Verlengde garantie voor B2B

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

VERLENGDE GARANTIE VOOR B2B

LOGITECH
Algemene voorwaarden voor Verlengde garantie B2B
Van toepassing op producten die zijn aangeschaft na 9 november 2020

1. Logitech verlengt de standaardgarantieperiode die van toepassing is op bepaalde hardwareproducten (“Producten”) die zijn gemaakt door Logitech (“Verlengde garantie”). Deze Verlengde garantie is niet van toepassing op producten of onderdelen van derden. Onderdelen die door Logitech zijn gemaakt en bij een Product zijn inbegrepen, vallen onder de Verlengde garantie die van toepassing is op het betreffende Product, met uitzondering van apart verkrijgbare onderdelen en verbruiksartikelen.

2. Aankoop van de Verlengde garantie geeft de zakelijke klant die een Product aanschaft voor eigen gebruik (d.w.z. niet voor commerciële wederverkoop) ("Eindklant") recht op een garantietermijn die langer is dan de toepasselijke standaardgarantieperiode, gelijk aan de gekozen verlenging zoals vermeld in de toepasselijke aankooporder. Consumenten komen niet in aanmerking om de Verlengde garantie te kopen.

3. De Verlengde garantie kan alleen worden aangeschaft bij de Productaankoop of binnen 30 dagen van de aankoopdatum van het betreffende Product. Als een aankooporder voor de Verlengde garantie na die periode wordt ontvangen, kan Logitech naar eigen goeddunken de aankooporder weigeren.

4. Deze Algemene voorwaarden voor Verlengde garantie B2B (“Voorwaarden voor Verlengde garantie”) zijn ter aanvulling van de standaard Beperkte hardwaregarantie van Logitech , die hierin uitdrukkelijk is opgenomen door middel van verwijzing en volledig van kracht blijft. Voor zover er sprake is van een conflict tussen (i) de Voorwaarden voor Verlengde garantie en de Beperkte hardwaregarantie van Logitech, hebben de Voorwaarden voor Verlengde garantie voorrang; (ii) de Voorwaarden voor Verlengde garantie en digitaal of gedrukt materiaal, hebben de Voorwaarden voor Verlengde garantie voorrang.

5. Na afloop van de standaardgarantieperiode zal deze Verlengde garantie leiden tot voortzetting van de garantie onder de garantievoorwaarden, gelijk aan de gekochte termijnverlenging. De aanvaarding van een garantieclaim door Logitech is onderworpen aan de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Beperkte hardwaregarantie van Logitech. Na goedkeuring door Logitech van een claim onder de Verlengde garantie, kan Logitech naar eigen goeddunken: (i) het Product repareren of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig Product. In bepaalde gevallen, wanneer de onderdelen die nodig zijn om hetzelfde model te repareren of te vervangen niet meer beschikbaar zijn, kan Logitech het product vervangen door het nieuwste model met een gelijke waarde; of (ii) een terugbetaling doen. De terugbetaling voor een defect Product wordt berekend als de prijs, exclusief btw, die de Eindklant voor het product heeft betaald, op voorwaarde dat (a) in redelijke mate rekening wordt gehouden met de waarde van het gebruik van het defecte Product tussen het moment van de aankoop en de terugbetaling, en (b) het bedrag van de terugbetaling nooit hoger is dan de reële marktwaarde van het Product. De door Logitech berekende waarde is definitief, bindend en niet betwistbaar. Elk vervangend hardwareproduct valt onder de garantie voor de rest van de garantieperiode of dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode het langst is.

6. Alle rechten onder de Verlengde garantie worden beëindigd of komen te vervallen en de aankoopprijs of kosten worden niet vergoed indien de Eindklant ervoor kiest een niet-defecte eenheid te retourneren of om een kredietnota voor een defecte eenheid vraagt in plaats van een garantieaanvraag in te dienen bij Logitech.

7. De Eindklant zal de handelingen uitvoeren en procedures volgen die in dit artikel uiteen zijn gezet: 

  1. ervoor zorgen dat informatie in het bevestigingsdocument voor de Garantieverlenging correct is, en dat elk serienummer overeenkomt met het serienummer op het betreffende Product onder de garantie. Elke afwijking moet binnen dertig (30) dagen aan de Logitech-ondersteuning worden gemeld.
  2. alleen contact opnemen met de Logitech-ondersteuning via telefoon, e-mail of een andere methode zoals aangegeven door Logitech als er een defect optreedt in een Product.
  3. Logitech informatie verstrekken over het model en serienummer van het Product, de aankoopdatum, een gedetailleerde beschrijving van het probleem en alle andere informatie die Logitech redelijkerwijs nodig heeft.
  4. Logitech indien gevraagd een kopie van het aankoopbewijs van het Product verstrekken met vermelding van de aankoopdatum en het serienummer.
  5. Logitech indien gevraagd een kopie van het aankoopbewijs van de Verlengde garantie verstrekken.

 Het niet in acht nemen van deze vereisten en procedures heeft tot gevolg dat de Verlengde garantie ongeldig wordt.


8. De Verlengde garantie is beperkt tot een termijnverlenging van de standaard Beperkte hardwaregarantie van Logitech vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het betreffende Product. DEZE VERLENGDE GARANTIE IS EEN NIET-VERZEKERDE, AANVULLENDE GARANTIE DIE DE DUUR VAN DE STANDAARDGARANTIE VERLENGT. Deze Verlengde garantie dekt noch uitdrukkelijk noch impliciet bijkomende of andere omstandigheden, behalve de defecten in materiaal en vakmanschap die onder de standaard Beperkte hardwaregarantie van Logitech vallen. Alle garantie-uitsluitingen die in de Beperkte hardwaregarantie van Logitech zijn opgenomen, zijn van toepassing op deze Verlengde garantie. Bijgevolg zijn bijkomende omstandigheden zoals onopzettelijke of incidentele schade, indirecte schade, verlies, diefstal, foutief gebruik of misbruik uitgesloten van de garantie.

9. Deze Algemene voorwaarden worden aangegaan door: (i) Logitech Inc. indien de Eindklant het Product heeft gekocht in Noord-Amerika en/of bij een wederverkoper in Noord-Amerika; (ii) door Logitech Europe SA indien de Eindklant het Product heeft gekocht in EMEA (Europe, Middle East & Africa) en/of bij een wederverkoper die gevestigd is in EMEA; (iii) door Logitech Asia Pacific Limited indien de Eindklant het Product heeft gekocht in Azië-Pacific en/of bij een wederverkoper die gevestigd is in Azië-Pacific (gezamenlijk: "Logitech").

10. Logitech behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen