Οδηγίες για τα σήματα κατατεθέντα της Logitech

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα της Logitech

Οδηγίες για τα εμπορικά σήματα της Logitech

Οι παρούσες οδηγίες ισχύουν για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κατόχων άδειας, των πιστοποιημένων εμπόρων, των διανομέων, των μεταπωλητών και των πελατών της Logitech, που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα της Logitech σε υλικά προώθησης, διαφήμισης, οδηγιών και αναφοράς σε ιστότοπους, προϊόντα, συσκευασίες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται ρητά στις παρούσες οδηγίες.

Η τήρηση των οδηγιών αυτών προστατεύει τα δικαιώματα εμπορικού σήματος της Logitech και ενισχύει την εταιρική και την εμπορική ταυτότητα της Logitech. Εφόσον χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα της Logitech, αναγνωρίζετε ότι η Logitech είναι ο μόνος ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος, ότι δεν θα προσβάλετε τα δικαιώματα της Logitech σε σχέση με το εμπορικό σήμα, αμφισβητώντας για παράδειγμα το δικαίωμα της Logitech να χρησιμοποιεί, να καταχωρίζει ή να αιτείται την καταχώριση του εμπορικού σήματος αυτού οπουδήποτε στον κόσμο, και ότι δεν θα βλάψετε, καταχραστείτε ή δυσφημίσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα της Logitech ή οποιαδήποτε λέξη ή σήμα προσομοιάζει στα εμπορικά σήματα της Logitech. Εάν στην πορεία της χρήσης των εμπορικών σημάτων της Logitech αποκτήσετε αξία επωνυμίας χάρη σε κάποιο από τα σήματα αυτά, η αξία επωνυμίας αυτή θα κατοχυρώνεται αυτόματα στην Logitech και θα προβαίνετε σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ή θα διεκπεραιώνετε τυχόν απαραίτητα έγγραφα, ώστε να υλοποιείται η κατοχύρωση αυτή.

Επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων ή των ονομάτων προϊόντων της Logitech, όταν αναφέρεστε στα προϊόντα της Logitech. H Logitech δεν αντιτίθεται στο να αναφέρεστε στα εμπορικά σήματα ή τα ονόματα προϊόντων της εταιρείας (αλλά όχι στα λογότυπα και στα σήματα σχεδιασμού), εφόσον τηρείτε τις οδηγίες για τα εμπορικά σήματα που παρατίθενται παρακάτω και εφόσον οι αναφορές αυτές δεν παρουσιάζουν μια εσφαλμένη εικόνα της Logitech. Επιπλέον, με τη χρήση αυτή δεν θα πρέπει να παραπλανάται το κοινό ώστε να θεωρεί ότι η Logitech χρηματοδοτεί, σχετίζεται ή εγκρίνει την εταιρεία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

1. Χρησιμοποιείτε σωστά τα εμπορικά σήματα της Logitech

Για τη σωστή χρήση των εμπορικών σημάτων της Logitech απαιτείται η επισήμανσή τους με το κατάλληλο σύμβολο εμπορικού σήματος (® ή TM), όπως αυτά εμφανίζονται στις λίστες προϊόντων στον ιστότοπό μας, και η χρήση του σωστού περιγραφικού ή γενικού ουσιαστικού για το προϊόν. Δεν επιτρέπονται η τροποποίηση της ορθογραφίας, η χρήση κτητικών αντωνυμιών ή πληθυντικού αριθμού και η χρήση των εμπορικών σημάτων ως ουσιαστικών ή ρημάτων. Επιτρέπεται τα ονόματα να εμφανίζονται με υπογραμμισμένα, πλάγια ή έντονα στοιχεία.

Μη χρησιμοποιείτε το σύμβολο καταχώρισης ®, όταν αναφέρεστε στην Logitech ως εταιρεία. Χρησιμοποιείτε το μόνο, όταν αναφέρεστε σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της Logitech. Και τα δύο σύμβολα εμπορικών σημάτων (® και TM) θα πρέπει να εμφανίζονται υπερυψωμένα και με μικρότερα γράμματα από το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας της Logitech.

2. Χρησιμοποιείτε ειδοποιήσεις για τα εμπορικά σήματα

Θα πρέπει να αναφέρετε το πλήρες όνομα του προϊόντος και να χρησιμοποιείτε τα σωστά σύμβολα σε συνδυασμό με τα εμπορικά σήματα στην πλήρη μορφή τους κατά την πρώτη και εμφανέστερη αναφορά ή κατά την πρώτη φορά που αυτό είναι πρακτικά εφικτό. Φροντίζετε ώστε να αναφέρεται η ιδιότητα της Logitech ως ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος στην ενότητα επισημάνσεων των εγγράφων τεκμηρίωσης, της συσκευασίας ή της διαφήμισής σας. Η σωστή μορφή είναι η εξής:
 

 "Οι επωνυμίες Logitech, Logi και τα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Logitech Europe S.A. ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.” 
 

3. Συμβατότητα


Επιτρέπεται να δηλώνετε, εφόσον πράγματι ισχύει, ότι κάποιο προϊόν της Logitech είναι συμβατό με το δικό σας προϊόν, χρησιμοποιώντας κάποια κατάλληλη φράση, όπως "για χρήση με το" ή "συμβατό με το", με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείται σύγχυση ως προς την πηγή ή τον κατασκευαστή. Το εμπορικό σήμα της Logitech δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται ως τμήμα του ονόματος του δικού σας προϊόντος, ενώ θα πρέπει να εμφανίζεται με μικρότερα στοιχεία από το όνομα του δικού σας προϊόντος. Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε εν γνώσει σας σε ψευδείς, παραπλανητικές, ανακριβείς, δόλιες ή δυνάμει προσβλητικές για την Logitech και τους συνεργάτες της δηλώσεις που να αφορούν στην Logitech ή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Logitech.

4. Εκδόσεις, σεμινάρια και συνέδρια

Επιτρέπεται να προβαίνετε σε αναφορά στην Logitech ή στα προϊόντα της Logitech, εφόσον (α) η έκδοση, το σεμινάριο ή το συνέδριο σχετίζονται με την Logitech ή κάποιο προϊόν της Logitech, (β) το όνομα και το λογότυπό σας εμφανίζονται με μεγαλύτερα γράμματα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της Logitech σε όλα τα σχετικά έντυπα υλικά, (γ) συμπεριλαμβάνεται μια δήλωση για την απουσία χορηγίας, συνεργασίας ή αποδοχής από την Logitech και (δ) συμπεριλαμβάνεται μια αναφορά στον κάτοχο του εμπορικού σήματος σύμφωνα με τη μορφή ειδοποίησης που αναφέρθηκε παραπάνω.

5. Προϊόντα εμπορικής προώθησης

Μην κατασκευάζετε, πωλείτε ή διανέμετε δωρεάν προϊόντα εμπορικής προώθησης, όπως κούπες, μπλουζάκια κ.λπ. τα οποία φέρουν τα εμπορικά σήματα της Logitech, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια χρήσης εμπορικού σήματος από την Logitech.

6. Εμπορική μορφή παρουσίασης

Δεν επιτρέπεται να μιμείσθε τα λογότυπα της Logitech, την εμπορική μορφή εμφάνισης ή άλλα στοιχεία των προϊόντων της Logitech, της συσκευασίας προϊόντων ή του ιστότοπου σε οποιοδήποτε υλικό σας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των διαφημίσεων, των συσκευασιών προϊόντων, των ιστότοπων και των υλικών προώθησής σας.

7. Διαφημιστικά σλόγκαν και συνθήματα

Μη χρησιμοποιείτε και μη μιμείστε διαφημιστικά σλόγκαν και συνθήματα της Logitech.

8. Ονόματα τομέα

Δεν επιτρέπεται η χρήση του ίδιου του εμπορικού σήματος της Logitech ή ενός εμπορικού σήματος σχεδόν πανομοιότυπου με εκείνο της Logitech ως όνομα τομέα ή ως δευτερεύον όνομα τομέα.

9. Ανεξάρτητοι προγραμματιστές

Η χρήση των εμπορικών σημάτων της Logitech θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υπόλοιπες οδηγίες για τα εμπορικά σήματα της Logitech. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το πλήρες εμπορικό σήμα της Logitech με το σωστό τρόπο. Μη δημιουργείτε συντομογραφίες, μη χρησιμοποιείτε παράγωγα και μη χρησιμοποιείτε παραλλαγμένες μορφές των εμπορικών σημάτων:

Επίσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα της Logitech προκειμένου να αναφερθείτε σε μια κατηγορία προϊόντων.  Παρομοίως, δεν επιτρέπεται η χρήση εικόνων ενός προϊόντος της Logitech, εκτός αν η εφαρμογή σχετίζεται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο προϊόν της Logitech.
 

Οδηγίες για τη χρήση του εταιρικού λογότυπου και των διακριτικών σημάτων της Logitech

Το εταιρικό λογότυπο και τα άλλα διακριτικά σήματα της Logitech δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς ρητή έγγραφη άδεια χρήσης εμπορικού σήματος από την Logitech. Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένες μορφές και δεν επιτρέπεται η εκ νέου στοιχειοθέτηση ή τροποποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Παρακάτω παρατίθενται λεπτομερείς οδηγίες σε σχέση με το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα.

1. Συνδυασμός του λογότυπου και των διακριτικών σημάτων με άλλα γραφικά

Το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα της Logitech δεν εμφανίζονται ποτέ μαζί με άλλα σύμβολα ή εικονίδια, ούτε εμφανίζονται μέσα σε ορθογώνια πλαίσια, κύκλους ή άλλα σχήματα.

2. Χρήση

Το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα της Logitech επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο όταν γίνεται ρητή αναφορά στην Logitech ή σε προϊόντα και υπηρεσίες της Logitech. Εκτός από τους κανόνες που αφορούν στο χρώμα, το μέγεθος και τη θέση του λογότυπου και των διακριτικών σημάτων που παρατίθενται παρακάτω, τα τρίτα μέρη πρέπει να συμφωνούν και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, όταν χρησιμοποιούν το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα της εταιρείας μας. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του λογότυπου και των διακριτικών σημάτων έρχεται σε αντίθεση με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα της Logitech επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους προσδιορισμού της Logitech ή των προϊόντων και υπηρεσιών της Logitech.
  2. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου και των διακριτικών σημάτων με τρόπο που να υπονοεί ότι η εταιρεία σας χρηματοδοτείται, απολαμβάνει την αποδοχή ή σχετίζεται με την Logitech.
  3. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου και των διακριτικών σημάτων με τρόπο που να υπονοεί ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή οι ιστότοποι που προσφέρονται από την εταιρεία σας χρηματοδοτούνται, απολαμβάνουν την αποδοχή ή σχετίζονται με την Logitech.
  4. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου και των διακριτικών σημάτων με τρόπο που να δυσφημεί την Logitech, τους συνεργάτες της ή τα προϊόντα και της υπηρεσίες της.
  5. Το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα της Logitech δεν θα πρέπει να εμφανίζονται ποτέ μεγαλύτερα σε μέγεθος ή εντονότερα από τη δική σας εμπορική επωνυμία, το όνομα των υπηρεσιών σας ή το εμπορικό σας σήμα σε οποιοδήποτε από τα υλικά που διανέμονται από την εταιρεία σας.
  6. Το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα της Logitech θα πρέπει να συνοδεύονται από την ακόλουθη υποσημείωση: "Η ονομασία (εμπορικό σήμα) είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Logitech στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.”
  7. Το λογότυπο και τα διακριτικά σήματα της Logitech θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αλλαγές στο χρώμα ή το σχεδιασμό τους. Τα ψηφιακά γραφικά και τα γραφικά για φωτογραφική αναπαραγωγή παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς αναπαραγωγής.
  8. Η Logitech διατηρεί το δικαίωμα να αντιτίθεται στη μη θεμιτή ή κακή χρήση των εμπορικών της σημάτων ή σε άλλου είδους παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.