Algemene voorwaarden voor de aanbieding van Logitech en Adobe Affinity

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

AANBIEDING VAN LOGITECH EN ADOBE AFFINITY
ALGEMENE VOORWAARDEN

AANKOOP VERPLICHT VOOR DEELNAME. AANBIEDING ONGELDIG WAAR WETTELIJK VERBODEN OF BEPERKT.

 1. VEREISTEN OM IN AANMERKING TE KOMEN. De Logitech and Adobe Affinity-aanbieding (“Aanbieding”) staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn (op de dag van deelname) en wettig ingezetene zijn van de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw Zeeland, Nederland, Duitsland, Polen, Hongarije, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken (de “Deelnemer(s)”). De functionarissen, directieleden en werknemers van Logitech Europe SA en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, Adobe INC. (“Adobe”) en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, evenals alle advertentie- en promotiebedrijven, personen betrokken bij de ontwikkeling, productie of distributie van materialen voor deze Aanbieding en naaste familieleden of personen die in hetzelfde huis wonen (ongeacht of ze familie zijn) komen niet in aanmerking voor deelname aan deze Aanbieding. Door deel te nemen aan deze Aanbieding, gaat de Deelnemer er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene voorwaarden.

 2. DE PROMOTOR. Logitech Europe SA (“de Promotor”), geregistreerd adres EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Zwitserland, is de promotor en beheerder van de Aanbieding. Als u meer informatie wenst over deze Aanbieding, dan kunt een e-mail sturen naar adobeaffinity@logitech.com met vermelding van de Aanbieding. Dit adres is uitsluitend bedoeld voor het indienen van promotievragen en andere schriftelijke communicatie wordt niet geaccepteerd.

 3. MANIER VAN DEELNAME. De Deelnemer schaft een (1) van de volgende Logitech-apparaten aan: Logitech MX Master 3S voor Mac, Logitech MX Mechanical Mini voor Mac, Logitech MX Master 3S, Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini, Logitech MX Anywhere 3, Logitech MX Anywhere 3 voor Mac, Logitech MX Keys, Logitech MX Keys voor Mac, Logitech MX Keys Mini, Logitech MX Keys Mini voor Mac, Logitech Craft Wireless Keyboard, Logitech MX Vertical of Logitech MX Ergo ('In aanmerking komend apparaat') uitsluitend en alleen van de officiële Logitech-website (www.logitech.com) (bijkomende algemene voorwaarden van toepassing) tijdens de Promotieperiode zoals hieronder gedefinieerd om deel te nemen aan de Aanbieding en om eenmalig twee (2) maanden lang gratis toegang te krijgen tot het Adobe Creative Cloud Fotografielidmaatschap dat Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Lightroom Classic, Adobe Spark en 20 GB Cloud-opslagruimte bevat of om eenmalig een (1) maand lang gratis toegang te krijgen tot het Adobe Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap dat de volledige Creative Cloud-suite inclusief Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD en Adobe Acrobat DC bevat (“Geschenk”). De Deelnemer mag slechts een (1) Geschenk claimen per Bestelling (ongeacht het aantal bestelde in aanmerking komende Apparaten) en per e-mailadres. Deze Aanbieding kan met andere gelijktijdige aanbiedingen van de Promotor of Adobe worden gecombineerd.

  De Deelnemer ontvangt een unieke link die wordt vermeld in de bestelbevestiging. Om het Geschenk te claimen, moet de Deelnemer de unieke link in de bestelbevestiging volgen. Die link leidt naar een inwisselportaal op www.adobepartneroffer.com (bijkomende algemene voorwaarden van toepassing), waar de Deelnemer instructies krijgt om het Geschenk te selecteren en zich aan te melden bij een Adobe-account of een Adobe-account aan te maken. Een Geschenk dat niet wordt geclaimd, wordt niet opnieuw uitgereikt aan de Deelnemer.

 4. PROMOTIEPERIODE. De Aanbieding gaat van start in de geselecteerde landen vanaf 2 augustus 2021 om 09:01 uur CET en eindigt op 30 November 2023 om 23:59 uur CET (“Promotieperiode”).

 5. INWISSELPERIODE. Het Geschenk kan worden geclaimd tussen 2 augustus 2021 om 09:01 uur CET en 31 januari 2024 om 23:59 uur CET (“Inwisselperiode”).

 6. LICENTIEVERLENING. De Deelnemer behoudt al zijn eigendomsrechten op zijn deelnames. Met elke deelname verleent de Deelnemer de Promotor en zijn gelieerde ondernemingen echter een wereldwijde, niet-exclusieve, permanente, royalty-vrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om zijn deelname te gebruiken, aan te passen, te bewerken, publiceren, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van te maken, openbaar weer te geven en uit te voeren, geheel of gedeeltelijk, in verband met deze Aanbieding en in verband met de marketing, advertering en promotie van Logitech-producten. De Promotor mag de deelname ook gebruiken in verband met (i) retailmarketingactiviteiten, waaronder beursstands, catalogi, mailers, displays voor verkooppunten of andere winkeldisplays; en (ii) e-commerce-activiteiten waaronder de websites van de Promotor in elk mediaformaat en door middel van willekeurige sociale en mediakanalen.

 7. ALGEMENE VOORWAARDEN. Vervanging, overdracht of kasequivalent van een Geschenk is niet toegestaan, met uitzondering van de Promotor die zich het recht voorbehoudt om een Geschenk te vervangen door een Geschenk van vergelijkbare of hogere waarde. Belastingen en heffingen voor het Geschenk zijn de volledige verantwoordelijkheid van de Deelnemer.

  Als de Deelnemer het in aanmerking komende Apparaat retourneert, wordt het claimen van een Geschenk ongeldig en is de Deelnemer niet gerechtigd om het Geschenk met betrekking tot deze Aanbieding te claimen of ontvangen. Dit is niet van toepassing als de Deelnemer een beroep doet op zijn wettelijke rechten onder het consumentenrecht omdat het in aanmerking komende Apparaat defect is.

  De beslissingen van de Promotor met betrekking tot alle aspecten van deze Aanbieding zijn definitief en bindend. De Promotor en zijn partners zijn niet verantwoordelijk voor onvolledige, verloren, zoekgeraakte, beschadigde, te late, vertraagde of vervormde registraties of e-mails, onjuiste of inaccurate vastlegging van deelnamegegevens, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen, menselijke of technische fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten of falen van telefoon- of computerlijnen of -netwerken, computerapparatuur of een combinatie hiervan.

  Alleen de volledig ingevulde online registratie wordt geaccepteerd. Alle ingediende registraties worden het eigendom van de Promotor. De Promotor behoudt zich het recht voor deze Aanbieding zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of deze Aanbieding op welke manier dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen, inclusief zonder beperking, als de Promotor naar eigen goeddunken bepaalt dat fraude, een technische fout of een andere factor buiten de redelijke macht van de Promotor de integriteit van de Aanbieding aantast. De Promotor behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een individu te diskwalificeren die het deelnameproces onrechtmatig wijzigt of zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt. Elke poging van een persoon om de legitieme werking van de Aanbieding opzettelijk te ondermijnen, is een overtreding van strafrechtelijke of civiele wetten, en mocht een dergelijke poging worden gedaan, dan behoudt de Promotor zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon tot de hoogste mate van de wet.

  Als een handeling, weglating, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke macht van de Promotor en de Promotor ervan weerhoudt te voldoen aan deze Algemene voorwaarden, dan zal de Promotor niet aansprakelijk zijn voor het niet of laattijdig uitoefenen van zijn verplichtingen. De Promotor behoudt zich het recht voor om de Aanbieding te wijzigen, te vertragen, uit te stellen of te annuleren in het geval van omstandigheden buiten zijn redelijke macht.

 8. PUBLICITEITSVRIJWARING. Behalve waar wettelijk verboden vormt acceptatie van een Geschenk de instemming van de Deelnemer dat de Promotor de naam, foto, het adres, de stem, gelijkenis en Geschenkgegevens van de Deelnemer mag gebruiken voor willekeurige doeleinden, inclusief zonder beperking, commerciële, advertentie- en promotiedoeleinden zonder verdere betaling of compensatie.

 9. PRIVACY; VERZAMELING VAN GEGEVENS. De informatie die de Deelnemer opgeeft voor deze Aanbieding is onderworpen aan het privacybeleid van de Promotor. Het privacybeleid kan worden geraadpleegd op https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

 10. GELDIGHEID. Als een clausule van deze Algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die clausule gescheiden en verwijderd en zullen de resterende clausules geldig en volledig van kracht blijven en uitgevoerd worden.

 11. GESCHILLEN. Door deel te nemen, gaat de Deelnemer ermee akkoord dat: (a) alle geschillen, claims en oorzaken van gedingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Aanbieding, anders dan de administratie van de Aanbieding, individueel worden afgehandeld zonder toevlucht te nemen tot een vorm van groepsvorderingen en exclusief door een rechtbank met bevoegde jurisdictie; (b) alle claims, beslissingen en toekenningen worden beperkt tot de werkelijke gemaakte out-of-pocket-kosten, inclusief kosten die verband houden met deelname aan de Aanbieding maar in geen geval advocatenhonoraria, en (c) het de Deelnemer in geen geval toegelaten is om toekenningen te bekomen voor, en de Deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten op, het claimen van punitieve, incidentele en gevolgschade en andere schade, behalve voor werkelijke out-of-pocket-kosten, en ieder recht op vermenigvuldiging of verhoging van schadevergoedingen. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Algemene voorwaarden of tot de rechten en plichten van de Deelnemer en de Promotor in verband met deze Aanbieding zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland, zonder dat er gevolg wordt gegeven aan enige andere wetskeuze of regels met betrekking tot wetsconflicten. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Lausanne, Zwitserland. Deze rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie.

 12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE PROMOTOR GEEFT GEEN ENKELE VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER EEN GESCHENK OF DE DEELNAME VAN DE DEELNEMER AAN DE AANBIEDING. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE AANBIEDING, GAAT DE DEELNEMER ERMEE AKKOORD DE PROMOTOR EN ZIJN WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, MOEDERONDERNEMINGEN, ADVERTENTIE-, PROMOTIE- EN UITVOERENDE BEDRIJVEN EN JURIDISCHE ADVISEURS TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN TEGEN ALLE VERLIES, SCHADE, RECHTEN, CLAIMS EN ACTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK IN VERBAND MET DE AANBIEDING OF VOORTVLOEIEND UIT DE AANVAARDING, HET BEZIT OF HET GEBRUIK VAN EEN GESCHENK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJKE LETSELS, DE DOOD EN EIGENDOMSSCHADE, EN CLAIMS GEBASEERD OP PUBLICITEITSRECHTEN, LASTER OF INBREUKEN OP DE PRIVACY.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen