Οδηγίες για διαδικτυακές κοινότητες

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές κοινότητες

Οδηγ ες για τα φ ρουμ υποστ ριξης της Logitech, τα ιστολ για, τις αξιολογ σεις και τις επανεξετ σεις (“Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες”)

(Τελευτα α ενημ ρωση: Α γουστος 2009)

Πραγματοποι ντας εγγραφ ως χρ στης, συμφωνε τε τι θα συμμορφ νεστε με αυτ ς τις Οδηγ ες για της ηλεκτρονικ ς κοιν τητες ("Οδηγ ες") και τους ρους χρ σης της Logitech  πως διαμορφ νονται αν τακτ χρονικ διαστ ματα. Τυχ ν παραβ αση αυτ ν των ρων ενδ χεται να χει ως αποτ λεσμα την πα ση διακοπ του δικαι ματος πρ σβασ ς σας στις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες. 

Ε ν δεν αποδ χεστε τις Οδηγ ες και τους ρους χρ σης, μην χρησιμοποιε τε και μην δημοσιε ετε πληροφορ ες στις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες με καν ναν τρ πο.

Περιγραφ & σκοπ ς

Οι Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες ε ναι φ ρουμ χρηστ ν, ιστολ για /και αξιολογ σεις και επανεξετ σεις στα Αγγλικ , που οι φ λοι της Logitech, ειδικο και χρ στες προ ντων συζητο ν για τα προ ντα και τις υπηρεσ ες της Logitech. Μπορε τε να συμμετ χετε σε συζητ σεις σχετικ με δι φορα προ ντα και θ ματα, να συμβ λλετε στην α ξηση της αποτελεσματικ τητ σας, να βρε τε λ σεις, συμβουλ ς και λλα. 

Τις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες συνδ ει και καθοδηγε η επιθυμ α για βο θεια. Θ λουμε η εμπειρ α σας στις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες να ε ναι ευχ ριστη και παραγωγικ . Να θυμ στε τι οι Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες χρησιμοποιο νται ως χ ρος για δι δραση μεταξ των χρηστ ν και δεν αποτελο ν απαρα τητα μ ρος που θα βρε τε μεσες απαντ σεις απ τους Αντιπρ σωπους τεχνικ ς υποστ ριξης της Logitech. 

Epsilon; ν χετε μ α επε γουσα τεχνικ ερ τηση σχετικ με να απ τα προ ντας μας, μεταβε τε στην τοποθεσ α υποστ ριξης της Logitech για να δε τε ρθρα και να μ θετε περισσ τερα σχετικ με τις σελ δες υποστ ριξης των προ ντων μας. 

Εγγραφ

Δεν υποχρεο στε να κ νετε εγγραφ προκειμ νου να αποκτ σετε πρ σβαση στις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες. Ωστ σο, απαιτε ται εγγραφ (μ σω παροχ ς μ ας γκυρης διε θυνσης ηλεκτρονικο ταχυδρομε ου, νομα που θα εμφαν ζεται στην οθ νη και κωδικο πρ σβασης) και σ νδεση προκειμ νου να δημοσιε σετε μην ματα και να προσαρμ σετε τις ρυθμ σεις χρ στη. Η Logitech θα χειριστε λες τις πληροφορ ες που λαμβ νει απ εσ ς, σ μφωνα με τη Δ λωση ιδιωτικο απορρ του και ασφαλε ας. 

ταν κ νετε εγγραφ , θα σας ζητηθε επ σης να εισαγ γετε τα προσωπικ σας στοιχε α -διε θυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομε ου, νομα και κωδικ ς πρ σβασης. 

Κατ την επιλογ του ον ματος που εμφαν ζεται στην οθ νη και τη δημιουργ α του προφ λ σας, λ βετε υπ ψη τι κ θε φορ που δημοσιε ετε τα μην ματ σας θα εμφαν ζονται αυτ ματα το νομα οθ νης, νας σ νδεσμος προς το προφ λ σας, καθ ς και η κατ σταση σ νδεσ ς σας. 

Αντιπρ σωποι Logitech

Η Logitech παρ χει Αντιπροσ πους τεχνικ ς υποστ ριξης και συντονιστ ς για τα Φ ρουμ υποστ ριξης, οι οπο ο μπορο ν να παρ χουν απαντ σεις σε ερωτ σεις πελατ ν. Μ νο οι υπ λληλοι και συνεργ τες της Logitech που χουν περ σει την Εκπα δευση για τα φ ρουμ υποστ ριξης, αποτελο ν εξουσιοδοτημ νους αντιπρ σωπους της Logitech στα Φ ρουμ υποστ ριξης. Παρ λο που ο συντονισμ ς των Φ ρουμ υποστ ριξης γ νεται απ υπαλλ λους της Logitech, ο κ ριος σκοπ ς αυτ ν των φ ρουμ ε ναι να παρ χουν να χ ρο για τα μ λη στε να χουν μεση επικοινων α. Συμφωνε τε τι δημοσιε σεις και προσωπικ μην ματα δεν αποτελο ν προειδοποι σεις προς την Logitech για νομικο ς σκοπο ς. Τα Φ ρουμ υποστ ριξης δεν αντικαθιστο ν την μεση επικοινων α με την Υποστ ριξη τις Νομικ ς υπηρεσ ες της Logitech.

Οδηγ ες

Οι Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες ε ναι πιο πολ τιμες ταν τα μ λη ακολουθο ν τις βασικ ς οδηγ ες και καν νες συμπεριφορ ς. Η Logitech παρ χει τις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες που υπ κεινται στους ρους χρ σης της Logitech και οι οπο οι ενδ χεται να ενημερ νονται αν τακτ διαστ ματα χωρ ς προειδοπο ηση. λοι οι ροι χρ σης ενσωματ νονται με το παρ ν, σε τι αφορ αυτ ς τις Οδηγ ες. Οι Οδηγ ες δι πουν τον τρ πο χρ σης των Ηλεκτρονικ ν κοινοτ των απ εσ ς και περιγρ φουν τη σωστ συμπεριφορ και τις μη επιτρεπ μενες χρ σεις των Ηλεκτρονικ ν κοινοτ των. Οι ροι δεν ε ναι οριστικο και η Logitech διατηρε το δικα ωμα τροποπο ησ ς τους οποιαδ ποτε στιγμ . Η χρ ση των Ηλεκτρονικ ν κοινοτ των επιτρ πεται σε μ λη νω των 13 ετ ν. 

Σ μφωνα με τις Οδηγ ες, συμφωνε τε:

(1) Να μην παρενοχλε τε, απειλε τε, φ ρνετε σε δ σκολη θ ση προκαλε τε ψυχικ οδ νη σε λλο συμμετ χοντα σε φ ρουμ συζ τησης της Logitech, χρ στη, τομο νομικ πρ σωπο.

(2) Να μην κοινοποιε τε μ σω των Ηλεκτρονικ ν κοινοτ των πληροφορ ες, δεδομ να, κε μενο, αρχε α, συνδ σμους, λογισμικ , συζ τηση, συνομιλ α λλα στοιχε α ("Περιεχ μενο") τα οπο α η Logitech θεωρε παρ νομα, επιβλαβ , απειλητικ , υβριστικ , ενοχλητικ , δυσφημιστικ , προσβλητικ , σεμνα, απεχθ , καθ ς και αποδοκιμαστ α σε θ ματα φυλ ς και εθνικ τητας.

(3) Να μην υποδ εστε τρ τους στις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες συμπεριλαμβανομ νων, ενδεικτικ , ναν αντιπρ σωπο της Logitech, υπε θυνο του φ ρουμ συζ τησης, οδηγ κεντρικ υπολογιστ .

(4) Να μην χρησιμοποιε τε τα ον ματα "Logitech" "Logi", τα ον ματα τομ ων, τα εμπορικ σ ματα, λογ τυπα διακριτικ στο νομα χρ στη το νομα οθ νης σας με οποιονδ ποτε λλο τρ πο που υπονοε τι εργ ζεστε ε στε συνεργ της της Logitech.

(5) Να μην διακ πτετε την κανονικ ρο εν ς διαλ γου σε φ ρουμ συζ τησης της Logitech και να μην ενεργε τε με τρ πο που επηρε ζει αρνητικ λλους μετ χοντες.

(6) Να μην δημοσιε ετε κοινοποιε τε αυτ κλητο διαφημιστικ και προωθητικ υλικ λλες μορφ ς προσ λκυσης πελατε ας σε φ ρουμ συζ τησης της Logitech, καθ ς και να μην χρησιμοποιε τε τα φ ρουμ για εμπορικο ς σκοπο ς.

(7) Να μην χρησιμοποιε τε τις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες για τη δημιουργ α επισκεψιμ τητας σε τρ τους ιστ τοπους. 

(8) Να μην παραβι ζετε εκο σια ακο σια ισχ ουσες τοπικ ς, εθνικ ς διεθνε ς νομοθεσ ες συμπεριλαμβανομ νων, ενδεικτικ , των κανονισμ ν με ισχ νομοθεσ ας κατ τη χρ ση πρ σβαση στις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες σε σχ ση με τη χρ ση που πραγματοποιε τε στις Ηλεκτρονικ ς κοιν τητες.

(9) Να μην παραβι ζετε το απ ρρητο και τυχ ν δικα ωμα προσωπικ ς εκμετ λλευσης που χουν τρ τοι νομικ πρ σωπα.

(10) Να μην παρ χετε στο προφ λ σας πληροφορ ες που δεν ε ναι γκυρες, αληθε ς και ολοκληρωμ νες.

(11) Να μην παραβι ζετε δικαι ματα πνευματικ ς ιδιοκτησ ας παρ μοια δικαι ματα συμπεριλαμβανομ νων, ενδεικτικ , των δικαιωμ των πνευματικ ς ιδιοκτησ ας εμπορικ ν σημ των τρ των νομικ ν προσ πων. 

Η Logitech διατηρε το δικα ωμα επανεκτ πωσης, τροποπο ησης, κοινοπο ησης διαγραφ ς των δημοσιε σε ν σας. Δεν πραγματοποιο με προεπισκ πηση επεξεργασ α δημοσιε σεων πριν απ την εμφ νισ τους στην τοποθεσ α μας, μως διατηρο με το δικα ωμα να τις καταργ σουμε αν παραβι ζουν τις οδηγ ες. Επιπλ ον, η Logitech μπορε να τερματ σει το λογαριασμ σας για οποιονδ ποτε λ γο.