Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus on luettava huolellisesti ennen Logitech-tuotteen käyttämistä. Käyttämällä Logitech-tuotetta hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, palauta Logitech-tuote alkuperäisessä pakkauksessaan myyntikuitin kanssa 30 päivän kuluessa tai ostopaikan palautekäytäntöjen mukaisesti, näistä pitemmän ajan sisällä.

1. Yleistä. Tähän sopimukseen liittyvän ohjelmiston/sovelluksen ja dokumentaation (”ohjelmisto”) käyttöoikeuden myöntää, niitä ei myy, Logitech Europe S.A. (”Logitech”) käytettäväksi ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Logitech lisenssinantajineen säilyttää omistusoikeuden ohjelmistoon. Logitech pidättää kaikki oikeudet, joita sinulle ei ole erikseen myönnetty. Tämän sopimuksen ehdot koskevat kaikkia Logitechin toimittamia ohjelmistopäivityksiä, jotka korvaavat alkuperäisen ohjelmiston tai täydentävät sitä, paitsi jos päivityksen mukana tulee erillinen käyttöoikeussopimus. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja.

2. Käyttöoikeuden rajat. Logitech myöntää sinulle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti rajallisen, ei-poissulkevan käyttöoikeuden vain yhteen ohjelmiston kopioon ostamasi Logitech-tuotteen tai käyttämäsi Logitech-palvelun kanssa. Sinulla ei ole oikeutta kopioida (paitsi kun tämä sopimus sen nimenomaisesti sallii) eikä purkaa ohjelmistoa tai mitään sen osaa, selvittää tai yrittää selvittää sen valmistustapaa tai lähdekoodia, luoda siitä johdannaisia tai luoda sitä varten asennusohjelmaa (paitsi jos soveltuva laki sen erityisesti sallii). Sitoudut olemaan tekemättä ja antamasta muille valmiuksia tehdä edellä mainittuja toimenpiteitä. OHJELMISTOA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI YDINVOIMALOISSA, LENTOKONEIDEN NAVIGOINTI- TAI VIESTINTÄJÄRJESTELMISSÄ, LENNONJOHDON OHJAUSJÄRJESTELMISSÄ, SAIRAANHOITOLAITTEISSA TAI MUISSA LAITTEISSA, JOISSA OHJELMISTON TOIMINTAHÄIRIÖ SAATTAA JOHTAA KUOLEMAAN, HENKILÖVAMMOIHIN TAI VAKAVIIN FYYSISIIN TAI YMPÄRISTÖVAURIOIHIN.

3. Siirtäminen. Sinulla ei ole oikeutta myydä, välittää eteenpäin, vuokrata tai alilisensoida ohjelmistoa ja sitoudut olemaan tekemättä ja antamasta muille valmiuksia tehdä näin. Ainoa poikkeus tähän on seuraava tilanne: Jos olet ostanut Logitech-tuotteen ohjelmiston kanssa, sinulla on oikeus siirtää ohjelmisto pysyvästi sitä käyttävän Logitech-tuotteen mukana, kunhan (a) kaikki käyttämäsi tai omistamasi ohjelmistopäivitykset siirretään ohjelmiston mukana, (b) et säilytä kopiota ohjelmistosta tai sen osasta, mukaan lukien tietokoneelle tai tallennusvälineeseen tallennetut kopiot, ja (c) henkilö, jolle ohjelmisto siirretään, lukee ja hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.

4. Sopimuksen päättyminen. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Tämän sopimuksen voi irtisanoa kumpi tahansa osapuoli, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Oikeutesi ohjelmiston käyttöön päättyy automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta Logitechiltä, jos rikot tämän sopimuksen ehtoja. Kun tämä sopimus umpeutuu, sinun on lopetettava ohjelmiston käyttö ja tuhottava kaikki omistamasi ja hallitsemasi ohjelmiston kopiot. Pykälien 5, 6, 10, 11 ja 12 sisältö on voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

5. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE. LOGITECHIN OHJELMISTO JA PALVELUT TOIMITETAAN SOVELTUVIEN LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN SALLIMISSA RAJOISSA ”SELLAISENAAN” KAIKKINE VIKOINEEN JA ILMAN MITÄÄN TAKUITA. ASIAKAS MYÖNTYY NIMENOMAISESTI SOVELTUVIEN LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN PUITTEISSA SIIHEN, ETTÄ LOGITECHIN OHJELMISTON JA PALVELUIDEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄ JA ETTÄ LAATUUN, SUORITUSKYKYYN, TARKKUUTEEN JA TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT OVAT TÄYSIN ASIAKKAAN OMALLA VASTUULLA. LOGITECH JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT TÄTEN IRTI KAIKISTA LOGITECHIN OHJELMISTOON JA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, OLIVATPA NE ILMAISTUJA, KONKLUDENTTISIA TAI ASETUKSENMUKAISIA, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISUUTEEN, TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, TARKKUUTEEN, HÄIRIÖTTÖMÄÄN HALLINTAAN JA MUIDEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN LIITTYVÄT KONKLUDENTTISET TAKUUT JA/TAI EHDOT, MUTTA EI RAJOITTUEN NÄIHIN. LOGITECH EI TAKAA, ETTÄ LOGITECH-OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN KÄYTTÖ ON HÄIRIÖTÖNTÄ, ETTÄ LOGITECH-OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI, ETTÄ LOGITECH-OHJELMISTO TAI -PALVELUT TOIMIVAT KATKOITTA JA OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ LOGITECH-OHJELMISTON TAI -PALVELUIDEN TOIMINTAVIAT KORJATAAN. KENELLÄKÄÄN LOGITECHIN JÄLLEENMYYJÄLLÄ, EDUSTAJALLA TAI TYÖNTEKIJÄLLÄ EI OLE OIKEUTTA MUUTTAA, LAAJENTAA TAI PIDENTÄÄ TÄTÄ TAKUULAUSEKETTA. Kaikilla lainsäädäntöalueilla ei sallita konkludenttisten takuiden tai soveltuvien lakisääteisten kuluttajaoikeuksien rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

6. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET EIVÄT SITÄ ESTÄ, LOGITECH JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUULLISIA MISTÄÄN KUSTANNUKSISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA KORVAAVAN TUOTTEEN TAI KORVAAVIEN PALVELUIDEN HANKKIMISESTA, MENETETYSTÄ TUOTOSTA, INFORMAATION TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT JOLLAKIN TAVALLA SEURAUSTA LOGITECH-TUOTTEEN TAI -PALVELUN MYYNNISTÄ, LISENSOINNISTA, KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ NIIDEN KÄYTTÖÖN, HUOLIMATTA TÄHÄN JOHTANEESTA SYYSTÄ, TEOREETTISESTA MAKSUVELVOLLISUUDESTA (SOPIMUKSEN, RIKKOMUKSEN TAI JONKIN MUUN TEKIJÄN NOJALLA), VAIKKA LOGITECHILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. LOGITECHIN JA SEN LISENSSINANTAJIEN MAKSUVELVOLLISUUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KORVAUSVAATIMUKSEEN JOHTANEESTA LOGITECH-TUOTTEESTA TAI PALVELUSTA MAKSETTUA HINTAA. Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa, vaikka yllä ilmaistu muutoksenhakukeino ei täyttäisikään keskeistä tarkoitustaan. Kaikilla lainsäädäntöalueilla ei hyväksytä satunnaisten tai seuraamuksellisien vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen eivät välttämättä koske kaikkia asiakkaita. Edellä mainitut rajoitukset eivät ole voimassa henkilövahinkotapauksissa sikäli kun ja siinä määrin kuin sovellettava laki edellyttää mainittua vastuuta.

7. Yhdysvaltain hallituksen loppukäyttäjät. Ohjelmisto on ”kaupallinen tuote” asetuksessa 48 C.F.R. 2.101 määritetyssä mielessä ja sisältää ”kaupallisen tietokoneohjelmiston” ja ”kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaation”, jotka on lisensoitu Yhdysvaltain hallituksen loppukäyttäjille (a) ainoastaan kaupallisina tuotteina ja (b) vain oikeuksin, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Oikeudet julkaisemattomaan materiaaliin on pidätetty Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien nojalla.

8. Vientilakivakuutus. Tunnustat, että sinulla ei ole oikeutta viedä eikä uudelleenviedä ohjelmistoa minkään soveltuvien lakien ja säädösten vastaisesti, mukaan lukien esimerkiksi Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Sveitsin ja/tai sen lainkäyttöalueen, josta ohjelmisto hankittiin, lait ja säädökset.

9. Jälleenmyyjät ja kolmannen osapuolen hankkijat. Jos asiakas hankkii ohjelmiston toisen fyysisen tai juridisen henkilön puolesta, asiakkaan on esitettävä todistus siitä, että hänellä on oikeus sitoa kolmas osapuoli ohjelmiston hankintaan liittyviin ehtoihin ja määräyksiin tämän sopimuksen puitteissa.

10. Hallitseva laki ja vaillinaisten ehtojen huomiotta jättäminen. Yhdysvalloissa tämä sopimus on yksinomaan Yhdysvaltain ja Kalifornian osavaltion lainsäädännön alainen, huolimatta lain sovellutuksesta tai valituista laeista tai periaatteista. Yhdysvaltain ulkopuolella sopimus on yksinomaan Sveitsin lainsäädännön alainen. Jos jokin pätevä tuomioistuin toteaa jonkin tämän sopimuksen säännöksen tai sen osan pätemättömäksi, sopimuksen säännöstä on tulkittava mahdollisimman pitkälle molempien osapuolien parhaaksi sopimuksen muiden osien jäädessä entiselleen ja voimaan.

11. Koko sopimus; määräävä kieli. Tämä sopimus sisältää koko osapuolten välisen, ohjelmiston käyttöä koskevan sopimuksen. Sopimus kumoaa kaikki asiaa koskevat entiset tai nykyiset suulliset tai kirjalliset päätökset, tiedonvaihdot tai sopimukset. Sopimukseen tehdyt korjaukset tai muutokset eivät ole sitovia, ellei niitä ole tehty kirjallisesti ja ellei Logitech ole allekirjoittanut niitä. Kaikki sopimuksen käännökset on tehty paikallisten vaatimusten täyttämiseksi. Jos englanninkielisen ja muunkielisten versioiden välillä esiintyy eroavaisuuksia, määrää sopimuksen englanninkielinen versio.

12. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Tiettyjä ohjelmiston osia ei ole lisensoitu tämän sopimuksen nojalla, vaan soveltuvien avoimen lähdekoodin lisenssien ehtojen mukaisesti (”avoimen lähdekoodin komponentit”). Ohjelmistoon liittyvät avoimen lähdekoodin komponentit sekä niihin sovellettavat käyttöoikeudet on lueteltu osoitteessa http://opensource.logitech.com. Kunkin avoimen lähdekoodin komponentin käyttöä koskevat sovellettavan lisenssin ehdot. Sinun on hyväksyttävä kunkin soveltuvan lisenssin ehdot, muutoin sinun ei tule käyttää ohjelmistoa.

13. Päivitykset. Logitechillä ei ole velvollisuutta tarjota ohjelmistopäivityksiä tai -tukea.Siinä tapauksessa, että Logitech harkintansa mukaan tarjoaa tuotteeseen päivityksiä ja/tai ohjelmistopäivityksiä (”päivitykset”), hyväksyt sen, että Logitech saattaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, lopettaa tällaiset päivitykset. Logitech ja sen tytäryhtiöt ja edustajat voivat kerätä, ylläpitää, käsitellä ja käyttää diagnostisia, teknisiä ja liittyviä tietoja, mukaan lukien Logitech-tuotettasi, tietokonettasi, käyttöjärjestelmääsi ja sovellusohjelmistoasi, oheislaitteitasi ja muita liittyviä laitteita koskevat tiedot, joita kerätään ajoittain päivitysten, tuotetuen ja muiden mahdollisten Logitech-ohjelmistoon liittyvien palvelujen toimittamisen helpottamiseksi sekä tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen varmistamiseksi, mutta ei rajoittuen pelkästään edellä mainittuihin. Logitechillä on oikeus käyttää tällaisia tietoja käyttäjälle tarjottujen tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, kunhan käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa tietojen pohjalta.

Ohjelmistoa suojaa Yhdysvaltain tekijänoikeuslaki ja kansainvälinen sopimus. Ohjelmiston luvaton kopioiminen tai levittäminen on siviili- ja rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

© 2015 Logitech. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko