Επέκταση εγγύησης B2B

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Επέκταση εγγύησης B2B

LOGITECH
Επέκταση εγγύησης B2B – Όροι και προϋποθέσεις
Ισχύει για προϊόντα που αγοράστηκαν μετά τις 9 Νοεμβρίου 2020

1. Η Logitech επεκτείνει την τυπική διάρκεια ισχύος της εγγύησης που ισχύει για τα καθορισμένα προϊόντα υλικού («Προϊόντα»), τα οποία έχουν κατασκευαστεί από την ίδια («Επέκταση εγγύησης»). Η παρούσα Επέκταση εγγύησης δεν ισχύει για προϊόντα ή εξαρτήματα τρίτων. Τα εξαρτήματα που έχουν κατασκευαστεί από τη Logitech και περιλαμβάνονται σε κάποιο Προϊόν καλύπτονται από την Επέκταση εγγύησης που ισχύει για το σχετικό Προϊόν. Εξαιρούνται τα εξαρτήματα που πωλούνται χωριστά και τα αναλώσιμα.

2. Η αγορά της Επέκτασης εγγύησης παρέχει στον εταιρικό πελάτη που αγοράζει κάποιο Προϊόν για δική του χρήση (ήτοι όχι για εμπορική μεταπώληση) («Τελικός πελάτης») διάρκεια ισχύος εγγύησης πέραν της ισχύουσας τυπικής περιόδου εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί στην επιλεγμένη παράταση της διάρκειας όπως ορίζεται στην ισχύουσα εντολή αγοράς. Οι καταναλωτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αγορά της Επέκτασης εγγύησης.

3. Η Επέκταση εγγύησης μπορεί να αγοραστεί μόνο κατά την αγορά του Προϊόντος ή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του σχετικού Προϊόντος. Αν λάβει εντολή αγοράς για Επέκταση εγγύησης μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, η Logitech μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην αποδεχτεί την εν λόγω εντολή αγοράς.

4. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις της Επέκτασης εγγύησης B2B («Όροι της Επέκτασης εγγύησης») είναι συμπληρωματικοί της τυπικής Περιορισμένης εγγύησης υλικού Logitech, η οποία ενσωματώνεται ρητά στο παρόν δι’ αναφοράς και παραμένει σε πλήρη ισχύ. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ (i) των Όρων της Επέκτασης εγγύησης και της Περιορισμένης εγγύησης υλικού Logitech, θα υπερισχύσουν οι Όροι της Επέκτασης εγγύησης, (ii) των Όρων της Επέκτασης εγγύησης και ψηφιακού ή έντυπου υλικού, οι Όροι της Επέκτασης εγγύησης οι Όροι της Επέκτασης εγγύησης.

5. Με τη λήξη της τυπικής περιόδου εγγύησης, η παρούσα Επέκταση εγγύησης θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της κάλυψης σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, για διάστημα ίσο με τη χρονική παράταση που έχει αγοραστεί. Η αποδοχή αξίωσης βάσει της εγγύησης από τη Logitech υπόκειται στις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Περιορισμένη εγγύηση υλικού Logitech. Με την αποδοχή μιας αξίωσης βάσει της Επέκτασης εγγύησης, η Logitech μπορεί κατ’ επιλογή της: (i) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το Προϊόν με ίδιο ή άλλο Προϊόν αντίστοιχης αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την επισκευή ή αντικατάσταση του ίδιου μοντέλου δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η Logitech μπορεί να αντικαταστήσει το Προϊόν με το νεότερο μοντέλο αντίστοιχης αξίας, ή (ii) να προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων για ελαττωματικό Προϊόν θα υπολογίζεται με βάση την τιμή, χωρίς ΦΠΑ, που έχει καταβληθεί από τον Τελικό πελάτη για το Προϊόν υπό την προϋπόθεση ότι (α) θα λαμβάνεται εύλογα υπόψη η αξία της χρήσης του ελαττωματικού Προϊόντος μεταξύ του χρόνου αγοράς και της επιστροφής χρημάτων, και (β) το ποσό επιστροφής δεν θα υπερβαίνει ποτέ την εμπορική αξία του Προϊόντος. Η αξία που θα υπολογίζεται από τη Logitech θα είναι οριστική, δεσμευτική και μη αμφισβητήσιμη. Τα προϊόντα αντικατάστασης θα καλύπτονται από την εγγύηση για το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο.

6. Όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο πλαίσιο της Επέκτασης εγγύησης θα τερματίζονται ή θα χάνονται και δεν θα επιστρέφεται η τιμή αγοράς ή άλλο ποσό, αν ο Τελικός πελάτης επιλέξει να επιστρέψει μη ελαττωματικό προϊόν ή προτιμήσει να λάβει πιστωτικό τιμολόγιο για την επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος, αντί να υποβάλει αίτημα εγγύησης στη Logitech.

7. Ο Τελικός πελάτης οφείλει να προβεί στις ενέργειες και να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα ενότητα:

  1. Να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες στο έντυπο επιβεβαίωσης της Επέκτασης εγγύησης είναι σωστές και ότι κάθε Σειριακός αριθμός συμφωνεί με τον Σειριακό αριθμό του εκάστοτε καλυπτόμενου Προϊόντος. Τυχόν ασυμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται στο τμήμα υποστήριξης της Logitech εντός τριάντα (30) ημερών.
  2. Να επικοινωνεί αποκλειστικά και μόνο με το τμήμα υποστήριξης της Logitech, τηλεφωνικά, με email ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υποδεικνύεται από τη Logitech, εφόσον υπάρχει ελάττωμα σε κάποιο Προϊόν.
  3. Να παρέχει στη Logitech πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο και τον Σειριακό αριθμό του Προϊόντος, την ημερομηνία αγοράς, μια αναλυτική περιγραφή του ζητήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να ζητηθεί εύλογα από τη Logitech.
  4. Να παρέχει στη Logitech, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο της απόδειξης αγοράς του Προϊόντος όπου αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο Σειριακός αριθμός.
  5. Να παρέχει στη Logitech, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο της απόδειξης αγοράς της Επέκτασης εγγύησης.

Η μη τήρηση αυτών των απαιτήσεων και διαδικασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της Επέκτασης εγγύησης.

 

8. Η Επέκταση εγγύησης περιορίζεται στη χρονική παράταση της τυπικής Περιορισμένης εγγύησης υλικού Logitech από την αρχική ημερομηνία αγοράς του σχετικού Προϊόντος. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Δεν καλύπτει, ρητά ή σιωπηρά, οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ή διαφορετικές περιπτώσεις πέρα από τα ελαττώματα στα υλικά και την εργασία που καλύπτονται από την τυπική Περιορισμένη εγγύηση υλικού Logitech. Όλες οι εξαιρέσεις από την εγγύηση που προβλέπονται στην Περιορισμένη εγγύηση υλικού Logitech ισχύουν και για την παρούσα Επέκταση εγγύησης. Αντίστοιχα, δεν παρέχεται κάλυψη για επιπρόσθετες περιπτώσεις, όπως ακούσια ή τυχαία ζημιά, έμμεση ζημιά, απώλεια, κλοπή, κακή μεταχείριση ή κακή χρήση.

9. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις συνάπτονται από: (i) τη Logitech Inc., αν ο Τελικός πελάτης αγόρασε το Προϊόν στη Βόρεια Αμερική ή/και από κάποιον μεταπωλητή που είναι εγκατεστημένος στη Βόρεια Αμερική, (ii) τη Logitech Europe SA, αν ο Τελικός πελάτης αγόρασε το Προϊόν στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA) ή/και από κάποιον μεταπωλητή που είναι εγκατεστημένος στην ΕΜΕΑ, (iii) τη Logitech Asia Pacific Limited, αν ο Τελικός πελάτης αγόρασε το Προϊόν στην Ασία Ειρηνικού ή/και από κάποιον μεταπωλητή που είναι εγκατεστημένος στην Ασία Ειρηνικού (εφεξής καλούμενες από κοινού «Logitech»).

10. Η Logitech διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή.