Servicevilkår for Logitech Jumpstart

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Servicevilkår

DU BEDES LÆSE DISSE SERVICEVILKÅR OG -BETINGELSER, HVIS DU HAR KØBT JUMPSTART ELLER NOGEN ANDRE LOGITECH-TJENESTER FRA EN FORHANDLER ("forhandler"), SOM SKAL LEVERES AF LOGITECH.

VED AT KØBE ELLER BRUGE TJENESTEN INDVILLIGER DU I AT VÆRE BUNDET AF OG ACCEPTERE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE HERI ("VILKÅRENE"). DISSE VILKÅR ER EN AFTALE MELLEM DIG ("KUNDE", "DIG") OG DEN LOGITECH-ENHED, DER ER ANFØRT NEDENFOR I AFSNIT 6 (f) ("LOGITECH", "VI"). 

1.Omfattet produkt.

Når der refereres til »produkt« i disse vilkår, henvises til hardwareelementerne af Logitech-mærket, tredjeparters hardwareelementer, der leveres sammen med disse, og tilknyttet Microsoft-software, der sælges som ny, med en standardopsætning på købstidspunktet, inklusive de produkter, der er anført i Bilag A (produktliste).

Ikke-Microsoft-software eller brugerdefineret Microsoft-software og andre elementer, som ikke er del af den produktpakke, der sælges til kunden af forhandleren, er ekskluderet fra vilkårene. Disse vilkår er gyldige for produkter, der er købt i USA eller andre lande, hvor produktet sælges og er tilgængeligt gennem Logitechs kanalpartnere (omfattede lande). Du kan få flere oplysninger i afsnittet Eksklusioner.

2.Tjenesteomfang.

a) Når Logitech har accepteret en gyldig supportanmodning og bekræftelse på JumpStart-tjenestens gyldighed, vil kunden være berettiget til at modtage support på engelsk i 90 (halvfems) dage fra produktets købsdato i henhold til disse vilkår. Logitech vil gøre sig rimelige kommercielle bestræbelser på:

(i) At give kunden adgang til et online-supportbilletsystem til at oprette supportanmodninger hos Logitech. Af hensyn til overskueligheden vil Logitech ikke give kunden helpdesk-/servicedeskopgaver;

(ii) Sætte kunden i forbindelse med tekniske fjernmedarbejdere, som i samarbejde med kunden vil fastsætte det passende niveau for hver supportanmoldning, svare på hver supportanmodning i overensstemmelse hermed og yde support til løsning af supportopgaven og/eller lave en handlingsplan for at opnå normal drift af produktet;

(iii) Reagere på kundens servicebehov mandag til fredag fra kl. 9.00 til 21.00 EST for Nordamerika, kl. 9.00 til 19.00 CET for Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), samt fra kl. 3.30 til 19.00 IST for Asien og Stillehavsområdet, med undtagelse af lokale helligdage ("lokale tidspunkter"). Hensigten med disse vilkår er, at Logitech vil svare på første henvendelse inden for én (1) hverdag. Logitech forpligter sig ikke til tidsfrister for løsninger, som en del af tjenesten, på grund af dens kompleksitet og bestræbelser på koordinering af implementering af en konferenceløsning.

(iv) Kunden kan overføre vilkårene til enhver person, som køber produktet i løbet af den relevante supportperiode for den pågældende tjeneste, forudsat at kunden selv er den oprindelige køber, og vedkommende har underrettet Logitech skriftligt om en sådan overførsel med alle de påkrævede oplysninger (navn og kontaktoplysninger på den modtagende part, Logitechs bekræftelsesnummer og/eller produktets serienummer), og at supportperioden ikke vil blive udvidet fra dens oprindelige startdato.

Logitech kan tilføje yderligere funktioner, foretage ændringer af de eksisterende tjenester eller tilbyde nye typer tjenester til deres produktudbud ved at føje disse til Bilag B (liste over tjenester). Disse vilkår vil gælde for de nye tjenester og for alle ændringer af eksisterende tjenester. Den type tjeneste, der er relevant for kunden, vil blive registreret på købsordren og/eller i mailbekræftelsen.

b) Eksklusioner. DISSE VILKÅR HAR BEGRÆNSET VARIGHED OG DÆKNING og udvides kun til omfattede produkter i de omfattede lande som fastlagt af Logitech. Al support bliver fjernleveret. Logitech vil ikke være forpligtet til at yde support til:

(i) Den medfølgende computer (såsom NUC eller Microsoft Surface Pro) eller andre hardwareenheder og/eller software, selv hvis de leveres med produktet eller sælges af forhandleren sammen med produktet, bortset fra enheder af Logitech-mærket (såsom Smart Dock, Tap, Conference Cam, kabelforlængere, Flex). Ligeledes vil Logitech ikke yde support til nogen hændelser med produktet, der skyldes sådanne tredjepartsenheder og -software, som ikke er omfattet af tjenesten. Logitech vil inkludere problemer, der påvirker tredjepartsenheder, som sælges sammen med produktet (f.eks. NUC, Microsoft Surface Pro), i hændelsesanalysen og guide kunden frem til en løsning, som i sidste ende vil finde sted direkte hos tredjeparten (f.eks. tredjeparts RMA-proces);

(ii) Ikke-Microsoft-kode eller kode, der er blevet brugertilpasset af Microsoft, og som ikke er en del af den overordnede referencearkitektur (MRA). Hændelser med software, der ikke er understøttet;

(iii) Microsoft-produkter, der ikke befinder sig i den almindelige supportfase indenfor disse vilkårs fulde periode. Se mere på http://support.microsoft.com (eller en efterfølgende side, som Microsoft oplyser);

(iv) Reparation eller vedligeholdelse af produkterne på stedet. Hvis analysen af hændelsen afslører et defekt element, der kræver udskiftning, vil Logitech som minimum guide kunden frem til en løsning, såsom at orientere kunden om den relevante RMA-proces;

(v) Hændelser med produkter, der er blevet ændret af andre end Logitech;

(vi) Produkter, der er beskadiget af brand, virus, overbelastning af strøm, eller andre hændelser, som ligger uden for Logitechs rimelige kontrol, og som ikke skyldes uagtsomhed eller bevidst ureglementeret adfærd fra Logitechs side eller deres repræsentanters eller medarbejderes side;

(vii) Hændelser, der skyldes en anvendelse af produktet, som det ikke er beregnet til;

(viii) Ulykke, forkert brug eller misbrug af produktet eller en af dets komponenter (herunder, men ikke begrænset til, brug af forkert netspænding, brug af forkerte sikringer, brug af inkompatible, defekte eller ringere enheder, artikler eller tilbehør, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen);

(ix) Utilstrækkelig eller fejlbehæftet IT-infrastruktur; herunder, men ikke begrænset til, manglende internetbåndbredde eller strømforsyning. Logitech vil inkludere potentielle problemer forbundet med IT-infrastrukturen i hændelsesanalysen og guide kunden frem til en løsning, som i sidste ende vil finde sted hos en tredjepart;

(x) force majeure såsom, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, tornado, orkaner og jordskælv;

(xi) uden for de lokale tidspunkter.

c) Begrænsning af erstatningsansvar. LOGITECHS ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG TJENESTEN VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM KUNDEN BETALTE FOR SUPPORT, DER BLEV YDET HERI, ELLER, HVIS DER IKKE BLEV BETALT NOGET BELØB, TIL DEN AKTUELLE VEJLEDENDE UDSALGSPRIS FOR TJENESTEN. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL LOGITECH HAVE NOGET ANSVAR OVER FOR KUNDEN ELLER OVER FOR NOGEN ANDEN PERSON FOR SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MISTEDE AVANCER, TAB ELLER BESKADIGELSER AF DATA ELLER OMKOSTNINGER TIL KØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ELLER FOR NOGET SÆRLIGT ELLER INDIREKTE TAB, HERUNDER DRIFTSTAB, DER OPSTÅR FRA DISSE VILKÅR, UANSET DET TEORETISKE ANSVAR, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADE DER SKYLDES BRUGEN AF PRODUKTET/PRODUKTERNE ELLER PRODUKTETS/PRODUKTERNES SVIGT, BRUGEN AF DEN TJENESTE, DER LEVERES HERUNDER ELLER AF NOGEN ANDEN ÅRSAG.

3.Kundens ansvar.

a) Supportpersonale. Kunden skal udpege en repræsentant, der vil fungere som kontaktperson hos kunden (Single Point of Contact, SPOC), og som vil være ansvarlig for al kommunikation med Logitech i løbet af supportprocessen. SPOC'en vil have beføjelsen til at handle på kunders vegne i anliggender vedrørende tjenesten. Kunden skal sikre, at denne person er tegningsberettiget til at godkende delmål og produktleverancer. Kunden skal underrette Logitech om enhver ændring af denne tildeling. SPOC'en skal samle alle nødvendige oplysninger for at klassificere problemet. SPOC'en vil oprette en supportbillet via de tilgængelige metoder (internettet) til de dedikerede specialister ved Logitechs supportdesk. SPOC'en er kundens ansvar eller en af kunden autoriseret tredjeparts ansvar. Desuden skal kunden tildele personale, som har det relevante forretningskendskab og tekniske kendskab til produktet, det aktuelle miljø eller værktøjer, samt de kommunikationsfærdigheder, der er nødvendige for at deltage i initialiseringen af tjenesterne.

b) Oplysninger, samarbejde. Kunden skal udlevere oplysninger, som er nødvendig, for at Logitech kan gennemføre tjenesten. Sådan information skal som minimum omfatte: (i) Kundens kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer, (ii) produktoplysninger, herunder Logitechs bekræftelsesnummer og/eller produktets serienummer (enhed eller æske), (iii) hændelsesbeskrivelse. Oplysningerne vil blive udleveret i henhold til projektets tidslinje, som aftalt af begge parter. Kunden skal samarbejde betimeligt med Logitech og kan blive pålagt at foretage hændelsesbestemmelse og løsningsaktiviteter, efter anmodning fra Logitech. Dette samarbejder omfatter desuden (iv) planlægning og bekræftelse af tilsagn om kundens ressourcer; (v) rimelig tilvejebringelse af adgang til oplysninger, data, systemer, netværk, planlagte beslutninge; (vi) overholdelse af alle de specificerede hardware-, netværks- og softwarekrav efter behov; (vii) opretholdelse af fulde administratorrettigheder for alle relevante interne miljøer; (viii) kommunikation med, undervisning af og support til slutbrugere. MANGLENDE OPLYSNINGER KUNDENS SIDE ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF AFTALTE SAMARBEJDSAKTIVITETER, DER ER PÅKRÆVET FOR LEVERINGEN AF JUMPSTART-TJENESTER I HENHOLD TIL DEN AFTALTE TIDSPLAN, KAN MEDFØRE FORSINKELSER, DER IKKE KAN TILSKRIVES LOGITECH.

c) Softwarelicenser. Al software samt alle softwaretjenester og efterfølgende udgivelser, der leveres til kunden, eller som er påkrævet for at bruge produktet, vil være underlagt vilkårene og betingelserne for de licensaftaler, der gælder for den underliggende software eller ændrede licensvilkår, der er omfattet af softwareudgivelserne. Kunden er ansvarlig for at status på sådanne licenser opretholdes. Det er kundens ansvar at beslutte, om alle softwareudgivelser skal installeres, når de bliver tilgængelige. Kunden anerkender dog, at Logitech kan pålægge kunden at opgradere softwaren for at håndtere visse hændelser.

d) Sikkerhedskopiering af data. Kunden er ansvarlig for kundens software og data. Kunden indvilliger i at implementere procedurer, der er nødvendige for at beskytte integriteten og sikkerheden af software og data mod uautoriseret adgang, og for at genoprette mistede eller ændrede filer.

e) Overholdelse af lovgivning, eksportkrav. Kunden skal overholde al gældende lovgivning og bestemmelser. Kunden anerkender og accepterer, at kunden og Logitech er underlagt reguleringer fra amerikanske myndigheders og andre landes myndigheders side, som forbyder eksport af produkterne og tekniske oplysninger til visse lande. Kunden garanterer, hverken direkte eller indirekte at eksportere nogen produkter og/eller tekniske oplysninger, uden tilladelse fra alle relevante myndigheder. Manglende overholdelse af føromtalte forpligtelser kan medføre forsinkelse af tjenesteydelser eller ophævelse af disse servicevilkår.

4.Udskiftning af hardware/RMA.

Hvis Logitech identificerer en hardwarefejl, der påvirker en Logitech-komponent, vil Logitech, som en del af supporten henvise forbrugeren, så denne kan indsende en RMA-anmodning til forhandleren eller, hvis det er relevant, indsende en RMA-anmodning i Logitechs RMA-anmodningssystem for yderligere validering. Hvis fejlen påvirker en komponent fra tredjepart, som ikke er af Logitech-mærket (f.eks. Microsoft Surface Pro), vil Logitech som en del af den foreslåede løsningsplan henvise forbrugeren, så denne kan indsende en RMA-anmodning direkte til førnævnte tredjepart. Berettigelsen til RMA eller andre garantikrav vil blive valideret af de kompetente instanser og håndteret separat, i henhold til den relevante RMA- eller garantiproces. For at undgå enhver tvivl inkluderer tjenesten i henhold til disse vilkår ikke reparation eller udskiftning af hardware, og erstatter eller supplerer ikke retten til reparation eller udskiftning, som kunderne ellers måtte have ifølge den gældende begrænsede garanti fra Logitech eller en tredjepart.

5.Beskyttelse af personlige oplysninger.

Logitechs praksis med beskyttelse af personlige oplysninger er beskrevet i vores Politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge produkterne og tjenesten eller ved at give Logitech personlige oplysninger accepterer og samtykker kunden til den praksis og de vilkår og betingelser, som er beskrevet i Politikken for beskyttelse af personlige oplysninger og i eventuelle separate erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger er indarbejdet i disse vilkår gennem henvisninger til disse.

6.Generelle vilkår.

a) Periode. Disse vilkår og supporten træder i kraft på produktets købsdato og udløber automatisk efter 90 (halvfems) dage.

b) Krav om fortrolighed eller ejendomsrettigheder. Kunden anerkender, at alle oplysninger eller data, der offentliggøres eller sendes til Logitech, enten elektronisk, telefonisk eller på anden vis, ikke er fortrolige eller ejet af kunden.

c) Udlicitering til tredjepart. Logitech forbeholder sig retten til uden varsel at overdrage eller udlicitere disse vilkår og tjenesten, enten helt eller delvist, til en tredjepart udpeget af Logitech.

d) Ændringer af vilkårene. Logitech kan når som helst ændre, modificere, opdatere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår. Kunden skal regelmæssigt tjekke disse vilkår for ændringer. Kundens fortsatte brug af tjenesterne, efter eventuelle ændringer er blevet opslået, vil tilkendegive accept af disse ændringer.

e) Garantieksklusion. Logitech fremsætter ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål. Logitech fralægger sig udtrykkeligt enhver garanti.

f) Logitechs ordregivende enhed. Disse servicevilkår er tiltrådt af: (i) Logitech Inc., hvis kunden købte produktet i Nordamerika og/eller hos en forhandler, som er etableret i Nordamerika; (ii) Logitech Europa SA, hvis kunden købte produktet i EMEA (Europa, Mellemøsten, Afrika) og/eller hos en forhandler i EMEA, (iii) Logitech Asien/Stillehavsområdet Ltd, hvis kunden købte produktet i Asien og Stillhavsområdet (undtagen Japan og Kina), (iv) Logicool Co. Ltd, hvis kunden købte produktet i Japan, (v) den relevante regionale Logitech-enhed, hvis kunden købte produktet i andre regioner.

g) Regulerende lovgivning, jurisdiktion. Hvis kunden befinder sig i USA, vil disse vilkår være eksklusivt reguleret af og tolket i henhold til lovgivningen i USA og staten Californien, uden hensyn til eller anvendelse af dens valg af lovregler eller principper. Hvis kunden bor uden for USA, vil disse vilkår være eksklusivt reguleret af lovgivningen i Schweiz.

h) Ugyldighed. Hvis nogen del af disse vilkår anses som ugyldig, er parterne enige om, at en sådan ugyldighed ikke vil påvirke gyldigheden af de resterende dele, og parterne skal i mindelighed forsøge at blive enige om at erstatte ugyldige bestemmelser med en gyldig bestemmelse, som ligger tættest muligt på den ugyldige bestemmelses med hensyn til dens økonomiske effekt og hensigt.

i) Kontakter.

Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europa SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne, Schweiz

Logitech reviderede disse vilkår den 10. maj 2019.

BILAG A
PRODUKTLISTE

  • Logitech SmartDock
  • Logitech Tap


BILAG B
LISTE OVER TJENESTER

  • Logitech JumpStart supportbillet-baseret løsningsstyring

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu