Smluvní podmínky pro službu Logitech Select

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Smluvní podmínky pro poskytování služeb společnosti Logitech

(Profesionální zákazníci)

Tyto Smluvní podmínky („Smlouva“) se vztahují na Služby Logitech, jak je dále uvedeno v Popisu služby (dále jen „Služba“). Zákazník přijímá a souhlasí s tím, že bude vázán touto Smlouvou a příslušným Popisem služby. Společnost Logitech si vyhrazuje právo tuto Smlouvu a Popis služby kdykoli a čas od času podle vlastního uvážení upravit. SLUŽBA JE K DISPOZICI POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ POŘIZUJÍ SLUŽBU PRO KOMERČNÍ NEBO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. SPOTŘEBITELÉ NEMAJÍ NÁROK NA ZAKOUPENÍ SLUŽBY.

1. Pojmy

Zákazník“ znamená uživatele, který Službu zakoupil pro komerční nebo profesionální použití. Podmínky se vztahují také na kvalifikované distribuční partnery, kteří přistupují ke Službě v zastoupení koncových uživatelů.

Pojem „Vada“ nebo „Vadný“ je definován v platné Omezené záruce na hardware Logitech.

Místnost“ znamená místnost podporovanou službou Logitech, která zahrnuje Podporovaný produkt Logitech.

Podporovaný produkt Logitech“ znamená produkt Logitech, který je uveden v Popisu služby.

Prodejce“ znamená maloobchodníka(y) nebo prodejce, kteří Službu prodali Zákazníkovi.

Popis služby“ znamená nabídky služeb společnosti Logitech popsané v dokumentech zpřístupněných společností Logitech na jejích webových stránkách, jako je například Popis služby pro Logitech Select: https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455

Přidružený produkt“ znamená hardwarové a softwarové produkty dodavatelů třetích stran schválené společností Logitech a dodané společně s Podporovaným produktem Logitech.

Produkt třetí strany“ znamená hardwarové nebo softwarové produkty třetí strany, které nejsou Přidruženým produktem, ale které se používají ve spojení s Podporovaným produktem Logitech v Místnosti.

2. Služby Logitech

Společnost Logitech poskytne Službu v souladu s příslušným Popisem služby ve shodě s následujícími podmínkami:

2.1. Rozsah. Společnost Logitech poskytne Služby při jejich zakoupení Zákazníkem. Příslušný Popis služby je tímto začleněn odkazem. Služby jsou k dispozici pouze pro Podporované produkty Logitech nainstalované v Místnosti, které nejsou v době zakoupení Služeb na konci životnosti a které byly zakoupeny v zemích uvedených v Popisu služby („Zahrnuté země“). Poskytovatel služeb třetí strany může na základě smlouvy se společností Logitech poskytovat Služby z části nebo jako celek.

2.2. Portál Služeb. Je-li to požadováno v Popisu služby, Zákazník se bude muset zaregistrovat na digitálním portálu Logitech („Portál služeb Logitech“), aby mohl Službu aktivovat a spravovat. Zákazník bude vždy odpovědný za rizika spojená s jeho používáním Portálu služeb Logitech a výslovně je přejímá.

2.3. Umístění. Služby budou poskytovány v Zahrnutých zemích. Některé funkce, které jsou součástí Služeb, nejsou dostupné ve všech zemích. Pokud jsou Podporované produkty Logitech přemístěny mimo Zahrnuté země, společnost Logitech bude poskytovat Služby pouze tehdy, jsou-li dostupné a mohou se na ně vztahovat další poplatky nebo jiné úrovně služeb.

2.4. Produkty třetí strany.

 1. Přidružené produkty: Společnost Logitech bude podporovat řešení problémů ovlivňujících standardní, předem nainstalované obrazy SRS/OS pro Microsoft Teams Rooms, Zoom a další videokonferenční aplikace dostupné v systému CollabOS. Společnost Logitech může také působit jako prostředník mezi Zákazníkem a dodavatelem třetí strany s cílem zajištění podpory pro Zákazníka, na kterou může mít nárok na základě jakékoli záruky od tohoto jiného dodavatele.
 2. Společnost Logitech vynaloží komerčně přiměřené úsilí na podporu Produktů třetí strany dostupných v Místnosti v rozsahu, v jakém jsou spojeny s Podporovaným produktem Logitech, například při řešení problémů s konektivitou nebo síťovým připojením. Služba v žádném případě nebude zahrnovat záruční nebo výměnné služby pro Produkty třetí strany.
 3. Služby nezahrnují žádné záruční výměny nebo opravy produktů třetích stran. Je odpovědností Zákazníka, aby si zajistil řádné záruční krytí pro Produkty třetí strany. Společnost Logitech neodpovídá za výkonnost Produktů třetí strany a souvisejícího softwaru a služeb.

2.5. Podporované verze. Služba vyžaduje, aby Zákazník udržoval software a Podporovaný produkt Logitech na minimální úrovni verze vydání nebo konfigurace dle specifikace společnosti Logitech. Zákazník musí také instalovat opravy, aktualizace softwaru nebo následné verze dle pokynů společnosti Logitech, aby udržel Podporované produkty Logitech způsobilé pro poskytování Služby.

2.6. Výjimky. Pokud není v příslušném Popisu služby výslovně uvedeno jinak, Služby se nevztahují na:

 • baterie nebo jiný spotřební materiál;
 • Podporované produkty Logitech poškozené nesprávným použitím, nehodou, úpravou, nevhodným fyzickým nebo provozním prostředím, nesprávnou údržbou Zákazníkem, odstraněním nebo změnou identifikačních štítků zařízení nebo dílů;
 • poruchy způsobené produktem nebo příslušenstvím, za které společnost Logitech neodpovídá;
 • vady způsobené běžným opotřebením;
 • kosmetické poškození, které jinak nemá vliv na funkčnost Podporovaných produktů Logitech;
 • elektroinstalační práce mimo Podporované produkty Logitech, nedostatečnou nebo vadnou infrastrukturu IT.

 

2.7. Výměna produktu. Společnost Logitech vymění Podporované produkty Logitech, jak je popsáno v příslušném Popisu služby, pokud zákazník v období služby předloží platnou záruční reklamaci na vadu ovlivňující jednotku, která má být vyměněna.

Náhradní produkty (nebo části produktů) poskytnuté Zákazníkovi podle Popisu služby budou buď nové, nebo bude jejich výkon ekvivalentní novému produktu. Na náhradní produkty se vztahuje původní nebo prodloužená záruka na produkt a je poskytována záruka po zbytek záruční doby nebo třicet (30) dnů, podle toho, co je delší. Zákazník souhlasí s tím, že na žádost společnosti Logitech neprodleně vrátí vadný produkt společnosti Logitech podle pokynů společnosti Logitech (předplacené přepravné). Společnost Logitech může dle svého uvážení otestovat, zda u vráceného Produktu došlo k selhání hardwaru, a vyhrazuje si právo vyfakturovat Zákazníkovi plnou cenu, pokud Zákazník vadný produkt nevrátí nebo pokud testování nepotvrdí Vadu, na kterou se vztahuje příslušná záruka na hardware.

Pokud jsou lhůty výměny narušeny vlivem událostí mimo kontrolu společnosti Logitech, jako jsou povětrnostní podmínky, narušení dopravní sítě (provozovaná kurýrními společnostmi), dodržování vývozních kontrol a celních postupů, celní zpoždění nebo jiné proměnné a faktory mimo kontrolu společnosti Logitech, nemůže Logitech garantovat doručení do „následujícího pracovního dne“ ani jiné dodací lhůty. Společnost Logitech nemůže zejména převzít odpovědnost za zpoždění způsobená kurýrními společnostmi.

2.8. Náhradní produkty na místě. Náhradní produkty (nebo části produktů) poskytnuté Zákazníkovi, pokud jsou způsobilé podle Popisu služby, budou uchovávány u Zákazníka. Náhradní produkty na místě se nevztahují na Přidružené produkty ani na Produkty třetích stran. Zákazník musí vlastnit náhradní produkty na místě, řádně je skladovat a nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou mít vliv na uvedené produkty, s výjimkou Vad.

2.9. Změna; ukončení Služby. Společnost Logitech si vyhrazuje právo (i) tuto Smlouvu čas od času změnit, a to po zveřejnění revidovaných podmínek na své webové stránce, (ii) ukončit výrobu Podporovaných produktů Logitech a v souladu s tím ukončit podporu uvedených Produktů nebo jakýchkoli jejich verzí, nebo (iii) kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby. V Oddílu 8.3 (zrušení) jsou uvedeny výhradní opravné prostředky Zákazníka pro jakýkoli nárok týkající se přerušení Služby. Bude-li Zákazník pokračovat v používání Služby po oznámení jakýchkoli změn, vyjadřuje tím, že předmětné změny schvaluje.

2.10. Distribuční partneři. Někteří distribuční partneři mohou být kvalifikováni pro přístup ke Službě a její správu v zastoupení svých koncových uživatelů a/nebo mohou poskytovat vlastní technickou podporu nebo plány služeb v kombinaci s plánem služeb Logitech nebo jako doplněk k němu. Pokud koncoví uživatelé objednají tuto technickou podporu nebo jiné plány služeb od distribučních partnerů, budou se za účelem jakékoli podpory obracet výhradně na tyto distribuční partnery. Společnost Logitech není povinna pokračovat v podpoře Služby poté, co distribuční partneři přestanou Službu z jakéhokoli důvodu poskytovat. Společnost Logitech nebude v žádném případě odpovědná za poskytování jakékoli Služby nad rámec příslušného Popisu služby Logitech.

3. Platnost

3.1. Služby začnou prvním datem aktivace, jak je popsáno v příslušném Popisu služby, nebo nejpozději 60 dnů od data objednávky Služeb („Datum zahájení“) a potrvají po stanovenou dobu příslušného plánu Služeb („Doba služby“). Po uplynutí platnosti bude Doba služby automaticky ukončena. Společnost Logitech nebude poskytovat služby mimo Dobu služby.

3.2. V případě, že společnost Logitech ukončí výrobu Podporovaného produktu Logitech („Produkt na konci životnosti“) nebo pokud výrobce třetí strany ukončí výrobu Přidruženého produktu, společnost Logitech bude poskytovat Službu podle podmínek této Smlouvy po zbývající část aktuální Doby služby. Služba bude automaticky ukončena po uplynutí aktuální Doby služby. Společnost Logitech může podle svého uvážení tuto Smlouvu ukončit v souladu s Oddílem 8.3. Služba pro Podporovaný produkt Logitech na konci životnosti nebude obnovena ani prodloužena.

4. Softwarová podpora

4.1. Zahrnutý software. Logitech poskytne pomoc při řešení problémů se softwarem vyškolenými odborníky pro software vlastněný společností Logitech a pro software třetích stran uvedený v příslušném Popisu služby („Zahrnutý software“).

4.2. Rozsah služby. Společnost Logitech pomůže Zákazníkům vyřešit problémy se Zahrnutým softwarem poskytováním elektronické a telefonické podpory. Pokud ohledně Zahrnutého softwaru, který je softwarem třetí strany, společnost Logitech zjistí, že nemůže poskytnout cestu k vyřešení problému, může Logitech působit jako prostředník mezi Zákazníkem a dodavatelem třetí strany s cílem zajištění služby nebo podpory třetí strany, na kterou Zákazník může mít nárok na základě svých smluv s těmito jinými dodavateli. Společnost Logitech vynaloží finančně přiměřené úsilí k poskytování následujících služeb softwarové podpory Zákazníkům takto:

 • Navrhované opravy
 • Identifikace problému, jako je shromažďování informací, analýza, vyhledávání dalších informací
 • Řešení problému, například poskytnutí řešení nebo kroků k řešení, zástupnému řešení, změnám konfigurace, eskalování hlášení o chybách
 • Další administrativní služby, například pomoc s instalací aktualizací.

 

4.3. Limity služby softwarové podpory. Softwarová podpora zahrnuje pouze podporu pro Zahrnutý software a nevztahuje se na následující typy podpory:

 • Software jiných aplikací než Logitech kromě specifikovaného „Zahrnutého softwaru“
 • Jakékoli služby na místě
 • Pomoc při školení na dálku nebo na pracovišti
 • Odstranění virů nebo malwaru
 • Skriptování, programování, vývoj webu

 

Povinnosti společnosti Logitech podle této Smlouvy jsou omezeny na zpřístupnění osob, které jsou obeznámeny se Zahrnutým softwarem a souvisejícími Podporovanými systémy, a na poskytnutí výsledků přiměřeného úsilí společnosti Logitech v reakci na dotazy Zákazníka. SPOLEČNOST LOGITECH NEZARUČUJE, ŽE BUDE VYŘEŠENA JAKÁKOLI KONKRÉTNÍ OTÁZKA NEBO ŽE ZAHRNUTÝ SOFTWARE NEBO JAKÉKOLI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘINESE KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY. Společnost Logitech může dojít k závěru, že otázka je natolik složitá nebo že systém Zákazníka je takové povahy, že brání efektivní analýze otázky prostřednictvím e-mailu nebo telefonických diskuzí. Zákazník je srozuměn s tím, že společnost Logitech nemusí být schopna vyřešit otázky tohoto druhu, a je srozuměn s tím a přijímá, že bude muset učinit nezávislá opatření pro vyřešení těchto otázek.

5. Povinnosti zákazníka.

Zákazník souhlasí s tím, že bude:

 • postupovat v souladu s pokyny poskytnutými společností Logitech a požadovanými postupy Služby;
 • plně spolupracovat se společností Logitech, dokud nebude Služba dokončena;
 • zálohovat svá data a udržovat kompletní plán obnovy po havárii. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Logitech nenese odpovědnost za žádný ztracený nebo poškozený software či data bez ohledu na důvod ztráty, mimo jiné v důsledku nedbalosti společnosti Logitech. Toto omezení se vztahuje na jakoukoli příčinu jednání, ať už se jedná o smlouvu, delikt nebo jakoukoli jinou teorii;
 • poskytovat a udržovat na vlastní náklady nezbytné služby zázemí pro používání Podporovaných produktů Logitech v souladu se specifikacemi;
 • nahrazovat na vlastní náklady veškeré spotřební položky použité v souvislosti s Podporovanými produkty Logitech;
 • získávat a udržovat oprávnění pro společnost Logitech k přístupu a používání Podporovaných produktů Logitech, dat na nich a všech hardwarových a softwarových komponent obsažených v Podporovaných produktech Logitech pro účely poskytování Služby;
 • instalovat, používat a pravidelně aktualizovat současný, renomovaný antivirový program ve spojení s Podporovanými produkty Logitech. Oprava nebo obnovení jakýchkoli Podporovaných produktů Logitech poškozených nebo infikovaných viry je vyloučena z krytí Služby;
 • plnit jakékoli další povinnosti Zákazníka popsané v této Smlouvě a v příslušném Popisu služby. Pokud Zákazník neplní všechny své povinnosti, společnost Logitech nebude povinna poskytovat Službu Logitech, nebo mohou být účtovány další poplatky či dojít ke zpoždění.
 • udržovat v platnosti všechny softwarové licence poskytnuté Zákazníkovi nebo nutné k používání Podporovaných produktů Logitech. Rozhodnutí, zda instalovat každou verzi softwaru, jakmile bude k dispozici, je v zodpovědnosti Zákazníka. Zákazník však bere na vědomí, že Logitech může vyžadovat, aby Zákazník aktualizoval software pro účely poskytování Služby.

 

6. ZŘEKNUTÍ SE VŠECH ZÁRUK.

SPOLEČNOST LOGITECH NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONNOSTI HARDWARU NEBO SOFTWARU POUŽÍVANÉHO PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽBY, NEBO JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKŮ, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO ZE STRANY SLUŽBY, NEBO VÝSLEDKŮ JAKÉHOKOLI DOPORUČENÍ, KTERÉ MŮŽE LOGITECH POSKYTNOUT, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝKONNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI, NENARUŠITELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NĚKTERÉHO Z VÝSTUPŮ, KTERÉ MOHOU VYPLÝVAT Z REALIZACE JAKÉHOKOLI DOPORUČENÍ, KTERÉ MŮŽE SPOLEČNOST LOGITECH POSKYTNOUT. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY ANI JINÁ PÍSEMNÁ DOKUMENTACE ANI ÚSTNÍ KOMUNIKACE S KONCOVÝM ZÁKAZNÍKEM NESMÍ MĚNIT PODMÍNKY TOHOTO ODDÍLU.

SPOLEČNOST LOGITECH NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TŘETÍCH STRAN ZA JAKÝKOLI VLIV, KTERÝ MŮŽE MÍT SLUŽBA NA TYTO ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

SPOLEČNOST LOGITECH (VČETNĚ PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZÁSTUPCŮ SPOLEČNOSTI LOGITECH) NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST NAD RÁMEC NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU, VČETNĚ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA PODPOROVANÉ PRODUKTY LOGITECH, KTERÉ NEJSOU K DISPOZICI PRO POUŽITÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ČI PODPORY, NEBO JEJICHŽ DATA ČI SOFTWARE JSOU ZTRACENÁ ČI POŠKOZENÁ. SPOLEČNOST LOGITECH NEBUDE MÍT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PODPOROVANÝCH PRODUKTŮ LOGITECH PŘI JAKÉKOLI VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI, MIMO JINÉ VČETNĚ PROVOZU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, NAVIGAČNÍCH NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ LETADEL, ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, LÉKAŘSKÝCH SYSTÉMŮ, PODPORY ŽIVOTA NEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ. SPOLEČNOST LOGITECH NEODPOVÍDÁ ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU OBCHODU NEBO JINÉ NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY, I KDYŽ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, NEBO NA JAKÝKOLI NÁROK LIBOVOLNÉ TŘETÍ STRANY.

ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S TÍM, ŽE V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ZÁVAZKŮ SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI MÁ SPOLEČNOST LOGITECH JEDINOU POVINNOST A JEDINÁ NÁHRADA ZÁKAZNÍKOVI NESMÍ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU VYŠŠÍ, NEŽ JE ÚHRNNÁ ČÁSTKA ZAPLACENÁ ZÁKAZNÍKEM ZA NÁKUP SLUŽBY PODLE TÉTO SMLOUVY BĚHEM DVANÁCTI MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DATU, KDY JE SPOLEČNOST LOGITECH INFORMOVÁNA ZÁKAZNÍKEM O JAKÉMKOLI NÁROKU NA ODPOVĚDNOST.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU NEBO OKOLNOSTI, KTERÉ VEDOU K TAKOVÉ ZTRÁTĚ, POŠKOZENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÁ ZTRÁTA, POŠKOZENÍ NEBO ODPOVĚDNOST JE ZALOŽENA NA NEDBALOSTI NEBO JINÉM DELIKTU ČI PORUŠENÍ SMLOUVY (VČETNĚ ZÁSADNÍHO PORUŠENÍ NEBO PORUŠENÍ ZÁSADNÍ PODMÍNKY).

SPOLEČNOST LOGITECH ANI KONCOVÝ ZÁKAZNÍK NESMÍ PODNIKAT ŽÁDNÉ PRÁVNÍ KROKY V JAKÉKOLI FORMĚ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY VE LHŮTĚ DELŠÍ NEŽ OSMNÁCT (18) MĚSÍCŮ PO VZNIKU PŘÍČINY PRÁVNÍCH KROKŮ.

8. Zrušení

8.1. Zákazník může tuto Smlouvu zrušit, pokud společnost Logitech obdrží nejpozději do třiceti (30) dnů od Počátečního data žádost o zrušení od distribučního partnera, od kterého Zákazník zakoupil Služby. Může být odečtena hodnota všech již poskytnutých služeb. Vrácená částka nebude v žádném případě vyšší než poplatky zaplacené za Službu. Vypočtená hodnota je konečná, závazná a nesporná. Zákazník nesmí tuto Smlouvu zrušit po uplynutí třiceti (30) dnů od Počátečního data, s výjimkou případů stanovených platnými zákony, které nelze smluvně změnit.

8.2. Solečnost Logitech může tuto Smlouvu kdykoli během Doby služby zrušit, pokud Zákazník (i) uvede společnost Logitech nebo její zástupce v omyl, (ii) se stane insolventním, je poslán do konkurzu, (iii) podá žádost nebo souhlasí s jakoukoli podporou v souladu se zákony o reorganizaci konkurzu, nebo se stane neschopným plnit své finanční závazky v běžném obchodním styku nebo (iv) zneužívá Služby, jinak porušuje podmínky této Smlouvy nebo porušuje své povinnosti podle této Smlouvy nebo Popisu služby. V případě zrušení této Smlouvy zašle společnost Logitech Zákazníkovi písemné oznámení o zrušení na adresu uvedenou v záznamech.

8.3. Společnost Logitech může dle vlastního uvážení ukončit tuto Smlouvu třicetidenní (30) výpovědní lhůtou pro Zákazníka, přičemž tento bude mít nárok na poměrnou náhradu původní kupní ceny. Poměrná finanční náhrada je založena na procentuálním podílu zbývající Doby služby, snížená o hodnotu jakékoli služby poskytované Zákazníkovi v rámci Popisu služby. Vrácená částka nebude v žádném případě vyšší než poplatky zaplacené za Popis služby. Hodnota vypočítaná společností Logitech je konečná, závazná a nesporná.

8.4. Po zrušení nebo vypršení platnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu budou práva a povinnosti stran ukončeny, s výjimkou toho, že omezení odpovědnosti přetrvá.

 

9. Všeobecné podmínky.

9.1. Utajení. Zákazník souhlasí, že veškeré údaje nebo data poskytnutá nebo odeslaná společnosti Logitech, telefonicky, elektronicky nebo jiným způsobem, nejsou důvěrná data ani data vlastněná Zákazníkem.

9.2. Celá smlouva. Tato Smlouva spolu s příslušným Popisem služby představuje úplnou Smlouvu mezi Zákazníkem a společností Logitech týkající se Služeb a nahrazuje veškerou předchozí ústní nebo písemnou komunikaci mezi stranami týkající se těchto Služeb. Žádný Prodejce ani žádný ze zaměstnanců nebo zástupců společnosti Logitech nesmí ústně měnit podmínky této Smlouvy.

9.3. Další opravné prostředky. Není-li v Popisu služby uvedeno jinak, tato Smlouva nezahrnuje záruku. Podporované produkty Logitech mohou být také dodávány se samostatnou omezenou zárukou společnosti Logitech nebo výrobců třetích stran, lze-li uplatnit. Omezená záruka na hardware Logitech se nadále řídí jejími podmínkami.

9.4. Formuláře. Všechny předtištěné podmínky uvedené na jakýchkoli formulářích (například na objednávkách), které Zákazník mohl zaslat Prodejci nebo společnosti Logitech nebo které Zákazník může v budoucnu zaslat Prodejci nebo společnosti Logitech, se na Službu nevztahují a tuto Smlouvu neupravují ani nedoplňují.

9.5. Smluvní subjekt Logitech. Tato Smlouva je uzavřena: (i) společností Logitech Inc., pokud je registrované sídlo Zákazníka v Severní Americe; (ii) společností Logitech Europe SA, pokud je registrované sídlo Zákazníka v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ nebo Afrika); (iii) společností Logitech Asia Pacific Ltd., pokud je registrované sídlo Zákazníka v Asii-Tichomoří (kromě Japonska), (iv) společností Logicool Co. Ltd., pokud je registrované sídlo Zákazníka v Japonsku, nebo (v) jiným subjektem Logitech uvedeným v Popisu služby.

9.6. Rozhodné právo; jurisdikce. (A) Pro Zákazníky s registrovaným sídlem nebo místem pobytu v USA bude tato Smlouva spravována a interpretována výhradně v souladu se zákony Spojených států amerických a státu Kalifornie, bez ohledu na skutečnost, zda bude použito uplatnění práva na výběr rozhodného práva nebo předpisů či Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí státních soudů státu Kalifornie se sídlem v okrese Santa Clara nebo federálních soudů pro Severní oblast Kalifornie; (B) pro Zákazníky s registrovaným sídlem mimo USA bude tato Smlouva spravována a interpretována výhradně v souladu se zákony Švýcarska, bez ohledu na skutečnost, zda bude použito uplatnění práva na výběr rozhodného práva nebo předpisů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží neplatí. Strany souhlasí s výhradní jurisdikcí soudů kantonu Vaud ve Švýcarsku v registrovaném sídle společnosti Logitech Europe SA

9.7. Pořadí nadřazenosti. Pokud dojde k nesrovnalostem nebo konfliktům mezi ustanoveními této Smlouvy, jakéhokoli Popisu služby, jakékoli faktury nebo jakýchkoli jiných příslušných podmínek Zákazníka, bude platit následující pořadí nadřazenosti podle priority.

 

 • Tato dohoda
 • Popis služby
 • Faktura
 • Jakékoli platné podmínky Zákazníka.

 

9.8. Oznámení. Všechna oznámení musí být zaslána písemně na adresu: (A) Pokud je registrované sídlo Zákazníka v Severní Americe: Logitech Inc., k rukám: Legal Department, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA; (B) pokud je registrované sídlo Zákazníka v oblasti EMEA: Logitech Europe SA, k rukám: Legal Department, EPFL – Innovation Square, CH – 1015 Lausanne, Švýcarsko.

9.9. Vyšší moc. Společnost Logitech ani Zákazník nenese odpovědnost za nesplnění jakýchkoli povinnosti z důvodu příčin, které nejsou pod jeho kontrolou. Pokud je schopnost společnosti Logitech poskytovat Službu narušena okolnostmi, které nejsou pod kontrolou Logitech, může Logitech tuto Smlouvu ukončit. V takovém případě, za předpokladu, že okolnosti vedoucí k narušení schopnosti společnosti Logitech poskytovat tyto Služby nevyplývají z jednání nebo nečinnosti Zákazníka, obdrží Zákazník poměrnou náhradu původní nákupní ceny Služeb. Poměrná finanční náhrada je založena na procentuálním podílu zbývající Platnosti, snížená o hodnotu jakýchkoli Služeb poskytovaných Zákazníkovi. Vrácená částka nebude v žádném případě vyšší než poplatky zaplacené za Služby. Hodnota vypočítaná společností Logitech je konečná, závazná a nesporná.

9.10. Žádný převod; přemístění. Zákazník nesmí postoupit ani převést tuto Smlouvu nebo její práva či povinnosti podle této Smlouvy na třetí stranu, pokud k takovému postoupení nebo převodu nedojde současně s nákupem podstatné části všech aktiv Zákazníka, fúze nebo jiného podobného právního úkonu. Společnost Logitech může postoupit svá práva a povinnosti podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu nebo oznámení.

Pokud Zákazník přemístí Podporovaný produkt Logitech do zeměpisného umístění, kde není zakoupená Služba dostupná nebo není za stejnou cenu, může být Zákazníkovi odepřen jakýkoli výkon Služby, účtován poplatek v novém umístění nebo může být změněno pokrytí Služby. Pokud má být Služba odepřena z důvodu fyzického přemístění Podporovaného systému nebo pokud se Zákazník rozhodne neplatit žádné další poplatky, může být Služba automaticky zrušena bez vrácení peněz.

9.11. Žádné zřeknutí se práv. Zřeknutí se porušení nebo neuplatnění jakékoli povinnosti v tomto dokumentu nebude v žádném případě vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli jiného nebo následného porušení či povinnosti v tomto dokumentu.

9.12. Oddělitelnost. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost této Smlouvy jako celku, která zůstane vždy v plné platnosti a účinnosti.

9.13. Nezávislí dodavatelé; přidružené společnosti; subdodavatelé Logitech. Smluvní strany jsou nezávislí smluvní partneři podle této Smlouvy. Společnost Logitech ani její pracovníci či zástupci nebudou považováni za zástupce nebo zaměstnance Zákazníka. Přidružené společnosti Logitech se mohou podílet na plnění podle této Smlouvy a v souladu s ní může také Logitech své povinnosti zadat subdodavateli.

9.14. Žádná třetí strana. Není-li výslovně stanoveno jinak, žádná podmínka nebo ustanovení této Smlouvy nebo Popisu služby nesmí být vynutitelné žádnou stranou jinou, než Zákazníkem nebo společností Logitech a jejich povolenými nástupci a nabyvateli.

9.15. Osobní údaje. Osobní identifikační údaje (PII) související se Zákazníkem získané společností Logitech při výkonu Služeb budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Logitech platnými v dané době, které jsou uvedeny zde (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html). Zákazník opravňuje Logitech využívat PII a data Zákazníka dle potřeby k tomu, aby mohla společnost Logitech poskytovat Služby a sdílet je s dodavateli nebo zástupci třetích stran, kteří pracují jménem společnosti Logitech za účelem poskytování Služby. Zákazník se zavazuje, prohlašuje a zaručuje, že má veškerá potřebná nebo vhodná oprávnění pro využití společností Logitech, jak je povoleno touto Smlouvou. V souladu s platnými právními předpisy bude společnost Logitech využívat PII a data zákazníka v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Logitech, a to i pro účely poskytování, vývoje a zlepšování služeb Logitech. Zásady ochrany osobních údajů Logitech jsou výslovně začleněny do této Smlouvy.

9.16. Soulad se zákony; požadavky na export. Zákazník se zavazuje vyhovět všem platným zákonům a nařízením. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Logitech podléhá nařízením úřadů USA a jiných vlád, které zakazují export určitých produktů a technických údajů do určitých zemí. Zákazník ručí za to, že nebude exportovat ani opakovaně exportovat, přímo či nepřímo, žádný z produktů, Služeb a/nebo technických údajů Logitech, aniž by si nejprve opatřil jakákoli a všechna vládní schválení. Nedodržení výše uvedených závazků může vyústit ve zpoždění služby nebo ukončení této Smlouvy.

Zákazník prohlašuje a zaručuje, že při plnění svých povinností podle této Smlouvy dodržuje všechny platné zákony, nařízení a předpisy jakéhokoli státního orgánu s jurisdikcí nad jeho činnostmi v souvislosti s touto Smlouvou, mimo jiné zákony, nařízení a předpisy týkající se dovozu, vývozu, zákonů na ochranu životního prostředí, veškeré platné zákony proti úplatkářství a korupci, včetně zákona Bribery Act Velké Británie z roku 2010 a zákona Foreign Corrupt Practices Act Spojených států a zákonů týkající se využívání nucené práce, vězeňské práce nebo dětské práce. Zákazník poskytne společnosti Logitech veškeré informace potřebné k tomu, aby mohla společnost Logitech dodržovat platné zákony, nařízení a předpisy související s touto Smlouvou a Službami.

9.17. Jazyk. Řídicím jazykem této Smlouvy je angličtina. V případě konfliktu mezi anglickou jazykovou verzí této Smlouvy a verzí přeloženou do jiného jazyka bude rozhodnou verzí této Smlouvy verze v anglickém jazyce.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní