Omezená záruka na hardware

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Omezená záruka na hardware společnosti Logitech

Společnost Logitech zaručuje původnímu kupujícímu, že hardwarový produkt Logitech bude bez závad materiálu a zpracování po dobu uvedenou na balení produktu a/nebo uvedenou v uživatelské dokumentaci od data koupě (nebo dodání, což může být vyžadováno v některých právních řádech). Tuto informaci můžete také nalézt výběrem svého produktu v sekci Podpora online na naší stránce support.logi.com. Omezená záruka společnosti Logitech je nepřevoditelná a platí pouze pro původního kupujícího, pokud není upravena příslušným zákonem. Tato záruka poskytuje specifická zákonná práva. Vaše další zákonná práva, včetně delší doby záruky, se mohou lišit podle místního právního řádu.

Jak začít

Pokud se domníváte, že máte záruční nárok, nejprve navštivte stránku support.logi.com, kde naleznete širokou škálu podpory a stránky s často kladenými dotazy s cennými technickými informacemi.

Pokud nenaleznete řešení na naší webové stránce, kontaktujte prodejce, u kterého jste nákup uskutečnili. Platné záruční nároky jsou zpravidla vyřizovány prodejcem v místě prodeje.

Pokud váš záruční nárok nelze vyřídit prostřednictvím prodejce v místě prodeje, navštivte naši sekci Podpora pro často kladené dotazy na záruku, kde naleznete pokyny, jak kontaktovat naše oddělení podpory.

Náhrady

Povinností společnosti Logitech a vaším výlučným nárokem na náhradu vyplývajícím z jakékoli závady v záruční době bude, na základě volby společnosti Logitech, buď: (1) oprava nebo výměna hardwaru, nebo (2) vrácení peněz, za předpokladu, že je hardware vrácen v místě prodeje, nebo jiném místě určeném společností Logitech, společně s účetním dokladem nebo dokladem o zaplacení jednotlivých položek opatřeného datem. Poštovné a balné může být účtováno, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno příslušným zákonem. Na základě své volby může společnost Logitech použít při opravě nebo výměně jakéhokoli hardwarového produktu nové, repasované či použité díly. Na jakoukoli výměnu hardwarového produktu se bude vztahovat záruka po zbývající dobu původní záruky nebo třiceti (30) dnů podle toho, která je delší, nebo po další dobu, která vyplývá z právního řádu vaší země.

Tato záruka se nevztahuje na problémy nebo poškození, která byla způsobena (1) nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo neoprávněnou opravou, úpravou či rozebráním; (2) nesprávným zacházením nebo údržbou, používáním v rozporu s instrukcemi o výrobku nebo připojením do nepatřičného zdroje napětí; nebo (3) použitím spotřebního zboží, například baterií, které nedodala společností Logitech, pokud tato omezení nejsou patřičným zákonem zakázána; (4) v důsledku ztráty dílů původně dodaných s hardwarovým produktem Logitech; (5) zařízeními, díly či příslušenstvím, které není značky Logitech, a to i v případě, že bylo prodáno společně s hardwarovým produktem Logitech; (6) službami třetích stran nenáležejícími společnosti Logitech, které mohou přistupovat či ovládat hardwarový produkt Logitech; nebo (7) běžným opotřebením. 

Tato omezená záruka se za žádných okolností nevztahuje na výměnu či náhradu za jakékoli elektronické zařízení či movitý majetek, který není produktem Logitech.  Tato záruka se rovněž nevztahuje na produkty Logitech používané podniky za účelem poskytování přístupu k internetu koncovým uživatelům za poplatek.

Omezení odpovědnosti

 SPOLEČNOST LOGITECH NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ČI ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ, ZEJMÉNA ZTRÁTY ZISKU, PŘÍJMU NEBO DAT (AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY PLYNOUCÍ ZE ZRUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NA VÁŠ VÝROBEK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST LOGITECH NA MOŽNOST PODOBNÝCH POŠKOZENÍ UPOZORŇOVALA. Vzhledem k tomu, že některé právní řády neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení vztahovat. 

Trvání záruky vyplývající ze zákona

JAKÁKOLI ZÁRUKA OBCHODOVATELNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO ZPŮSOBILOSTI PRO DANÝ ÚČEL TOHOTO HARDWAROVÉHO VÝROBKU JE LIMITOVÁNA TRVÁNÍM UPLATNITELNÉ SPECIFICKÉ ZÁRUČNÍ DOBY VAŠEHO VÝROBKU, POKUD VŠAK NENÍ V ROZPORU S PLATNÝMI ZÁKONY. V některých právních řádech není dovoleno dobu trvání záruky omezit, proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Národní statutární práva

Spotřebitelé mají práva podle platných zákonů týkajících se spotřebního zboží. Tato práva nejsou ovlivněna zárukami v tomto dokumentu omezené záruky.

Žádné další záruky 

Žádný z prodejců, zástupců nebo zaměstnanců společnosti Logitech není oprávněn upravovat, rozšiřovat nebo přizpůsobovat tuto záruku.

Doba trvání záruky

Upozorňujeme, že v Evropské unii je jakákoli doba trvání záruky, která je kratší než dva roky, prodloužena na dva roky.

Adresa společnosti Logitech

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH – 1015 Lausanne

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní