Beetatestisopimus

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

BEETATESTISOPIMUS

NAPSAUTTAMALLA ”KYLLÄ” TAI ”HYVÄKSYN” (TAI NAPSAUTTAMALLA MUUTA PAINIKETTA TAI MEKANISMIA, JONKA TARKOITUKSENA ON ILMAISTA SUOSTUMUS TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN) TAI LATAAMALLA TAI ASENTAMALLA TÄMÄN BEETATUOTTEEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ KÄYTTÄJÄ SITOUTUU TÄHÄN SOPIMUKSEEN.

Tämä BEETATESTISOPIMUS (”sopimus”) on Logitech Europe S.A:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä ”Logitech”) sekä käyttäjän (”lisenssinhaltija” tai ”käyttäjä”) välinen sopimus.

  1. Beetatuote” tarkoittaa niitä tuotteita, ohjelmistoja, palveluita tai ominaisuuksia, jotka on nimetty Logitechin tai Logitechin kumppanin beeta- tai ennakkoversioiksi ja jotka tarjotaan käyttäjälle sopimuksen voimassaoloaikana.

  2. Käyttöoikeus. Logitech myöntää käyttäjälle beetatuotteeseen rajoittamattoman ja siirtymättömän käyttöoikeuden, jota ei voi alilisensoida ja joka kattaa ainoastaan tuotteen testaamisen, tutkimisen ja arvioinnin. Käyttäjä ei saa muokata, purkaa, hajottaa, vuokrata, alilisensoida, lainata tai siirtää beetatuotetta eikä selvittää sen ohjelmistokoodia tai tehdä siitä kopioita.

  3. Omistusoikeus. Kaikki edut ja omistusoikeudet, jotka koskevat beetatuotetta ja siihen liittyvää dokumentaatiota, mukaan lukien niihin tehdyt tuoteparannukset, muutokset ja lisäykset, ovat nyt ja vastaisuudessa Logitechin tai sen kumppaneiden omistuksessa. Käyttäjälle ei anneta muita oikeuksia, ei suoraan eikä epäsuorasti, kuin mitä tässä sopimuksessa on kuvattu.

  4. Salassapito. Logitechin ”luottamuksellisia tietoja” ovat beetatuote, tuotteen olemassaolo ja kaikki oheisdokumentaatio, jotka Logitech ilmaisee käyttäjälle jäljempänä tai muutoin beetatuotteeseen liittyen, mukaan lukien esimerkiksi suorituskykytiedot, ominaisuudet ja muut beetatuotteeseen liittyvät tai siitä saadut tiedot. Käyttäjän ei tule käyttää luottamuksellisia tietoja muutoin kuin mitä tämän sopimuksen nojalla on tarpeen, eikä hänen tule paljastaa mitään luottamuksellisten tietojen osaa kenellekään muulle henkilölle tai entiteetille. Käyttäjän tulee suorittaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai julkitulolta. Luottamukselliset tiedot eivät sisällä tietoja, (1) jotka käyttäjällä on oikeus tietää julkituonnin aikana ilman salassapitovelvollisuutta, (2) jotka käyttäjä on laillisesti saanut tai hankkinut kolmannelta osapuolelta ilman käyttö- tai julkituontirajoitusta ja (3) jotka ovat julkisessa tiedossa tai tulevat julkiseen tietoon ilman käyttäjän tekemää virhettä tai sopimusrikettä.

  5. Sopimuksen päättyminen. Tämä sopimus päättyy, kun Logitech julkaisee julkisesti saatavilla olevan version beetatuotteesta. Logitech ei takaa, että mitään julkisesti saatavilla olevaa versiota julkaistaan.

  6. Tiedot ja palaute. Käyttäjä hyväksyy sen, että Logitech voi hankkia tietoja käyttäjältä beetatuotteen rekisteröinnin, asennuksen ja käytön yhteydessä, mukaan lukien esimerkiksi henkilötiedot. Logitech voi myös kerätä ja käsitellä teknisiä ja suorituskykytietoja beetatuotteen käytöstä ja käyttää näitä tietoja ongelmanratkaisuun ja vianmääritykseen, päivitysten tarjoamiseen, trendien analysointiin ja Logitechin tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen. Logitechille annetaan lupa käyttää tällaisia tietoja sekä jakaa niitä sen kumppaneiden kanssa ohjelman tarkoituksia varten. Käyttäjä antaa täten Logitechille luvan käsitellä ja siirtää näitä tietoja, mukaan lukien mahdolliset henkilötiedot, Logitechin tietosuojaselosteen mukaisesti sellaisena kuin se on kulloinkin voimassa. Lisäksi käyttäjä antaa Logitechille aika ajoin palautetta beetatuotteen toiminnasta ja suorituskyvystä Logitechin kohtuullisesta pyynnöstä, mukaan lukien esimerkiksi mahdollisten virheiden ja parannusten tunnistaminen. Käyttäjää pyydetään myös täyttämään Logitechin laitteita koskevia kyselyitä. Logitech ja sen kumppanit voivat käyttää edellä mainituilla tavoilla Logitechille annettua beetatuotteeseen liittyvää palautetta tuotteiden, palveluiden tai ominaisuuksien parantamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi Logitechilla on rajoittamaton, ikuinen, peruuttamaton, tekijänpalkkioista vapautettu ja maailmanlaajuinen oikeus ja lupa käyttää, jäljentää, julkaista, alilisensoida, jakaa, muokata tai muutoin hyödyntää palautetta rajoituksetta.

  7. BEETATUOTE VOI SISÄLTÄÄ VIRHEITÄ, JA SE TARJOTAAN VAIN RAJALLISTA ARVIOINTIA VARTEN. BEETATUOTE TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA, KONKLUDENTTISTA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA TAKUUTA. LOGITECH NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN.

  8. TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVA TAI SIIHEN LIITTYVÄ LOGITECHIN KOKONAISVASTUU ON ENINTÄÄN 100 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. LOGITECH EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISTÄ VAHINGOISTA, VAIKKA LOGITECHILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA RAJOITETUT KORJAAVAT TOIMET EIVÄT TÄYTTÄISIKÄÄN KESKEISTÄ TARKOITUSTAAN.

  9. Muut. Tämä sopimus on Kalifornian osavaltion lakien alainen lainvalintasäännöistä riippumatta. Käyttäjä ei saa luovuttaa sopimusta suoraan tai epäsuorasti lain perusteella tai muutoin ilman Logitechin kirjallista ennakkosuostumusta. Käyttäjän tulee noudattaa kaikilta osin kaikkia Yhdysvaltain ja ulkomaiden vienti- ja jälleenvientilakeja ja -määräyksiä, joita sovelletaan jäljempänä kerrottuun tekniikkaan ja dokumentaatioon. Tämä koko osapuolten välinen sopimus liittyy tässä käsiteltyyn aiheeseen. Mikään sopimuksesta luopuminen tai sopimuksen muokkaus ei ole voimassa, elleivät kaikki osapuolet ole sitä allekirjoittaneet. Jos toimivaltainen tuomioistuin päättää, että jokin tämän sopimuksen ehdoista on lainvastainen, muiden sopimusehtojen voimassaolo jatkuu täysimääräisesti.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko