Podmínky služby Logitech Jumpstart

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Podmínky Služby

 

PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY SLUŽBY, POKUD JSTE ZAKOUPILI JUMPSTART NEBO JINÉ SLUŽBY LOGITECH OD DISTRIBUTORA („Distributor“), A DODÁVAJÍCÍM JE LOGITECH.

ZAKOUPENÍM NEBO VYUŽÍVÁNÍM SLUŽBY VYJADŘUJETE SOUHLAS, ŽE PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ („PODMÍNKY“) A BUDETE JIMI VÁZÁNI. TYTO PODMÍNKY PŘEDSTAVUJÍ SMLOUVU MEZI VÁMI („ZÁKAZNÍK“, „VY“) A SUBJEKTEM LOGITECH UVEDENÝM NÍŽE V ČÁSTI 6 (f) („LOGITECH“, „MY“).

1.Zahrnutý produkt

Zmínka o „Produktu“ v rámci těchto Podmínek odkazuje na hardwarové položky značky Logitech, hardwarové položky třetích stran s nimi spojené, a související software Microsoft, které jsou prodávány jako nové, ve standardní konfiguraci v době prodeje, a které zahrnují Produkty uvedené v Soupisu A (Seznam produktů).

Z Podmínek je vyloučen software jiných značek než Microsoft nebo přizpůsobený software Microsoft a ostatní položky, které nejsou součástí balíčku Produktu prodávaného Distributorem Zákazníkovi. Tyto Podmínky jsou platné pro Produkty zakoupené ve Spojených státech nebo v jiných zemích, kde je Produkt lokálně dostupný k prodeji prostřednictvím distribučních partnerů Logitech (Zahrnuté země). Podrobné informace viz část Výjimky níže.

2.Rozsah Služby.

a) Poté, co Logitech přijme platnou žádost o podporu a potvrdí způsobilost využívat službu JumpStart, získá Zákazník právo přijímat podporu v angličtině po dobu 90 (devadesáti) dnů od data zakoupení Produktu v souladu s těmito Podmínkami. Logitech vyvine finančně přiměřené úsilí, aby:

(i) poskytl Zákazníkovi přístup k online systému tiketů za účelem ohlašování incidentů podpoře Logitech. Pro navýšení transparentnosti nebude Logitech Zákazníkovi poskytovat služby help desku / service desku;

(ii) poskytl Zákazníkovi přístup k technickým pracovníkům na dálku, kteří ve spolupráci se Zákazníkem přiřadí každému incidentu příslušný stupeň, adekvátním způsobem zareagují na každý incident a poskytnou podporu a/nebo plán akcí při řešení incidentů za účelem obnovení běžného chodu Produktu;

(iii) reagoval na potřeby služby Zákazníka od pondělí do pátku, od 09:00 do 21:00 Východního času v oblasti Severní Ameriky, od 09:00 do 19:00 Středoevropského času v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA), a od 3:30 do 19:00 Indického času v oblasti Asie-Tichomoří, s výjimkou místních svátků („Místní časy“). Účelem těchto Podmínek je, aby Logitech poskytl první reakci v rámci jednoho (1) pracovního dne. Logitech nestanovuje závazné časy řešení jako součást služby z důvodu komplexní povahy a nároků na koordinaci v rámci implementace konferenčního řešení.

(iv) Zákazník smí převádět Podmínky komukoli, kdo zakoupí Produkt v průběhu platného období podpory dotčené služby za předpokladu, že původním kupujícím je sám Zákazník, který Logitech na takový převod písemně upozorní s veškerými požadovanými informacemi (jméno a kontaktní údaje nabyvatele, číslo potvrzení Logitech a/nebo sériové číslo Produktu) a že období podpory nebude oproti původnímu datu začátku prodlouženo.

Logitech může přidávat další funkce, provádět změny stávajících služeb nebo zavádět nové druhy služeb do své nabídky, a to jejich přidáním do Soupisu B, pokud je třeba (Seznam služeb). Tyto Podmínky se budou vztahovat na nové služby i na jakékoli změny stávajících služeb. Druh služby vztahující se na Zákazníka bude zaznamenán do nákupní objednávky a/nebo e-mailového potvrzení.

b) Výjimky. TYTO PODMÍNKY JSOU OMEZENY DOBOU A POKRYTÍM a vztahují se pouze na zahrnuté Produkty nacházející se v Zahrnutých zemích dle určení Logitech. Veškerá podpora bude poskytována na dálku. Logitech není povinen poskytovat podporu pro:

(i) balíček s počítačem (například NUC nebo Microsoft Surface Pro) ani pro hardwarová zařízení a/nebo software, a to ani když byly dodány s Produktem nebo prodán Distributorem v balíčku s Produktem, s výjimkou zařízení značky Logitech (například Smart Dock, Tap, Conference Cam, kabelové prodlužovače, Flex). Stejně tak nebude Logitech poskytovat podporu při incidentech s Produktem, které byly způsobeny těmito zařízeními a softwarem třetích stran, na které se služba nevztahuje. Logitech do analýzy incidentu zahrne problémy ovlivňující zařízení třetích stran prodávané v balíčku s Produktem (například NUC, Microsoft Surface Pro) a poskytne Zákazníkovi návrh způsobu řešení, které definitivně proběhne ve spolupráci přímo s uvedenou třetí stranou (například proces RMA s třetí stranou);

(ii) kód jiné společnosti než Microsoft nebo kód, který byl přizpůsoben společností Microsoft a který není součástí hlavní referenční architektury (MRA); incidenty se softwarem, který není podporován;

(iii) produkty Microsoft, které nejsou součástí běžné podpůrné fáze v průběhu doby platnosti těchto Podmínek. Viz http://support.microsoft.com (nebo nástupnická stránka uvedená společností Microsoft);

(iv) opravu nebo údržbu Produktů na místě. Pokud analýza incidentu odhalí vadnou položku vyžadující výměnu, Logitech přinejmenším poskytne návrh způsob řešení, například nasměruje Zákazníka na příslušný proces RMA;

(v) incidenty s Produkty, které byly upraveny jinou společností než Logitech;

(vi) Produkty poškozené ohněm, viry, přepětím či jinými událostmi mimo přiměřený vliv Logitech, kromě událostí způsobených nedbalostí či úmyslným pochybením společnosti Logitech, jejích zástupců nebo zaměstnanců;

(vii) incidenty způsobené používáním Produktu, pro který nebyl určen;

(viii) nehody, nesprávné použití nebo zneužití Produktu či jakýchkoli jeho součástí (mimo jiné využití elektrického vedení s nesprávným napětím, využití nesprávných pojistek, použití nekompatibilních, vadných nebo nekvalitních zařízení, spotřebních dílů či příslušenství, nebo nedodržení provozních pokynů);

(ix) nedostatečnou či vadnou IT infrastrukturu, mimo jiné například nedostatečnou přenosovou rychlost internetu či nedostatečný zdroj napájení. Logitech do analýzy incidentu zahrne potenciální problémy související s IT infrastrukturou a poskytne Zákazníkovi návrh způsobu řešení, které definitivně proběhne ve spolupráci s třetí stranou;

(x) v případě zásahů vyšší moci, mimo jiné například blesku, povodně, tornáda, hurikánu a zemětřesení;

(xi) mimo Místní časy.

c) Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST LOGITECH PLYNOUCÍ Z NEBO VE SPOJENÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI A SLUŽBOU JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM ZA PODPORU POSKYTOVANOU NÍŽE, NEBO, POKUD NEBYLA ZAPLACENA ŽÁDNÁ ČÁSTKA, NA MALOOBCHODNÍ CENU SLUŽBY DOPORUČENOU VÝROBCEM V DOBĚ PRODEJE. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ LOGITECH NEZODPOVÍDÁ ZÁKAZNÍKOVI ANI JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU ČI POŠKOZENÍ DAT NEBO ZA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ANI ZA JAKÉKOLI SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK, PODLE JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, MIMO JINÉ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU/Ů, ANI ZA NEMOŽNOST POUŽÍVAT PRODUKT/Y ČI SLUŽBU NÍŽE POSKYTOVANOU, NEBO Z JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU.

3.Závazky Zákazníka.

a) Personál podpory. Zákazník jmenuje zástupce, který bude jeho hlavní kontaktní osobou (SPOC) působící jako první a centrální bod pro veškerou komunikaci s Logitech v průběhu procesu vyřizování incidentu. SPOC je oprávněn jednat jménem Zákazníka v záležitostech týkající se služby. Zákazník zajistí, že tato osoba disponuje všemi potřebnými podpisovými právy pro schvalování milníků a termínů dodání. Zákazník upozorní Logitech v případě změny tohoto zástupce. SPOC shromáždí veškeré potřebné informace a detaily pro klasifikaci problému. SPOC odešle tiket podpory prostřednictvím dostupných metod (web) vybraným specialistům podpory Logitech. Za SPOC zodpovídá Zákazník nebo třetí strana autorizovaná Zákazníkem. Zákazník kromě toho pověří zaměstnance disponující příslušnými obchodními a technickými znalostmi Produktu, současného prostředí nebo nástrojů a komunikačními dovednostmi potřebnými pro účast na inicializaci služeb. 

b) Informace; spolupráce. Zákazník poskytne společnosti Logitech informace potřebné pro poskytnutí služby. Mezi tyto informace patří alespoň: (i) kontaktní údaje Zákazníka, mimo jiné jméno, e-mail, telefonní číslo, (ii) informace o Produktu, včetně potvrzovacího čísla Logitech a/nebo sériového čísla Produktu (na zařízení nebo balení), (iii) popis incidentu. Informace budou poskytnuty v souladu s harmonogramem projektu odsouhlaseným oběma stranami. Zákazník bude bez prodlení spolupracovat se společností Logitech, přičemž Logitech může požadovat, aby provedl aktivity související s identifikací a řešením incidentu. K takové spolupráci patří mimo jiné také (iv) plánování a potvrzení příslibu zdrojů Zákazníka; (v) poskytnutí (v rozumné míře) přístupu k informacím, datovým systémům, sítím, rozhodnutím podle plánu; (vi) dodržování všech uvedených požadavků na hardware, síť a software podle potřeby; (vii) udržování plných práv správce k jakýmkoli a všem platným interním prostředím; (viii) poskytování komunikace, školení a podpory koncovým uživatelům. NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKAZNÍKEM NEBO SOUČINNOSTI POTŘEBNÉ PRO DODÁNÍ SLUŽBY JUMPSTART V SOULADU S ODSOUHLASENÝM HARMONOGRAMEM MŮŽE VYÚSTIT VE ZPOŽDĚNÍ NEZPŮSOBENÉ SPOLEČNOSTÍ LOGITECH.

c) Softwarové licence. Veškerý software, softwarové služby a následné verze poskytnuté Zákazníkovi nebo potřebné pro používání Produktu podléhají podmínkám licenčních smluv, které se vztahují na podkladový software, nebo upraveným licenčním podmínkám zahrnutým do verzí softwaru. Za udržování těchto licencí v platném stavu zodpovídá Zákazník. Rozhodnutí, zda instalovat každou verzi softwaru, jakmile bude k dispozici, je v zodpovědnosti Zákazníka. Zákazník však bere na vědomí, že Logitech může vyžadovat, aby Zákazník aktualizoval software pro účely řešení určitých incidentů.

d) Záloha dat. Zákazník zodpovídá za software a data Zákazníka. Zákazník souhlasí s implementací postupů potřebných pro ochranu integrity a zabezpečení softwaru a dat Zákazníka před neoprávněným přístupem a za účelem rekonstrukce ztracených nebo pozměněných souborů.

e) Soulad se zákony; požadavky na export. Zákazník se zavazuje vyhovět všem platným zákonům a nařízením. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že on a Logitech podléhají nařízením úřadů USA a jiných vlád, které zakazují export Produktů a technických údajů do určitých zemí. Zákazník ručí za to, že nebude exportovat, přímo či nepřímo, žádný z Produktů a/nebo technických údajů, aniž by si nejprve opatřil jakákoli a všechna vládní schválení. Nedodržení výše uvedených závazků může vyústit ve zpoždění služby nebo ukončení těchto Podmínek.

4.Výměna hardwaru / RMA

V případě, že Logitech identifikuje vadu hardwaru ovlivňující součástku Logitech, Logitech jakožto součást řešení incidentu instruuje zákazníka, aby podal žádost RMA (Return Material Authorization – povolení k vrácení materiálu) u svého distributora, nebo, je-li to relevantní, aby podal žádost RMA v systému tiketů RMA Logitech k dalšímu schválení. Pokud vada ovlivňuje součástku třetí strany jiné značky než Logitech (např. Microsoft Surface Pro), Logitech jakožto součást navrhovaného plánu řešení instruuje Zákazníka, aby podal žádost RMA přímo u uvedené třetí strany. Oprávněnost RMA či jakéhokoli jiného reklamačního nároku bude posouzena kompetentními orgány a vyřízena samostatně v rámci příslušného procesu RMA nebo reklamace. Pro rozptýlení pochyb – služba v souladu s těmito Podmínkami nezahrnuje opravu ani výměnu hardwaru, a nenahrazuje ani nedoplňuje jakákoli práva na opravu či náhradu, která může Zákazník případně nárokovat v souladu s příslušnou standardní omezenou zárukou Logitech nebo třetí strany.

5.Ochrana osobních údajů

Postupy ochrany osobních údajů Logitech jsou popsány v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Používáním Produktů, služby nebo poskytnutím svých osobních údajů společnosti Logitech Zákazník přijímá a souhlasí s postupy a podmínkami popsanými v Zásadách ochrany osobních údajů a ve všech ostatních samostatných prohlášeních o ochraně soukromí. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou do těchto Podmínek začleněny ve formě odkazu.

6.Všeobecné podmínky.

a) Platnost. Tyto Podmínky a podpora vstupují v platnost v den zakoupení Produktu, trvají a automaticky vyprší 90 (devadesát) dní poté.

b) Nárokování důvěrnosti nebo vlastnických práv. Zákazník souhlasí, že veškeré údaje nebo data poskytnutá nebo odeslaná společnosti Logitech, elektronicky, telefonicky nebo jiným způsobem, nejsou důvěrná ani vlastněná Zákazníkem.

c) Využívání subdodavatelů třetích stran. Logitech si vyhrazuje právo tyto Podmínky a službu přidělit nebo zadat subdodavateli, ať už jako celek nebo část, a to třetí straně jmenované společností Logitech bez upozornění Zákazníka.

d) Změny Podmínek. Logitech může kdykoli měnit, upravovat, aktualizovat, doplňovat či odstraňovat části těchto Podmínek. Zákazník by měl pravidelně kontrolovat, zda tyto Podmínky nebyly změněny. Bude-li Zákazník pokračovat v používání služeb po oznámení jakýchkoli změn, vyjadřuje tím, že předmětné změny schvaluje.

e) Vyloučení ze záruky. Logitech neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo nevyjádřené, včetně, nikoli však výhradně, nevyjádřených záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Logitech se výslovně zříká všech záruk.

f) Smluvní subjekt Logitech. Tyto Podmínky služby jsou uzavírány se společností: (i) Logitech Inc., pokud Zákazník zakoupil Produkt v Severní Americe a/nebo od distributora se sídlem v Severní Americe; (ii) Logitech Europe SA, pokud Zákazník zakoupil Produkt v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) a/nebo od distributora se sídlem v oblasti EMEA, (iii) Logitech Asia Pacific Ltd, pokud Zákazník zakoupil Produkt v oblasti Asie-Tichomoří (s výjimkou Japonska a Číny), (iv) Logicool Co. Ltd, pokud Zákazník zakoupil Produkt v Japonsku, (v) s příslušným regionálním subjektem Logitech, pokud Zákazník zakoupil Produkt v jakékoli jiné oblasti.

g) Rozhodné právo; jurisdikce. Pokud se Zákazník nachází v USA, tyto Podmínky budou spravovány a interpretovány výhradně v souladu se zákony Spojených států amerických a státu Kalifornie, bez ohledu na skutečnost, zda bude použito uplatnění práva na výběr rozhodného práva nebo předpisů, či nikoli. Pokud se Zákazník nachází mimo USA, tyto Podmínky budou spravovány výhradně zákony Švýcarska.

h) Neplatnost. Pokud je jakákoli část Podmínek shledána neplatnou, strany souhlasí, že tato neplatnost nebude mít vliv na platnost zbývajících částí, a že strany projeví vzájemnou součinnost při odsouhlasení náhrady neplatných ustanovení platným ustanovením, které se nejvíce přiblíží ekonomickému dopadu a účelu neplatného ustanovení.

i) Kontakty.

Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL – Quartier de l'Innovation
CH – 1015 Lausanne, Švýcarsko

 

Společnost Logitech revidovala tyto Podmínky 10. května 2019.SOUPIS A
SEZNAM PRODUKTŮ

  • Logitech SmartDock
  • Logitech Tap


SOUPIS B
SEZNAM SLUŽEB

  • Správa řešení incidentů Logitech JumpStart na principu tiketů

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní