantieperioden

In de Europese Unie wordt een garantieperiode van minder dan twee jaar verlengd tot twee jaar.


Adres van Logitech

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen