Softwarelicensaftale

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Softwarelicensaftale

Læs denne softwarelicensaftale grundigt igennem før du bruger dit Logitech-produkt. Når du bruger Logitech-produktet, accepterer du betingelserne i denne aftale. Hvis du ikke accepterer betingelserne i denne aftale, skal Logitech-produktet returneres i den originale emballage sammen med salgskvitteringen inden for 30 dage eller inden for den frist der er angivet i købsstedets returpolitik, afhængigt af hvilken af disse frister der er længst.

1. Generelt. Softwaren/appen og dokumentationen der følger med denne aftale ("Software") er licenseret, men ikke solgt til dig af Logitech Europe S.A. ("Logitech") til brug udelukkende i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne aftale. Logitech og deres licensgivere bevarer ejerskabet af softwaren, og Logitech bevarer alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er givet til dig. Vilkårene i denne aftale dækker softwareopdateringer fra Logitech der erstatter og/eller supplerer softwaren i dens oprindelige form, medmindre en sådan opdatering ledsages af en separat licens. I så fald er det vilkårene i den pågældende licens der er gældende.

2. Licenstildeling og -begrænsninger. I henhold til betingelserne i denne aftale giver Logitech dig en ikke-eksklusiv tilladelse til at bruge én kopi af softwaren sammen med det Logitech-produkt du har købt, eller den Logitech-tjeneste du bruger. Du må ikke, og du accepterer at du ikke må og ikke må hjælpe andre til at kopiere (medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse i denne aftale), dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller forsøge at udlede kildekoden til, fremstille afledte produkter af eller lave installationsprogrammer til softwaren eller dele af softwaren (medmindre det udtrykkeligt er tilladt i den gældende lovgivning). SOFTWAREN ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I FORBINDELSE MED DRIFTEN AF KERNEKRAFTVÆRKER, FLYNAVIGATION, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, SYSTEMER TIL KONTROL AF FLYTRAFIK, MEDICINALUDSTYR ELLER ANDET UDSTYR HVOR EN FEJL I SOFTWAREN KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIGE PERSON- ELLER MILJØSKADER.

3 Overførsel. Du må ikke, og du accepterer at du ikke må eller hjælpe andre til at sælge, omdistribuere, udleje, lease eller underlicensere softwaren, med følgende undtagelse: Hvis du købte denne software med et Logitech-produkt, må du overføre softwaren i forbindelse med en permanent overdragelse af det tilhørende Logitech-produkt, under følgende forudsætninger: (a) Alle opdateringer af softwaren som du bruger eller er i besiddelse af, skal indgå i overdragelsen, (b) du beholder ikke en kopi af softwaren (hverken helt eller delvist), herunder kopier gemt på computeren eller andre lagerenheder, og (c) den person som softwaren overdrages til, skal læse og indvillige i at overholde denne aftales betingelser.

4. Ophør. Denne aftale er gyldig indtil den opsiges. Begge parter kan opsige denne aftale til hver en tid og af en hvilken som helst grund. Din ret til at bruge softwaren ophører automatisk og uden varsel fra Logitech hvis du bryder betingelserne i denne aftale. Ved aftalens ophør skal du holde op med at bruge softwaren, og du skal destruere alle de kopier af softwaren du besidder eller bruger. Bestemmelserne i punkt 5, 6, 10, 11 og 12 vil fortsat være gældende uanset denne aftales udløb eller ophør.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE. I DET OMFANG DET ER MULIGT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES SOFTWAREN OG TJENESTERNE FRA LOGITECH SOM DE "ER OG FOREFINDES" MED EVENTUELLE FEJL OG UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI, OG DU ACCEPTERER AT DU I DET OMFANG DET ER MULIGT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING, BRUGER SOFTWAREN FRA LOGITECH PÅ EGEN RISIKO OG AT DEN FULDE RISIKO HVAD ANGÅR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, FUNKTION, NØJAGTIGHED OG INDSATS, PÅHVILER DIG. LOGITECH OG DETS LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED LOGITECHS SOFTWARE OG TJENESTER, HERUNDER – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – STILTIENDE INDESTÅELSE FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET BENYTTELSE SAMT FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES. LOGITECH GARANTERER IKKE AT DU FÅR UBETINGET GLÆDE AF LOGITECHS SOFTWARE ELLER TJENESTER, OG GARANTERER HELLER IKKE AT FUNKTIONERNE LEVER OP TIL DINE KRAV, AT LOGITECHS SOFTWARE OG TJENESTER KAN BRUGES UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, ELLER AT FEJL I LOGITECHS SOFTWARE ELLER TJENESTER BLIVER UDBEDRET. INGEN LOGITECH-FORHANDLER, -AGENT ELLER -MEDARBEJDER ER AUTORISERET TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER AF, UDVIDELSER AF ELLER TILFØJELSER TIL DENNE GARANTI. I visse lande og retsområder tillades der ikke en udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsninger af forbrugeres lovfæstede rettigheder, så ovenfor anførte udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

6. BEGRÆNSNING AF ANSVAR. LOGITECH OG LOGITECHS LICENSGIVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER I DET OMFANG LOVGIVNINGEN TILLADER DET, DRAGES TIL ANSVAR FOR OMKOSTNINGER VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -TJENESTER, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPLYSNINGER ELLER DATA ELLER ANDRE SÆRSKILT DOKUMENTEREDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER SKADER DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF SALG, LICENSERING AF, BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BENYTTE NOGET LOGITECH-PRODUKT ELLER NOGEN LOGITECH-TJENESTE, UANSET GRUND OG UANSET OM DER ER TALE OM KONTRAKTLIGT ANSVAR, TORT ELLER ANDET ANSVAR, OGSÅ SELVOM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ. LOGITECHS OG LOGITECHS LICENSGIVERES SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DEN FAKTISKE PRIS SOM BLEV BETALT FOR DET LOGITECH-PRODUKT ELLER DEN YDELSE DER ER ANLEDNING TIL ERSTATNINGSPLIGTEN. Ovenstående begrænsninger gælder også selvom produktet ikke kan bruges til det erklærede formål. Visse lande og retsområder tillader ikke en udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Ovenstående begrænsninger er ikke gældende i tilfælde af personskade hvor og i den udstrækning den gældende ret kræver ansvarspådragelse.

7. Slutbrugere hos amerikanske myndigheder. Softwaren er en "kommerciel vare" som defineret i 48 C.F.R. 2.101 bestående af "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware" og licenseres til slutbrugere hos amerikanske myndigheder (a) udelukkende som kommercielle varer og (b) udelukkende med de rettigheder der gives til alle andre slutbrugere som angivet i betingelserne i denne aftale. Ikke offentliggjorte rettigheder forbeholdes ifølge reglerne om ophavsret i USA.

8. Eksportrestriktioner. Du accepterer at du ikke må eksportere eller geneksportere softwaren på en måde som overtræder gældende lovgivning og bestemmelser, herunder bl.a. lovene i USA, EU og Schweiz og/eller lovene eller bestemmelserne i de retsområder hvor softwaren er købt.

9. Agenter og tredjepartskøbere. Hvis du køber softwaren på vegne af en anden person, organisation eller virksomhed, garanterer du at du har myndighed til at binde den tredjepart på hvis vegne du køber softwaren, til denne aftales betingelser.

10. Kontrol og udøvelse af regler. Hvis du befinder dig i USA, er denne aftale underlagt og skal fortolkes udelukkende i overensstemmelse med amerikansk og californisk lov uden hensyntagen til eller anvendelse af muligheden for at vælge gældende lov. Hvis du er bosat uden for USA, fortolkes denne aftale udelukkende i overensstemmelse med schweizisk lov. Hvis en kompetent ret finder at en enkeltbestemmelse i denne aftale, eller en del heraf, er uigennemførlig, skal denne gennemføres i videst muligt omfang således at den tilgodeser parternes intentioner, mens resten af aftalen fortsat er fuldt gyldig.

11. Fuldstændig aftale; styrende sprog. Denne aftale udgør den fulde og eneste aftale mellem parterne med hensyn til brug af softwaren og går forud for alle tidligere og samtidige aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, vedrørende dette. Ændringer af aftalen vil ikke være bindende medmindre de foreligger på skrift og er underskrevet af Logitech. Oversættelserne af denne aftale stilles til rådighed på grund af lokale krav og hvis der er modstridende oplysninger i den engelske og ikke-engelske udgave, vil den engelske udgave være den gældende.

12. Open source-software. Visse dele af softwaren er ikke underlagt vilkårene i denne aftale, men derimod vilkårene i de gældende licenser for open source-software ("open source-komponenter"). Der er en liste over open source-komponenterne i softwaren og tilhørende licenser på http://opensource.logitech.com. Brugen af open source-komponenter er underlagt vilkårene i de gældende licenser. Du skal acceptere vilkårene for hver gældende licens. Hvis du ikke gør det, bør du ikke bruge softwaren.

13. Opdateringer.Logitech er ikke under nogen forpligtelse til at levere opdateringer eller support til softwaren.Hvis Logitech efter eget valg leverer opdateringer til produktet eller softwaren ("Opdateringer"), accepterer du at Logitech uanset grunden og tidspunktet har lov til at afbryde disse opdateringer. Logitech og dets datterselskaber og agenter må indsamle, opbevare, behandle og bruge diagnostiske, tekniske og relaterede oplysninger, herunder bl.a. oplysninger om dit Logitech-produkt, din computer, dit system, dine programmer, dit tilbehør og andre relaterede enheder. Oplysningerne indsamles periodisk for at lette tilvejebringelsen af opdateringer, produktsupport og andre tjenester til dig (såfremt der er nogen) med relation til Logitechs software og for at bekræfte at betingelserne i denne aftale overholdes. Logitech må bruge disse oplysninger til at forbedre vores produkter og stille tjenester til rådighed for dig så længe dette sker på en måde der gør, at du ikke kan identificeres.

Softwaren er beskyttet af USA's lov om ophavsret og internationale aftaler. Uautoriseret reproduktion og distribution af softwaren kan medføre civil- eller strafferetslige søgsmål.

© 2015 Logitech. Alle rettigheder forbeholdes.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu