Περιορισμένη εγγύηση υλικού

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Περιορισμένη εγγύηση υλικού Logitech

Η Logitech εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το προϊόν υλικού Logitech δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή για τη χρονική περίοδο που προσδιορίζεται στο πακέτο συσκευασίας του προϊόντος ή/και περιέχεται στην τεκμηρίωση χρήστη, από την ημερομηνία της αγοράς και έπειτα (ή παράδοσης όπως ενδέχεται να απαιτείται σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας). Μπορείτε, επίσης, να βρείτε αυτές τις πληροφορίες, επιλέγοντας το προϊόν σας στην ενότητα Ηλεκτρονικής υποστήριξης της τοποθεσίας μας στο web στη διεύθυνση support.logi.com. Εκτός από περιοχές δικαιοδοσίας όπου απαγορεύεται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, η παρούσα εγγύηση δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί και περιορίζεται στον αρχικό αγοραστή. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης διάρκειας της εγγύησης, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με την τοπική νομοθεσία.

Πώς να ξεκινήσετε

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, αν πιστεύετε ότι έχετε μια αξίωση εγγύησης, είναι να επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.logi.com, όπου θα βρείτε μια σειρά από σελίδες υποστήριξης και συνήθεις ερωτήσεις οι οποίες παρέχουν πολύτιμη τεχνική βοήθεια.

Αν δεν βρείτε κάποια λύση στην τοποθεσία μας στο web, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η επεξεργασία για τις έγκυρες αξιώσεις εγγύησης γίνεται συνήθως μέσω του εμπόρου λιανικής από τον οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος.

Αν δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αξίωσης εγγύησης μέσω του εμπόρου λιανικής από τον οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος, επισκεφτείτε την ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις υποστήριξης για την εγγύηση για να μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Αποζημιώσεις

Η συνολική ευθύνη της Logitech και η αποκλειστική σας αποζημίωση όσον αφορά σε οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της εγγύησης θα περιλαμβάνει κατ' επιλογή της Logitech, (1) την επισκευή ή την αντικατάσταση του υλικού ή (2) την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος με την προϋπόθεση ότι το υλικό θα επιστραφεί στο σημείο αγοράς ή σε άλλο σημείο που ενδέχεται να υποδείξει η Logitech μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης πώλησης ή μιας αναλυτικής απόδειξης που φέρει ημερομηνία. Ενδέχεται να εφαρμοστούν χρεώσεις αποστολής και χειρισμού, εκτός από περιοχές δικαιοδοσίας όπου απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Logitech μπορεί, κατ' επιλογή της, να επισκευάσει ή αντικαταστήσει το προϊόν υλικού με νέα, ανακατασκευασμένα ή μεταχειρισμένα εξαρτήματα. Η εγγύηση για το νέο υλικό, σε περίπτωση αντικατάστασης, διαρκεί για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, οποιαδήποτε περίοδος είναι μεγαλύτερη ή για οποιοδήποτε πρόσθετο χρονικό διάστημα ορίζεται από την τοπική νομοθεσία.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα ή ζημιές που προκαλούνται από (1) ατύχημα, κακή χρήση ή κακή εφαρμογή ή από επισκευή, τροποποίηση ή αποσυναρμολόγηση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό, (2) ακατάλληλη λειτουργία ή συντήρηση, χρήση που δεν συμφωνεί με τις οδηγίες του προϊόντος ή σύνδεση σε παροχή ρεύματος ακατάλληλης τάσης, (3) χρήση ανταλλακτικών, όπως μπαταρίες αντικατάστασης, που δεν παρέχονται από τη Logitech, εκτός από περιοχές που τέτοιου είδους περιορισμοί αντίκεινται στην ισχύουσα τοπική νομοθεσία, (4) εξαρτήματα που χάθηκαν ενώ συνόδευαν αρχικά το προϊόν υλικού της Logitech, (5) συσκευές, εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν φέρουν την επωνυμία της Logitech ακόμα και αν πωλούνται μαζί με το προϊόν υλικού της Logitech, (6) υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν στη Logitech η πρόσβαση και ο έλεγχος των οποίων μπορεί να γίνει με ένα προϊόν υλικού της Logitech ή(7) φυσιολογική φθορά. 

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την αντικατάσταση ή την ανακατασκευή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής ή προσωπικής ιδιοκτησίας που δεν αποτελεί προϊόν της Logitech.  Επίσης, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα Logitech που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για την παροχή πρόσβασης στο Internet σε χρήστες έναντι χρέωσης.

Περιορισμός της ευθύνης

Η LOGITECH ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΑΜΕΣΗΣ) Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η LOGITECH ΕΙΧΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ. Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, των παρεπόμενων ή των αποθετικών ζημιών. Επομένως, ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Διάρκεια σιωπηρών εγγυήσεων

ΕΚΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ. Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπονται περιορισμοί ως προς τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων. Επομένως, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Εθνικά κατοχυρωμένα δικαιώματα

Οι καταναλωτές έχουν νομικά δικαιώματα που πηγάζουν από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Τα εν λόγω δικαιώματα δεν επηρεάζονται από τις εγγυήσεις της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης.

Καμία άλλη εγγύηση

Κανένας έμπορος, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Logitech δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει τροποποιήσεις, επεκτάσεις ή προσθήκες στην παρούσα εγγύηση.

Περίοδοι ισχύος της εγγύησης

Έχετε υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τυχόν περίοδος ισχύος της εγγύησης μικρότερη των δύο ετών θα αυξηθεί στα δύο έτη.

Διεύθυνση της Logitech

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne