Όροι και Προϋποθέσεις για την υπηρεσία Logitech Select

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Όροι και Προϋποθέσεις για τις Υπηρεσίες Logitech

(Επαγγελματίες πελάτες)

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις («Συμφωνία») διέπουν τις Υπηρεσίες Logitech, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Περιγραφή υπηρεσίας (η «Υπηρεσία»). Ο Πελάτης αποδέχεται την παρούσα Συμφωνία και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από αυτήν και από την ισχύουσα Περιγραφή υπηρεσίας. Η Logitech διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία και την Περιγραφή υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

1. Ορισμοί

Ως «Πελάτης» νοείται Ο χρήστης που έχει αγοράσει την Υπηρεσία για εμπορική ή επαγγελματική χρήση. Ο όρος επίσης αναφέρεται σε πιστοποιημένους συνεργάτες του καναλιού, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία εκ μέρους των τελικών χρηστών.

Οι όροι «Ελάττωμα» και «Ελαττωματικό» έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη σχετική Περιορισμένη εγγύηση υλικού της Logitech.

Ως «Αίθουσα» νοείται κάθε αίθουσα που υποστηρίζεται από μια υπηρεσία της Logitech και η οποία διαθέτει Υποστηριζόμενο προϊόν Logitech.

Ως «Υποστηριζόμενο προϊόν Logitech» νοείται κάθε προϊόν της Logitech που περιλαμβάνεται στην Περιγραφή υπηρεσίας.

Ως «Μεταπωλητής» νοείται το εκάστοτε κατάστημα λιανικής ή ο μεταπωλητής που έχει πουλήσει την Υπηρεσία στον Πελάτη.

Ως «Περιγραφή υπηρεσίας» νοούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Logitech που περιγράφονται σε έγγραφα τα οποία διατίθενται από τη Logitech στον ιστότοπό της, όπως η Περιγραφή υπηρεσίας για το Logitech Select: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

Ως «Προϊόν πακέτου» νοείται κάθε προϊόν υλικού και λογισμικού τρίτου προμηθευτή που έχει εγκριθεί από τη Logitech και διατίθεται μαζί με κάποιο Υποστηριζόμενο προϊόν Logitech στο πλαίσιο πακέτου.

Ως «Προϊόν τρίτου» νοείται κάθε προϊόν υλικού και λογισμικού τρίτου προμηθευτή που δεν παρέχεται στο πλαίσιο κάποιου πακέτου, αλλά είναι διαθέσιμο σε μια Αίθουσα και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με Υποστηριζόμενο προϊόν Logitech.

 

2. Υπηρεσίες Logitech

Η Logitech θα παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Περιγραφή υπηρεσίας και με βάση τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

2.1. Αντικείμενο. Η Logitech θα παρέχει τις Υπηρεσίες κατόπιν αγοράς από τον Πελάτη. Η ισχύουσα Περιγραφή υπηρεσίας ενσωματώνεται στο παρόν δι’ αναφοράς. Οι Υπηρεσίες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech που είναι εγκατεστημένα σε Αίθουσα, δεν βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους κατά τον χρόνο αγοράς των Υπηρεσιών και έχουν αγοραστεί στις χώρες που προσδιορίζονται στην Περιγραφή υπηρεσίας («Καλυπτόμενες χώρες»). Η παροχή των Υπηρεσιών, συνολικά ή εν μέρει, μπορεί να γίνει από τρίτο πάροχο υπηρεσιών που έχει συμβληθεί με τη Logitech.

2.2. Πύλη υπηρεσίας Εάν απαιτείται σε μια Περιγραφή υπηρεσίας, ο Πελάτης θα πρέπει να συνδεθεί σε μια ψηφιακή πύλη της Logitech («Πύλη υπηρεσίας Logitech») για την ενεργοποίηση και τη διαχείριση της Υπηρεσίας. Ο πελάτης θα έχει την πλήρη ευθύνη και ρητά αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τη χρήση της Πύλης υπηρεσίας Logitech.

2.3. Τοποθεσία. Οι Υπηρεσίες παρέχονται στις Καλυπτόμενες χώρες. Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Εάν τα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech μετακινηθούν εκτός των Καλυπτόμενων χωρών, η Logitech θα παρέχει μόνο τις Υπηρεσίες όταν αυτές είναι διαθέσιμες και ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις ή διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών.

2.4. Προϊόντα τρίτων.

 1. Προϊόντα πακέτου: Η Logitech θα παρέχει υποστήριξη για προβλήματα που επηρεάζουν τις τυπικές, προεγκατεστημένες εικόνες SRS/λειτουργικού συστήματος για το Microsoft Teams Rooms, το Zoom και άλλες εφαρμογές βιντεοδιάσκεψης που διατίθενται στο CollabOS. Η Logitech μπορεί, επίσης, να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Πελάτη και του τρίτου προμηθευτή, προκειμένου να διευκολύνει τον Πελάτη να λάβει την υποστήριξη που μπορεί να δικαιούται με βάση την εγγύηση του εν λόγω προμηθευτή.
 2. Η Logitech θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την υποστήριξη των Προϊόντων τρίτων που υπάρχουν σε μια Αίθουσα, στον βαθμό που τα προϊόντα αυτά διασυνδέονται με κάποιο Υποστηριζόμενο προϊόν Logitech, όπως για παράδειγμα θα παρέχει βοήθεια για προβλήματα συνδεσιμότητας ή δικτυακές συνδέσεις. Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση υπηρεσίες εγγύησης ή αντικατάστασης για Προϊόντα τρίτων.
 3. Οι Υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής λόγω εγγύησης για Προϊόντα τρίτων. Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίζει ότι διαθέτει την κατάλληλη κάλυψη εγγύησης για τα Προϊόντα τρίτων. Η Logitech δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση των Προϊόντων τρίτων, του σχετικού λογισμικού και των σχετικών υπηρεσιών.

2.5. Υποστηριζόμενες εκδόσεις. Η Υπηρεσία προϋποθέτει ότι ο Πελάτης θα διατηρεί το λογισμικό και το Υποστηριζόμενο προϊόν Logitech στο ελάχιστο επίπεδο έκδοσης ή διαμόρφωσης που προβλέπεται από τη Logitech. Ο Πελάτης οφείλει, επίσης, να εγκαθιστά τις ενημερώσεις κώδικα και λογισμικού ή τις επακόλουθες εκδόσεις που θα του υποδειχθούν από τη Logitech, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech για την Υπηρεσία.

2.6. Εξαιρέσεις. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό στην Περιγραφή υπηρεσίας, οι Υπηρεσίες δεν καλύπτουν τα εξής:

 • μπαταρίες ή άλλα αναλώσιμα,
 • Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech που έχουν υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης, ατυχήματος, τροποποίησης, ακατάλληλου φυσικού περιβάλλοντος ή περιβάλλοντος λειτουργίας, ακατάλληλης συντήρησης από τον Πελάτη ή αφαίρεσης ή τροποποίησης των ετικετών ταυτοποίησης του εξοπλισμού ή των εξαρτημάτων,
 • αστοχίες οφειλόμενες σε προϊόντα ή αξεσουάρ για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η Logitech
 • ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά,
 • επιφανειακά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech
 • ηλεκτρολογικές εργασίες εξωτερικά των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech, ανεπαρκή ή ελαττωματική υποδομή ΙΤ

 

2.7. Αντικατάσταση προϊόντος. Η Logitech θα αντικαταστήσει τα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech όπως περιγράφεται στη σχετική Περιγραφή υπηρεσίας εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Υπηρεσίας, ο Πελάτης υποβάλει έγκυρη αξίωση εγγύησης για Ελάττωμα το οποίο επηρεάζει τη μονάδα προς αντικατάσταση

Τα προϊόντα αντικατάστασης (ή τα εξαρτήματα προϊόντων) που παρέχονται στον Πελάτη σύμφωνα με την Περιγραφή υπηρεσίας θα είναι καινούρια προϊόντα ή προϊόντα ισοδύναμης απόδοσης με καινούρια προϊόντα. Τα προϊόντα αντικατάστασης υπόκεινται στην αρχική εγγύηση ή στην επέκταση εγγύησης προϊόντος και καλύπτονται για το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο. Εάν ζητηθεί από τη Logitech, ο Πελάτης συμφωνεί να επιστρέψει την ελαττωματική μονάδα στη Logitech χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Logitech (προπληρωμένος ναύλος). Η Logitech δύναται, κατά την προαίρεσή της, να δοκιμάσει το επιστραφέν Προϊόν για αστοχίες υλικού και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τιμολογήσει τον Πελάτη για την πλήρη τιμή, εάν ο Πελάτης δεν επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν ή εάν η δοκιμή δεν επιβεβαιώσει κάποιο ελάττωμα το οποίο να καλύπτεται από την ισχύουσα εγγύηση υλικού.

Στις περιπτώσεις όπου οι χρόνοι αντικατάστασης υπόκεινται σε συνθήκες που υπερβαίνουν τον έλεγχο της Logitech, όπως π.χ. καιρικές συνθήκες, προβλήματα στο δίκτυο μεταφορών (των εταιρειών ταχυμεταφορών), υποχρέωση συμμόρφωσης με εξαγωγικούς ελέγχους και διαδικασίες εκτελωνισμού, καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό ή άλλες μεταβλητές και παράγοντες εκτός του ελέγχου της Logitech, η Logitech δεν παρέχει καμία εγγύηση παράδοσης την «επόμενη εργάσιμη ημέρα» ή εντός άλλου καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Ειδικότερα, η Logitech δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται στις εταιρείες ταχυμεταφορών.

2.8. Επιτόπου εφεδρικά προϊόντα. Τα επιτόπου εφεδρικά προϊόντα (ή εξαρτήματα προϊόντων) που παρέχονται στον Πελάτη, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Περιγραφή υπηρεσίας, θα διατηρούνται στην τοποθεσία του Πελάτη. Τα επιτόπου εφεδρικά προϊόντα δεν ισχύουν για τα Προϊόντα πακέτου και τα Προϊόντα τρίτων. Ο Πελάτης θα έχει στην κατοχή του τα επιτόπου εφεδρικά προϊόντα, θα τα αποθηκεύσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο και θα είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημία που μπορεί να τα επηρεάσει, εξαιρουμένων των Ελαττωμάτων.

2.9. Τροποποίηση και διακοπή της Υπηρεσίας. Η Logitech διατηρεί το δικαίωμα (i) να τροποποιεί την παρούσα Συμφωνία ανά διαστήματα, με ισχύ από την ανάρτηση των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπό της, (ii) να διακόψει τη διάθεση των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech και, κατ’ επέκταση, την υποστήριξή των εν λόγω Προϊόντων ή την υποστήριξη συγκεκριμένων εκδόσεων αυτών, και (iii) να τροποποιήσει ή να διακόψει την Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή. Η παράγραφος 8.3 (Ακύρωση) παραθέτει τα αποκλειστικά μέσα αποκατάστασης που έχει στη διάθεσή του ο Πελάτης για τις αξιώσεις που σχετίζονται με τη διακοπή της Υπηρεσίας. Εφόσον ο Πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μετά την ανάρτηση τυχόν τροποποιήσεων, αυτό συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εν λόγω τροποποιήσεις.

2.10. Συνεργάτες καναλιού. Κάποιοι συνεργάτες καναλιού μπορεί να διαθέτουν πιστοποίηση πρόσβασης στην υπηρεσία και διαχείρισής της εκ μέρους των τελικών χρηστών ή/και μπορεί να παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή άλλα προγράμματα υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα εξυπηρέτησης της Logitech ή επιπροσθέτως. Όταν οι τελικοί χρήστες παραγγέλνουν ανάλογη τεχνική υποστήριξη ή άλλα προγράμματα εξυπηρέτησης από συνεργάτες του καναλιού, πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στους εν λόγω συνεργάτες καναλιού για υποστήριξη. Η Logitech δεν είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει να υποστηρίζει την Υπηρεσία αφού οι συνεργάτες καναλιού θα έχουν σταματήσει να παραδίδουν την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση, η Logitech δεν φέρει την ευθύνη παράδοσης καμίας Υπηρεσίας πέραν της Ισχύουσας Περιγραφής Υπηρεσίας της Logitech.

3. Διάρκεια ισχύος

3.1. Οι Υπηρεσίες ξεκινούν κατά την ημερομηνία πρώτης ενεργοποίησης, όπως περιγράφεται στη σχετική Περιγραφή υπηρεσίας ή το αργότερο 60 ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας των Υπηρεσιών («Ημερομηνία έναρξης») και διαρκούν για την καθορισμένη διάρκεια ισχύος του σχετικού προγράμματος Υπηρεσιών («Διάρκεια ισχύος υπηρεσίας»). Η Υπηρεσία θα διακόπτεται αυτομάτως με τη λήξη της Διάρκειας ισχύος της υπηρεσίας. Η Logitech δεν θα παρέχει υπηρεσίες μετά τη λήξη της Διάρκειας ισχύος της υπηρεσίας.

3.2. Σε περίπτωση που η Logitech αποφασίσει να διακόψει την παραγωγή ενός Υποστηριζόμενου προϊόντος Logitech («Αποσυρόμενο προϊόν») ή κάποιος τρίτος κατασκευαστής διακόψει την παραγωγή ενός Προϊόντος πακέτου, η Logitech θα παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας για το υπόλοιπο της τρέχουσας Διάρκειας ισχύος υπηρεσίας και η Υπηρεσία θα λήγει αυτομάτως με την ολοκλήρωση της εν λόγω Διάρκειας ισχύος υπηρεσίας. Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Logitech μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας με βάση την παράγραφο 8.3. Η Υπηρεσία δεν δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί για τα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

4. Υποστήριξη λογισμικού

4.1. Καλυπτόμενο λογισμικό. Η Logitech θα παρέχει βοήθεια για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων λογισμικού μέσω εκπαιδευμένων ειδικών για το λογισμικό Logitech και για το λογισμικό τρίτων που περιλαμβάνεται στη σχετική Περιγραφή υπηρεσίας («Καλυπτόμενο λογισμικό»).

4.2. Παροχές υπηρεσίας. Η Logitech θα βοηθά τους Πελάτες στην επίλυση προβλημάτων με το Καλυπτόμενο λογισμικό, παρέχοντας βοήθεια με ηλεκτρονικά μέσα και τηλεφωνικά. Σε ό,τι αφορά το Καλυπτόμενο λογισμικό τρίτων, εφόσον η Logitech διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να προσφέρει κάποια λύση στο πρόβλημα, μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής ανάμεσα στον Πελάτη και τον τρίτο προμηθευτή, προκειμένου να βοηθήσει τον Πελάτη να λάβει τις υπηρεσίες ή την υποστήριξη που μπορεί να δικαιούται με βάση τις συμφωνίες που έχει συνάψει με τον εκάστοτε τρίτο προμηθευτή. Η Logitech θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού στους Πελάτες:

 • Προτεινόμενες διορθώσεις
 • Προσδιορισμός προβλήματος, π.χ. συλλογή πληροφοριών, ανάλυση, αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών
 • Επίλυση προβλήματος, π.χ. παροχή λύσης ή βημάτων για την επίτευξη λύσης, προσωρινές λύσεις, αλλαγές διαμόρφωσης, κλιμάκωση αναφοράς σφάλματος
 • Πρόσθετες διαχειριστικές υπηρεσίες, π.χ. βοήθεια στην εγκατάσταση ενημερώσεων

 

4.3. Περιορισμοί της υπηρεσίας υποστήριξης λογισμικού. Η Υποστήριξη λογισμικού περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης για το Καλυπτόμενο λογισμικό και μόνο, εξαιρουμένων των παρακάτω τύπων υποστήριξης:

 • Εφαρμογές λογισμικού που δεν ανήκουν στη Logitech, με την εξαίρεση όσων προσδιορίζονται ως «Καλυπτόμενο λογισμικό»
 • Επιτόπιες υπηρεσίες
 • Απομακρυσμένη ή επιτόπια βοήθεια σε θέματα εκπαίδευσης
 • Αφαίρεση ιών ή κακόβουλου λογισμικού
 • Δημιουργία δεσμών ενεργειών, προγραμματισμός, ανάπτυξη διαδικτυακών λύσεων

 

Οι υποχρεώσεις της Logitech με βάση την παρούσα Συμφωνία περιορίζονται στην παροχή προσωπικού που είναι εξοικειωμένο με το Καλυπτόμενο λογισμικό και τα σχετικά Υποστηριζόμενα συστήματα, καθώς και στην παροχή των αποτελεσμάτων των εύλογων προσπαθειών που έχει καταβάλει σε σχέση με το θέμα που έχει αναφέρει ο Πελάτης. Η LOGITECH ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Η Logitech μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ζήτημα είναι επαρκώς περίπλοκο ή ότι η φύση του συστήματος του Πελάτη είναι τέτοια που δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική ανάλυση του ζητήματος μέσω email ή τηλεφωνικών συζητήσεων. Ο Πελάτης κατανοεί ότι η Logitech ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιλύσει ζητήματα αυτού του είδους. Επίσης, ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι θα πρέπει να προβεί σε δικές του, ανεξάρτητες ενέργειες για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.

5. Υποχρεώσεις πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οφείλει:

 • Να ακολουθεί τις οδηγίες της Logitech και τις διαδικασίες υποβολής αιτήματος για την παροχή της Υπηρεσίας.
 • Να συνεργάζεται πλήρως με τη Logitech μέχρι την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας.
 • Να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του και να τηρεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο αποκατάστασης καταστροφής. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Logitech δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή λογισμικού ή δεδομένων, ανεξαρτήτως αιτίας και συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων που αποδίδονται σε αμέλεια της Logitech. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για κάθε βάση αγωγής, είτε αυτή βασίζεται σε σύμβαση είτε σε αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
 • Να παρέχει και να συντηρεί, με δικά του έξοδα, τις απαιτούμενες παροχές κοινής ωφέλειας για τη χρήση των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
 • Να αντικαθιστά, με δικά του έξοδα, όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech.
 • Να εξασφαλίζει και να παρέχει σε σταθερή βάση στη Logitech άδεια για την πρόσβαση και τη χρήση των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech, των δεδομένων που υπάρχουν σε αυτά, και όλων των στοιχείων υλικού και λογισμικού που περιλαμβάνονται στα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας.
 • Να εγκαθιστά, να χρησιμοποιεί και να ενημερώνει τακτικά ένα επικαιροποιημένο και αξιόπιστο πρόγραμμα προστασίας από ιούς για τα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech. Η επισκευή ή αποκατάσταση των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech που έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν προσβληθεί από ιούς εξαιρείται από την κάλυψη της Υπηρεσίας.
 • Να εκπληρώνει κάθε άλλη υποχρέωσή του, με βάση όσα περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία και στη σχετική Περιγραφή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, η Logitech δεν θα είναι υποχρεωμένη να του παρέχει την Υπηρεσία Logitech. Επίσης, μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις ή καθυστερήσεις.
 • Να διατηρεί σε ισχύ όλες τις άδειες χρήσης λογισμικού που του έχουν παρασχεθεί ή απαιτούνται για τη χρήση των Υποστηριζόμενων προϊόντων Logitech. Η απόφαση εγκατάστασης της εκάστοτε έκδοσης λογισμικού που καθίσταται διαθέσιμη αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. Εντούτοις, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Logitech μπορεί να του ζητήσει να προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού προκειμένου να του παράσχει την Υπηρεσία.

 

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.

Η LOGITECH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ LOGITECH, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ LOGITECH. ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ.

Η LOGITECH ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Η LOGITECH (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΗΣ) ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LOGITECH, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η LOGITECH ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LOGITECH ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Ή ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η LOGITECH ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, Η LOGITECH ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ, ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ LOGITECH ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ LOGITECH ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗ.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ Ή ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ).

Η LOGITECH ΚΑΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ.

8. Ακύρωση

8.1. Ο Πελάτης δύναται να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία εφόσον η Logitech έχει λάβει μέσα σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία έναρξης αίτημα ακύρωσης από τον συνεργάτη καναλιού από τον οποίο ο Πελάτης έχει αγοράσει τις Υπηρεσίες. Η αξία των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί δύναται να αφαιρεθεί. Το επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις χρεώσεις που έχουν καταβληθεί για την Υπηρεσία. Η αξία που θα υπολογίζεται θα είναι οριστική, δεσμευτική και μη αμφισβητήσιμη. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία μετά το πέρας τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία έναρξης, με την εξαίρεση όσων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν βάσει συμφωνίας.

8.2. Η Logitech μπορεί να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια ισχύος της Υπηρεσίας, εφόσον ο Πελάτης (i) έχει προβεί σε ψευδείς δηλώσεις προς τη Logitech ή τους εκπροσώπους της, (ii) καταστεί αφερέγγυος ή κηρύξει πτώχευση, (iii) υποβάλει αίτηση για ή συναινέσει στην υπαγωγή του σε οποιοδήποτε καθεστώς αναδιάρθρωσης χρεών ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητά του, ή (iv) κάνει κατάχρηση των Υπηρεσιών, παραβιάσει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή αθετήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή της Περιγραφής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της Συμφωνίας, η Logitech θα ενημερώσει γραπτώς τον Πελάτη, αποστέλλοντας τη σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στα αρχεία της.

8.3. Η Logitech διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση προς τον Πελάτη τριάντα (30) ημέρες εκ των προτέρων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να λάβει αναλογική επιστροφή χρημάτων επί της αρχικής αξίας αγοράς. Η αναλογική επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της εναπομείνασας Διάρκειας ισχύος υπηρεσίας, μείον την αξία των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί ήδη στον Πελάτη σύμφωνα με την Περιγραφή της υπηρεσίας. Το επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις χρεώσεις που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την Περιγραφή της υπηρεσίας. Η αξία που θα υπολογίζεται από τη Logitech θα είναι οριστική, δεσμευτική και μη αμφισβητήσιμη.

8.4. Με την ακύρωση ή λήξη της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων παύουν να ισχύουν, με την εξαίρεση του περιορισμού ευθύνης.

9. Γενικοί όροι.

9.1. Εμπιστευτικότητα. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι πληροφορίες ή τα δεδομένα που κοινοποιούνται ή αποστέλλονται στη Logitech τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή με άλλον τρόπο δεν συνιστούν εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες του Πελάτη.

9.2. Σύνολο Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία, μαζί με τη σχετική Περιγραφή υπηρεσίας, αποτελούν το σύνολο της Συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και της Logitech σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες, και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη προφορική ή γραπτή επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων αναφορικά με τις εν λόγω Υπηρεσίες. Οι Μεταπωλητές και οι υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Logitech δεν δύνανται να τροποποιήσουν προφορικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

9.3. Πρόσθετα μέσα αποκατάστασης. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου προβλέπεται κάτι διαφορετικό στην Περιγραφή της υπηρεσίας, η παρούσα Συμφωνία δεν περιλαμβάνει εγγύηση. Τα Υποστηριζόμενα προϊόντα Logitech μπορούν, επίσης, να συνοδεύονται από ξεχωριστή περιορισμένη εγγύηση της Logitech ή τρίτου κατασκευαστή, κατά περίπτωση. Η Περιορισμένη εγγύηση υλικού της Logitech εξακολουθεί να διέπεται από τους δικούς της όρους.

9.4. Έντυπα. Οι προτυπωμένοι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται σε τυχόν έντυπα (π.χ. σε εντολές αγοράς) που μπορεί να έχει στείλει ή να στείλει στο μέλλον ο Πελάτης στον Μεταπωλητή ή στη Logitech, δεν ισχύουν για την Υπηρεσία και δεν τροποποιούν ούτε συμπληρώνουν την παρούσα Συμφωνία.

9.5. Συμβαλλόμενη οντότητα της Logitech. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται από τη: (i) Logitech Inc., αν η έδρα του Πελάτη βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική, (ii) Logitech Europe SA, αν η έδρα του Πελάτη βρίσκεται στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή ή Αφρική), (iii) Logitech Asia Pacific Ltd, αν η έδρα του Πελάτη βρίσκεται στην Ασία-Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας), (iv) Logicool Co. Ltd, αν η έδρα του Πελάτη βρίσκεται στην Ιαπωνία, ή (v) οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της Logitech μπορεί να προσδιορίζεται στην Περιγραφή υπηρεσίας.

9.6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία. (Α) Για τους Πελάτες που έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ, η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται αποκλειστικά από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ή να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι αρχές επιλογής δικαίου, ή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών δικαστηρίων της Πολιτείας της Καλιφόρνια, τα οποία βρίσκονται στην Κομητεία Σάντα Κλάρα, ή των ομοσπονδιακών δικαστηρίων για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια. (Β) Για τους Πελάτες που έχουν την έδρα τους εκτός ΗΠΑ, η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται αποκλειστικά από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελβετίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ή να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι αρχές περί επιλογής δικαίου. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών δεν θα ισχύει. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Βω (Καντόνι του Βω), στην Ελβετία, όπου έχει την έδρα της η Logitech Europe SA.

9.7. Προτεραιότητα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διένεξης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε Περιγραφής της υπηρεσίας, τιμολογίου ή άλλων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τον Πελάτη, θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 • Παρούσα Συμφωνία
 • Περιγραφή υπηρεσίας
 • Τιμολόγιο
 • Όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τον Πελάτη

 

9.8. Ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς ως εξής: (Α) Αν ο Πελάτης έχει την έδρα του στη Βόρεια Αμερική: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA. (B) Αν ο Πελάτης έχει την έδρα του στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική): Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL - Innovation Square, CH - 1015 Lausanne, Ελβετία.

9.9. Ανωτέρα βία. Η Logitech και ο Πελάτης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους για λόγους που υπερβαίνουν τον έλεγχό τους. Σε περίπτωση που η Logitech αδυνατεί να παρέχει την Υπηρεσία λόγω συνθηκών που υπερβαίνουν τον έλεγχό της, διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, οπότε ο Πελάτης θα λάβει αναλογική επιστροφή χρημάτων με βάση την αρχική αξία αγοράς των Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η αδυναμία της Logitech να παρέχει τις υπηρεσίες δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα ενεργειών ή αδράνειας του Πελάτη. Η αναλογική επιστροφή χρημάτων θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της εναπομείνασας Διάρκειας ισχύος, μείον την αξία των Υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί ήδη στον Πελάτη. Το επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει τις χρεώσεις που έχουν καταβληθεί για τις Υπηρεσίες. Η αξία που θα υπολογίζεται από τη Logitech θα είναι οριστική, δεσμευτική και μη αμφισβητήσιμη.

9.10. Απαγόρευση μεταβίβασης και μεταφοράς. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση, ή τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει αυτής, σε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο εφόσον η εν λόγω εκχώρηση ή μεταβίβαση λάβει χώρα ταυτόχρονα με την αγορά ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, συγχώνευση ή άλλη παρεμφερή νομική διαδικασία. Η Logitech διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση ή ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης μεταφέρει το Υποστηριζόμενο προϊόν της Logitech σε άλλη γεωγραφική τοποθεσία όπου δεν είναι διαθέσιμη η αγορασθείσα Υπηρεσία ή δεν διατίθεται στην ίδια τιμή, η Logitech μπορεί να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας, να επιβαρύνει τον Πελάτη με πρόσθετες χρεώσεις στη νέα τοποθεσία ή να τροποποιήσει την κάλυψη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση άρνησης παροχής της Υπηρεσίας λόγω μεταφοράς του Υποστηριζόμενου συστήματος σε άλλη τοποθεσία ή αν ο Πελάτης επιλέξει να μην καταβάλει τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, η Υπηρεσία μπορεί να ακυρωθεί αυτομάτως και χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

9.11. Μη παραίτηση. Η παραίτηση από την άσκηση δικαιωμάτων λόγω αθέτησης ή η αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε υποχρέωσης προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως παραίτηση από άλλη ή μελλοντική άσκηση δικαιωμάτων λόγω αθέτησης ή επιβολή υποχρεώσεων.

9.12. Διαιρετότητα. Η μη εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα της Συμφωνίας συνολικά, η οποία θα παραμένει σε κάθε περίπτωση σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

9.13. Ανεξάρτητοι εργολάβοι, συγγενείς εταιρείες και υπεργολάβοι της Logitech. Οι συμβαλλόμενοι είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Η Logitech, το προσωπικό και οι αντιπρόσωποί της δεν θα θεωρούνται εκπρόσωποι ή υπάλληλοι του Πελάτη. Οι συγγενείς εταιρείες της Logitech δύνανται να συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και η Logitech μπορεί, επίσης, να αναθέσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας σε υπεργολάβους.

9.14. Αποκλεισμός τρίτων. Εκτός αν προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό, κανένας από τους όρους και καμία από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ή μιας Περιγραφής υπηρεσίας δεν δύναται να επιβληθεί από άλλο άτομο εκτός του Πελάτη ή της Logitech και των επιτρεπόμενων διαδόχων και εκδοχέων τους.

9.15. Προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που αφορούν τον Πελάτη και λαμβάνονται από τη Logitech στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Logitech, η οποία παρατίθεται στη διεύθυνση https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τη Logitech να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και τα δεδομένα του όπως απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας από τη Logitech, όπως και να τα κοινοποιεί σε τρίτους προμηθευτές ή εκπροσώπους που εργάζονται για λογαριασμό της Logitech για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας. Ο Πελάτης συνομολογεί, δηλώνει και εγγυάται ότι διαθέτει όλες τις εξουσιοδοτήσεις που μπορεί να απαιτούνται ή να προβλέπονται για την επιτρεπόμενη χρήση των δεδομένων από τη Logitech βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Logitech θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και τα δεδομένα του Πελάτη σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της, όπως μεταξύ άλλων για την παροχή, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών Logitech. Η πολιτική απορρήτου της Logitech ενσωματώνεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία.

9.16. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Απαιτήσεις εξαγωγής. Ο Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Logitech υπόκειται στον έλεγχο αμερικανικών και άλλων κρατικών φορέων, οι κανονισμοί των οποίων απαγορεύουν την εξαγωγή προϊόντων και τεχνικών πληροφοριών σε ορισμένες χώρες. Ο Πελάτης εγγυάται πως δεν θα εξαγάγει, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντα, Υπηρεσίες ή/και τεχνικές πληροφορίες της Logitech κατά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου και κανονισμού. H αδυναμία συμμόρφωσης με τις ανωτέρω υποχρεώσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση της υπηρεσίας ή καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας.

Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, αποφάσεις και κανονισμούς των αρμόδιων κρατικών φορέων για τις δραστηριότητές του αναφορικά με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων, των αποφάσεων και των κανονισμών που σχετίζονται με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, των περιβαλλοντικών νόμων, των νόμων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού Νόμου κατά της δωροδοκίας του 2010 και του αμερικανικού Νόμου για την καταπολέμηση των πρακτικών διαφθοράς στην αλλοδαπή, καθώς και των νόμων που διέπουν τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας, εργασίας φυλακισμένων ή παιδικής εργασίας. Ο Πελάτης οφείλει να παράσχει στη Logitech όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεται στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τους νόμους, τις αποφάσεις και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία και τις Υπηρεσίες.

9.17. Γλώσσα. Η κυρίαρχη γλώσσα της παρούσας Συμφωνίας είναι τα Αγγλικά. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της αγγλικής διατύπωσης της Συμφωνίας και μιας μεταφρασμένης έκδοσης αυτής σε άλλη γλώσσα, θα υπερισχύει η αγγλική διατύπωση.